Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 for Synshemmede Akademikere – SAF
styreperioden 02.03.14-28.02.15

1 Organisasjon

1.1 Styret
Fram til årsmøtet 02. mars 2014 hadde styret denne sammensetningen: Leder: Magne Bolme Sekretær: Torleif Kahrs Styremedlemmer: David Hole, John Arne Torstensen og Gudrun ytterstad
  1. varamedlem: Ingrid Sundøy
  2. varamedlem: Roger Riise
Fram til årsmøtet 2014 besto styret med varamedlemmer av 29 % kvinner og 71 % menn. På årsmøtet 2014 ble følgende valgt: Leder John Arne Torstensen Sekretær Ingrid Sundøy Styremedlem med økonomiansvar: Arne Eriksen Styremedlem: David Hole Styremedlem: Roger Riise Varamedlem: Anna L. Amundsen Varamedlem: Eldrid Kristine Kästel Styret har i perioden bestått av 43% kvinner og 57% menn. I perioden har styret avholdt 2 styremøter og behandlet 26 saker. Etter sommeren 2014 fant styret det nødvendig å begrense all aktivitet som kunne medføre kostnader.
Roger Riise har gjort en god innsats gjennom å utarbeide rutiner og retningslinjer for styrearbeid via e-post. All e-postkorrespondanse i styret er lagret.
1.2 Medlemmer
Per 31. desember 2013 hadde SAF 87 betalende medlemmer. Pr. 31. desember 2014 var det 77 betalende medlemmer. Dette er en betydelig nedgang i antall som betaler kontingent. Styret har foretatt undersøkelser for å finne en mer effektiv og brukervennlig måte å få inn kontingenten på.
1.3 Medlemsmøter
Styret inviterte våren 2014 til 2 medlemsmøter som en sosial møteplass der ulike temaer kunne diskuteres. Oppmøtet var bra og styret fikk tilbakemelding at det fungerte bra med å ha møtene på Huseby kompetansesenter og det var ønske om flere slike møter.
1.4 Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på Rica Helsfyr Hotel søndag 2. mars. 16 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet.
1.4.1 Oppfølging av viktige årsmøtevedtak
Årsmøtet 2014 vedtok en liste over prioriteringer for SAF frem til årsmøtet 2015.
  • Dokumentasjon av fortid og samtid i SAF
Dette er knyttet opp til et stort ønske fra mange i SAF om å synliggjøre vår 30 år lange historie også i et større samfunnsperspektiv. Styret har hatt dette til diskusjon ved flere anledninger og det har vært utarbeidet ulike skisser til hvordan dokumentasjonsarbeidet kunne gjennomføres.
  • Rekruttering og trimming av organisasjonen
Årsmøtet 2014 endret vedtektene slik at medlemskap ble åpent for alle og styret hadde tro på medlemsvekst.
  • Tilgjengeliggjøring av elektronisk litteratur
Thorleif Kahrs tok initiativ i høst til debatt i SAF om tilgjengelighet til Norsk Salmebok 2013. Gjennom samarbeid med KABB har dette resultert i medieoppslag i avisen Dagen i november. Det ble sendt brev fra SAF til kirkerådet i et forsøk på å avklare sakens fakta og ansvarsplassering. Dette resulterte i at SAF klaget både Kirkerådet og Eide forlag inn for Likestillings og diskrimineringsombudet – LDO. Klagegrunnlag er manglende tilgjengelighet til App for Norsk Salmebok 2013.
  • Synliggjøring av diskriminering av synshemmede på arbeidsmarkedet overfor NAV. Styret har fulgt med i media på aktuelle saker men har ikke hatt mulighet til å synliggjøre SAF på dette området.

Styret ble av årsmøtet 2014 bedt om å utarbeide en tidsplan for dokumentasjonsarbeidet. Tidsplanen skal offentliggjøres.

2. Politisk virksomhet

2.1 Utvalg
Etter årsmøtet brukte styret mye tid på å finne ut hvordan en skulle øke aktiviteten og rekruttere personer til utvalg. Våren 2014 utarbeidet styret mandater tilpasset det enkelte utvalg. Intensjonen med skriftlige mandater var å tydeliggjøre rollefordeling og ansvar mellom styret og det enkelte utvalgs arbeidsområde.
Ved årsmøtet 2014 hadde SAF følgende utvalg. Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU): IKT-utvalget (IKTU): Kommunikasjonsutvalget (KU): Likestillings- og diskrimineringsutvalget (LDU): Utdanningspolitisk utvalg (UPU):
2.2 IKT-politisk arbeid
Før årsmøtet 2014 leverte SAF høringsuttalelse til forslag til forskrift til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.). Forskriften ble iverksatt 1.juli 2014 og medførte debatt i aviser om konsekvenser av den nye forskriften. SAF deltok aktivt i kommentarfelter og leder John Arne Torstensen ble intervjuet i ”Her og nå” på NRKP2. SAF har levert høringsuttalelse til:
  • Nærings og fiskeridepartementet om NOU 2014:4 . Enklere regler – bedre anskaffelser som er et resultat av forenklingsutvalgets arbeid. SAF advarer sterkt mot utvalgets forslag om å fjerne krav til universell utforming i offentlige innkjøp av varer og tjenester.
  • Kunnskapsdepartementets høring om NOU 2014:5 MOOC til Norge – nye digitale læringsformer i høyere utdanning. SAF understreket fokus på at læringsmiljøet både pedagogisk og teknologisk skal være universell utformet. IT løsninger skal også ha mulighet for bruk av individuelt tilpassede hjelpemidler.
2.4 Likestillings- og diskrimineringsvern
Den 3. juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne konvensjonen er viktig for alle funksjonshemmedes kamp mot diskriminering. Magne Bolme har gjennom arbeidet med skyggerapporteringen bidratt til at vi får en solid medisak når skyggerapporten blir lagt frem en gang i 2015.
2.6 Representasjon
John Arne Torstensen represenerte SAF på Barne, – ungdoms og familiedirektoratets orienteringsmøte om nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Anna L.Amundsen holdt i september et innlegg om SAF og utfordringer i studiesituasjon for studenter med synshemning. Arrangør var Fleksibel utdanning Norge som hadde invitert deltakere fra nordiske land til studietur og erfaringsutveksling i Oslo. Magne Bolme har representert SAF i arbeidsutvalget oppnevnt av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO til skyggerapportering på FN konvensjonen. I FFOs arbeid med skyggerapporten har det være mange møter gjennom året slik at Magne Bolme har lagt ned en stor innsats i arbeidet samt holdt styret godt orientert om prosessen med skyggerapporten. Stine Jåthun representerte SAF på NBFs foreldreutvalgs seminarhelg på Hurdal Syn- og mestringssenter. Lars Bjørndal representerte SAF på UNIKT møte om tilgjengelighet. Eldrid Kristine Kästel representerte SAF på NNFFs 6. forskningskonferanse i Lillehammer 5-6. mai som satte søkelys på et underutforsket tema i Norge, knyttet til vold mot funksjonshemmede.

4 SAF på nett

Tore Johnny Bråtveit har bistått styret med veiledning i oppdatering av SAFs nettsider. Styret har jevnlig publisert aktuelle saker på SAFs nettsider.
4.2 E-postlister
SAF hadde tidligere flere e-postlister. Disse er samlet til en felles liste for medlemmer.
4.3 Facebook side
David Hole har hatt ansvar for SAFs faceboook side som har blitt jevnlig oppdatert med aktuelle saker samt invitasjoner til arrangementer.

5 Økonomi

SAFs hovedinntektskilde i 2014 har vært det statlige driftstilskuddet. SAF var kjent med at vi ikke lenger oppfyller nye krav til tilskudd basert på minst 250 medlemmer. Styret sammen med flere medlemmer la ned et betydelig arbeid i å kartlegge konsekvenser og mulige løsninger. SAF skrev klage, men BUFDIR valgte å opprettholde reduksjonen av tilskudd. SAF klaget saken inn for departementet som opprettholdt BUFDIRs vedtak på nyåret 2015. Gjennom sterk reduksjon i aktivitet, herunder ingen fysiske styremøter siden sommeren 2014, har styret klart å omstille SAF til at regnskapet
viser et lite overskudd. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2014 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet. Leder i SAF vil takke alle medlemmer av styret for en stor innsats under svært krevende og usikre arbeidsforhold. Styret har blitt utfordret på nytenkning. SAF har ingen ansatte. Foreninga forurenser ikke det ytre miljø. Styret i SAF 31.12.14/26.2.2015 John Arne Torstensen (leder) Ingrid Sundøy (Sekretær) David Hole (styremedlem) Roger Riise (styremedlem) Arne Eriksen (styremedlem) Anne L. Amundsen (varamedlem) Eldrid Kristine Kaestel (varamedlem)