Årsmelding 2017 for Synshemmede Akademikere (SAF)

1 Organisasjon

1.1 Styret

Fram til årsmøtet 2017 hadde styret denne sammensetningen:

 • Leder: Roger Riise

 • Sekretær: Magne Bolme

  1. styremedlem: Arne eriksen

  1. styremedlem: Berit Lunde

  1. styremedlem: John Arne Torstensen

  1. Varamedlem: Eldrid Kästel

  1. varamedlem: Gudrun Ytterstad

Hele styret ble gjenvalgt. Kjønnsfordeling i styret: 43% kvinner og 57% menn.

Regnskapsfører: Kveseth Regnskapskontor AS

Revisor fram til årsmøtet: Revisorgruppen FMØ DA, org.nr.993 555 517.

Revisor ble sagt opp etter årsmøtet.

1.2 Medlemmer

Per 31. desember 2016 hadde SAF 70 betalende medlemmer. Pr. 31. desember 2017 var det 49 betalende medlemmer.

Det skal her bemerkes at siste purring på kontingent ble sendt nær opp til årets slutt. Ved årets slutt var det 68 med på e-post listen.

1.3 Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt på Smart Hotell Oslo 18. juni 9 stemmeberettigete medlemmer deltok på årsmøtet.

Følgende satsningsområder ble vedtatt for kommende årsmøteperiode:

 • Styrking av lese- og sekretærhjelpsordningen

 • Universell utforming av Navs skjemaveileder og digitale tjenester

 • tilgjengeliggjøring av elektronisk litteratur og læremidler

 • Inntektsarbeid

Etter anbefaling fra seminaret som ble avholdt i forkant av årsmøtet ble det nedsatt en hurtigarbeidende komite med sammensetning Siri Kessel, Lars Bjørndal og Stine Elde. Oppdraget til komiteen var å utarbeide et brev til utdanningskomiteen vedrørende den kommende lovfestingen av universell utforming av elektroniske læremidler.

Brevet ble oversendt Kunnskapsdepartementet 9. august med forespørsel om et møte med aktuell komite. Vi fikk ikke noe slikt møte.

1.4 Seminar

Årets seminar ble avholdt 17. juni med 15 deltagere. Tittelen for seminaret var " Når blir elektroniske læremidler universelt utformet?"

Bakgrunnen for seminaret var at Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å stille krav om universell utforming av IKT i utdanningen. IKT omfatter digitale læremidler som bøker, kompendier og artikler, samt læringsplattformer, andre elektroniske verktøy som brukes i skolen, og interne nettsider. Nye løsninger skal være universelt utformet innen ett år, mens eksisterende løsninger har frist til 2021.

Hvordan kan SAF presse på for å få en rask og gunstig utvikling på dette området?

Temaet ble belyst gjennom 4 bolker:

Gjennomgang av SLoTs lydbokprosjekt - daisybøker vurdert opp mot et utvalg kommersielle digitale bøker. Statped v/Miriam Hlavaty

Slik gjør vi det her - arbeid med universelt tilrettelagte læremidler. TV2 Skole v/Yngvar Nordberg

Forlagene som pådriver og tilrettelegger av universelt utformede læremidler. Forleggerforeningen v/Yngvar Nordberg

Hvordan kan utdannings- og forskningsmiljøene bidra? Høgskolen i Oslo og Akershus v/Weiqin Chen og Siri Kessel

2. Arbeid i perioden

I perioden har det vært avholdt 3 styremøter. Ellers har arbeidet vært organisert med røfli konsensus på styrelista.

SAF hadde klagd skatteetaten inn til LDO for manglende universell utforming av elektronisk utgave av selvangivelse og skatteoppgjør i 2016. I brev 9.2.2017 mottok vi resultatet av klagen. LDO ga oss medhold i at skatteetatens løsning ikke tilfredsstiller krav om universell utforming. LDO vil likevel ikke gi noe pålegg da skatteetaten skal komme med ny løsning for skatteoppgjøret i 2018, og for selvangivelse i 2020. Et pålegg ble vurdert som en uforholdsmessig byrde.

15. oktober leverte SAF høring angående v EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Direktivet pålegger universell utforming av intranett og ekstranett, og er dermed viktig etter som det har betydning for yrkesaktive. SAF ble kontaktet i 2018 for å utdype formuleringer i høringen.

I 2016 hadde SAF sammen med blindeforbundet et møte med arbeids- og sosialdepartementet angående lese-/sekretærhjelp. Dialogen med saksansvarlig i blindeforbundet ble opprettholdt i 2017. En gledelig endring er at timetallet for lese-/sekretærhjelp i dagliglivet nå er utvidet fra 20 til 120 timer pr. år. Dessuten er aldersdiskrimineringen for yrkesaktive som bruker ordningen fjernet.

SAF mener at lese-/sekretærhjelp bør være en egen ordning som i dag, klart skilt fra andre ordninger som funksjonsassistent. Etter blindeforbundets landsmøte er det uklart om vi har allierte i dette synet.

SAF ga 25. januar høringssvar på høring fra kultur- og kunnskapsdepartementet angående framtidige løsninger for tilrettelagt studieliteratur. Her målbar vi problematikken med kopibeskyttelse av elektronisk fagliteratur, og vi pekte på mulige løsninger brukt andre steder.

Vista analyse hadde oppdraget med å kostnadsestimere innføring av nytt EU-direktiv. SAF ble spurt om å bidra, noe som ble gjort 17. november gjennom intervju.

3. Kommunikasjonskanaler

Tore Johnny Bråtveit har vært ansvarlig for teknisk drift av SAFs nettsider i 2017. Magne Bolme og David Hole har tatt seg av facebooksida. Roger Riise har administrert epost-lista.

Det er fremdeles for liten aktivitet på hjemmesida. Det samme gjelder facebook, men de gangene aktuelle temaer har vært profilert, registrerer vi at siden blir lest.

Fremdeles er det slik at e-post lista ser ut til å være den foretrukne kanalen for intern debatt og kommunikasjon.

4. Medlemskap i andre organisasjoner

SAF er medlem av Menneskerettsalliansen.

5. Økonomi

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede med postadresse i Oslo.

Etter omleggingen av tilskuddsordningen i 2014 har SAF mottatt et såkalt uttrappingstilskudd. Siste år for denne nedtrappingen var 2016. I 2017 har eneste inntekt vært medlemskontingent og deltageravgift seminar.

Regnskapet for 2017 viste et underskudd på kr 45.874.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. SAF har ingen ansatte. Foreninga forurenser ikke det ytre miljø. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2017 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for selskapet i 2017.

Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Tromsø 18. mai 2018

Styret i SAF

Roger Riise Arne Eriksen John-Arne Torstensen Magne Bolme Berit Lunde