Protokoll for årsmøte i SAF - Synshemmede Akademikere 2020

Tid: 13. september 2020

Sted: Digitalt årsmøte over zoom/telefon

Sak 1. Åpning

Styrets leder, Sølvi Marie Risøy, åpnet møtet. Møteassistenten informerte om det tekniske knyttet til digital avvikling av årsmøtet. Navneoppropet viste at 13 personer var til stede. Hvor av 12 stemmeberettigede.

Sak 2. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

Sak 3. Konstituering av møtet

 • Valg av dirigent

  Styrets forslag: Roger Riise, valgt.

 • Valg av referent

  Styrets forslag: Unni Fauskrud, valgt.

 • Valg av tellenemnd

  Styrets forslag: Karen Louise Malde Heiseldal, valgt.

 • Valg av protokollunderskrivere

  Berit Lunde og Berit Vegheim ble foreslått og enstemmig valgt.

Sak 4. Godkjenning av sakliste

Saklista ble godkjent.

Sak 5. Årsmelding for 2019

Styrets årsmelding for 2019 var sendt medlemmene på forhånd. Av saker styret har jobbet med siden forrige årsmøte ble blant annet fremhevet vervekampanje for å øke medlemstallet, samt kontakten med ISE - Interessegruppe For Synshemmede Edb-brukere med tanke på en mulig sammenslåing av de to organisasjonene SAF og ISE. Styrets årsmelding ble tatt til orientering.

Sak 6. Regnskap for 2019

Regnskapet for 2019 var sendt medlemmene på forhånd. Hovedtallene i regnskapet ble referert. Regnskapet ble Godkjent.

Sak 7. Saker fra medlemmene

Det forelå ingen saker fra medlemmene.

Sak 8. Fremtiden til Synshemmede Akademikere

På SAF sitt årsmøte 16. juni 2019, ble det vurdert å legge ned organisasjonen. I stedet ble følgende vedtatt i sak 8:

På grunn av synkende medlemstall, har SAF behov for endring eller fornying. Årsmøtet ber styret utrede organisasjonens muligheter for endring eller fornying, og legge fram forslag på neste årsmøte.

Styrets leder Sølvi Marie Risøy redegjorde for prosessen. Etter diskusjoner i styret og på SAF-lista valgte styret å kontakte Interessegruppe For Synshemmede Edb-brukere ISE for å sondere muligheten for en sammenslåing av de to organisasjonene SAF og ISE. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av to representanter frå hvert av styrene i SAF og ISE. Arbeidsgruppen har formulert et visjonsdokument, som styret la frem for årsmøtet. Leder for ISE, Mehmed Softic holdt et innlegg og var til stede på årsmøtet for å bli fullt orientert om SAF-medlemmenes innstilling og for eventuelt å kunne bidra med oppklarende opplysninger under drøftelsene. Under samtalen rundt visjonsdokumentet og SAFs fremtid generelt ble det klart at medlemmene savnet fokus på diskriminering i det forelagte visjonsdokumentet og ønsker at vektlegging av dette feltet blir tatt inn i et videre arbeid med en eventuell ny organisasjon.

Styret la fram to forslag til vedtak. Styret fremmet primært følgende forslag til vedtak:

SAF velger et interimstyre som skal lede organisasjonen frem til en ny organisasjon er opprettet og et nytt styre er valgt etter vedtektene.

SAF oppløses

Selv om SAF oppløses skal interimstyret jevnlig orientere om sitt arbeid på SAF-lista. Herunder kommer å legge ut protokoller og ta imot innspill fra lista.

SAF sine midler overføres interimstyret som skal overføre midlene til den nye organisasjonen.

Styret fremmer sekundært følgende forslag til vedtak:

SAF opplløses

SAF sine midler overføres til ...........................

Etter forslag frå dirigenten ble det først stemt over styrets sekundære forslag, som falt mot en stemme.

Deretter ble det stemt over styrets primære forslag til vedtak, som ble enstemmig tiltrådt.

Sak 9: Synshemmede Akademikeres prioriteringer i neste periode

Styret foreslo at prioriteten det neste halve året er å fullføre arbeidet med oppretting av ny organisasjon og å avholde stiftelsesmøte for ny organisasjon på nyåret.

Interimstyret skal også videreføre pågående oppgaver.

Sak 10. Valg

Valgnemnda har bestått av Otto Prytz, Roger Riise og Unni Fauskrud.

Valgnemndas innstilling ble referert og følgende interimstyre ble enstemmig valgt:

Sølvi Marie Risøy, Berit Lunde og Lars Bjørndal.

Sak 11. Avslutning

Sølvi Marie Risøy takket det avtroppende styret for samarbeidet det siste året. Videre takket hun for frammøtet på årsmøtet og for diskusjonen på SAF-lista.

Oslo, den 27. september 2020

Unni Fauskrud

Referent

Berit Lunde

Protokollunderskriver

Berit Vegheim

protokollunderskriver