Årsmelding 2012

1. Organisasjon

1.1 Styret

Fram til årsmøtet 04. mars hadde styret denne sammensetningen:

Leder: Magne Bolme

Sekretær: May Nina Hansen Auby

Styremedlem: John Arne Torstensen

Varamedlem: Roger Riise


Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Leder: Magne Bolme

Sekretær: David Hole

Styremedlemmer: Roger Riise, John Arne Torstensen og Gudrun Ytterstad

  1. Varamedlem: Kristin Gaarde
  2. Varamedlem: Carl Erik Skrolsvik

Carl Erik Skrolsvik trakk seg fra styret i mai.


Fram til årsmøtet besto styret med varamedlem av 75 % menn og 25 % kvinner.

Fra årsmøtet og fram til mai besto styret med varamedlemmer av 72 % menn og 28 % kvinner.

Fra juni besto styret med varamedlem av 67 % menn og 33 % kvinner.

I løpet av 2012 har styret avholdt 4 møter og behandlet 40 saker.


1.2 Medlemmer

Per 31. desember 2012 hadde SAF 87 betalende medlemmer. Per 31. desember 2011 hadde SAF 94 betalende medlemmer.


1.3 Årsmøtet

Årsmøte ble avholdt på Rica Helsfyr Hotell søndag 04. mars. 21 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet.


1.3.1 Viktige årsmøtevedtak

Årsmøtet vedtok følgende prioriteringer for foreningas arbeid for årsmøteperioden:

  • arbeide for å påvise manglene i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)
  • øve press for å få på plass en effektiv forskrift til § 11 i DTL
  • arbeide aktivt med rekrutterings- og informasjonsvirksomhet

1.4 Årsmøteseminar

Årsmøteseminaret ”Hvordan tetter vi lovhullene” ble avholdt på Rica Helsfyr Hotell lørdag 03. mars. Seminartema var hvordan skal vi arbeide framover for å styrke vårt diskrimineringsvern i lovverket. Vi tok både for oss overordnede problemstillinger knyttet til manglene ved det eksisterende lovverket, og drøftet hvordan vi praktisk skulle arbeide framover for å tette lovhullene. 19 personer deltok på seminaret.


Årsmøteseminaret ble SAFs eneste landsdekkende seminar i 2012. Det planlagte høstseminaret måtte avlyses pga for dårlig påmelding.


1.5 Stormøter

I 2012 har det vært avholdt 2 stormøter. Begge møtene ble holdt på Huseby Kompetansesenter. Møtene ble arrangert søndag 15. april og lørdag 10. november. Møtet den 15. april var et generelt oppfølgingsmøte for medlemmer av styret og utvalgene. På møtet den 10. november drøftet og planla vi vårt videre arbeid med foreningas høringssvar til Regjeringens framlagte forslag til forskrift til § 11 i dtl. og vårt arbeid med høringssvar til Bufdirs forslag til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner.


Bufdir arbeider med nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Skulle det framlagte forslaget til tilskuddsregelverk bli gjeldende vil det ha store konsekvenser for vår foreningsdrift. Dette påpekte vi i vår høringsuttalelse til forslaget. Det framlagte regelforslaget er utelukkende basert på et diagnose-, selvhjelps- og likemannsperspektiv. Interessepolitisk arbeid, og ressursmiljø har ingen plass i denne støtteordningen. Dermed vil forslaget i sin nåværende form bidra til en ensretting av arbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner, og en svekking av funksjonshemmedes muligheter til å delta i sivilsamfunnet.


Vårt arbeid med forskriften til § 11 i dtl. omtales mer inngående andre steder i årsmeldinga.


2. Politisk virksomhet

2012 har vært et usedvanlig aktivt interessepolitisk år. Vi kan med tilfredshet notere at vi i løpet av året har oppnådd viktige framskritt og gjennomslag for flere av de kjernesakene vi har arbeidet lengst og mest intenst med i foreninga. Som vanlig blir sakene vi har jobbet med presentert etter hvilket utvalg de ville ha sortert under. Men det er viktig å presisere at vi i de siste årene både har blitt flinkere til å involvere folk på tvers av utvalg i arbeidet med ulike saker, og mye av det vi jobber interessepolitisk med henger nøye sammen. Derfor vil framstillinga nedenfor bli litt vilkårlig når det gjelder å plassere saker og møter i ”riktig. kategori”. Dessuten vil også noe av den interessepolitiske aktiviteten bli omtalt under punkt 3.


2.1 Utvalg

SAFs fire underutvalg hadde følgende sammensetning i 2011:

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU):

Leder: Nina Tveter

Medlemmer: Magne Bolme, Unni Fauskrud, Eldrid Kästel, Torleif Kahrs og Hanne Jernsetavangen

IKT-utvalget (IKTU):

Leder: Lars Bjørndal

Medlemmer: Magne Bolme, Einar Fagerheim, Roger Riise og Anne Marthe Westgaard

Likestillings- og diskrimineringsutvalget (LDU):

leder: Terje Pettersen

Medlemmer: Stine Elde, Berit Vegheim og Helen Aareskjold

Utdanningspolitisk utvalg (UPU):

Leder: Magne Bolme

Medlemmer: Stine Elde, Einar fiskvik, Siri Kessel, Terje Pettersen og Ingrid Sundøy


2.2 Sysselsettingspolitisk arbeid

I arbeidsperioden har APU avholdt 5 møter. 1 ble avholdt som telefonmøte, der også LDUs leder deltok. De øvrige møtene ble holdt på forskjellige steder i Oslo. Utvalget har i tillegg hatt utstrakt kontakt på telefon og e-post.


APU har arbeidet med oppfølging av Regjeringens jobbstrategi for funksjonshemmede, og den manglende lovfestingen av universell utforming av IKT i arbeidslivet. Utvalget har også brukt mye av sine ressurser på å følge opp vårt mangeårige arbeid rettet mot Oslo kommune som arbeidsgiver. Dette omtales under punkt 3.


I november 2011 sendte vi et notat med kommentarer til Regjeringens framlagte sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede. Dette notatet ble videresendt til FAD og BLD. Her etterlyste vi bl.a. den utredningen av eventuelle kostnader ved en lovfesting av universell utforming av IKT som Graverutvalget foreslo i sin utredning av en eventuell felles diskrimineringslov. I sitt svarbrev informerte BLD om at de ikke hadde noen planer om å lovfeste universell utforming av IKT i arbeidslivet i § 9 i dtl. Departementet begrunnet dette standpunktet med at de ikke så noe behov for en slik Lovfesting fordi vår tilgang til IKT var tilstrekkelig sikret gjennom retten til individuell tilrettelegging hjemlet i § 12 i dtl.


Etter at vi fikk dette ”oppklarende” men svært urovekkende svaret fra BLD, har vi brukt alle de anledninger som har butt seg for å imøtegå denne argumentasjonen. I all vår korrespondanse og kommunikasjon med offentligheten vedrørende universell utforming av IKT og synshemmede i arbeidslivet har det blitt obligatorisk å få inn argumentasjon som kan rydde denne kunnskapsløsheten og disse missforståelsene av veien. Dette har følgelig også vært et hovedpunkt i de innspillene til Arbeids og sosialkomiteen vi har hatt i løpet av høsten.


Den 13. juni arrangerte Fafo frokostmøte om utestengende barrierer for funksjonshemmede i arbeidslivet. Terje Pettersen og Nina Tveter representerte SAF på denne Fafo-frokosten.


Magne Bolme og Eldrid Kestel representerte SAF på AFI-seminar den 28. august. Seminartema var funksjonshemmede og arbeid. På seminaret presenterte 3 forskere fra AFI rapporter og kom med forskningsbaserte innspill på hvorfor funksjonshemmede utestenges fra arbeidsmarkedet. Etter presentasjonene var det paneldebatt der både likestillingsministeren, arbeidsministeren og representanter for opposisjonen og funksjonshemmedes organisasjoner deltok. Vi fikk også spilt inn fra salen.


Den 20. oktober deltok Magne Bolme på åpen budsjetthøring i Stortingets Arbeids- og sosialkomite.


Magne Bolme og Terje Pettersen hadde møte med Sylvi Graham, representant for Høyre i Arbeids- og sosialkomiteen den 07. november.


Den 19. november hadde Magne Bolme og Nina Tveter møte med Tove Linnea Brannvik, representant for arbeiderpartiet i Arbeids- og sosialkomiteen.


I begge møtene med representantene for Arbeids- og sosialkomiteen presenterte vi det innspillet vi i sin tid sendte brukerpanelet i forkant av lanseringen av Handlingsplanen for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. Vi konstaterte med beklagelse at svært lite av det vi har foreslått kan finnes igjen i den politikken vi nå ser. Og vi påpekte at siden virkemidlene man tar i bruk er de samme gamle, må vi også vente at resultatene blir de samme som før. Vi kom også med innspill til det pågående arbeidet med å ratifisere FN-konvensjonen for rettighetene for mennesker med funksjonsnedsettelser. Her påpekte vi spesielt at konvensjonen ikke kan oppfylles så lenge universell utforming av IKT ikke er sikret i dtl.


2.3. Likestillings- og diskrimineringsvern

LDU har ikke gjennomført egne møter i arbeidsperioden. Men utvalget har hatt utstrakt kontakt på e-post, og det har bidratt aktivt med innspill til arbeidet i styret og andre utvalg.


2012 ble et positivt år for vårt antidiskrimineringsarbeid. Vi har fått framdrift i flere av de sakene vi har jobbet mest med på feltet. Og vi har også fått erfart at aktivt påvirkningsarbeid og samarbeid med andre fører fram. Her tenker vi spesielt på vårt arbeid med å få på plass en forskrift til § 11 i dtl.


I lengre tid hadde vi følt en stigende frustrasjon over den manglende framdriften i arbeidet med forskriften til § 11 i dtl. Derfor tok vi i brev datert 25. april kontakt med Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité for å få dem til eventuelt å følge opp saken. Komiteen mente at saken lå innenfor deres saksfelt, og den skrev en henvendelse til likestillingsministeren, der de ba om en redegjørelse for hvorfor dette forskriftsarbeidet ikke fulgte tidsplanen. I sitt svar til komiteen beklaget ministeren forsinkelsene, og hun kom med en konkret tidsplan for når forskriften skulle være på plass.


Også denne tidsplanen sprakk. Men forskriften kom i alle fall endelig på høring i oktober, og vi startet umiddelbart vårt arbeid med den høringsuttalelsen som skulle leveres 05. februar 2013.


Vi kan jo selvsagt ikke vite om høringen hadde kommet uavhengig av det presset bl.a. vi har utøvd for å få den ut. Men det må vel regnes som svært sannsynlig at Kontroll- og konstitusjonskomiteens brev i sakens anledning har bidratt til å få fortgang i forskriftsarbeidet. Så det nytter å jobbe gjennom alle kanaler.


Vi må også kunne notere som en seier for vårt målrettede interessepolitiske arbeid at det framlagte forslaget til forskrift ikke åpnet for å innskrenke vår klageadgang til LDO. Korrespondanse mellom LDO og BLD skapte uklarhet rundt hvorvidt BLD ville fjerne vår individuelle klagerett til LDO på IKT-relaterte saker i forbindelse med innføringen av ny forskrift til § 11 i dtl. Vi har oppfattet det som maktpåliggende å få oppklart om BLD og FAD hadde tenkt å undergrave klageretten i forbindelse med forskriftsarbeidet. Vi rettet derfor flere henvendelser om saken til BLD og FAD gjennom hele det siste halvåret av 2012. Bl.a. skrev vi brev til BLD, der vi ba om et møte vedrørende både IKT-relaterte spørsmål og andre mangler ved dtl.


Det var derfor tilfredsstillende å få avklart at den individuelle klageretten til LDO hjemlet i § 9 i dtl. ikke røres. Denne avklaringen kom på et høringsmøte om forslaget til forskrift til § 11 i dtl. Høringsmøtet ble arrangert av FAD den 15. januar 2013. Avklaringen kan synes selvsagt, men den var meget viktig. Og uten vårt og våre samarbeidspartneres våkenhet og press er det langt i fra sikkert at utfallet hadde blitt som det ble.


SAF har levert høringsuttalelse til NOU 2011- 18, Struktur for likestilling.

I etterkant av våre møter med Arbeids- og sosialkomiteen utarbeidet vi et notat til komiteen i forbindelse med deres arbeid med den kommende ratifikasjonen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.


I 2012 har vi hatt en utstrakt dialog og et godt samarbeid med LDO. Dette omtales i punkt 2.7.


Den 15. september representerte Magne Bolme og Terje Pettersen SAF på LDOs presentasjonen av NOU 2012- 15 Politikk for likestilling.


2.4 IKT-politisk arbeid

I arbeidsperioden har IKTU avholdt 3 telefonmøter. Utvalget har i tillegg hatt løpende kommunikasjon på e-post. Da forslag til forskrift til § 11 i dtl. kom på høring fikk utvalget ansvaret for å koordinere arbeidet med vår kommende høringsuttalelse. Utvalget var også ansvarlig for våre klager til LDO på læringsplattformen Fronter. Se punkt 2.5.


SAF har levert høringsuttalelse til forslag til nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor.

SAF har levert høringsuttalelse til forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.


2.5 Utdanningspolitikk

UPU har ikke hatt møter i 2012, men utvalget har arbeidet godt via e-post.


I mars kom IKT-firmaet Funka Nu med en evalueringsrapport av læringsplattformene som er i bruk i norsk skole. Denne rapporten var meget kritisk til alle plattformene, og den har vært utgangspunkt for flere oppslag og debatter rundt dette temaet gjennom hele året. Se punkt 2.7.


Med utgangspunkt i rapporten fra Funka Nu klaget SAF Universitetet i Oslo (UIO) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA) inn til LDO. Disse lærestedne bruker begge Fronter som læringsplattform. Fronter kom dårligst ut i rapporten, og vi klaget følgelig lærestedene inn for deres bruk av en utilgjengelig læringsplattform. Etter at begge lærestedene hadde gitt svar til LDO på våre klager besluttet vi bare å opprettholde klagen på UIO. Universitetets svar vitnet ikke om noen reell forståelse for problematikken, og det var følgelig heller ingen vilje til å foreta forbedringer. vår klage ligger nå hos LDO.


2.6 Representasjon

Magne Bolme har sittet i LDOs brukerutvalg.


Fram til sin bortgang 17. august var Knut Prytz oppnevnt som SAFs representant i Menneskerettsalliansn (MRAs) styre. På MRAs årsmøte den 05. november ble Terje Pettersen oppnevnt som SAFs representant i MRAs styre.


SAF har vært representert i Offentlig utvalg for blindeskrift ved utvalgets leder Otto Prytz, og nyinnvalgt varamedlem Nina Tveter.


Stine Jåthun representerte SAF på NBFUs landsmøte helga 21 – 23. april.


Einar Fiskvik og Stine Jåthun representerte SAF på NBFs foreldreutvalgs seminarhelg på Hurdal Syn- og mestringssenter helga 02 – 04. november.


2.7 Samarbeid med andre

I 2010 påbegynte SAF, Dysleksi Norge og LDO arbeidet med å følge opp de to rapportene om tilgang til studielitteratur for syns- og lesehemmede, som SAF tidligere har vært involvert i å få utarbeidet. I 2012 kom det konkrete resultatet av dette samarbeidet. Da kom Norges Forskningsråd med sin nye veileder for universell utforming av dokumenter og rapporter.


I 2012 har SAF hatt et utstrakt samarbeid med LDO. Vi spilte aktivt inn til ombudet i forbindelse med at de fikk Norwegian til å forbedre sitt bookingsystem, og vi videreførte vårt samarbeid om synliggjøring av IKT-barrierer. LDO gjennomførte ei ”IKT-uke” den første uka i oktober. Da hadde de flere oppslag og saker på sine egne hjemmesider, der tema var universell utforming og IKT. I tillegg frontet ombudet nødvendigheten av å styrke universell utforming av IKT i flere andre sammenhenger i mediene. Disse utspillene var et resultat av det samarbeidet vi tok initiativet til med LDO i 2011, for nettopp å få denne tematikken på dagsordenen. Filmprosjektet som var utgangspunktet for samarbeidet ble nedtonet, og gjort til bare en del av en større strategi. Men en liten informasjonsfilm ble laget til IKT-uka.


SAF har ellers også hatt en utstrakt dialog med LDO. Denne dialogen har særlig knyttet til arbeidet med forskriften til § 11 i dtl.


NBFU og SAF bidro til et oppslag i Universitas om UIOs bruk av Fronter.


3. Lokalt arbeid

3.1 Arbeid i Oslo

Vårt målrettede arbeid mot Oslo kommune begynte å gi resultater i 2012. En av våre viktigste kampsaker i det siste drøye tiåret har vært å få forandret utlysningstekstene i det offentliges stillingsutlysninger slik at de omtaler funksjonshemmede på lik linje med andre underrepresenterte grupper. Dette har også vært ett av våre kjernepunkter i vår dialog både med kommunen og vår mangeårige støttespiller i Oslo bystyre SV-representant Ivar Johansen.


I 2012 tok Johansen opp denne saken i bystyret. Og Nina Tveter presenterte saken på et møte i Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune i oktober. Rådet sluttet seg til ønsket om endring av teksten i stillingsanonsene, og Byrådet har i ettertid vedtatt at utlysningsteksten i alle kommunens stillingsutlysninger skal endres i tråd med ønsket fra Rådet for funksjonshemmede.


Også på et annet viktig samfunnsområde har Oslo kommune gått foran med et godt eksempel i 2012. Ivar Johansen ba SAF om å komme med innspill til et forslag som skulle fremmes i bystyret for å få kommunen til å tekstskanne sine PDF-dokumenter. Han tok våre kommentarer med inn i prosessen, og vi kan med tilfredshet notere at bystyret gikk inn for Johansens forslag. Dermed har en stor aktør i norsk samfunnsliv satt et viktig eksempel for andre.


I mars fikk vi svar fra Byråden for finans på et brev SAF ved APU sendte høsten 2011 vedrørende kommunens IKT-innkjøp. I juni sendte SAF ved APU svarbrev, der vi ba byråden om utdypinger og avklaringer av svar gitt i kommunens forrige brev.


3.2 Arbeid i Tromsø

SAF arrangerte 2 halvdagsseminar i Tromsø i 2012. Det første ble avholdt på Grand Hotell Tromsø lørdag den 11. februar. Det andre ble arrangert i lokalene til NBF Troms lørdag den 07. desember. Målet med begge seminarene var å orientere lokalt om foreningas pågående interessepolitiske arbeid.


4 SAF på nett

4.1 Nettsida

Tore Johnny Bråtveit har vært redaktør for SAFs nettsider i 2012.


Styret nedsatte ei arbeidsgruppe bestående av Magne Bolme, Tore Johnny Bråtveit og David Hole for å forbedre nettsidene, og utarbeide en ny informasjonsstrategi for foreninga. I samråd med styret fant arbeidsgruppa det mest hensiktsmessig å engasjere firmaet Funka Nu for å skaffe SAF nye og funksjonelle nettsider, og en slagkraftig informasjonsstrategi. Dette arbeidet skal fullføres i jubileumsåret 2013.


4.2 E-postlister

SAF har flere e-postlister. Foreninga har en E-postliste for medlemmer, en som er åpen for alle og en for styret samt en for hvert av utvalgene. Ved utgangen av 2012 hadde den åpne lista 130 abonnenter, mens 83 personer var på den lukkede medlemslista.


4.3 SAF På facebook

SAF har egen facebookgruppe. David Hole og Magne Bolme har ansvaret for denne gruppa.


5 Økonomi

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede med kontor i Oslo.

SAFs hovedinntektskilde i 2012 har vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr. 269.850. I 2012 hadde SAF et driftsoverskudd på kr. 26.736.


I st.mld. 40 2002-2003 slås det fast at driftstilskuddsordningen forblir uendret for organisasjoner som allerede mottar støtte. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

SAF har ingen ansatte, men har i 2012 utbetalt honorarer iht. vedtak på fjorårets årsmøte.

Foreninga forurenser ikke det ytre miljø.


Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2012 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for selskapet i 2012. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.


Oslo 05. mars


Magne Bolme            David Hole                                 Gudrun Ytterstad

Leder                                Sekretær                                    Styremedlem


John Arne Torstensen                Roger Riise

Styremedlem                                Styremedlem