Årsmelding 2007

ÅRSMELDING 2007 FOR SYNSHEMMEDE AKADEMIKERES FORENING, SAF

1. Innledning

Før årsmøtet 11. mars hadde styret følgende sammensetning:

Stine Elde (leder)

Elin Strømme Nilsen (sekretær)

Knut Prytz (kasserer)

Kristin Gaarde (4. styremedlem)

Tore Johnny Bråtveit (5. styremedlem)

Christine Aasgaard (1. varamedlem)

Eldrid Kastel (2. varamedlem)

I perioden fra årsmøtet fram til ekstraordinært årsmøte hadde styret følgende sammensetning:

Magne Bolme (leder)

Terje Pettersen (sekretær)

Meir Gallor (kasserer)

Stine Elde (1. varamedlem)

Etter ekstraordinært årsmøte 29. september fikk styret følgende sammensetning:

Magne Bolme (leder)

Terje Pettersen (sekretær)

Espen Raa Nilsen (kasserer)

Stine Elde (1. varamedlem)

I perioden etter årsmøtet har styret inkludert varamedlemmet bestått av 25% kvinner og 75% menn.

I løpet av året har styret behandlet 68 saker fordelt på 7 møter. I 2007 meldte tre personer seg ut av SAF, mens åtte personer meldte seg inn i organisasjonen. En person ble strøket fra medlemslisten grunnet dødsfall. Per 31.12.07 hadde SAF 118 registrerte medlemmer. Per samme tidspunkt hadde 67 personer betalt medlemskontingent.

2. Politisk arbeid

2.1. Utvalg

I 2007 hadde SAF tre utvalg. Det nye utvalget i år var Likestillings- og diskrimineringsutvalget som ble oppnevnt av styret i tråd med prioriteringene for styreperioden fastsatt av årsmøtet.

Utvalgene hadde følgende sammensetning.

Likestillings- og Diskrimineringsutvalget (LDU):

Berit Vegheim (leder)

Terje Pettersen og Stine Elde (medlemmer)

Utdanningspolitisk utvalg (upu):

Terje Pettersen (leder)

Stine Elde (leder)

Siri Kessel og Einar Fiskvik (medlemmer)

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (apu):

Magne Bolme (leder)

Torleif Kahrs, Christine Aasgaard, Olaf Blakstad, Eldrid Kastel og Berit Vegheim (medlemmer).

Utvalgene har hatt jevnlige møter og/eller kontakt per E-post, og har holdt styret løpende orientert om sitt arbeid.

2.2. Utdanningspolitikk

Også i 2007 avga SAF høringsuttalelse til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Kravene om fullstipendiering av merstudietid som skyldes funksjonshemmende barrierer og stipendiering av sommermånedene er de samme som før. Selv om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, (FFO), og Norsk Studentunion, (NSU), også avga høringsuttalelse fikk vi ikke gjennomslag for våre synspunkter denne gangen heller.

Møtet i Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning 31. oktober hadde som tema grenseoppgangen mellom regelverket i Statens lånekasse og atføringsreglene i NAV. Politisk ledelse i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og i Kunnskapsdepartementet var representert, men det kom ingen signaler om endringer på dette feltet.

Brukerforumsmøtene 13. juni og 18. desember handlet begge om stortingsmelding 7 2007-2008 Statusrapport for kvalitetsreformen i høyere utdanning. Etter møtet i juni laget forumet et felles innspill til den kommende stortingsmeldingen. På møtet i desember ble stortingsmeldingen presentert. Meldingen inneholdt ikke mye om studiesituasjonen for funksjonshemmede studenter.

Terje Pettersen har representert SAF på alle møtene i Brukerforum. Stine Elde har vært vara.

4. september hadde SAF sammen med Unge funksjonshemmede og FFO et møte med flere representanter fra Stjernøutvalget som hadde fått i oppdrag å se på fremtidig struktur og organisering av høyere utdanning. Stine Elde og Siri Kessel representerte SAF. På møtet leverte SAF et notat der vi gjorde utvalget kjent med sentrale krav som SAF har på områdene studiefinansiering, faglitteratur og kvalitetsreformen i høyere utdanning.

Terje Pettersen var observatør for SAF på landstinget til NSU helgen 23.-25. mars.

2.3. faglitteratur

I slutten av februar ble rapporten "tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur til syns- og lesehemmede studenter" lagt frem. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet. SAF, som i sin tid tok initiativet til denne arbeidsgruppen, har vært representert i gruppen ved Stine Elde og Siri Kessel. Rapporten fremmer 32 ulike tiltak som kan styrke faglitteraturtilbudet til syns- og lesehemmede. Rapporten har vært på høring og følges nå opp av Kunnskapsdepartementet.

I januar 2007 nedsatte Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek en arbeidsgruppe som skulle utarbeide nye kriterier for produksjonsrett til studielitteratur ved institusjonen. Gruppen avsluttet sitt arbeid i juni. Terje Pettersen representerte SAF i arbeidsgruppen.

SAF har avgitt høringsuttalelse til utredningen "bibliotekreform 2014" (ABM-skrift 30). I uttalelsen gav vi uttrykk for støtte til meldingens mål om økt digitalisering samtidig som vi understreket betydningen av universell utforming av de digitale tjenestene.

Prosjektet om kommersiell produksjon av elektronisk faglitteratur drevet av Pensumtjeneste AS ble videreført i 2007. SAF har vært representert i prosjektgruppen ved Siri Kessel og Stine Elde. Prosjektet har vært forsinket, men ventes avsluttet i 2008.

2.4. Arbeidsmarkedspolitikk

Stine Elde og Torleif Kahrs deltok for SAF på høringen om stortingsmelding 9 2006 arbeids- og velferdsmeldingen, som fant sted på stortinget 17. januar. SAF overleverte et notat der vi redegjorde for våre synspunkter på meldingen.

SAF representert ved Magne Bolme har sammen med en rekke andre organisasjoner sittet i referansegruppen i prosjektet Ung og ufør, som har blitt utført av forskningsstiftelsen De Fakto ved forsker Bitten Nordrik. I prosjektet ble funksjonshemmede som var på uføretrygd og på atføring dybdeintervjuet om sine erfaringer med hjelpeapparatet. Prosjektet avsluttes tidlig i 2008.

På et møte 18. oktober gav SAF innspill til et prosjekt om IKT, funksjonshemming og arbeidsliv. Prosjektet utføres av Fagbevegelsens forskningsinstitutt og Arbeidsforskningsinstituttet. Magne Bolme, Terje Pettersen og Siri Kessel representerte SAF mens Knut Fossestøl fra Arbeidsforskningsinstituttet representerte prosjektet.

Magne Bolme deltok for SAF på en konferanse med tittelen "tar virksomhetene ansvaret for å ansette funksjonshemmede" arrangert av Fagbevegelsens forskningsinstitutt. Konferansen fant sted 27. juni og handlet om "corporate social responsibility".

Magne Bolme representerte SAF på en konferanse holdt i forbindelse med Norges Blindeforbunds landsmøte der tema blant annet var synshemmede og arbeid.

Helgen 4.-7. oktober deltok Magne Bolme på et seminar i regi av NBF der målet var å stimulere synshemmede til å komme i arbeid.

Magne Bolme representerte SAF på Norges Døveforbunds arbeidslivskonferanse "døve ønsker å gjøre en god jobb", som fant sted 15. og 16. november.

Berit Vegheim og Kristin Gaarde hadde 19. mars et møte med Marit Fugleberg som ledet prosjektet "tett gapet". Prosjektet var i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Sosial- og Helsedirektoratet. Målet for prosjektet var å fokusere på hvordan en kan tette gapet mellom målsettinger og virkelighet når det gjelder rekruttering av funksjonshemmede til arbeidslivet. På møtet kom SAF med innspill til planleggingen av en konferanse som ble arrangert i Bergen.

21. november deltok Magne Bolme for SAF på konferansen "hvorfor får ikke alltid de beste hodene bein å gå på". Konferansen var en videreføring av prosjektet "tett gapet". Vi var svært kritiske til gjennomføringen av konferansen, noe vi har tatt opp med arrangøren. LDO har tatt seg kritikken ad notam, og forhåpentlig vis kan dette være utgangspunkt for en fruktbar dialog fremover.

Berit Vegheim har sittet som representant for SAF i følgepanelet for handlingsplan for rekruttering av funksjonshemmede i statlig sektor. Panelet er i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

SAF har fått gjennomslag for at staten i sine stillingsanonser skal oppfordre funksjonshemmede til å søke de utlyste stillingene på lik linje med andre underrepresenterte grupper på arbeidsmarkedet. Dermed har vi oppnådd seier for et av våre eldste arbeidsmarkedspolitiske krav. SAF vil betegne dette som et stort fremskritt i arbeidet for at funksjonshemmede skal bli synliggjort som en diskriminert gruppe i arbeidslivet.

2.5. Vern mot diskriminering av funksjonshemmede

SAF har vært representert i arbeidsgruppa i samarbeidsutvalget av funksjonshemmedes organisasjoner (SU). Før årsmøtet 2007 satt Stine Elde i arbeidsgruppa med Knut Prytz som vara. Etter årsmøtet erstattet Terje Pettersen Knut Prytz som vara. Etter sommeren har Terje Pettersen representert SAF i arbeidsgruppa mens Stine Elde har vært vara. Magne Bolme har som leder av SAF sittet i samarbeidsutvalgets styringsgruppe.

SU har hatt møter med Samferdselsdepartementet, kunnskapsdepartementet og Fornyings- og Administrasjonsdepartementet. SU har også i 2007 deltatt i dialogforum i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dialogforum videreføres ikke i 2008.

25. juni overleverte SU en antidiskrimineringserklæring til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I erklæringen presiseres SUs syn på hva som skal til for å få et godt vern mot diskriminering av funksjonshemmede. Magne Bolme representerte SAF ved overleveringen. SU har også fremmet krav overfor Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at tilgang til varer og tjenester skal utredes og at utredningen skal legges fram for odelstinget som en tilleggsproposisjon.

SU har i 2007 avgitt to høringsuttalelser. Den ene var til forslag om fastsetting av tidsfrister for universell utforming av IKT-løsninger. Den andre gjaldt forslag om innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i lov mot etnisk diskriminering og i forslag til ny lov mot diskriminering av funksjonshemmede. SAF avga sine egne høringsuttalelser til begge lovforslagene. Høringsuttalelsen om IKT ble laget i samarbeid med Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE).

8. november deltok Magne Bolme på et møte i Norsk Standardiseringsforening. Møtetema var arbeidet i Standardiseringsrådet for en leverandøruavhengig offentlig sektor. På møtet gav han uttrykk for vår skepsis til at standardiseringsrådet har valgt publiseringsformater for offentlig informasjon som ikke er universelt utformede. I desember ble disse formatene vedtatt av regjeringen. SAF vil i samarbeid med NBF arbeide for en endring av denne praksisen i 2008.

Terje Pettersen deltok 21. november på et seminar som ble arrangert av ressursnettverket for forskning og utvikling av universelt utformede IKT-løsninger. Nettverket ble startet våren 2007. SAF vil spille en aktiv rolle i forhold til nettverket i 2008.

Knut Prytz har representert SAF i styret i Menneskerettsalliansen. Terje Pettersen var SAFs representant på årsmøtet i alliansen 2. november. SAF støttet alliansen økonomisk med kr. 5000 i 2007.

Stine Elde og Christine Aasgaard representerte SAF på nordisk konferanse om FN-konvensjonen for stadfesting av rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som ble arrangert av Arbeids- og inkluderingsdeparttementet 25. oktober.

Terje Pettersen representerte SAF på konferansen "equal opportunities for all": rights and practice in EU and norway, som fant sted 9. oktober.

Terje Pettersen deltok også for SAF på konferansen "diskrimineringens mange former" som ble arrangert av Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Konferansen handlet om samspillet mellom ulike diskrimineringsgrunnlag og fant sted 27. november.

SAF har deltatt i LDOs brukerforum representert ved Terje Pettersen og Stine Elde.

2.6. Annet

Knut Prytz deltok for SAF på den nasjonale punktskriftkonferansen som Offentlig Utvalg for Blindeskrift (OUB) arrangerte på Huseby Kompetansesenter 3.-5. oktober.

SAF har meldt seg ut av prosjektet "leser søker bok" fordi prosjektets arbeidsområder i liten grad overlapper med våre.

I oktober holdt Magne Bolme et foredrag om SAF for fem synshemmede fra Buthan i forbindelse med et bistandsprosjekt som firmaet Medialt har i landet.

2.7. Likemannskonferanse

Helgen 2.-4. november ble SAFs likemannskonferanse arrangert på Norges Blindeforbunds senter i Hurdal. Tittelen var: Hvem er vi? - og er det det vi vil være? Tema var våre egne og andres holdninger til oss og hvordan vi kan takle dem. Tema ble belyst både gjennom foredrag fra eksterne og interne innledere, gruppeintervju, debatter og gruppearbeid. Konferansen hadde over 50 deltakere, og vi vil absolutt betegne den som vellykket. Deltakerantallet er en klar rekord i SAF-sammenheng. Det vil bli utarbeidet et refleksjonsnotat med bakgrunn i konklusjonene fra konferansen.

2.8. Deltakelse i andre organisasjoner

I 2007 har SAF deltatt i følgende organisasjoner, råd og utvalg:

Samarbeidsutvalget av funksjonshemmedes organisasjoner (SU)

SUs styringsgruppe

Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning

Brukerforum i LDO

Referansegruppe i prosjektet Ung og ufør

Følgepanel for handlingsplan for rekruttering av funksjonshemmede i statlig sektor

Menneskerettsalliansen

Offentlig Utvalg for Blindeskrift, OUB v/leder av utvalget Otto Prytz

3. Organisatorisk arbeid

3.1. Årsmøte og ekstraordinært årsmøte

Årsmøte og seminar ble holdt på Solvik på Askøy utenfor Bergen helgen 9.-11. mars. Fredagens tema var ordningen med brukerpass for hjelpemidler og hvordan denne løsningen fungerte i Hordaland. Lørdagen var satt av til en orientering fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet presenterte sitt arbeid på området diskriminering av funksjonshemmede. Lørdag kveld ble det orientert om rapporten "tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur til syns- og lesehemmede studenter".

På årsmøtet, som fant sted søndag, deltok 14 stemmeberettigede medlemmer.

I midten av august trakk kasserer Meir Gallor seg fra sitt verv. Ny kasserer Espen Raa Nilsen ble valgt på ekstraordinært årsmøte som ble holdt lørdag 29. september i Oslo. 11 stemmeberettigede medlemmer deltok på møtet.

3.2. Aktivisering, medlemsrekruttering og informasjon

SAF har i 2007 oppdatert sin brosjyre og velkomstbrevet som sendes til nyinnmeldte medlemmer. I arbeidet med utformingen av brosjyren har vi leid inn en ekstern designer fra firmaet Formgiverne. Brosjyren er trykket i samtrykk og var ferdig produsert i desember.

I etterkant av det ekstraordinære årsmøtet arrangerte SAF et åpent møte om FN-konvensjonen for stadfesting av rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Berit Vegheim, Stine Elde og Einar Fiskvik holdt hver sin innledning om konvensjonen.

Terje Pettersen var observatør på NBfUs landsmøte helgen 30. mars til 1. april og på NBFUs høstkurs 15.-18. november.

Terje Pettersen var også observatør på foreldrekurs i Foreldreforeningen ASSISTANSE helgen 19.-21. oktober.

4. Nettsider, E-postlister og nyhetsbrev

SAF har en E-postliste for medlemmer, en som er åpen for alle og en for styret samt en for hvert av utvalgene. Ved utgangen av 2007 hadde den åpne lista 104 abonnenter, mens 61 personer var på den lukkede medlemslista. Antallet abonnenter på begge listene er økende.

Adressen til SAFs nettsider er: http://www.saf-org.no/ Den inneholder diverse organisasjonsstoff, nyheter samt en samling linker til andre relevante nettsteder. I 2007 foretok vi en større omorganisering av nettsidene. I tillegg til strukturelle endringer ble innleid designer koblet inn for å friske opp layout og stil på sidene. Vi er nå i ferd med å overføre innhold fra de gamle til de nye sidene. Nettredaktør i 2007 har vært Tore Johnny Bråtveit.

Ordningen med nyhetsbrev som utadrettet informasjonskanal ble videreført i 2007. I år er det sendt ut et nyhetsbrev. Nyhetsbrev nummer to som også inneholder stoff fra 2007 planlegges utsendt tidlig i 2008.

5. Økonomi

Våren 2007 byttet SAF bank fra DNB-nord til Bolig- og næringsbanken. Byttet ble blant annet gjort fordi vi var missfornøyde med DNB-nords tjenester og servise.

SAFs hovedinntektskilde i 2007 har vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr. 214.201 før fradrag for ubrukte midler i 2006 på kr 42.486. I tillegg har SAF mottatt kr. 36.000 i form av likemannsmidler til arrangering av vår likemannskonferanse. Årsunderskuddet er på kr. 29.427. SAF har ingen ansatte. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø.

I st.mld. 40 2002-2003 slås det fast at driftstilskuddsordningen forblir uendret for organisasjoner som allerede mottar støtte. Forutsetningene om fortsatt drift ser derfor betryggende ut, og regnskapet er fremlagt under denne forutsetning.

Oslo 23. februar

Magne Bolme         Terje Pettersen

leder            sekretær

Espen Raa Nilsen         Stine Elde  

kasserer          varamedlem