Årsmelding 2006

Årsmelding 2006 for Synshemmede Akademikeres Forening (SAF)

1. Innledning

Styrets sammensetning, både før og etter årsmøtet 19. mars, har vært som følger:

Stine Elde (leder)

Elin Strømme Nilsen (sekretær)

Knut Prytz (kasserer)

Kristin Gaarde (4. styremedlem)

Tore Johnny Bråtveit (5. styremedlem)

Christine Aasgaard (1. varamedlem)

Eldrid Kästel (2. varamedlem)

Styret inkludert varamedlemmer har bestått av 70 % kvinner og 30 % menn.

I løpet av året har styret behandlet 59 saker fordelt på åtte møter, herunder to helgemøter.

I løpet av 2006 har to personer meldt seg ut av SAF, og seks har meldt seg inn i organisasjonen. Pr. 31.12.06 hadde SAF 114 registrerte medlemmer. Ved utgangen av året hadde 78 betalt medlemskontingenten.

2. Politisk arbeid

2.1. Utvalg

I 2006 har SAF hatt følgende to utvalg:

Utdanningspolitisk utvalg (UPU):

Terje Pettersen (leder)

Stine Elde, Charlotte Hennie og Siri Kessel (medlemmer)

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU):

Kristin Gaarde (leder)

Magne Bolme (leder)

Olaf Blakstad, Torleif Kahrs, Eldrid Kästel og Berit Vegheim (medlemmer)

Begge utvalgene har hatt jevnlig møtevirksomhet og/eller E-postkontakt, og har holdt styret løpende orientert om sitt arbeid gjennom året.

2.2. Utdanningspolitikk

Et av temaene på SAFs seminar 17.-18. mars var rettferdig studiefinansiering for studenter som forsinkes i utdanningsløpet på grunn av funksjonshemmende barrierer. Lars Arne Åsen, Kunnskapsdepartementet (KD), innledet til debatt. Som oppfølging av seminaret sendte SAF brev til Kunnskapsdepartementet med forespørsel om å få et møte med statsråd Øystein Djupedal for å drøfte rettferdig studiefinansieringsordning for funksjonshemmede, men fikk avslag. SAF leverte høringsuttalelse til forskrift til utdanningsstøtteloven, med krav om fullstipendiering av merstudietid og sommermånedene.

Terje Pettersen representerte SAF på landsmøtet i Studentenes Landsforbund (STL) 24.-26. mars.

SAF sendte innspill til Norsk Studentunions (NSUs) likestillingsplattform.

Stine Elde og Siri Kessel deltok for SAF på nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 13.-15. februar i Bergen. Konferansen ble holdt i regi av nasjonal pådriverfunksjon (NTNU).

SAF har deltatt i en diskusjonsgruppe i forbindelse med oppstart av forskningsprosjekt i regi av NOVA om funksjonshemning og utdanning, arbeid og trygd. Det ble kun avholdt ett møte i denne gruppen, som fant sted 5. mai.

SAF ble forespurt av Foreningen Norges Døvblinde om å holde et innlegg på Nordisk Ungdomsledermøte om hvordan overvinne barrierer i en utdanningssituasjon. Møtet fant sted på Hurdalsenteret 22.-24. september, og Terje Pettersen stilte for SAF.

SAF var representert på møte i brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning 30. november.

2.3. Arbeidsmarkedspolitikk

SAF rettet en henvendelse til politisk ledelse i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), og ba om et møte for å drøfte virkemiddelbruk for å få flere kvalifiserte arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid. Etter en lengre dialog med departementet for å få henvendelsen besvart av rett fagavdeling, ble SAFs forespørsel imøtekommet. Kristin Gaarde og Torleif Kahrs representerte SAF på møte med politisk ledelse i AID 27. juni.

Magne Bolme møtte for SAF på helse-, miljø- og sikkerhetskonferansen 13. oktober, som hadde tittelen ”Morgendagens arbeidsliv - kan alle inkluderes”. Han stilte også på lanseringen av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdoms (FFOUs) jobbportal jobbressurs.no 7. desember.

SAF v/Torleif Kahrs deltok med innledning på SKUR-konferansen 24.-25. oktober. Tema for innledningen var brukernes forventninger til NAV-reformen

SAF har gitt en rekke innspill til både Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og leverandør Statskonsult i forbindelse med oppstart av trainee-ordning for funksjonshemmede med høyere utdanning i departementene.

Stine Elde og Kristin Gaarde representerte SAF på et møte med Stortingets arbeids- og sosialkomité 23. oktober. SAF ba om dette møtet for å legge fram og utdype praktiske forslag til en effektiv arbeidsmarkedspolitikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

2.4. Faglitteratur

Stine Elde og Siri Kessel har sittet for SAF i Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe som utarbeider en rapport om studielitteratur for syns- og lesehemmede studenter. I rapporten (ikke ferdigstilt) har SAF spilt inn følgende prinsippvedtak, som også Dysleksiforbundet stiller seg bak:

”Synshemmede Akademikeres Forening mener at det i arbeidet for å øke tilgangen til faglitteratur for vår gruppe er nødvendig å gjøre visse prioriteringer med hensyn til produksjonsmåte og formater. Økt og raskere tilgang til faglitteratur forutsetter at elektroniske tekstformater og lydbøker med syntetisk tale er hovedløsningen. Kun fagstoff som ikke kan leses direkte ut av tekstformater eller ved hjelp av syntetisk tale, må innleses ved bruk av faglig kvalifisert innleser.”

SAF deltar i prosjekt ledet av Pensumtjeneste AS om kommersiell produksjon av elektronisk faglitteratur. Prosjektet skulle ha vært avsluttet i 2006, men det er søkt om tilleggsbevilgning og utvidelse til 1. april 2007.

2.5. Diskrimineringsvern for funksjonshemmede

Det ble avholdt medlemsmøte i Oslo om antidiskrimineringslovgivning 30. mai.

SAF har deltatt på to møter i Nasjonalt forum for universell utforming, 19 juni og 22. november.

Samarbeidsutvalget (SU) gjennopptok sin virksomhet våren 2006, og Stine Elde har representert SAF, både i SUs arbeidsgruppe og styringsgruppe.

På årsmøte i Menneskerettsalliansen 27. oktober ble Knut Prytz, SAF, valgt til styremedlem.

Knut Prytz deltok for SAF på åpent seminar om et helhetlig diskrimineringsvern i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Senter for menneskerettigheter 30. november. Stine Elde ble oppnevnt som SAFs representant i LDOs brukerforum, med Knut Prytz som vara. Forumet hadde sitt første møte 1. november.

2.6. Annet

Til sitt seminar 17.-18. mars hadde SAF utfordret det nyetablerte Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne til å gi en presentasjon av virksomheten og dens planer framover. Direktør Britta Nilsson og seniorrådgiver Rudolph Brynn innledet, og seminardeltakerne ga en rekke innspill til på hvilke områder senteret burde konsentrere sin innsats. Terje Pettersen møtte for SAF på seminar i regi av Dokumentasjonssenteret 7. desember med tittelen: ”Hvordan kan kunnskap i funksjonshemmedes organisasjoner bli til dokumentasjon av situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne?”

Magne Bolme har representert SAF i en arbeidsgruppe som hadde som mål å forbedre taleportalen norge.no.

Knut Prytz representerte SAF på nasjonal og nordisk punktskriftkonferanse i regi av Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) på Hurdalsenteret 18.-20. oktober.

2.7. Deltakelse i andre organisasjoner, råd og utvalg

SAF har deltatt i følgende organisasjoner og råd/utvalg i 2006:

 • Arbeidsgruppen for nasjonal pådriverfunksjon (NTNU) v/Stine Elde (representasjonen opphørte i 2006)
 • Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning v/Terje Pettersen og Stine Elde (vara)
 • Følgepanel for statens handlingsplan for rekruttering av funksjonshemmede til statlige stillinger v/Kristin Gaarde
 • Leser Søker Bok
 • Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerforum v/Stine Elde og Knut Prytz (vara)
 • Menneskerettsalliansen v/Knut Prytz
 • Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) v/leder av utvalget, Otto Prytz
 • Samarbeidsutvalget (SU) (et samarbeid mellom ti organisasjoner av funksjonshemmede) v/Stine Elde (Christine Aasgaard har vært vara for Stine Elde i SUs arbeidsgruppe)

3. Organisatorisk arbeid

3.1. Årsmøtet 2006

Årsmøtet fant sted 19. mars på Best Western Fagerborg Hotel, Lillestrøm, med 18 stemmeberettigede deltakere. Årsmøtet vedtok følgende prioriterte arbeidsområder for SAF fram mot årsmøtet 2007:

 • Medlemsrekruttering
 • Utvikling av SAFs nettsider
 • Fortsette arbeidet for å øke faglitteraturtilbudet til synshemmede akademikere
 • Ivareta synshemmede akademikeres interesser i arbeidslivet gjennom å: 1) bidra til at flere synshemmede akademikere ansettes i ordinære stillinger, 2) få flere arbeidsgivere til å se at det å ansette flere funksjonshemmede gir økt verdiskaping
 • Arbeide for innføring av en antidiskrimineringslov for funksjonshemmede

3.2. Medlemsrekruttering og informasjonsarbeid

SAF kontaktet en rekke leverandører av datahjelpemidler for synshemmede, med forespørsel om å spre informasjon om SAF (informasjons-CD-er og brosjyrer) via sine kontaktnett av synshemmede. Tre leverandører stilte seg positive til dette, og disse fikk anledning til å presentere produkter på SAFs seminar 18. mars.

SAF v/stine Elde og Espen Raa Nilsen hadde stand på kurs for foreldre til synshemmede barn i regi av foreldreforeningen Assistanse 21. oktober.

Espen Raa Nilsen holdt innlegg for SAF på Norges Blindeforbunds Ungdoms (NBfUs) høstkurs 20.-22. oktober.

SAF arrangerte møte for synshemmede studenter på Universitetet i Oslo (UiO) 25. oktober med tre frammøtte. Tema var tilgjengelighet til høyere utdanning med ulike innfallsvinkler. Resultatet ble et nytt SAF-medlem, og et nytt medlem i UPU.

Styret har i samarbeid med grafisk designer utarbeidet forslag til ny logo for SAF, og teksten i SAFs informasjonsbrosjyre er blitt revidert. Ny trykt utgave av brosjyren vil foreligge først i 2007.

4. E-postlister, nettsider og nyhetsbrev

SAF har flere E-postlister: en som er åpen for alle interesserte, en for medlemmer, en for styret og en for hvert av utvalgene. E-postlistene er et viktig forum for debatt og informasjonsutveksling om de sakene SAF til enhver tid arbeider med. SAFs medlemmer benytter også i stor utstrekning listene til å utveksle erfaringer som studenter, arbeidssøkere og yrkesaktive. Listen for medlemmer hadde ved utgangen av 2006 51 abonnenter, mens den åpne listen hadde 43 abonnenter, dvs. til sammen 94. Antall abonnenter er stabilt.

SAFs nettsted har adressen: http://www.saf-org.no/

Nettstedet inneholder organisasjonsstoff, annen informasjon som er relevant i forhold til SAFs arbeidsområder, samt en samling lenker til andre nettsteder. Nettredaktør i 2006 har vært Tore Johnny Bråtveit.

I 2006 vedtok styret, etter fullmakt fra årsmøtet 2005, å erstatte SAFs medlemsblad med et elektronisk nyhetsbrev. Det ble sendt ut tre nyhetsbrev i løpet av året. Leder og sekretær har stått for redigeringen, og innholdet har stort sett vært rapporter fra arbeidet i styret og utvalgene og fra arrangementer SAF har deltatt på. Brevet har blitt sendt til SAFs E-postliste for medlemmer, og lagt ut i Word- og HTML-format på SAFs nettsider. Styret har gjort vedtak om å arbeide for at nyhetsbrevet skal nå ut til alle medlemmer, også de av medlemmene som ikke abonnerer på E-postlisten.

5. Økonomi

SAFs hovedinntektskilde har også i 2006 vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr 204 658,-. Foreningens årsunderskudd var på kr 19 693,-. SAF har ingen ansatte. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø.

SAF deltok i Sosial- og helsedirektoratets kartlegging av hva tilskuddsordningen til funksjonshemmedes organisasjoner har betydd og betyr for organisasjonene.

I St.meld. nr. 40 (2002-2003) slås det fast at den statlige driftstilskuddsordningen forblir uendret for organisasjoner som allerede mottar støtte. Det betyr at de økonomiske utsikter for SAF for tiden ser betryggende ut. Forutsetning for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

I 2007 vil vi  opprettholde stor aktivitet innenfor rammen av årsmøtets prioriteringer. I tillegg planlegger vi en likemannskonferanse i løpet av høsten 2007.

Oslo, 1. mars 2007

Stine Elde, leder  

Elin S. Nilsen, sekretær      Knut Prytz, kasserer

Kristin Gaarde, styremedlem      Tore Johnny Bråtveit, styremedlem