Årsmelding 2018 for Synshemmede Akademikere (SAF)

1 Organisasjon

1.1 Styret

Fram til Årsmøtet 2017 hadde styret denne sammensetningen:

 • Leder: Roger Riise

 • Sekretær: Magne Bolme

  1. styremedlem: Arne Eriksen

  1. styremedlem: Berit Lunde

  1. styremedlem: John Arne Torstensen

  1. Varamedlem: Eldrid Kästel

  1. varamedlem: Gudrun Ytterstad

Etter Årsmøtet har styret hatt slik sammensetning:

 • Roger Riise (leder)

 • Berit Lunde (styremedlem)

 • David Hole (styremedlem)

 • Gudrun Ytterstad (varamedlem)

Kjønnsfordeling i styret: 50% kvinner og 50% menn.

Regnskapsfører: Kveseth Regnskapskontor AS

Revisor: ingen revisor

1.2 Medlemmer

Per 31. desember 2017 hadde SAF 49 betalende medlemmer. Pr. 31. desember 2018 var det 55 betalende medlemmer.

1.3 Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt på Smart Hotell Oslo 3. juni 11 stemmeberettigete medlemmer deltok på årsmøtet.

Følgende satsningsområder ble vedtatt for kommende årsmøteperiode:

 • SAF skal jobbe for å synliggjøre hvordan synshemmede yrkesaktive og jobbsøkere diskrimineres pga. mangelfull universell utforming av digitale IKT-verktøy.

 • SAF skal jobbe for å tilgjengeliggjøre NAVs skjemaveileder og digitale tjenester.

 • SAF skal jobbe for tilgjengelighet til elektronisk litteratur.

 • Inntektsskapende arbeid og rekruttering.

1.4 Seminar

Årets seminar ble avholdt 2. juni i tilknytning til årsmøtet.

Tittel på seminaret "Hvilke konsekvenser kan dagens anbudssystem på hjelpemidler få for synshemmede i arbeid og utdanning?"

Seminaret belyste temaet med følgende bolker:

 • Hvordan foregår utvelgelsen av hjelpemidler i NAV?

 • Hva foregår i hjelpemiddelutvalget?

Begge innlegg ved rådgiver i Norges Blindeforbund Stian M. Innerdal

 • Hvilke utfordringer har dagens unge med bruk av hjelpemidler i studiesituasjonen?

Innledner Bernt Wu, NBFU

 • Hjelpemiddelutfordringer for yrkesaktive.

Innleder Sozan Mustafa NBFU

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt.

2. Arbeid i perioden

I perioden har det vært avholdt 4 styremøter. Ellers har arbeidet vært organisert med røfli konsensus på styrelista. Noen aktiviteter:

01.22 Purring på forespørsel om møte med utdanning/forskningskommite

Vi ble lovet møte, men det ble ikke noe av.

04.27 Brev til høyres stortingsgruppe angående digitalisering. 05.22 Purret på høyres digitaliseringsutvalg

Det ble ikke noe møte.

09.03 Støtte høring menneskerettsalliansen angående diskrimineringsvern

09.05 Deltagelse dialogmøte DIFI. For SAF møtte Siri Kessel, Lars Bjørndal og Stine Elde.

09.05 Årsmøte menneskerettsalliansen med vedtak om nedleggelse.

09.26 Forespørsel til DIFI om møte

10.05 Støttet ldo og menneskerettsaliansens høring om aktivitets- og redegjørelsesplikten

3. Kommunikasjonskanaler

Tore Johnny Bråtveit har vært ansvarlig for teknisk drift av SAFs nettsider i 2017. Magne Bolme og David Hole har tatt seg av facebooksida. Roger Riise har administrert epost-lista.

Det er fremdeles for liten aktivitet på hjemmesida. Det samme gjelder facebook, men de gangene aktuelle temaer har vært profilert, registrerer vi at siden blir lest.

4. Medlemskap i andre organisasjoner

SAF har vært medlem av Menneskerettsalliansen. På årsmøtet i menneskerettsalliansen (05.09.2018) ble det fattet vedtak om nedleggelse av alliansen. Endelig beslutning vil bli fattet i 2019.

5. Økonomi

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede. SAF har postadresse i Oslo.

Inntektene til organisasjonen består av medlemskontingent og seminaravgift. I 2018 mottok organisasjonen dessuten tilskudd på kr 5000 fra kronprinsesse Marthas minnefond til seminaret.

Regnskapet for 2018 viste et underskudd på kr 31.089.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. SAF har ingen ansatte. Foreninga forurenser ikke det ytre miljø. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2018 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for selskapet i 2018.

Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Tromsø 21. april 2019

Styret i SAF

Roger Riise, Berit Lunde, David Hole,