Innspill til møtet om universell utforming i arbeidslivet 2. november 2020

Synshemmede Akademikere - SAF

Kulturdepartementet

postmottak@kud.dep.no

Deres ref.: 20/3932-6 Oslo, 15.10.2020

Synshemmede akademikere (SAF) takker for positiv respons på vår henstilling, av 21.06.2019, om å utrede en innføring av krav til universell utforming (uu) av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i arbeidslivet.

SAF er imidlertid svært bekymret over at departementene samtidig med IKT, vil utrede <<andre fysiske forhold>> på arbeidsplasser. <<Andre fysiske forhold>>, som f.eks. bygningsmessige forhold, har betydelig langsommere utskiftingstakt enn IKT-løsninger. Dermed vil økonomiske kostnader for implementering av uu-krav på disse områdene være høyst forskjellige. SAF mener derfor at IKT og andre fysiske forhold på arbeidsplassen må utredes hver for seg. SAF tror også at én utreder ikke vil ha nødvendig kompetanse på både bygningsmessige og digitale fysiske forhold.

En utredning om uu av IKT-løsninger i arbeidslivet

SAF mener at den varslede utredningen bør omfatte en vurdering av hvilke krav som må stilles til IKT-løsningene for at de skal kunne sies å være universelt utformet og ikke bare tilgjengelige, dvs. vurdere om uu-forskriften må utvides. Særlig gjelder dette:

  • Webapplikasjoner (f.eks. fagsystem i et web-grensesnitt). WCAG-standarden er dekkende for en nettbruker som konsument, men ikke i stor nok grad dekkende for interaktivitet som kreves f.eks. i et saksbehandlingssystem.

  • Online-versjoner av kontorstøtteprogrammer, skytjenester, samhandlingsverktøy m.m. (f.eks. Microsoft 365 og Teams).

  • Terminalserverløsninger og lignende distribusjonsformer, der skjermlesere og annen hjelpemiddelteknologi ikke har tilgang / er blokkert.

  • Autentiseringsløsninger og tilgang til utstyr som skrivere, skannere og videoterminaler.

Mht. punktene 1 og 2 mener SAF at eksisterende krav til uu av IKT enkelt kan utvides til å gjelde arbeidslivet, selv om det også her må vurderes om uu-forskriften må utvides for å i større grad å omfatte interaktive systemer i arbeidslivet. Punktene 3 og 4 er imidlertid mer utfordrende. Utredningen må derfor vurdere hvilke ytterligere krav forskriften må stille for å oppnå universell utforming på disse områdene.

SAF ser fram til å kunne bidra med sin kompetanse og erfaring i det videre arbeidet med både utredningen og mandatet. Vi gjentar innstendig vår oppfordring til KUD og KMD om å skille utredningen av IKT-løsninger fra en utredning om andre fysiske forhold på arbeidsplassen.

Med vennlig hilsen

for Synshemmede Akademikere

Lars Bjørndal og Siri Kessel

Kopi: leder@saf-org.no