Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 FOR SYNSHEMMEDE AKADEMIKERES FORENING (SAF)


1. ORGANISASJON

1.1. STYRET

Før årsmøtet 15. mars hadde styret følgende sammensetning:

Leder: Magne Bolme

Sekretær: Stine Jåthun

Kasserer: Espen Raa Nilsen

Styremedlemmer: Terje Pettersen og Nina Tveter

1. varamedlem: John Arne Torstensen

2. varamedlem: Elin Strømme Nilsen

Etter årsmøtet fikk styret denne sammensetningen:

Leder: Magne Bolme

Styremedlemmer: Espen Raa Nilsen, Elin Strømme Nilsen, John Arne Torstensen og Nina Tveter

1. varamedlem: Roger riise

2. varamedlem: Stine Jåthun

I hele styreperioden har styret med varamedlemmer bestått av 57 % menn og 43 % kvinner. I løpet av 2009 har styret avholdt 7 møter og behandlet 58 saker.

1.2 ÅRSMØTE ÅRSMØTESEMINAR OG HØSTSEMINAR

Årsmøte med forutgående seminar ble holdt på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter helga 13-15. mars. 23 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet. 25 deltok på seminaret.

På årsmøtet vedtok SAF følgende prioriteringer for 2009:

  • Fortsette arbeidet for å bedre faglitteraturtilbudet for synshemmede akademikere
  • Oppfølging av Stortingsmelding nr. 9, 2006 (NAV-reformen)
  • Medlemsrekruttering og aktivisering
  • Arbeide for en offentlig IKT-politikk som kan bedre synshemmedes tilgang til offentlig informasjon, og bidra til å gi blinde og svaksynte like muligheter til arbeid og utdanning
  • Arbeide for bedret antidiskrimineringslovgivning for funksjonshemmede
  • Jobbe for en rettferdig studiefinansieringsordning i Statens lånekasse
  • Arbeide for at standardene, som er under utvikling, sikrer universell utforming av IKT

1.2.1 ÅRSMØTESEMINAR

IKT i politikk og hverdag var denne gangen valgt som tema for SAFs årsmøteseminar. På seminaret drøftet vi hvordan vi best mulig kunne fremme våre IKT-politiske krav, tok for oss IKT-tekniske utfordringer og debatterte problemer vi møter i vår egen hverdag. Seminaret var meget fruktbart. Deltakerne debatterte friskt rundt tema som hvordan sikre universell utforming av IKT knyttet opp mot tidsfristen i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og anbudsutsetting av hjelpemidler. Seminaret la også grunnlaget for opprettelsen av et nytt IKT-utvalg i foreninga. Se nedenfor.

Mange ressurspersoner bidro til å gjøre årsmøteseminaret til et så vellykket arrangement. Vi vil likevel rette en særlig takk til Sverre Andreas Holbye for hans bidrag til å gjøre seminaret så vellykket som det ble. I tillegg til å være innleder bidro han også flittig med innspill under hele seminaret. Og da innlederen fra Direktoratet for IKT og forvaltning(DIFI) måtte melde sykdomsforfall stilte han opp slik at vi i alle fall fikk presentert tematikken på en god måte. I tillegg til denne insattsen på seminaret har Holbye også bidratt med nyttige innspill til vårt IKT-politiske arbeid i hele År. Han fortjener derfor en stor takk, ikke bare for innsatsen på seminaret, men kanskje like mye også for det han har bidratt med av innsiktsfulle kommentarer til vårt løpende IKT-politiske arbeid gjennom hele 2009.

1.2.2 HØSTSEMINAR

Høstseminaret ble arrangert på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter helga 2-4. oktober. 25 personer deltok på seminaret. I løpet av denne helga tok vi opp tre tidsaktuelle tema i den politiske debatten rundt funksjonshemmede og funksjonshemming til belysning og drøfting.

Seminaret åpnet på fredagskvelden med innledning og debatt rundt Graver-utvalgets innstilling til ny samlet diskrimineringslov. Lørdagen ble brukt til å se nærmere på ulike sider ved NAV-reformen og å drøfte forskjellige arbeidsmarkedspolitiske virkemidler.

På søndagen var en rettferdig studiefinansieringsordning for funksjonshemmede tema. Bakgrunnen for at denne tematikken ble satt på dagsordenen var en rapport skrevet av Unge funksjonshemmede, der det fremmes en rekke forslag til hvordan funksjonshemmede kan sikres en mer rettferdig studiefinansieringsordning. Lederen for Unge funksjonshemmede presenterte selv rapporten på seminaret. Denne saken er en av SAFs kjernesaker, og det ble i løpet av denne seminardagen klart at foreninga må søke aktivt samarbeid med andre organisasjoner av funksjonshemmede for best mulig å i vareta våre interessepolitiske målsettinger i denne saken.          

1.3 MEDLEMMER

I 2009 meldte 8 personer seg inn i SAF mens et medlem ble strøket fra medlemslista, og et medlem meldte seg ut av foreninga. Per 31.12.2009 hadde SAF 100 registrerte medlemmer. Per samme tidspunkt hadde 93 betalt medlemskontingent.

2. POLITISK VIRKSOMHET

2.1 UTVALG

SAFs fire underutvalg hadde følgende sammensetning i 2010:

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU):

Leder: Torleif Kahrs

Medlemmer: Magne Bolme, Olaf Blakstad, Eldrid Kestel, Ingrid Sundøy og Nina Tveter

IKT-utvalget (IKTU):

Leder: Lars Bjørndal

Medlemmer: Magne Bolme og Einar Fagerheim

Likestillings- og diskrimineringsutvalget (LDU)

leder: Berit Vegheim

Medlemmer: Stine Elde og Terje Pettersen

Utdanningspolitisk utvalg (UPU)

Leder: Terje Pettersen

Medlemmer: Stine Elde, Einar fiskvik, Stine Jåthun og Siri Kessel

2.2 ARBEIDSMARKEDSPOLITISK ARBEID

APU har i arbeidsperioden avholdt to utvalgsmøter i Oslo. utvalget har i tillegg hatt løpende kommunikasjon på e-post og telefon.

Før årsskiftet 2008-2009 satte APU opp oppfølging av virksomheters aktivitetsplikt, nedfelt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som et hovedsatsingsområde. Utvalget har valgt å konsentrere oppmerksomheten om hvordan en stor arbeidsgiver vil følge opp denne lovpålagte plikten fra og med 1. januar 2009. Arbeidsgiveren utvalget har valgt å konsentrere interessen om er Oslo kommune.

Utvalget påbegynte dette arbeidet med å ta kontakt med bystyrerepresentant for Oslo SV Ivar Johansen. Han har markert seg som en ivrig talsmann for funksjonshemmedes interesser, og utvalget ba derfor om et møte med ham for å presentere våre synspunkt. Johansen ville møte oss og Magne Bolme og Torleif Kahrs representerte APU på møtet. I etterkant av dette møtet utarbeidet utvalget et brev til Ivar Johansen vedrørende Oslo kommunes sysselsettingspolitikk overfor funksjonshemmede. Johansen tok opp spørsmål og problemstillinger vi presenterte i brevet i spørsmål han rettet til kommunens finansbyråd. På bakgrunn av svaret Ivar Johansen fikk fra byråden, og etter tilråding fra Johansen, har APU i sin tur skrevet brev til Oslos finansbyråd. Brevet ble sendt i oktober, og det tok utgangspunkt i svaret byråden ga Ivar Johansen.

I tillegg til denne hovedsatsingen rettet mot Oslo kommune var også utvalget engasjert i gjennomføringen og planleggingen av SAFs høstseminar. Utvalgets medlemmer deltok videre flittig på ulike arrangement og i debatter, der arbeidsmarkedspolitikk var tema.

Til slutt må vi nok en gang få påpeke at et av våre hjertebarn ser ut til å bli en suksess, som flere nå ønsker å trykke til sitt bryst. Den 24. september deltok Kristin Gaarde og Knut Prytz på ”FAFO-frokost” med lanseringen av en rapport der FAFO presenterte resultatene av en evaluering av traineeprogram for funksjonshemmede gjennomført i flere departement og direktorat. Evalueringen konkluderte med at ordningen hadde vært en suksess, og det drøftes videreføring og utvidelse av ordningen. Traineeprogrammene har vært en meget viktig sak for SAF, vi var blant de første til å sette saken på dagsorden og det er derfor meget tilfredsstillende å konstatere at ordningen har virket etter hensikten.

2.3 IKT-POLITISK ARBEID

Etter årsmøte og årsmøteseminar fikk foreninga sitt fjerde utvalg. Det nystartede IKT-utvalget har gått løs på sine oppgaver med stor iver. Utvalget har avholdt flere møter på telefon, og det har jevnlig kontakt på e-post.

IKTUs hovedsatsingsområde har vært å komme med innspill til tilgjengelighets- og standardiseringsarbeidet som drives i DIFI i forkant av at alle nye IKT-løsninger rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra 1. juli 2011. SAF hadde innledet kontakten med direktoratet før årsmøtet, og IKTU brukte den til å be om et møte med en representant for DIFI. Det fikk utvalget, og møtet fant sted i Oslo den 14. juni. Lars Bjørndal, Einar Fagerheim og Siri Kessel representerte SAF på møtet. IKTU har fortsatt kontakten med DIFI gjennom hele året, og utvalget har dialog med en kontaktperson i direktoratet. IKTU/SAF har videre vært representert på følgende seminar og møter relatert til standardisering og tilgjengeliggjøring av IKT:

Lars Bjørndal representerte SAF på en ”workshop” med tema standarder for og tilgjengelighet til framtidas selvbetjeningsautomater. Workshopen ble arrangert av Human Factors Solutions 20-21. august.

Den 25. august arrangerte Utdanningsdirektoratet fagseminar i forbindelse med at direktoratet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede konsekvenser av innføring av krav til universell utforming av IKT i grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning. Terje Pettersen og Nina Tveter representerte SAF på dette fagseminaret.

Den 3-5. desember deltok Lars Bjørndal på tre seminar i regi av Dataforeningen og DIFI med tema tilgjengelighet på nett.

I mai innledet IKTU en brevveksling med Sentret for fri programvare rundt tematikken tilgjengelighet og fri programvare. Denne dialogen har ligget litt nede i høst, men utvalget vil videreføre den i 2010.

Etter henvendelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kom IKTU på vegne av SAF med synspunkt på tilgjengeligheten til jobbportalen Webcruiter. Utvalget meldte tilbake at jobbportalen var utilgjengelig for synshemmede, og i svaret begrunnet IKTU hvorfor.

2.4. LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSVERN

2009 var det første virkeåret for diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Vi regner innføringen av denne loven som en milepæl i det politiske arbeidet for å bedre funksjonshemmedes stilling i samfunnet. En overordnet målsetting for SAFs arbeid med diskrimineringsproblematikk i 2009 har derfor vært å spre kunnskap om den nye loven slik at synshemmede kan utnytte lovgivningen i sin interessepolitiske kamp. I 2009 la også Graver-utvalget fram sin innstilling til ny samlet diskrimineringslov. (NOU 14 2009) Arbeidet opp mot forslag framlagt i denne innstillingen har vært det andre hovedsatsingsområdet for SAF/LDUs diskrimineringspolitiske virksomhet.        

LDO er en av de viktigste premissleverandørene, og referansepunktene i diskrimineringspolitisk arbeid vi må forholde oss til. SAF har derfor vært representert på en rekke av LDOs arrangement i 2009. Følgende personer har deltatt for SAF på dialogforum, og debattmøter hos ombudet:

Magne Bolme, Terje Pettersen, Knut Prytz og Nina Tveter

Knut Prytz har representert SAF i styret i Menneskerettsalliansen. Terje Pettersen var SAFs representant på årsmøtet i alliansen.

LDU deltok i planleggingen og gjennomføringen av fredagskveldens presentasjon av Graver-utvalgets innstilling på høstseminaret.

LDU ved Terje Pettersen utarbeidet SAFs innspill til Menneskerettsalliansens høringsuttalelse til NOU 14 2009. Og utvalget sto også sentralt i utarbeidingen av SAFs egen høringsuttalelse til den framlagte innstillingen til samlet diskrimineringslov.

2.5 UTDANNINGSPOLITISK ARBEID

I 2009 ble SAFs samarbeidsprosjekt med Pensummtjeneste AS avsluttet med kunnskapsdepartementets offentliggjøring av en rapport om kommersiell elektronisk produksjon av studielitteratur. Vi har brukt rapporten som en del av vårt bakgrunnsmateriale i våre dialoger med DIFI og utdanningsdirektoratet vedrørende tilgjengeliggjøring av studielitteratur.

UPU deltok i planleggingen og gjennomføringen av søndagens program på SAFs høstseminar. Terje Pettersen presenterte SAFs syn på studiefinansiering for funksjonshemmede studenter. Utvalget har i etterkant av seminaret fått ansvaret for å arbeide videre med å få i stand samarbeid med andre organisasjoner av funksjonshemmede for å ivareta våre studiepolitiske interesser.

Terje Pettersen har vært SAFs representant i Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning.

2.6 REPRESENTASJON OG SAMARBEID MED ANDRE

SAF Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) og Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere leverte felles høringsuttalelse til Graver-utvalgets innstilling til ny felles diskrimineringslov. I høringsuttalelsen konsentrerte organisasjonene seg om å argumentere for en opprettholdelse og styrking av aktivitets- og rapporteringsplikten, og sikring av lovfesting av universell utforming av arbeidsplasser og læringsmiljø. Her vektla vi spesielt universell utforming av IKT. Alle utvalg og styret var involvert i arbeidet med høringsuttalelsen.

Representasjon:

SAF har vært representert i Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) ved utvalgets leder Otto Prytz.

Knut Prytz representerte SAF på konferansen ”TT-ordningen – veien til et aktivt liv. Konferansen ble arrangert av Norges Blindeforbund (NBF) den 2.februar.

Den 26. februar var Knut Prytz SAFs representant på Helsedirektoratets konferanse om levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Terje Pettersen var SAFs representant på NBFUs landsmøte og landsmøteseminar avholdt i tidsrommet 3-5. april.

Knut Prytz representerte SAF på Husebys fagdager 11-12. mars.

Den 2-4. juni arrangerte Tambartun kompetansesenter en jubileumskonferanse for å markere 200 års jubileet for punktskriftens oppfinner Louis Braille. Knut Prytz og Nina Tveter deltok på konferansen for SAF.

Helga 16-18. oktober var Stine Elde og Stine Jåthun SAFs representanter på Assistanses foreldrekurs.

Knut Prytz representerte SAF på nasjonal punktskriftkonferanse 2009. Konferansen ble avholdt på hurtigruta i tidsrommet 20-22. oktober. Arrangører var NOB og NBF. I forbindelse med konferansen ble også 100 årsjubileene til NBF og NBFs Trykkeri markert.

Den 26. oktober hadde flere organisasjoner av funksjonshemmede i Nordland og Troms gått sammen for å arrangere seminaret ”Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne”. På seminaret ble ulike sider ved norsk og internasjonal diskrimineringslovgivning presentert og drøftet. Seminaret ble arrangert i Tromsø. Magne Bolme representerte SAF på seminaret.

Nina Tveter representerte SAF og holdt foredrag om punktskrift på ”Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø”. Konferansen ble arrangert i Trondheim av ”Nasjonal pådriverfunksjon”.

Den 19. november arrangerte NAV fagsymposiet ”Funksjonshemming og diskriminering”. Terje Pettersen og Nina Tveter deltok på fagsymposiet for SAF.  

3 NETTSIDE OG E-POSTLISTER

3.1 NETTSIDA

I 2009 avsluttet nettredaktør Tore Johnny Bråtveit arbeidet med å gi foreningas nettsider en mer funksjonell utforming. Endringene han har gjort har blitt godt mottatt. Med de endringene og oppgraderingene som nå er gjennomført har SAF fått nettsider som kan dekke foreningas behov.

3.2 E-POSTLISTER

SAF har flere e-postlister. Foreninga har en E-postliste for medlemmer, en som er åpen for alle og en for styret samt en for hvert av utvalgene. Ved utgangen av 2009 hadde den åpne lista 140 abonnenter, mens 80 personer var på den lukkede medlemslista. Antallet abonnenter på begge listene har økt kraftig det siste året.

4 ØKONOMI

SAF er en interesseorganisasjon av synshemmede med kontor i Oslo.

SAFs hovedinntektskilde i 2009 har vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr. 229.526. I 2009 hadde SAF et driftsoverskudd på kr. 1.565.

I st.mld. 40 2002-2003 slås det fast at driftstilskuddsordningen forblir uendret for organisasjoner som allerede mottar støtte. Forutsetningene om fortsatt drift ser derfor betryggende ut, og regnskapet er fremlagt under denne forutsetning.

SAF har ingen ansatte. Foreninga forurenser ikke det ytre miljø.

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningas utvikling og resultat i 2009 og foreningas stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for selskapet i 2009  .

Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Hurdalsjøen 6.3.2010

Magne Bolme      Espen Raa Nilsen      


Elin Strømme Nilsen    John Arne Torstensen     Nina Tveter