Årsmelding 2015

Årsmelding 2015 for Synshemmede Akademikere (SAF)

1 Organisasjon

1.1 Styret
Fram til årsmøtet 28. februar hadde styret denne sammensetningen: Leder: John Arne Torstensen Sekretær: Ingrid Sundøy Kasserer: Arne Eriksen Styremedlemmer: Roger Riise og David Hole Varamedlemmer: Anna L. Amundsen og Eldrid Kästel
Revisor: Arne Linchausen Revisjon AS
1.2 Medlemmer
Per 31. desember 2014 hadde SAF 77 betalende medlemmer. Pr. 31. desember 2015 var det 75 betalende medlemmer.
1.3 Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på Scandic Oslo City 28. februar. 12 stemmeberettigete medlemmer deltok på årsmøtet.
Ikke godkjent årsmelding og ikke revidert regnskap gjorde at møtet besluttet at det skulle avholdes ekstraordinært årsmøte i mai.
Det ble videre besluttet at det gamle styret skulle fortsette fram til ekstraordinært årsmøte, med den endring at Roger Riise og John Arne Torstensen byttet styreplass. Sekretær Ingrid Sundøy gikk ut av styret 12. mars.
Sakene årsmelding, regnskap og budsjett ble utsatt til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet ba videre om at det ble utarbeid en handlingsplan til det ekstraordinære møtet. Det ble videre vedtatt at medlemskontingenten skulle være uendret på kr 250.
1.4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt i Sporveisgata 8, 30. mai. 9 stemmeberettigede medlemmer deltok på årsmøtet.
Her valgte årsmøtet å velge et styre på 3 pluss et varamedlem. Det nye styret så slik ut:
Leder: Roger Riise Sekretær: Eldrid Kästel Kasserer: Arne Eriksen Varamedlem: Magne Bolme
Fram til ekstraordinært årsmøtet bestod styret av 43% kvinner og 57% menn. Det nye styret har 25% kvinner og 75% menn.
1.5 Sentrale vedak på ekstraordinært årsmøte
Prioriteringer av arbeidet fram til årsmøte 2016:
SAF vil i perioden fortsette arbeidet med politisk innsats for å sikre at FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne etterleves i utdanningssektoren og i arbeidslivet. Spesielt skal det være fokus på at digitaliseringen av forvaltningen ikke medfører utestengning av synshemmede. Dette skal oppnås ved alliansebygging, strategiske høringsuttalelser og overvåking av at forskrift om universell utforming av ikt følges opp.
Videre ba årsmøtet det nye styret følge opp arbeidet med å sikre at elektroniske bøker, særlig faglitteratur, skal være tilgjengelig for de som nytter hjelpeteknologi i forbindelse med avlesing av digitale tekster.
Årsmøtet erkjente videre at organisasjonsstrukturen med utvalg etter hvert har fungert dårlig. Den nye organisasjonsstrukturen blir en forening uten utvalg.

2. Styrets arbeid i perioden

Etter det ordinære årsmøtet brukte styret en del arbeidstid på å ordne opp i dokumenter som var underkjent av årsmøtet, samt organisere ekstraordinært årsmøte. Det politiske arbeidet kom ikke skikkelig igang før ekstraordinært årsmøte var avviklet.
Organisasjonsstrukturen ble endret i tråd med vedtak på årsmøtet. Etter nedleggelsen av utvalgene hentes arbeidskraft inn etter behov ved at styret ber medlemmene melde seg for spesielle oppgaver.
Styret har i perioden hatt 3 telefonmøter.
SAF deltok i utarbeidelsen av skyggerapporten til regjeringens rapport for oppfølging av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Tidligere leder i SAF, Magne Bolme var med i arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten. Styret og andre SAF-medlemmer deltok i arbeidet. Spesielt viet vi området universell utforming av ikt oppmerksomhet. Etter vår vurdering bidro vi til at skyggerapporten ble forbedret på områder som har betydning for våre medlemmer.
SAF har levert høringer og innspill, særlig på området universell utforming av ikt:
  • Innklaging av skatteetaten til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for brudd på plikten til universell utforming i forbindelse med pdf-versjonen av dokumenter som setter borgerne i stand til å kvalitetssikre opplysninger i selvangivelsen.

  • I samarbeid med KABB klaget vi Norsk salmebok inn til LDO for utilgjengelig mobilapplikasjon for digital tilgang til salmeboken.

  • SAF leverte høringsuttalelse til høring om endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter ved Nærings- og fiskeridepartementet (16.06.2015).

  • SAF kontaktet NORSIS med påpeking om at deres valg av programvare i anledning nasjonal sikkerhetsmåned ikke tilfredstilte forskrift om universell utforming av IKT. NORSIS beklaget og lovte å forbedre seg.

3. Kommunikasjonskanaler

Tore Johnny Bråtveit har vært redaktør for SAFs nettsider i 2015. Magne Bolme og David Hole har tatt seg av facebooksida. Roger Riise har administrert epost-lista.
Det er fremdeles for liten aktivitet på hjemmesida. Det samme gjelder facebook, men de gangene aktuelle temaer har vært profilert, registrerer vi at siden blir lest.
Fremdeles er det slik at e-post lista ser ut til å være den foretrukne kanalen for intern debatt og kommunikasjon.

4. Medlemskap i andre organisasjoner

SAF er medlem av Menneskerettsalliansen.

5. Økonomi

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede med postadresse i Oslo.
SAFs hovedinntektskilde i 2015 har vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr. 67.864. I 2015 hadde SAF et driftsoverskudd på kr. 25.939.
Etter omleggingen av kriteriene for statlig tilskudd i 2014, fyllte ikke SAF kriteriene for å motta fortsatt driftstilskudd. Grunnen til avslaget var at det som hovedregel ikke vil bli gitt driftsstøtte til organisasjoner med et medlemstall under 250. Avgjørelsen ble påklagd til Bufdir, og 6. mars 2015 mottok foreninga avslag på klagen. Etter omleggingen har SAF mottatt et såkalt uttrappingstilskudd. Siste år for denne nedtrappingen vil være 2016.
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. SAF har ingen ansatte. Foreninga forurenser ikke det ytre miljø. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2015 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for selskapet i 2015.
Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.
Oslo, 1. mars 2016 Styret i SAF
Roger Riise    Eldrid Kästel    Arne Eriksen (styreleder)    (styremedlem)   (styremedlem)