Årsmelding 2016 for Synshemmede Akademikere (SAF)

1 Organisasjon

1.1 Styret

Fram til årsmøtet hadde styret denne sammensetningen:

 • Leder: Roger Riise

 • Sekretær: Eldrid Kæstel

 • Kasserer: Arne Eriksen

 • Varamedlem: Magne Bolme

Etter årsmøtet har styret bestått av:

 • Leder: Roger Riise

 • Sekretær: Magne Bolme

  1. styremedlem: Arne eriksen

  1. styremedlem: Berit Lunde

  1. styremedlem: John Arne Torstensen

  1. Varamedlem: Eldrid Kästel

  1. varamedlem: Gudrun Ytterstad

Før årsmøtet bestod styret av 25% kvinner og 75% menn. Etter årsmøtet bestod styret av 43% kvinner og 57% menn.

Regnskapsfører: Kveseth Regnskapskontor AS

Revisor: Revisorgruppen Oslo AS, org.nr.917 275 254.

1.2 Medlemmer

Per 31. desember 2015 hadde SAF 75 betalende medlemmer. Pr. 31. desember 2016 var det 70 betalende medlemmer.

1.3 Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt på Smart Hotell Oslo 24. april. 11 stemmeberettigete medlemmer deltok på årsmøtet.

Følgende satsningsområder ble vedtatt for kommende årsmøteperiode:

 • SAF skal jobbe for å styrke lese- og sekretærhjelpsordningen.

 • SAF skal jobbe for å tilgjengeliggjøre NAVs skjemaveileder og digitale tjenester. AV

 • SAF skal jobbe for tilgjengelighet til elektronisk litteratur.

Årsmøtet nedsatte en arbeidsgruppe som skulle følge opp området lese- sekretærhjelp. Gruppen var sammensatt slik:

 • Marianne Tollefsen

 • Nina Tveter

 • Gudrun Ytterstad

 • Roger Riise

1.4 Seminar

I forbindelse med årsmøtet ble det avholdt et seminar 23. april med tittelen: "lese - skrive - fungere". Her ble lese- og sekretærhjelpsordningen belyst opp mot ordningen med funksjonsassistanse. Innledere på seminaret var: Innleder lese-/sekr.hjelp rådgiver i NBF, Eivind Knudsen Innleder funksjonsassistent prosjektleder i Uloba, Kassiani Zissis Eriksen

2. Arbeid i perioden

I perioden har det vært avholdt 4 styremøter. Ellers har arbeidet vært organisert med røfli konsensus på styrelista.

SAF leverte høring om felles diskrimineringslov 20. januar.

Lunsjmøte hos likestillingsombudet 4. mars. Siri Kessel representerte SAF. Hensikten med møtet var å gi likestillingsombudet innsikt i hva organisasjonene var opptatt av. Saf frontet følgende problemer:

 • Andel sysselsatte med nedsatt funksjonsevne er lavere enn andre, selv med høyere utdanning

 • Behov for å skille mellom nedsatt arbeidsevne og nedsatt funksjonsevne

 • Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet. F'ordommer råder.

 • Funksjonshemmede en svært sammensatt gruppe. Man må være tydelig på hvem man snakker om. Ikke blande grupper som har lite til felles.

 • Ønsker at spørsmål i arbeidskraftundersøkelsen endres slik at det fås mer reelle tall

 • Må jobbes for universell utforming av IKT i utdanning og i arbeidslivet

I august mottok SAF brev fra LDO angående vår klage på manglende tilgjengelighet for ditital utgave av salmeboka og for digital løsning for selvangivelsen. LDO beklaget lang behandlingstid og ba om bekreftelse på at disse klagene fremdeles skulle opprettholdes. Begge klager ble opprettholdt etter ny sjekk av tilgjengelighet.

Fredag 7. oktober representerte Magne Bolme SAF på høring i Arbeids- og sosialkomiteen til meldinga "NAV i en ny tid". Her ble det fokusert på tilgjengeligheten for elektroniske skjema hos NAV. 17. oktober sendte SAF en utdyping av problematikken rundt tilgjengeligheten.

SAF ble invitert til å delta i prosjektet "tilgjengelige elektroniske dokumenter" av Medialt. Roger Riise er oppnevnt i styringsgruppa for prosjektet.

Møtet med arbeids- og sosialdepartementet om lese- og sekretærhjelpsordninga, som var forberedt av nedsatt arbeidsgruppe, ble avholdt 29. november. Nina Tveter representerte SAF og Eivind Knudsen deltok for Blindeforbundet. Fra departementet deltok avdelingsdirektør i seksjon for sosial trygghet og internasjonale saker, velferdspolitisk avdeling, Sara Bruvoll og hjelpemiddelutvalget. Nedsatt arbeidsgruppe hadde forberedt en del problemstillinger som ble drøftet, og inntrykket var at departementet hadde forståelse for våre synspunkter.

3. Kommunikasjonskanaler

Tore Johnny Bråtveit har vært ansvarlig for teknisk drift av SAFs nettsider i 2016. Magne Bolme og David Hole har tatt seg av facebooksida. Roger Riise har administrert epost-lista.

Det er fremdeles for liten aktivitet på hjemmesida. Det samme gjelder facebook, men de gangene aktuelle temaer har vært profilert, registrerer vi at siden blir lest.

Fremdeles er det slik at e-post lista ser ut til å være den foretrukne kanalen for intern debatt og kommunikasjon.

4. Medlemskap i andre organisasjoner

SAF er medlem av Menneskerettsalliansen.

SAF har vært medlem av faglig samarbeidsråd, syn (statped). Styret vurderte at dette samarbeidet var på siden av foreningas arbeidsfelt, og vi sendte melding om opphør av dette samarbeidet 12. april.

5. Økonomi

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede med postadresse i Oslo.

SAFs hovedinntektskilde i 2016 har vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr. 33932. I 2016 hadde SAF et driftsunderskudd på kr. 16353.

Etter omleggingen av tilskuddsordningen i 2014 har SAF mottatt et såkalt uttrappingstilskudd. Siste år for denne nedtrappingen var 2016.

Ved utgangen av 2016 hadde foreninga en positiv egenkapital på 216793. Til tross for at foreningas hovedinntektskilde faller bort er derfor Forutsetningen om fortsatt drift tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. SAF har ingen ansatte. Foreninga forurenser ikke det ytre miljø. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2016 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for selskapet i 2016.

Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Oslo, 1. juni 2017

Styret i SAF

Roger Riise, Arne Eriksen, John-Arne Torstensen, Magne Bolme Berit Lunde