Årsmelding 2013

Årsmelding 2013 for Synshemmede Akademikere (SAF)


1 Organisasjon

1.1 Styret

Fram til årsmøtet 10. mars hadde styret denne sammensetningen:

Leder: Magne Bolme

Sekretær: David Hole

Styremedlemmer: Roger Riise, John Arne Torstensen og Gudrun Ytterstad

Varamedlem: Kristin Gaarde

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Leder: Magne Bolme

Sekretær: Torleif Kahrs

Styremedlemmer: David Hole, John Arne Torstensen og Gudrun ytterstad

  1. varamedlem: Ingrid Sundøy
  2. varamedlem: Roger Riise

Fram til årsmøtet besto styret med varamedlem av 67 % menn og 33 % kvinner.

Etter årsmøtet har styret med varamedlemmer bestått av 29 % kvinner og 71 % menn.

I løpet av 2013 har styret avholdt 4 møter og behandlet 46 saker.


1.2 Medlemmer

Per 31. desember 2013 hadde SAF 86 betalende medlemmer. Per 31. desember 2012 hadde SAF 87 betalende medlemmer.


1.3 Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt på Rica Helsfyr Hotel søndag 10. mars. 16 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet.


1.3.1 Viktige årsmøtevedtak

Årsmøtet vedtok følgende prioriteringer for foreningas arbeid for årsmøteperioden:

  • Utvikling av ny informasjonsstrategi
  • Rekruttering og organisasjonsbygging
  • Arbeide for å sikre lovfesting av universell utforming av IKT på læresteder og arbeidsplasser

1.4 Jubileumsseminar og høstseminar

SAF markerte sitt 30-årsjubileum med jubileusseminar og festmiddag lørdag 09. mars. Festmiddagen ble en verdig markering av foreningsjubileet. Styret vil takke festkomiteen for å ha lagt rammene for ei fin markering.


Seminaret og festmiddagen ble holdt på Rica Helsfyr Hotel. Seminaret hadde 18 deltakere. 30 personer deltok på festmiddagen.

Årets høstseminar ble avholdt helga 06 – 08. desember i Charlottenberg på Thon Hotell Charlottenberg. Seminartittel: ”Hvordan navigere i e-verdenen”. Seminaret hadde 17 deltakere.


Politisk virksomhet

2.1 Utvalg

I 2013 opprettet SAF et nytt utvalg, ”Kommunikasjonsutvalget” (KU). Foreninga har dermed 5 underutvalg. Utvalgssammensetningen som er gjengitt nedenfor var gjeldende fra mai, da det nye styret oppnevnte utvalg for den kommende styreperioden. Endringer og suppleringer er angitt i parenteser bak personnavn. Utvalgene hadde følgende sammensetning:


Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU):

Leder: Nina Tveter

Medlemmer: Torleif Kahrs og Hanne Jernsetavangen

IKT-utvalget (IKTU):

Leder: Lars Bjørndal

Medlemmer: Einar Fagerheim, Siri Kessel, Roger Riise og Anne Marthe Westgaard

Kommunikasjonsutvalget (KU):

Leder: Tore Johnny Bråtveit

Medlemmer: Arne Eriksen (fra desember), David Hole, Eldrid Kästel og Berit Lunde (fra september)

Likestillings- og diskrimineringsutvalget (LDU):

Leder: Terje Pettersen

Medlemmer: Berit Vegheim og Helen Aareskjold. Helen Aareskjold gikk bort 07. desember.

Utdanningspolitisk utvalg (UPU):

Leder: Magne Bolme

Medlemmer: Ingrid Sundøy og John Arne Torstensen


2.2 Sysselsettingspolitisk arbeid

I arbeidsperioden har APU avholdt 5 møter.


I januar/februar 2013 vant APU en seier ved at ordlyden i Oslo kommunes stillingsannonser ble endret, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir oppfordret til å søke stillinger. Ellers har utvalget arbeidet med synshemmedes tilgang til den nye dataplattformen som ble innført i Oslo kommune tidlig høsten 2013. Se punkt 3 i årsmeldinga.


2.3 IKT-politisk arbeid

I arbeidsperioden har IKTU hatt løpende kommunikasjon på e-post.


I februar leverte SAF høringsuttalelse til forslag til forskrift til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.). Flere foreningsmedlemmer la ned en stor innsats i arbeidet med denne høringsuttalelsen. Vi kan notere oss at den grundige jobbinga ga resultater. Vår uttalelse ble lest og lagt merke til.


I etterkant av at vi hadde levert denne uttalelsen ble SAF kontaktet av NRK med forespørsel om å delta i samarbeid for å bedre tilgjengeligheten til NRKs nettsider. Vi involverte Høyskolen i Oslo og Akershus i prosjektet, og etter det første møtet trakk foreninga seg ut av det videre prosjektarbeidet. Vi hadde ikke ressurser til å følge opp, og høyskolen og NRK drev arbeidet videre. Men uten vår høringsuttalelse hadde ingenting skjedd.


Den 1. juli kom endelig forskriften til § 11 i dtl. Den vil gjelde fra 1. juli i år. Med den har vi fått enda en viktig del av vårt lovvern mot diskriminering på plass.


Forskriften har imidlertid mangler og svakheter. Vi må derfor fortsatt jobbe iherdig for å styrke forskriften. Videre er det minst like viktig å følge med på hvordan Difi håndhever forskriften framover.


Tidlig på høsten klaget SAF Deltasenteret inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Deltasenteret hadde laget en nettside med verktøy for handlingsplaner for universell utforming. Sida var imidlertid utformet med bruk av Flash. Dermed ble ”tilgjengelighetsverktøyet” i seg selv utilgjengelig. Klagen førte til at Deltasenteret lovte å lage ei ny side med planleggingsverktøy for universell utforming i HTML. Vi vant dermed fram.


SAF har levert høringsuttalelse til forslag til ny ”boklov”.

SAF har levert høringsuttalelse til standarder om tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter.

SAF har levert høringsuttalelse til standard prNS 11040, Universell utforming og brukermedvirkning – IKT.


2.4 Likestillings- og diskrimineringsvern

LDU har ikke gjennomført egne møter i arbeidsperioden. Men utvalgsmedlemmene har bidratt aktivt med innspill til arbeidet i styret og andre utvalg.


I 2013 passerte vi enda en viktig milepel i funksjonshemmedes kamp mot diskriminering. Den 3. juni ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne konvensjonen er viktig for alle funksjonshemmedes kamp mot diskriminering. Med den i ryggen får vi et nytt verktøy i vårt arbeid for å tette hullene i vårt nasjonale lovvern.


Utdanningspolitikk

UPU har hatt 1 møte i arbeidsperioden.


2.6 Representasjon

Magne Bolme har sittet i LDOs brukerutvalg.


Terje Pettersen har vært SAFs representant i Menneskerettsalliansns styre.


SAF har vært representert i Offentlig utvalg for punktskrift ved utvalgets leder Otto Prytz og utvalgets varamedlem Nina Tveter.


Tore Johnny Bråtveit representerte SAF på NBFUs høstkurs på Tambartun Kompetansesenter.


Stine Jåthun representerte SAF på NBFs foreldreutvalgs seminarhelg på Hurdal Syn- og mestringssenter.


Terje Pettersen representerte SAF på Barne, - ungdoms og familiedirektoratets orienteringsmøte om nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

Lokalt arbeid

SAF har jobbet med problematikk knyttet til innføring av ny IKT-plattform i Oslo kommune. Vi har jobbet målrettet sammen med bystyrepolitiker Ivar Johansen, og vi har innledet samarbeid med Oslo fylkeslag av NBF om denne saken.


4 SAF på nett

KU har hatt 1 telefonmøte i arbeidsperioden. Utvalget har ellers jobbet bra via e-post.


4.1 Nettsida

Tore Johnny Bråtveit har vært redaktør for SAFs nettsider i 2013.


I 2012 startet SAF arbeidet med å legge om og forbedre foreningas nettsider. Dette arbeidet ble på det nærmeste fullført i 2013. Nå gjenstår imidlertid det viktigste arbeidet. Vi må gjøre nettsida til en levende og slagkraftig informasjonskanal for SAF. Her må alle gode krefter bidra.


4.2 E-postlister

SAF har flere e-postlister. Foreninga har en E-postliste for medlemmer, en som er åpen for alle og en for styret samt en for hvert av utvalgene. Ved utgangen av 2013 hadde den åpne lista 130 abonnenter, mens 84 personer var på den lukkede medlemslista.


4.3 SAF På facebook

SAF har egen facebookside. David Hole og Magne Bolme har ansvaret for Facebooksida.

Facebooksida har fått for liten oppmerksomhet, og vi har ikke greit å utnytte den som kommunikasjonskanal. Men vi registrerte en gledelig økning av interessen for, og aktiviteten på vår facebookside mot slutten av året.


5 Økonomi

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede med kontor i Oslo.

SAFs hovedinntektskilde i 2013 har vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr. 271.350. I 2013 hadde SAF et driftsoverskudd på kr. 2.819


Kriteriene for å motta driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner skal legges om, men dette har ikke konsekvenser for driftsåret 2014. I brev fra Bufdir datert 6.2.2014 heter det:


”Overgangsreglene i regelverket § 35 første ledd medfører at ingen organisasjon som mottok tilskudd i 2013 skal motta mindre tilskudd i 2014 enn i 2013, eller motta et tilskudd som avviker mer en +10% i forhold til tilskuddet gitt i 2013”


Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen.


SAF har ingen ansatte, men har i 2013 utbetalt honorarer iht. vedtak gjort på

Årsmøte 2012.

Foreninga forurenser ikke det ytre miljø.


Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2013 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for selskapet i 2013. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.


Styret i SAF


31.12.2013 / 10.2.2014


Magne Bolme (leder)

John Arne Torstensen (styremedlem)

Torleif Kahrs (Sekretær)

Gudrun Ytterstad (styremedlem)

David Hole (styremedlem