Årsmelding 2008

ÅRSMELDING 2008 FOR SYNSHEMMEDE AKADEMIKERES FORENING (SAF)

 1. ORGANISASJON

  1. STYRET

Før årsmøtet 9. mars hadde styret følgende sammensetning:

Magne Bolme (leder)

Terje Pettersen (sekretær)

Espen Raa Nilsen (kasserer)

Stine Elde (varamedlem)

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Magne Bolme (leder)

Stine Jåthun (Sekretær)

Espen Raa Nilsen (kasserer)

Terje Pettersen (styremedlem)

Nina Tveter (styremedlem)

John Arne Torstensen (1. varamedlem)

Elin Strømme Nilsen (2. varamedlem)

Etter årsmøtet besto styret med varamedlemmer av 57 % menn og 43 % kvinner. I løpet av 2008 har styret avholdt 7 møter og behandlet 48 saker.

  1. ÅRSMØTE ÅRSMØTESEMINAR OG JUBILEUMSSEMINAR

Årsmøte med forutgående seminar ble holdt på Thon Vettre hotell i asker helga 7-9. mars. 21 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet. 24 deltok på seminaret.  

På årsmøtet vedtok SAF følgende prioriteringer for 2008:

- fortsette arbeidet for å bedre faglitteraturtilbudet for synshemmede akademikere

- Oppfølging av Stortingsmelding nr. 9, 2006

- Medlemsrekruttering og aktivisering

- Arbeide for en offentlig IKT-politikk som kan bedre synshemmedes tilgang til offentlig informasjon, og bidra til å gi blinde og svaksynte like muligheter til arbeid og utdanning

- videreutvikling av SAFs nettsider

- Oppfølging av arbeidet med antidiskrimineringslov for funksjonshemmede

- Jobbe for en rettferdig studiefinnansieringsordning i Statens lånekasse.

På seminaret som ble avholdt i forkant av årsmøtet fulgte vi opp tematikk fra likemannsseminaret i 2007. Denne gangen tok vi opp nettverksbygging og ulike forståelsesmodeller for hva en funksjonshemming er.

SAF har eksistert i et kvart århundre. I tidsrommet fredag 14 til søndag 16. november markerte foreninga denne begivenheten med å avholde jubileumsseminar på Quality Hotell 33 i Oslo. Det ble både en verdig og politisk fruktbar markering av jubileet. 30 personer deltok på jubileumsmiddagen på lørdagskvelden. 25 personer var til stede på hele seminarhelga. Arrangementskomité Elin Strømme Nilsen og Nina Tveter fikk avviklet arrangementet på en utmerket måte. Takk også til Otto Prytz og Torleif Kahrs for arbeidet med å gjøre festmiddagen til en verdig tilstelning.

  1. UTVIDET STYREHELG

Helga 26-28. september ble det avholdt utvidet styrehelg på Leangkollen hotell i Asker. Dette var ei arbeidshelg der styret sammen med underutvalg og inviterte ressurspersoner i foreninga drøftet viktige organisatoriske og politiske tema. Helga samlet store deler av de tillitsvalgte. 14 var til stede fredag og lørdag, og 13 på søndag. Arbeidsformen må betegnes som svært vellykket. I løpet av søndagen ble eksempelvis rammene for høstens jubileumsseminar lagt.

  1. MEDLEMMER

I 2008 meldte 7 personer seg in i SAF. 2 personer ble strøket fra medlemslista grunnet dødsfall, mens 29 personer ble strøket grunnet manglende innbetaling av kontingent, eller utmelding. Per 31.12.2008 hadde SAF 94 registrerte medlemmer. Per samme tidspunkt hadde 90 medlemmer betalt kontingent. Det høye antallet strykninger skyldes opprydding i medlemsregisteret.

 1. POLITISK VIRKSOMHET

  1. UTVALG

SAFs 3 underutvalg har i 2008 hatt denne sammensetningen:

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU):

Magne Bolme (leder til desember)

Torleif Kahrs (leder fra desember)

Olaf blakstad, Eldrid Kestel, Ingrid Sundøy, og Nina Tveter (Medlemmer)

Berit Vegheim (medlem til mai)

Christine Aasgaard (medlem til sin bortgang)

Likestillings og diskrimineringsutvalget (LDU):

Berit Vegheim (leder)

Stine elde, og Terje Pettersen (medlemmer)

Utdanningspolitisk utvalg (UPU):

Terje Pettersen (leder)

Stine Elde, Einar Fiskvik og Siri Kessel (medlemmer)

  1. ARBEIDSMARKEDSPOLITISK ARBEID

I store deler av året har arbeidsmarkedspolitisk arbeid blitt drevet uavhengig av APU. Utvalget har imidlertid blitt revitalisert i høst, og etter et møte med lederskifte i desember har APU gått friskt i gang med å jobbe med det utvalget har satt opp som sine prioriterte sattsingsområder for 2009. Året har likevel langt fra vært innaktivt på den arbeidsmarkedspolitiske fronten. SAF har deltatt i følgende prosjekt, arrangement, møter og tilstellinger relatert til arbeidsmarkedspolitikk:

SAF ved Magne Bolme satt i referansegruppen til forskningsprosjektet med det noe misvisende navnet ”ung og ufør”. I prosjektet så forsker Bitten Nordrik fra De Facto på hvordan unge funksjonshemmede opplevde å møte atførings- og hjelpeapparat. Prosjektet ble avsluttet i januar med publiseringen av rapporten ”Curriculum vitae ung og ufør”.

Berit Vegheim har sittet som representant for SAF i ”følgepanelet for

handlingsplan for rekruttering av funksjonshemmede i statlig sektor”. Panelet

er i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Panelet hadde ingen

møter i 2008. (FAD) satte i gang ekstern evaluering av både panelet og traineeprogrammet.

Den 2desember representerte Eldrid Kestel SAF på NBF-konferansen ”Visst e det mulig”. Konferansen ble arrangert i Molde, den var et samarbeid med NAV,

Stine Elde har representert SAF i en referansegruppe for en Fafo-undersøkelse av funksjonshemmende barrierer personer med funksjonsnedsettelser møter i overgangen fra utdanning til arbeid. Undersøkelsen ble avsluttet med framleggelsen av rapporten ”Hvordan bryte gjennom?”. Rapporten ble skrevet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, og publisert i desember.

Etter at debatten i lengre tid har gått i ulike fora om sysselsettingspolitiske tema, alt fra kvotering til utestenging fra arbeidslivet på grunn av utilgjengelige IKT-løsninger

ble tematikken tatt opp til bre debatt og belysning på SAFs jubileumseminar 14-16. november. Hele søndagen var satt av til å diskutere ulike sysselsettingspolitiske virkemidler. I etterkant av seminaret har SAF fått revitalisert sitt arbeidsmarkedspolitiske arbeid. IKT og sysselsetting har fått ny oppmerksomhet, og foreninga har fått diskutert muligheter og begrensninger i den rådende arbeidsmarkedspolitikken og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

  1. DISKRIMINERINGSVERN

Også i år har foreninga arbeidet med å påvirke politikerne slik at den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skulle bli så god som mulig.

SAF deltok på høringen som Arbeids- og sosialkomiteen holdt om loven den 28. april. Vi hadde også laget et innspill som vi sendte til komiteen. I innspillet argumenterte vi for at universell utforming av Informasjons- og Komunikasjonsteknologi også skulle gjelde arbeid og utdanning. Dessverre nådde vi ikke fram med disse synspunktene.

SAF har deltatt i samarbeidsutvalget av funksjonshemmedes organisasjoner, SU. Terje Pettersen har sittet i arbeidsgruppa med Stine Elde som vara. Magne Bolme har som leder av SAF sittet i styringsgruppa. SU fungerte frem til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble vedtatt.

Knut Prytz har representert SAF i styret i Menneskerettsalliansen. Terje Pettersen var SAFs representant på årsmøtet i alliansen.

Vedtakelsen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er en milepæl i arbeidet for likestilling av funksjonshemmede. Mye av foreningsarbeidet i foregående år har vært rettet inn mot å spre informasjon om hva det nye lovverket har å si for oss i hverdag og politisk arbeid. Et viktig ledd i dette arbeidet var gjennomføringen av kurs i den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Kurset ble holdt av Stopp diskrimineringen ved Berit Vegheim på SAFs jubileumsseminar 14-15. november.

I august satte Barne- og Likestillingsdepartementet i gang en intern utredning av rettslig tilgang til varer, tjenester og informasjon. Utredningen planlegges å være avsluttet til 1. juli 2009. SAF har gitt innspill til utredningen. LDU ved Berit Vegheim har dessuten vært i møte med sekretæren for Graverutvalget som skal utrede en felles lov for alle diskrimineringsgrunnlagene. På møtet argumenterte vi for at universell utforming av Informasjons- og komunikasjonsteknologi også skal omfatte utdanning og arbeid.

Nina Tveter representerte SAF på fagseminar arrangert av resursnettverk for Universell IKT Seminaret ble arrangert den 21. november.

  1. UTDANNINGSPOLITISK ARBEID

Upu har hatt samtaler med Unge Funksjonshemmede (tidligere FFOU) for å avklare eventuelle meningsforskjeller om studiefinansiering for funksjonshemmede studenter. Dette ble gjort for å berede grunnen for et samarbeid med dem om å få til en rettferdig studiefinansieringsordning i Statens Lånekasse for utdanning.Siden har Unge Funksjonshemmede sammen med Studentenes Landsforbund laget en rapport om studiefinansiering for funksjonshemmede. SAF vil sette seg inn i rapporten for å se om vi er på linje med det som sies der om en fremtidig studiefinansieringsordning. Denne tematikken ble også drøftet på den utvidede styrehelga.

SAF har i 2008 videreført sitt samarbeidsprosjekt med Pensumtjeneste As. I prosjektet utredes logistikken rundt kommersiell produksjon av faglitteratur, og det kartlegges hvilken minstestandard slik litteratur må ha. Prosjektet vil bli sluttført i 2009.

SAF avga høringsuttalelse til Stjernøutvalgets utredning NOU2008-3 ”sett under ett - ny struktur i høyere utdanning”

Terje Pettersen har vært SAFs representant i Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning. Forumet har hatt tre møter i 2008. SAF var til stede på møtet i mars der tema blant annet var Stjernøutvalgets utredning. SAF var også representert på møtet i desember der tema blant annet var faglitteratur i digitale medier.

Terje Pettersen representerte SAF på en nordisk konferanse om litteratur i digitale medier. Konferansen ble holdt i februar.

Eva oppdalshei representerte SAF på markeringa av verdens synsdag den 4. november på Høgskolen i Bodø. Hun snakket der om synshemmedes studiehverdag.

Tradisjonen tro har SAF samarbeidet med Norsk Studentunion, NSU og Studentenes Landsforbund, STL. Vi har hatt samarbeidsmøter med begge organisasjonene og Terje Pettersen representerte SAF på NSUs landsting i april.

  1. REPRESENTASJON OG SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Den 28. februar hadde SAF ved Magne Bolme og Norges blindeforbund ved Sverre Fuglerud møte med politisk rådgiver i fornyingsdepartementet vedrørende det offentliges IKT-politikk og NAVs anbudsutsetting av datatekniske hjelpemidler.

SAF har vært representert i Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) ved utvalgets leder Otto Prytz.

Magne Bolme Representerte SAF på NBFUs landsmøte 18-20. april. Stine Elde og Magne Bolme representerte SAF på NBFUs høstkonferanse.

2 representanter for NBFU deltok på SAFs utvidede styrehelg. De var til stede fredag kveld og lørdag formiddag. Tema som ble drøftet var ulike former for samarbeid. I lengre tid har det vært forsøkt å få igangsatt et uformelt sosialt trefpunkt der folk kan møtes for uformell erfaringsutveksling. Dette er tenkt som et organisasjonsuavhengig forum der man kan diskutere et bredt spekter av tema som er viktige for synshemmede. Ei arbeidsgruppe fra NBFU og SAF har jobbet med saken, men foreløpig har man ikke funnet en ønskelig form for dette møteforumet. Gruppa vil fortsette sitt arbeid i 2009. Stine Elde, Stine Jåthun og Nina Tveter har sittet i arbeidsgruppa for SAF.

Stine Jåthun og Stine Elde representerte SAF på Assistanses foreldrekurs 17-19. oktober.  

Knut Prytz var SAFs representant på nasjonal punktskriftkonferanse. Konferansen ble avholdt 7-8. oktober på Tambartun kompetansesenter.

Terje Pettersen representerte SAF på konferansen ”Er det for tøft å være inkludert?”. Konferansen ble arrangert den 20. mai av stiftelsen Velferd.

 1. BROSJYRE NETTSIDER OG E-POSTLISTER

  1. BROSJYRE

SAF fikk ny brosjyre i 2008. Trykkeriet hadde imidlertid gjort feil under trykking av brosjyra, og de var så alvorlige at brosjyrene ikke kunne benyttes. Derfor måtte vi få trykket opp et nytt opplag. I forbindelse med trykkinga av det nye opplaget gjorde vi også noen få, men vesentlige endringer i brosjyreteksten. Det ble skiftet slagord for foreninga, og teksten ble justert slik at den er tilpasset den politiske virkeligheten i 2009.

Brosjyra ble ferdigtrykket i september 2008. Nå har foreninga ei brosjyre som presenterer oss på en god og korrekt måte for omverdenen.

  1. NETTSIDER

SAFs nettsider ble omlagt i 2007. Omlegginga har ikke fungert etter hensikten, og foreninga har hatt forbedring av nettsidene som prioritert sak også i 2008. Forbedring av nettsidene ble satt opp som satsingsområde av årsmøtet, og saken ble fulgt opp og diskutert på den utvidede styrehelga.

SAFs nettredaktør Tore Johnny Bråtveit har mottatt mange innspill til forbedring av nettsidene. Han arbeider med ny layout og struktur for sidene. Arbeidet skal avsluttes i løpet av 2009.

  1. E-POSLISTER

SAF har en E-postliste for medlemmer, en som er åpen for alle og en for styret samt en for hvert av utvalgene. Ved utgangen av 2007 hadde den åpne lista 104 abonnenter, mens 68 personer var på den lukkede medlemslista. Antallet abonnenter på begge listene er økende.

 1. ØKONOMI

SAFs hovedinntektskilde i 2008 har vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr. 214.201. Årsunderskuddet var på 125258.

Årsaken til underskuddet er ekstraordinære kostnader i forbindelse med avvikling av seminar, utvidet styrehelg og trykking av brosjyre. De største ekstraordinære utgiftspostene var jubileumsseminaret og den utvidede styrehelga. Med dem fikk foreninga to store arrangement utenom årsmøtehelga som utelukkende måtte dekkes av foreningas egne midler. I tillegg kommer kostnadene på 31000 for trykking av brosjyre.      

Alt dette har skapt et høyt aktivitetsnivå og engasjement i foreninga, noe som vi finner påkrevet hvis rekruttering og framtidig organisasjonsdrift skal sikres. Foreninga har imidlertid gjort et kraftig innhogg i egenkapitalen i 2008, og vi kan ikke ha slike underskudd flere år på rad. Foreningas styre har derfor truffet tiltak for å sikre at foreningas drift legges opp med en målsetting om å ha en virksomhet tilpasset statens driftstilskudd i det kommende året.

I st.mld. 40 2002-2003 slås det fast at driftstilskuddsordningen forblir uendret for organisasjoner som allerede mottar støtte. Forutsetningene om fortsatt drift ser derfor betryggende ut, og regnskapet er fremlagt under denne forutsetning.

SAF har ingen ansatte. Foreninga forurenser ikke det ytre miljø.

Hurdal, 15. mars 2009

Magne Bolme (leder)  

Stine Jåthun (sektetær)        Espen Raa Nilsen (kasserer)

Terje Pettersen (styremedlem)      Nina Tveter (styremedlem)