Årsmelding 2010

ÅRSMELDING 2010 FOR SYNSHEMMEDE AKADEMIKERE (SAF)


1. ORGANISASJON

1.1. STYRET

Før årsmøtet 7. mars hadde styret følgende sammensetning:

Leder: Magne Bolme

Styremedlemmer: Espen Raa Nilsen, Elin Strømme Nilsen, John Arne Torstensen og Nina Tveter

1. varamedlem: Roger Riise

2. varamedlem: Stine Jåthun

Etter årsmøtet fikk styret denne sammensetningen:

Leder: Magne Bolme

Styremedlemmer: Anna L Amundsen, May Nina Hansen Auby, Eldrid Kästel og John Arne Torstensen

  1. varamedlem: Roger Riise
  2. varamedlem: Stine Jåthun

Fram til årsmøtet den 7. mars besto styret med varamedlemmer av 57 % menn og 43 % kvinner. Etter årsmøtet har styret hatt 43 % menn og 57 kvinner. I løpet av 2010 har styret avholdt 8 møter og behandlet 74 saker.

1.1.2 MEDLEMMER

Per 31. desember 2010 hadde SAF 96 betalende medlemmer. Per 31. desember 2009 hadde SAF 93 betalende medlemmer.

1.2 ÅRSMØTET

Årsmøte ble avholdt på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter søndag 7. mars. 18 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet.

1.2.1 VIKTIGE ÅRSMØTEVEDTAK

Årsmøtet vedtok å forandre organisasjonens navn fra Synshemmede akademikeres forening (SAF) til Synshemmede Akademikere (SAF). Årsmøtet vedtok også å gjeninnføre sekretærvervet i styret fra og med styreperioden 2011-2012.

Videre vedtok årsmøtet følgende prioriteringer for foreningas arbeid i perioden fram til årsmøtet 2011:

  • Følge opp arbeidet med ny samlet diskrimineringslov
  • Jobbe videre med å påvirke DIFIs tilgjengelighets- og IKT-standardiseringsarbeid
  • Arbeide for å påvirke regjeringens strategi for sysselsetting av funksjonshemmede
  • Jobbe for å fremme våre interessepolitiske krav til en rettferdig studiefinansieringsordning for funksjonshemmede
  • Jobbe for å finne nye rekrutterings- og aktiviseringsstrategier

1.3 VÅR- OG HØSTSEMINAR

1.3.1 ÅRSMØTESEMINARET

SAFs årsmøteseminar ble avholdt på Hurdalsjøen hotell 5-6. mars. Deltakelsen på dette seminaret var dessverre noe lavere enn det vi har blitt vant til i de siste årene. Bare 19 personer deltok på seminaret.

På fredag kveld innledet Knut Prytz seminaret med en presentasjon av Menneskerettsalliansen. Lørdagen ble innledet med en presentasjon av Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) arbeid med å følge opp aktivitets- og rapporteringsplikten nedfelt i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 3. Resten av lørdagens seminar ble brukt til å drøfte SAFs videre arbeid med å følge opp aktivitetsplikten, og til å la seminardeltakerne få komme med innspill i forkant av foreningas møte med arbeidsministeren.

1.3.2 HØSTSEMINARET – UTEN BOK BLIR INGEN KLOK

Høstseminaret ble arrangert på Soria Moria hotell og konferansesenter i helga 13-15. november. Seminaret ble en stor suksess. Det var 33 deltakere på seminaret, none som er et meget godt deltakerantall. Dette var spesielt gledelig etter den noe labre oppslutningen rundt årsmøteseminaret. Det var også gledelig fordi seminarprogrammet ble utformet for å være i tråd med prioriteringene gjort på årsmøtet. Seminaret ble delt i en praktisk del, og en del med innledninger og debatt. For å utnytte fredagen bedre ble seminarstart lagt til lunsj.

Seminarets teoretiske del med innledninger og debatt gikk fra fredags ettermiddag og fram til lunsj lørdag. Her var det innledninger fra representanter for NLB, universitetsbiblioteket Oslo, LDO og Nasjonalbiblioteket. Bibliotekenes representanter presenterte sine ulike elektroniske tilbud, og i de påfølgende debattene fikk de innspill rundt universell utforming og tilgjengelighet til elektronisk litteratur. I forbindelse med seminaret fikk vi også knyttet verdifulle kontakter med bibliotekene, kontakter vi har fulgt opp i etterkant av seminaret.  

Seminarets ”praktiske del” startet lørdag ettermiddag, og strakk seg fram til seminarslutt til lunsj søndag. Denne delen av seminaret kom i stand etter initiativ fra Torleif Kahrs og Anna L Amundsen. De ønsket å lære bort og å dele erfaringer rundt skanning av skriftlig materiale. I tillegg ble Anne Marthe Westgaard spurt om hun ville være med å lære seminardeltakere hvordan de kan skanne og tilgjengeliggjøre sine egne bøker. Dette fungerte bra, og seminardeltakerne var meget tilfredse med opplegget. Styret vil gi en særlig takk til Torleif og Anne Marthe, som sto for den praktiske opplæringen. Styret vil også takke Nina Tveter som stilte datautstyret sitt til disposisjon for kursdeltakerne.

Ikke alle ønsket å delta i opplærings/erfaringsutvekslingsdelen av seminaret. Disse seminardeltakerne fikk tilbud om å delta i enda en nyskapning i seminarsammenheng. Fra lørdag ettermiddag av avholdt SAFs utvalg åpne møter, der den som ønsket det kunne delta. Dette var også en vellykket arbeidsform. Flere fikk innblikk i, og kunne komme med innspill til utvalgenes arbeid. Og i etterkant av disse åpne utvalgsmøtene ble det tatt flere initiativ både fra Utdanningspolitisk utvalg og fra IKT-utvalget.  

Seminaret ga oss dermed mang erfaringer med arbeidsformer vi kan bygge videre på. Forsøket med en så tidlig seminarstart på fredag blir imidlertid ikke tatt videre. Selv om en tidlig seminarstart ga oss muligheten til lettere å få tak i innledere, medfører den tidlige seminarstarten likevel for store praktiske problemer for mange av foreningas medlemmer.

2. POLITISK VIRKSOMHET

2.1 UTVALG

SAFs fire underutvalg hadde følgende sammensetning i 2010:

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU):

Til mars:

Leder: Torleif Kahrs

Medlemmer: Magne Bolme, Eldrid Kästel, Ingrid Sundøy og Nina Tveter

Fra mars:

Leder: Nina Tveter

Medlemmer: Magne Bolme, Eldrid Kästel, Torleif Kahrs og Ingrid Sundøy

IKT-utvalget (IKTU):

Leder: Lars Bjørndal

Medlemmer: Magne Bolme, Einar Fagerheim og Roger Riise

Likestillings- og diskrimineringsutvalget (LDU)

leder: Berit Vegheim

Medlemmer: Stine Elde og Terje Pettersen

Utdanningspolitisk utvalg (UPU)

Leder: Terje Pettersen

Medlemmer: Magne Bolme, Stine Elde, Einar fiskvik, Stine Jåthun og Siri Kessel

2.2 SYSSELSETTINGSPOLITISK ARBEID

APU har i arbeidsperioden avholdt 2 utvalgsmøter i Oslo og hatt 1 telefonmøte. utvalget har i tillegg hatt løpende kommunikasjon på e-post og telefon.

Statsministeren annonserte i sin nyttårstale for 2010 at regjeringen ville utarbeide en sysselsettingsstrategi rettet mot funksjonshemmede. I forkant av årsmøteseminaret tok SAF kontakt med arbeidsdepartementet for å få en representant fra politisk ledelse i departementet til å komme på seminaret for å debattere med utgangspunkt i den bebudede sysselsettingsstrategien.

Ingen fra departementet kunne stille på seminaret. Men henvendelsen ga et annet og mye bedre resultat. Vi ble invitert til møte med arbeidsministeren den 9. april. På dette møtet deltok Magne Bolme, Eldrid Kästel, Torleif Kars og Nina Tveter fra SAF. Møtet var konstruktivt og fruktbart. Vi presenterte krav til og synspunkter på hvordan man kan skape en god arbeidsmarkedspolitikk rettet mot kvalifiserte funksjonshemmede arbeidstakere og arbeidsøkere. Arbeidsministeren var meget lydhør for våre innspill, og møtet ble avsluttet med at vi ble invitert til å komme med et skriftlig innspill til det videre arbeidet med sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede.  

Vi satte stor pris på anerkjennelsen som lå i denne invitasjonen, og SAF leverte sitt innspill til sysselsettingsstrategien i november. Under arbeidet med innspillet hadde APU en løpende dialog med styret og de øvrige utvalgene i foreninga. Takk til alle dere for gode bidrag.

Siden regjeringen ennå ikke har framlagt sin sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede er det umulig å si noe om vi har fått gehør for noen av våre forslag. Men vi kan i alle fall merke oss at vi har fått gode tilbakemeldinger fra departementet, og ”brukerpanelet” som arbeidsministeren utnevnte for å komme med forslag til strategien har også sagt seg enig i alle de forslagene vi framsatte i vårt innspill. Alle våre hovedforslag er også blant forslagene brukerpanelet har fremmet i sin sluttrapport.

Vi kan også med tilfredshet notere oss at regjeringen utvider sin satsing på ulike traineeordninger. Dermed får vi stadig bedre gehør for en av våre flaggsaker. I de nye traineeprogrammene som igangsettes har man også innarbeidet forbedringer etter kritiske innspill bla. fra oss.

2.3 IKT-POLITISK ARBEID

IKTU har i arbeidsperioden avholdt 2 telefonmøter. Utvalget har i tillegg hatt løpende kommunikasjon på e-post og telefon.

IKTU har levert høringsuttalelse til forslag til endring av forskrift til IT-standarder i offentlig sektor. I arbeidsperioden har IKTU ellers videreført sitt arbeid med å komme med innspill til DIFIs tilgjengelighets- og standardiseringsarbeid. IKTU avholdt også et åpent møte på høstseminaret, der det også ellers bidro med sin ekspertise.

2.4. LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSVERN

LDO er en av de viktigste premissleverandørene, og referansepunktene i diskrimineringspolitisk arbeid vi må forholde oss til. I 2010 har foreninga utvekslet erfaringer og samarbeidet med representanter for ombudet på en rekke interessepolitiske områder. SAF har vært representert på 3 dialogmøter avholdt av LDO i 2010. Magne Bolme og Terje Pettersen representerte SAF på disse møtene.

2.5 UTDANNINGSPOLITIKK

UPU har avholdt 2 møter i løpet av utvalgsperioden. Det har vært løpende kontakt per telefon og e-post mellom utvalgsmøtende.

Studiefinansiering, og økt tilgang til faglitteratur har vært de to viktigste utdanningspolitiske sakene i 2010.

2010 var året da studiefinansiering for funksjonshemmede ble satt på den politiske dagsorden. Regjeringen vedtok å innføre en forbedret studiefinansieringsordning for funksjonshemmede studenter, og penger til dette er bevilget over statsbudsjettet. På forhånd hadde Unge Funksjonshemmede argumentert sterkt for en slik ordning, men de har argumentert for medisinsk baserte kriterier for å komme inn under ordningen. Dette står i sterk kontrast til det synet Synshemmede Akademikere alltid har hevdet om at det er funksjonshemmende barrierer i omgivelsene som skal kvalifisere for å komme inn under ordningen. Vi var derfor redde for at vi skulle få en ordning som tvinger synshemmede til å argumentere medisinsk for å kunne bruke ordningen.

Dette synet gav vi uttrykk for på et møte som LDO arrangerte på Blindern 27. august, der også forskningsminister Tora Aasland var til stede. Det viste seg i etterhånd at regjeringen har lagt til grunn en relasjonell definisjon av funksjonshemming i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte som regulerer den nye ordningen. Selv om vår frykt var ubegrunnet vil det fortsatt være nødvendig å jobbe med saksfeltet videre fremover. Alt i alt kan vi likevel konkludere med at vår kamp for en rettferdig studiefinansiering har tatt et langt og historisk skritt fremover.

Terje Pettersen har vært SAFs representant i Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning i 2010. Forumet har hatt 2 møter i 2010. I tillegg til Terje Pettersen har Magne Bolme også deltatt på begge møtene for SAF. Det første møtet var i mars, og hadde faglitteratur og nettbaserte læringssystemer som tema. Det andre møtet var i desember, og hadde studiefinansiering som tema. Her innledet og debatterte SAFs representanter rundt temaet hva er funksjonshemmende barrierer.

2.6 ANNEN POLITISK VIRKSOMHET

2.6.1 HJELPEMIDDELUTREDNINGEN

I 2010: NOU 5 la hjelpemiddelutvalget fram sine forslag til en helhetlig hjelpemiddelformidling. Den 10. juni arrangerte NHF, FFO og Norsk ergoteraputforbund en høringskonferanse om utredningen. Magne Bolme representerte SAF på høringskonferansen. SAF har levert høringsuttalelse til utredningen, der kommenterer vi de forslagene i utredningen som vi mener er av særlig interesse for synshemmedes deltakelse i utdanning og arbeid.

2.6.2 REPRESENTASJON

Knut Prytz har representert SAF i styret i Menneskerettsalliansen.

SAF har vært representert i Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) ved utvalgets leder Otto Prytz.

Nina Tveter representerte SAF på Husebys fagdager. Fagdagene ble arrangert 10-11. mars.

Terje Pettersen var SAFs representant på NBFUs landsmøte, som ble avholdt helga 17-19. april.

Helga 22-24. oktober representerte Einar Fiskvik og Stine Jåthun SAF på Assistanses foreldrekurs.

Magne Bolme representerte SAF på LSHDBs høstkurs. Kurset ble arrangert helga 5-7. november. På kurset hadde Magne Bolme en presentasjon av foreningas politiske arbeid, og interessepolitiske ståsted.

2.6.3 SAMARBEID MED ANDRE

I 2010 har SAF påbegynt arbeidet med oppfølging av de to rapportene om tilgang til studielitteratur for syns- og lesehemmede, som foreninga tidligere har vært involvert i å få utarbeidet. I forkant av høstseminaret tok vi kontakt med en av våre tidligere samarbeidspartnere i saken Dysleksi Norge, for å få dem til å komme til seminaret for å innlede om tematikken der. Det kunne de ikke, men kontakten resulterte i at vi hadde vårt første samarbeidsmøte den 6. desember. LDO deltar også i dette samarbeidet.

I forbindelse med høstseminaret innledet SAF også dialog med Nasjonalbiblioteket og NLB. Dialogen med NLB virker spesielt lovende. Selv om det berammede møtet mellom SAF og NLB måtte flyttes til over nyttår er likevel grunnlaget lagt for en mer regulær kontakt framover.

3 SAF PÅ NETT

3.1 NETTSIDA

Tore Johnny Bråtveit har vært redaktør for SAFs nettsider i 2010.

3.2 E-POSTLISTER

SAF har flere e-postlister. Foreninga har en E-postliste for medlemmer, en som er åpen for alle og en for styret samt en for hvert av utvalgene. Ved utgangen av 2010 hadde den åpne lista 138 abonnenter, mens 82 personer var på den lukkede medlemslista.

3.3 SAF PÅ FACEBOOK

SAF har fått egen facebookgruppe. David Hole har ansvaret for denne gruppa.

4 ØKONOMI

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede med kontor i Oslo.

SAFs hovedinntektskilde i 2010 har vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr. 229.382. I 2010 hadde SAF et driftsoverskudd på kr. 17909..

I st.mld. 40 2002-2003 slås det fast at driftstilskuddsordningen forblir uendret for organisasjoner som allerede mottar støtte. Forutsetningene om fortsatt drift ser derfor betryggende ut, og regnskapet er fremlagt under denne forutsetning.

SAF har ingen ansatte. Foreninga forurenser ikke det ytre miljø.

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2009 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for selskapet i 2010. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Soria Moria hotell og konferansesenter 12.3.2011

Magne Bolme            Anna L. Amundsen

Nina Hansen Auby            John Arne Thorstensen

Eldrid Kästel