Årsmelding 2019 for Synshemmede Akademikere (SAF)

1 Organisasjon

1.1 Styret

Fram til Årsmøtet 2019 hadde styret denne sammensetningen:

 • Roger Riise (leder)

 • Berit Lunde (styremedlem)

 • David Hole (styremedlem)

 • Gudrun Ytterstad (varamedlem)

Etter Årsmøtet har styret hatt slik sammensetning:

 • Leder: Sølvi Marie Risøy,

 • Medlem: (økonomi) Hans Anton Ålien,

 • Medlem: (referent) Berit Lunde,

 • Medlem: Liv Åse Scheide,

 • Medlem: Mary-helene Travers,

  1. varamedlem: Gudrun Ytterstad,

  1. varamedlem: Arne Eriksen.

Regnskapsfører: Kveseth Regnskapskontor AS

1.2 Medlemmer

Per 31. desember 2017 hadde SAF 49 betalende medlemmer. Pr. 31. desember 2018 var det 55 betalende medlemmer. Pr 31 desember 2019 var det 60 betalende medlemmer.

1.3 Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt 16. juni 2019 på Scandic Helsfyr hotell, Oslo. 15 stemmeberettigede medlemmer deltok på årsmøtet.

Følgende satsningsområder ble vedtatt for kommende årsmøteperiode:

På grunn av synkende medlemstall, har SAF behov for endring eller fornying. Årsmøtet ber styret utrede organisasjonens muligheter for endring eller fornying, og legge fram forslag på neste årsmøte. Årsmøtet ber også om at styret fokuserer sitt interessepolitiske arbeid på oppfølging av saker initiert av seminaret og årsmøtet i 2019.

1.4 Seminar

Årets seminar ble avholdt 14 til 15. juni i tilknytning til årsmøtet.

Tittel på seminaret: «Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet»

EU-direktivet pålegger kun universell utforming av intranettet. Så lenge arbeidsverktøyene ikke omfattes vil vi fortsatt diskrimineres i, og utestenges fra, yrkeslivet.

Hva om universell utforming implementeres i utviklings- og anskaffelsesprosesser selv om forskrift om universell utforming av IKT ikke stiller krav om dette. Hva vil et slikt grep bety samfunnsøkonomisk?

Seminaret belyste temaet med følgende bolker:

 • Arbeidslivet omfattes ikke av forskrift om universell utforming av IKT, og Prinsipper for verdisetting i samfunnsøkonomiske utredninger, med utgangspunkt i rapporten om «Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner». v/ analytiker Oscar Haavardsholm, Vista Analyse AS.

 • Hva vil AP gjøre for å hindre diskrimineringen som skyldes mangelfull universell utforming av IKT-verktøy i arbeidslivet? v/ stortingsrepresentant Lise Christoffersen (AP), Stortingets arbeids- og sosialkomite.

 • Hva vil KMD gjøre for å fjerne IKT-barrierer / diskriminering i arbeidslivet? v/ statssekretær Paul Chaffey (H), Kommunal og moderniseringsdepartementet

 • Hva sier FN-komiteen etter Norsk statusrapport om oppfølging FN-konvensjonen, v/ daglig leder Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen

 • Når det enkle blir vanskelig, v/SAF-medlem Magne Bjørndal

 • Hva innebærer universell utforming av IKT på arbeidsplassen? v/SAF-medlemmene Siri Kessel og Lars Bjørndal

 • Resten av seminaret bestod av gruppearbeid som var idedugnad over hvordan SAF kan arbeide videre med temaet og påfølgende diskusjon og oppfølging i plenum.

Resultat av seminaret;

 • Henstilling til digitaliseringsmenister Nikolai Astrup om å utrede innføring av krav til universell utforming av IKT i arbeidslivet

 • Debattinnlegg publisert i Dagsavisen 27 juli 2019: <<ARBEIDSLIV>> av Berit Lunde, Hans Anton Ålien, Arne Eriksen, Magne Bjørndal, Berit Vegheim og Nina Tveter: Heller enn en uforpliktende inkluderingsdugnad trenger vi lovverk som sikrer universell utforming av IKT på arbeidsplassen.

2. Arbeid i perioden

 1. august 2019 sendte styreleder første purring til Digitaliseringsminister Nikolai Astrup i forhold til brev sendt fra årsmøtet. StyreledEr purret jevnlig, men det har ikke kommet noe resultat enda.

10.09.2019 leverte SAF høringssvar til: Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT

Styret satte i gang en vervekampanje på lista lørdag 28. september. Kampanjen ble også lagt ut på flere Facebook-sider, og resulterte i syv innmeldinger.

i oktober tok styret kontakt med ISE for å høre hvilke tanker denne organisasjonen hadde om sin fremtid.

   1. oktober arrangerte Direktoratet for internasjonalisering og Kvalitetsutvikling (DIKU) og Universitetet i Bergen (UIB) en nasjonal konferanse om digitalisering i høyere utdanning. Målgruppen var ledere i universitets- og høyskolesektoren. Vi oppdaget at det ikke var noe i det to dagers programmet om universell utforming. Vi sendte bfev til arrangøren sammen med Norges Blindeforbund.

Julen 2019 tok Norges Handikapforbund initiativet til en epostaksjon til alle landets ordførere. Etter å ha fått gjennomslag for at kampanjen skulle bli universelt utformet, ble SAF med på denne kampanjen.

Tore Johnny Bråtveit gikk bort etter kort tids sykeleie høsten 2019. SAF sendte kondolansehilsen med blomster til familien.

3. Kommunikasjonskanaler

Tore Johnny Bråtveit var ansvarlig for teknisk drift av SAFs nettsider og kontaktadresser frem til han gikk bort høsten 2019. Roger Riise påtok seg ansvaret for driften ut året. Roger Riise har også hatt ansvaret for epostlisten (medlemslisten).

Leder har administrert facebook-siden. Det er fremdeles for liten aktivitet på hjemmesida. Det samme gjelder facebook.

4. Økonomi

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede. SAF har postadresse i Oslo.

Inntektene til organisasjonen består av medlemskontingent og seminaravgift.

Regnskapet for 2019 viste et underskudd på 70668 kr og en egenkapital på 69900 kr. Nesten hele underskuddet er årsmøtekostnader.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2019 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret.

Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Bergen 30. august 2020

Styret i SAF

Sølvi Marie Risøy, leder, Berit Lunde, Hans Anton Ålien, Liv Åse Scheide og Mary-helene Travers Styremedlemmer