Årsmelding 2011

1. Organisasjon

1.1. Styret

Før årsmøtet 13. mars hadde styret følgende sammensetning:

Leder: Magne Bolme

Styremedlemmer: Anna L Amundsen, May Nina Hansen Auby, Eldrid Kästel og John Arne Torstensen

  1. varamedlem: Roger Riise
  2. varamedlem: Stine Jåthun

Etter årsmøtet fikk styret denne sammensetningen:

Leder: Magne Bolme

Sekretær: May Nina Hansen Auby

Styremedlem: John Arne Torstensen

Varamedlem: Roger Riise


Fram til årsmøtet besto styret med varamedlemmer av 57 % menn og 43 % kvinner. Etter årsmøtet har styret med varamedlem bestått av 75 % menn og 25 % kvinner. I løpet av 2011 har styret avholdt 5 møter og behandlet 50 saker.


1.1.2 Medlemmer

Per 31. desember 2011 hadde SAF 94 betalende medlemmer. Per 31. desember 2010 hadde SAF 96 betalende medlemmer.


1.2 Årsmøtet

Årsmøte ble avholdt på Soria Moria kurs- og konferansesenter søndag 13. mars. 17 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet.


1.2.1 Viktige årsmøtevedtak

Årsmøtet vedtok følgende prioriteringer for foreningas arbeid for årsmøteperioden:

  • Følge opp arbeidet med ny samlet diskrimineringslov
  • Jobbe videre med å påvirke det pågående tilgjengelighets- og standardiseringsarbeidet av IKT rettet mot allmennheten
  • Følge opp regjeringens strategi for sysselsetting av funksjonshemmede
  • Jobbe for å fremme våre interessepolitiske krav til en rettferdig studiefinansieringsordning for funksjonshemmede
  • Arbeide for å bedre tilgangen til faglitteratur for synshemmede i utdanning og arbeid
  • Jobbe for å finne nye rekrutterings- og aktiviseringsstrategier

1.3 Vår- og høstseminar

1.3.1 Årsmøteseminaret

Årsmøteseminaret ”De risikable vurderingene” ble avholdt på Soria Moria Hotell- og Konferansesenter lørdag 12. mars. Tema for årsmøteseminaret var diskriminering i ulike vurderingssituasjoner knyttet til arbeid og utdanning. På lørdags ettermiddag drøftet seminardeltakerne prinsipielle sysselsettingspolitiske problemstillinger knyttet til synshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet. Seminaret samlet 19 deltakere.


1.3.2 Høstseminaret

Høstseminaret ”Hjelpemidler til besvær” ble arrangert på Rica Helsfyr Hotell og Konferansesenter helga 21 – 23. oktober. Seminaret ble meget vellykket. Det var 27 deltakere på seminaret. På Lørdag innledet representanter for NAV til debatt rundt ulike sider ved hjelpemiddelformidlingen, og ulike støtteordninger administrert av NAV. Søndagens innledere tok for seg hjelpemidler og arbeid med universell utforming av IKT sett fra et organisatorisk og politisk ståsted. Seminaret ga oss mange nyttige innspill og kontakter som vi har kunnet dra nytte av i vårt politiske arbeid.


1.4 Stormøter

”Stormøter” er en ny møteform i SAF. Medlemmene i alle SAFs utvalg blir innkalt til disse møtene for å drøfte, og skape framdrift i særlig viktige saker. I 2011 ble det avholdt ett slikt stormøte. Møtet ble avholdt søndag den 26. juni på Huseby Kompetansesenter for synshemmede. Møtetema var synliggjøring av IKT-barrierer.

Denne arbeidsformen var meget vellykket, og den vil bli videreført framover. Konkret ble det bla på dette møtet tatt initiativ til samarbeid med LDO.(se punkt 2.6)


2. Politisk virksomhet

2.1 Utvalg

SAFs fire underutvalg hadde følgende sammensetning i 2011:

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU):

Leder: Nina Tveter

Medlemmer: Magne Bolme, Eldrid Kästel, Torleif Kahrs og Ingrid Sundøy

IKT-utvalget (IKTU):

Leder: Lars Bjørndal

Medlemmer: Magne Bolme, Einar Fagerheim og Roger Riise

Likestillings- og diskrimineringsutvalget (LDU):

Leder: Berit Vegheim

Medlemmer: Stine Elde og Terje Pettersen

Utdanningspolitisk utvalg (UPU):

Leder: Terje Pettersen

Medlemmer: Magne Bolme, Stine Elde, Einar fiskvik, Stine Jåthun og Siri Kessel


2.2 Sysselsettingspolitisk arbeid

I arbeidsperioden har APU avholdt 1 møte. Møtet ble holdt hjemme oss Nina Tveter. Utvalget har ellers holdt løpende kontakt på telefon og e-post.


I 2010 bebudet Regjeringen at den ville legge fram en sysselsettingsstrategi for å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet. Vi hadde møte med arbeidsministeren om saken og kom også med skriftlige innspill til Regjeringens arbeid med denne ”sysselsettingsstrategien”. Vi imøteså derfor med spenning hva som ville komme ut av dette arbeidet. Regjeringen lanserte det ferdige produktet, ”Jobbstrategien for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne” i forbindelse med at den la fram statsbudsjettet for 2012.


Den framlagte jobbstrategien er et bevis på at det er økt fokus på funksjonshemmedes svake stilling på arbeidsmarkedet, noe som bare i seg selv gir planen en verdi, Men vi var likevel skuffet over innholdet i den framlagte strategien. Den inneholdt ingen nye forslag som kunne styrke synshemmedes stilling som selvstendige deltakere på arbeidsmarkedet. I samarbeid med styret IKTU og LDU utarbeidet derfor APU et notat med kommentarer til den framlagte jobbstrategien. Arbeidsdepartementet mente at tiltakene vi etterlyste ikke kunne følges opp av dem. Så de videresendte våre spørsmål og kommentarer til BLD og FAD for videre behandling der.


I 2011 har APU også levert flere innspill vedrørende Oslo kommunes sysselsettingspolitikk rettet mot funksjonshemmede.(Se punkt 3.)


2.3 IKT-politisk arbeid

I arbeidsperioden har utvalget hatt løpende kommunikasjon på e-post og telefon. IKTU har bidratt aktivt med innspill til arbeidet i SAFs øvrige utvalg. Utvalgets spesialkompetanse er av uvurderlig betydning for foreningsarbeidet, og stormøtet om IKT-barrierer kom i stand etter initiativ fra utvalget.


2.4. Likestillings- og diskrimineringsvern

I arbeidsperioden har LDU vært en viktig ressurs for foreninga i arbeidet med flere viktige saker. Terje Pettersen og Berit Vegheim deltok fra utvalget på ett av foreningas styremøter, der man drøftet den videre strategien etter nyheten om at Regjeringen ikke ville fortsette arbeidet med å utrede en felles diskrimineringslov.


2011 har vært et år preget av stillstand og tilbakeslag på det diskrimineringspolitiske området. Forskriften til § 11 om universell utforming av IKT rettet mot allmennheten har ennå ikke en gang kommet på høring, til tross for Stortingets vedtatte tidsfrist for lovens ikrafttredelse som var satt til 1. juli 2011. Denne forsinkelsen undergraver alt arbeid for å bygge ned IKT-barrierer. Det klart største tilbakeslaget for antidiskrimineringsarbeidet var imidlertid likestillings- og inkluderingsministerens beslutning om å stanse arbeidet med en samlet diskrimineringslov. Denne beslutningen har bidratt til å vanskeliggjøre vårt arbeid med å tette hull i den eksisterende lovgivingen. Videre innebærer den også et tilbakeslag for alt antidiskrimineringsarbeid fordi den bidrar til å svekke menneskerettighetstenkingens stilling som grunnlag for alt arbeid mot diskriminering.


Men 2011 har vært et meget produktivt og godt år for foreningas eget diskrimineringspolitiske arbeid. I 2011 har SAF videreført den gode kontakten vi har etablert med +LDO. De konkrete resultatene av dette samarbeidet omtales andre steder i årsmeldinga.


Terje Pettersen representerte SAF på LDOs frokostpresentasjon av NOU-en ”Struktur for likestilling”.


2.5 Utdanningspolitikk

I 2011 avga Synshemmede Akademikere høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012. Forslaget var en oppfølging av regjeringens vedtak fra 2010 om en forbedret studiefinansieringsordning for funksjonshemmede studenter. I høringsuttalelsen gav vi uttrykk for at det er de funksjonshemmende barrierene i omgivelsene og ikke medisinske forhold som skal være kriteriene for å komme inn under ordningen. Vi er glade for at vi fikk gjennomslag for våre synspunkter både på feltene fullstipendiering i sommermånedene, et høyere stipend og forsinkelser i utdanningen som skyldes funksjonshemmingen. Riktignok vil den nye forskriften åpne for at en kan bruke medisinske begrunnelser for å få økt stipendbeløp og fullstipendiering av sommermånedene, men synshemmede kan nå benytte seg av den forbedrede ordningen uten å ty til medisinske begrunnelser.


Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning hadde bare ett møte i 2011. Møtet fant sted 14. juni og hadde overgangen fra utdanning til arbeid som tema. Terje Pettersen og Nina Tveter representerte Synshemmede Akademikere på møtet


2.6 Annen politisk virksomhet

2.6.1 Representasjon

Knut Prytz har representert SAF i styret i Menneskerettsalliansen.


SAF har vært representert i Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) ved utvalgets leder Otto Prytz.


LDO oppnevnte nytt brukerutvalg i april 2011. Magne Bolme ble da medlem av LDOs brukerutvalg for 2 år.


Helga 11 – 13. november representerte John Arne Torstensen SAF på NBFUs Høstkonferanse.


Helga 28 - 30. oktober representerte Stine Jåthun og Anita Fjeldås SAF på Assistanses forelderkurs.


Nina Tveter representerte SAF på Nasjonal punktskriftskonferanse som ble avholdt 27-28. oktober.


Magne Bolme var SAFs representant på konferansen ”Få jula i gang”. Konferansen ble holdt 17. november, arrangør Statens råd for likestilling av funksjonshemmede.


2.6.2 Samarbeid med andre

I 2010 påbegynte SAF, Dysleksi Norge og LDO arbeidet med å følge opp de to rapportene om tilgang til studielitteratur for syns- og lesehemmede, som SAF tidligere har vært involvert i å få utarbeidet. Dette samarbeidet ble videreført i 2011.


Ett av kravene som ble stilt i det avsluttende rapportarbeidet fra 2009 var at Norges Forskningsråd skulle gjøre sine elektroniske publikasjoner universelt utformede. De 3 samarbeidspartene bestemte seg for å følge opp dette punktet fra rapportarbeidet ved å henvende seg til forskningsrådet og etterlyse oppfølging av dette forslaget. Henvendelsen ble meget positivt mottatt, og i 2011 har SAF deltatt på 2 møter med forskningsrådet. Der har man drøftet hvordan forskningsrådet best kan arbeide for å sikre universell utforming av sine elektroniske publikasjoner. På det andre møtet med forskningsrådet deltok det representanter fra et vidt spekter av offentlige instanser og ressursmiljø. Etter dette møtet ble det utarbeidet et forslag til veileder for universell utforming av elektroniske rapporter som skal publiseres av forskningsrådet. Denne veilederen er sendt på høring, og den vil være klar i løpet av 2012.


På SAFs stormøte ble det tatt initiativ til å gjøre en henvendelse til LDO vedrørende synliggjøring av IKT-barrierer. LDO var positive til henvendelsen, og ombudet bevilget kr. 100000 til et filmprosjekt som skulle sette søkelyset på konsekvensene av manglende universell utforming av IKT. saf har sittet i prosjektgruppa for prosjektet som er finansiert og styrt av LDO. Prosjektet blir avsluttet med filmlansering i 2012.


I 2010 innledet SAF en dialog med NLB. Denne dialogen ble videreført i 2011. I et møte mellom SAF og NLB. Møtet ble avholdt den 18. februar. Magne Bolme, Terje Pettersen og Nina Tveter representerte SAF. På dette møtet drøftet og utvekslet man synspunkter og erfaringer rundt produksjon-, distribusjon og finansiering av faglitteratur til synshemmede.


3. Lokalt arbeid

Oslo kommune er en stor arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Å påvirke Oslos politikk på en måte som kan bedre synshemmedes stilling i utdanning og arbeidsliv har derfor vært et prioritert satsingsområde i foreningsarbeidet i de siste årene. SAF har spesielt ønsket å sette Oslo kommunes manglende universelle utforming av sine IKT-systemer, og manglende tiltak for å skape en inkluderende sisselsettingspolitikk som kan sikre funksjonshemmede mot utestenging og diskriminering på dagsordenen.


I juni 2011 skrev SAF ved APU bre til finansbyråden i Oslo. Brevet ble skrevet etter at byråden hadde antydet at kommunen ville gå bort fra sin målsetting om at 5 % av alle nyansatte i kommunen skulle være funksjonshemmede fordi det var vanskelig å definere målgruppe og å sette i verk egnede tiltak. I brevet kom vi med konkrete forslag til hvordan man kunne definere målgruppen, og nå et slikt mål.


I forbindelse med at de i løpet av høsten ble kjent at Oslo Kommune var i ferd med å gjøre flere store innkjøp av nye IKT-systemer skrev SAF ved APU brev til Byrådsavdelingen for finans og næring, der vi stilte spørsmål om man ville ta hensyn til krav til universell utforming når disse nye systemene skulle tas i bruk.


Begge disse brevene er også sendt Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune, og vi har hatt løpende dialog med representanter for rådet. Vi har også hatt løpende kontakt med bystyrerepresentant Ivar Johansen Oslo SV.


4 SAF på nett

4.1 Nettsida

Tore Johnny Bråtveit har vært redaktør for SAFs nettsider i 2011.


4.2 E-postlister

SAF har flere e-postlister. Foreninga har en E-postliste for medlemmer, en som er åpen for alle og en for styret samt en for hvert av utvalgene. Ved utgangen av 2011 hadde den åpne lista 138 abonnenter, mens 82 personer var på den lukkede medlemslista.


4.3 SAF På facebook

SAF har egen facebookgruppe. David Hole og Magne Bolme har ansvaret for denne gruppa.


5 Økonomi

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede med kontor i Oslo.

SAFs hovedinntektskilde i 2011 har vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr. 236.156. I desember fikk SAF en ekstrabevilgning på kr. 26.206. Foreninga har fått overføre denne ekstrabevilgningen til 2012 fordi den kom så sent at den ikke kunne benyttes i 2011. I 2011 hadde SAF et driftsoverskudd på kr. 58.140.


I st.mld. 40 2002-2003 slås det fast at driftstilskuddsordningen forblir uendret for organisasjoner som allerede mottar støtte. Forutsetningene om fortsatt drift ser derfor betryggende ut, og regnskapet er fremlagt under denne forutsetning.

SAF har ingen ansatte. Foreninga forurenser ikke det ytre miljø.


Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2011 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for selskapet i 2011. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.