Årsmelding 2005

Årsmelding 2005 for Synshemmede Akademikeres Forening (SAF)

1. Innledning

Fram til årsmøtet 13. mars hadde styret følgende sammensetning:

Berit Vegheim (leder)

Elin Strømme Nilsen (sekretær)

Knut Prytz (kasserer)

Kristin Gaarde (4. styremedlem)

Unni Fauskrud (5. styremedlem)

Christine Aasgaard (1. varamedlem)

Eldrid Kästel (2. varamedlem)

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

Stine Elde (leder)

Elin Strømme Nilsen (sekretær)

Knut Prytz (kasserer)

Kristin Gaarde (4. styremedlem)

Tore Johnny Bråtveit (5. styremedlem)

Christine Aasgaard (1. varamedlem)

Eldrid Kästel (2. varamedlem)

Styret inkludert varamedlemmer består av 70 % kvinner og 30 % menn.

I løpet av året har styret avholdt fem møter og behandlet 34 saker.

I løpet av 2005 har sju personer meldt seg ut av SAF, og en har meldt seg inn i organisasjonen. Pr. 31.12.05 hadde SAF 110 registrerte medlemmer. Ved utgangen av året hadde 71 medlemmer betalt medlemskontingenten.

2. Politisk arbeid

2.1. Utvalg

I 2005 har SAF hatt følgende to utvalg:

Utdanningspolitisk utvalg (UPU):

Terje Pettersen (leder)

Stine Elde og Siri Kessel (medlemmer)

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU):

Magne Bolme (leder)

Kristin Gaarde, Torleif Kahrs og Eldrid Kästel (medlemmer)

Begge utvalgene har hatt jevnlige møter i løpet av året, og har holdt styret løpende orientert om sitt arbeid.

2.2. Utdanningspolitikk

SAF v/Stine Elde holdt innledning på Norsk Studentunions vinterkonferanse 11. februar med tittelen ”Lik rett til utdanning - et synsbedrag?”. Terje Pettersen deltok som observatør for SAF på Studentenes Landsforbunds landsmøte 8.-10. april. Stine Elde deltok som observatør for SAF på Norsk Studentunions landsting på NTNU 8.-10. april.

SAF v/Stine Elde har gitt innspill til undersøkelse gjennomført av NIFU Step om hvordan kvalitetsreformen fungerer for funksjonshemmede studenter.

SAF v/Christine Aasgaard deltok på drøftingsmøte ved Høgskolen i Oslo i forbindelse med planlagt undersøkelse for å kartlegge omfanget av funksjonsnedsettelser blant studenter.

SAF har vært representert i arbeidsgruppen for nasjonal pådriverfunksjon for funksjonshemmede i høyere utdanning. SAF v/Berit Vegheim innledet i forbindelse med høring om lov om offentlige anskafelser på arbeidsgruppens møte i mai. Ut over dette har SAF i liten grad hatt kapasitet til å delta på møtene, men har bidratt med innspill til programmet for den årlige nasjonale konferansen som pådriverfunksjonen har ansvar for. Stine Elde deltok på studietur til London sammen med arbeidsgruppen 9.-10. juni. Formålet med turen var å få innsikt i arbeidet som er gjort i Storbritannia mht. tilrettelegging for funksjonshemmede studenter, bl.a. hvilke konsekvenser innføring av antidiskrimineringslov har fått på dette området.

SAF har deltatt på to møter i Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning: Stine Elde deltok på møte om NOU 2005:8 31. mai, og Terje Pettersen deltok på møte i forbindelse med høring om ny forskrift til utdanningsstøtteloven 15. desember.

2.3. Arbeidsmarkedspolitikk

SAF fikk to møter med politisk ledelse i Moderniseringsdepartementet for å drøfte virkemiddelbruk ved rekruttering av kvalifiserte funksjonshemmede arbeidssøkere. Det første møtet fant sted 11. januar. Magne Bolme, Kristin Gaarde og Berit Vegheim møtte for SAF. Det andre fant sted 24. juni. Kristin Gaarde, Terje Pettersen og Berit Vegheim møtte for SAF. Følgende spørsmål ble drøftet på møtene:

 • Traineeordning i statlige virksomheter for utsatte grupper på arbeidsmarkedet
 • Hvordan oppnå økt bruk av forskrift til tjenestemannsloven § 9, slik at flere funksjonshemmede arbeidssøkere innkalles til intervju
 • At man gjennom statlige stillingsannonser bør oppfordre funksjonshemmede til å søke, og dermed anerkjenne at funksjonshemmede utgjør en diskriminert gruppe på arbeidsmarkedet
 • Hvordan bedre tilgangen til faglitteratur for synshemmede yrkesaktive
 • Nytt lovverk om offentlige anskaffelser

SAF v/Kristin Gaarde har vært representert i følgepanelet for statens handlingsplan for tilsetting av flere personer med nedsatt funksjonsevne. Panelet ble opprettet av Moderniseringsdepartementet for å sikre aktiv oppfølging av planen.

Magne Bolme møtte for SAF på Norges Blindeforbunds konferanse ”Vi kan og vil - funksjonshemmede en stor ressurs i arbeidslivet” som fant sted 1. september.

Tore Johnny Bråtveit har deltatt for SAF i prosjektgruppen for Helse og Rehabiliteringsprosjektet "Arbeid for alle", som ledes av NBF Hordaland.

2.4. Faglitteratur

SAF, Norsk Studentunion og Pensumtjeneste AS hadde møte med politisk ledelse i Utdannings- og forskningsdepartementet 12. mai om synshemmedes tilgang til faglitteratur. Fra SAF møtte Stine Elde, Siri Kessel og Terje Pettersen. SAF og NSU gjorde rede for dagens situasjon mht. tilgang til faglitteratur for synshemmede studenter, samt presenterte noen forslag til løsninger innenfor dagens ordning. Departementet lovte å rette en henstilling til lærestedene om at pensumlister må foreligge i god tid før semesterstart. Det ble i tillegg avtalt at Pensumtjeneste AS v/Thomas Nygaard skulle sende departementet en revidert utgave av prosjektsøknaden om kommersiell produksjon av faglitteratur i elektronisk form. I juni ble søknaden innvilget, og SAF v/Stine Elde rekrutterte ti testpersoner til prosjektet. SAF og Norsk Studentunions møte med Utdannings- og forskningsdepartementet førte også til oppretting av en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan faglitteraturtilbudet til syns- og lesehemmede kan bedres. Stine Elde og Siri Kessel er SAFs representanter i arbeidsgruppen, som vil legge fram en rapport i 2006.

2.5. Antidiskriminering

11.-12. mars holdt SAF seminar om antidiskrimineringslovgivning. Seminaret fokuserte bl.a. på hvilken betydning innføring av Disability Discrimination Act i Storbritannia har fått på området høyere utdanning. Innledere var Kim Marshall, senior lektor, Westminster Academy, England og Jane Kirk, rådgiver for studenter med tilretteleggingsbehov ved Universitetet i Edinburgh, Skottland.

Terje Pettersen deltok på idédugnad i SHdir 22. august i forbindelse med EU-prosjekt om hvordan diskriminering best kan bekjempes. Magne Bolme og Terje Pettersen laget også et skriftlig innspill til dette prosjektet.

SAFs øvrige engasjement på området antidiskriminering har vært knyttet til framleggelsen av NOU 2005:8 ”Likeverd og tilgjengelighet”. Stine Elde og Terje Pettersen representerte SAF på presentasjon av NOU 2005:8 i Folkets Hus 30. mai, som ble holdt i regi av Samarbeidsutvalgets Skift fokus!-prosjekt. SAF v/Berit Vegheim innledet på Samarbeidsutvalgets konferanse om NOU 2005:8 i Tromsø i februar, og på samarbeidsutvalgets verksteddager om NOU 2005:8. På verksteddagen 15. november møtte også Stine Elde og Terje Pettersen for SAF.

SAF avga høringsuttalelse til NOU 2005:8. Det ble avholdt samarbeidsmøte med Norges Blindeforbund, Norges Blindeforbunds Ungdom og Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere i forbindelse med høringen.

2.6. Deltakelse i råd og utvalg

SAF har deltatt i følgende råd/utvalg i 2005:

 • Arbeidsgruppen for nasjonal pådriverfunksjon v/Stine Elde
 • Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning v/Terje Pettersen og Stine Elde (vara)
 • Følgepanel for statens handlingsplan for rekruttering av funksjonshemmede til statlige stillinger v/Kristin Gaarde
 • Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) v/leder av utvalget, Otto Prytz, med personlig vara, Kari Bordvik
 • Samarbeidsutvalget (et samarbeid mellom ni organisasjoner av funksjonshemmede) v/Stine Elde og Berit Vegheim (vara)

3. Organisatorisk arbeid

3.1. Årsmøte 2005

Årsmøtet fant sted 13. mars på Rica Oslo Hotel, med 16 stemmeberettigede deltakere. Årsmøtet vedtok følgende prioriterte arbeidsområder for SAF fram mot årsmøtet 2006:

 • Medlemsrekruttering og nettverksbygging
 • Fortsette arbeidet for å øke faglitteraturtilbudet til synshemmede akademikere gjennom: 1) lobbyvirksomhet i samarbeid med andre organisasjoner (studentorganisasjoner, fagorganisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner), 2) prøveprosjektet med kommersiell produksjon av elektronisk faglitteratur
 • Følge opp SAFs brev av 13.09.04 til læringsmiljøutvalgene, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund i forbindelse med kvalitetsreformen i høyere utdanning
 • Arbeide for innføring av en antidiskrimineringslov for funksjonshemmede, bl.a. gjennom deltakelse i Samarbeidsutvalget

3.2. Medlemsrekruttering

Stine Elde presenterte SAF på studieforberedende kurs på Huseby kompetansesenter 27.-29. juni.

Sommeren 2005 utga SAF en informasjons-CD med studenter som målgruppe. CD-en inneholdt informasjon om SAF og hva SAF gjør for å bedre synshemmedestilgang til faglitteratur, tips til nye studenter, samt intervjuer med synshemmede om utdannings- og yrkesvalg, og om å delta i studentaktiviteter. CD-en ble sendt til et stort antall læresteder og forhandlere av datahjelpemidler for synshemmede, og dessuten distribuert til alle mottakere av Norges Blindeforbunds Ungdoms lydavis.

4.-6. november avholdt SAF seminar på Hurdalsenteret med fokus på medlemsrekruttering. Seminaret var åpent både for medlemmer og ikke-medlemmer som kunne tenke seg å lære mer om SAF. 11 personer (ni medlemmer og to ikke-medlemmer) deltok, og blant temaene som ble drøftet var medlemsrekruttering, utforming av SAFs nettsider, hvordan avlive myter om SAF, samt forslag til antidiskrimineringslov i NOU 2005:8.

4. SAF-nytt

SAFs medlemsblad SAF-nytt utkom i 2005 med ett nummer som ble produsert i Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim i DAISY-format. Da det ikke lot seg gjøre å få valgt ny redaktør for bladet, vedtok årsmøtet å overlate til styret å avgjøre i hvilken form SAF-nytt skal videreføres, samt oppnevne redaksjonskomité.

5. E-postlister og nettsider

SAF har tre E-postlister: en som er åpen for alle interesserte, en for medlemmer og en for styret. E-postlistene er et viktig forum for debatt og informasjonsutveksling om de sakene SAF til enhver tid arbeider med. SAFs medlemmer benytter også i stor utstrekning listene til å utveksle erfaringer som studenter, arbeidssøkere og yrkesaktive. Listen for medlemmer hadde ved utgangen av 2005 58 abonnenter, mens den åpne listen hadde 48 abonnenter, dvs. til sammen 106.

SAFs nettsted har adressen: http://www.saf-org.no/

Nettstedet inneholder organisasjonsstoff, annen informasjon som er relevant i forhold til SAFs arbeidsområder, samt en samling lenker til andre nettsteder. Nettredaktør i 2005 har vært Tore Johnny Bråtveit. I løpet av høsten har nettstedet fått ny publiseringsløsning, og redaktøren har igangsatt en omfattende fornying av nettstedet.

6. Økonomi

SAFs hovedinntektskilde har også i 2005 vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr 157 722,-,. Foreningens årsoverskudd var på kr 65 788,-, som er avsatt til egenkapital. SAF har ingen ansatte. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø.

I St.meld. nr. 40 (2002-2003) slås det fast at den statlige driftstilskuddsordningen forblir uendret for organisasjoner som allerede mottar støtte. Det betyr at de økonomiske utsikter for SAF for tiden ser betryggende ut. Forutsetning for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

Oslo, 1. mars 2006

Stine Elde, leder  


Elin S. Nilsen, sekretær      Knut Prytz, kassererKristin Gaarde, styremedlem      Tore Johnny Bråtveit, styremedlem