Årsmelding 2004

Årsmelding 2004 for Synshemmede Akademikeres Forening (SAF)

1. Innledning

Fram til årsmøtet 14. mars hadde styret følgende sammensetning:

Berit Vegheim (leder)

Elin Strømme Nilsen (sekretær)

Knut Prytz (kasserer)

Stine Elde (4. styremedlem)

Unni Fauskrud (5. styremedlem)

Magne Bolme (1. varamedlem)

Christine Aasgaard (2. varamedlem)

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

Berit Vegheim (leder)

Elin Strømme Nilsen (sekretær)

Knut Prytz (kasserer)

Kristin Gaarde (4. styremedlem)

Unni Fauskrud (5. styremedlem)

Christine Aasgaard (1. varamedlem)

Eldrid Kästel (2. varamedlem)

Styret består av 90 % kvinner og 10 % menn.

I løpet av året har styret avholdt fem møter og behandlet 53 saker.

I løpet av 2004 har 12 personer meldt seg ut av SAF, og tre har meldt seg inn i organisasjonen. Pr. 31.12.04 hadde SAF 116 registrerte medlemmer, samt 8 personer/organisasjoner som kun abonnerer på medlemsbladet SAF-nytt. Ved utgangen av året hadde 80 medlemmer betalt medlemskontingenten, og åtte hadde betalt abonnement på SAF-nytt.

2. Politisk arbeid

2.1. Utvalg

I 2004 har SAF hatt følgende to utvalg:

Utdanningspolitisk utvalg (UPU):

Terje Pettersen (leder)

Stine Elde og Siri Kessel (medlemmer)

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg (APU):

Magne Bolme (leder)

Kristin Gaarde, Torleif Kahrs og Eldrid Kästel (medlemmer)

Begge utvalgene har hatt jevnlige møter i løpet av året, og har holdt styret løpende orientert om sitt arbeid.

2.2. Lobbyseminar

12.-13. mars holdt SAF seminar med tittelen ”Hvordan kan interesseorganisasjoner av og for funksjonshemmede drive effektiv lobbyvirksomhet på Stortinget?”. Innledere var stortingsrepresentantene Karin Andersen (SV, Kommunalkomiteen) og Bendiks Arnesen (AP, Næringskomiteen). Begge bidro med praktiske råd om hva lobbyister bør gjøre/ikke gjøre i forhold til å oppnå kontakt på Stortinget, samt om hvilke muligheter som finnes for å nå fram med en sak. Seminaret var åpent for eksterne deltakere.

2.3. Kvalitetsreformen i høyere utdanning

SAF sendte høsten 2004 brev til læringsmiljøutvalgene ved samtlige høyere læresteder, NSU og STL. I brevet uttrykte SAF bekymring over at verken UFD eller NOKUT eksplisitt har lagt føringer som sikrer at funksjonshemmede studenters studiesituasjon blir omfattet av kvalitetssikringssystemene ved utdanningsinstitusjonene. SAF ba om støtte for følgende krav:

 • Kvalitetssikringssystemene skal spesifikt inkludere studiesituasjonen/læringsmiljøet til funksjonshemmede studenter
 • Eget produsert fagstoff ved utdanningsinstitusjonene skal utgis i tilgjengelig elektronisk form parallelt med trykte utgaver
 • Høyere utdanningsinstitusjoner må stille krav om at eksternt produsert pensumlitteratur skal være tilgjengelig i elektronisk form
 • Kravspesifikasjoner, som sikrer universell utforming av varer og tjenester, i tråd med UH-lovens §44 2.i, må utformes og tas i bruk i utdanningsinstitusjonenes innkjøpsordninger
 • Allerede innkjøpte elektroniske læringssystemer, som f.eks. Classfronter og It’s learning, må gjøres tilgjengelig for alle studenter

SAF har vært representert i arbeidsgruppa for nasjonal pådriverfunksjon for funksjonshemmede i høyere utdanning. Arbeidsgruppa har jevnlige møter og forbereder bl.a. en årlig nasjonal konferanse. Konferansen som ble avholdt 10.-13. oktober i Kristiansand, tok opp temaet inkluderende læringsmiljø. Berit Vegheim representerte SAF på konferansen, hvor hun også deltok i en paneldebatt. SAF har dessuten levert en rekke innspill til pådriverfunksjonen, bl.a. materiale i forbindelse med en henvendelse pådriverfunksjonen fikk fra Justisdepartementet med forespørsel om hvordan funksjonshemmede blir diskriminert i høyere utdanning.

2.4. Faglitteratur

NLB v/leder for utlånsavdelingen inviterte SAF til et møte 19. mars for å diskutere overgangen til produksjon av studielitteratur i DAISY-format. Stine Elde, Terje Pettersen og Anne Marthe Westgaard deltok fra SAF.

Som en markering av verdens bokdag 23. april ga Læringssenteret en boksjekk til alle landets 6. og 7.-klassinger. Det viste seg imidlertid at sjekkene bare gjaldt trykte bøker, og at elever som er avhengig av lydbøker eller elektroniske bøker ikke kunne nyttiggjøre seg bokgaven. SAF fikk stortingsrepresentant Gunn Olsen (AP) til å ta dette opp i Stortingets spørretime 12. mai, noe som fikk utdanningsministeren til å love at en slik praksis ikke skulle gjenta seg.

Arbeiderpartiets næringsfraksjon v/stortingsrepresentant Bendiks Arnesen inviterte SAF til å holde et seminar på Stortinget for å sette synshemmede akademikeres manglende tilgang til faglitteratur på dagsordenen. Seminaret ble holdt 20. oktober med en tidsramme på to timer, og hadde tittelen ”Fri adgang eller faglig analfabetisme”. Stine Elde, Siri Kessel og Terje Pettersen fra SAFs utdanningspolitiske utvalg åpnet seminaret med å presentere hvilke konsekvenser mangelen på faglitteratur har for synshemmede studenter og yrkesaktive pr. i dag, og la deretter fram SAFs synsmåter i forhold til mulighetene for å gjøre faglitteratur tilgjengelig for alle i elektronisk format. En skriftlig redegjørelse ble delt ut til de frammøtte stortingsrepresentantene. SAFs allierte på seminaret var NSU og STL, Akademikerne, Pensumtjeneste AS, LINO, NLB og Dysleksiforbundet, som alle bidro aktivt til å understøtte SAFs budskap. Thomas Nygård fra Pensumtjeneste AS orienterte om samarbeidet mellom Pensumtjeneste AS, NFF (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening), Forleggerforeningen, LINO, SAF og Dysleksiforbundet, og det planlagte forsøksprosjektet om organisering, tilrettelegging og kommersiell produksjon av faglitteratur for syns- og lesehemmede, som prosjektgruppa våren 2003 søkte om midler til. Seks stortingsrepresentanter og en rådgiver, alle fra AP, deltok under hele eller deler av seminaret.

Stortingsseminaret ble fulgt opp først og fremst i forhold til å prøve å sikre finansiering av forsøksprosjektet om tilgjengelig faglitteratur. Stortingsrepresentant Torny Pedersen etterlyste svar fra KKD på søknaden. I sitt svar overlater KKD til NLB å vurdere behovet for et slikt prosjekt. Under budsjettbehandlingen i Sosialkomiteen fremmet AP med støtte fra SV og SP følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen sørge for at det settes i gang et prosjekt for å sikre tilgjengelighet til faglitteratur for synshemmede studenter og arbeidstakere".

2.5. IT

SAF arrangerte seminar om tilgjengelighet på Internett 20.-21. november i samarbeid med Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE). Ni medlemmer av SAF/ISE, samt fire studenter som arbeidet med problemstillinger knyttet til tilgjengelighet på nett for synshemmede, besøkte seminaret. Seminaret rommet både praktisk testing av tilgjengeligheten på ulike typer nettjenester, utveksling av triks og knep for navigering på nettet og diskusjoner om hvordan organisasjonene best kan arbeide for å bedre tilgjengeligheten på Internett for synshemmede.

SAF fikk oppslag i Universitas 15. september om synshemmedes manglende tilgang til læringsplattformen Classfronter. Terje Pettersen stod fram på vegne av SAF.

Berit Vegheim deltok for SAF på konferansen ”IKT skaper nye funksjonshemninger!” i regi av NBF, som fant sted 20. februar i Trondheim.

2.6. Arbeidsmarkedspolitiske saker

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg sendte 28. januar innspill til Kommunalkomiteen i forbindelse med forslag til ny § 54 f) i arbeidsmiljøloven. Kommentarene gjaldt definisjon av personkrets og formuleringer i lovforslaget som gir rom for skjønnsmessig vurdering av arbeidsgivers tilretteleggingsansvar overfor funksjonshemmede arbeidstakere.

Magne Bolme og Torleif Kahrs representerte arbeidsmarkedspolitisk utvalg på SAFs stortingsseminar om tilgjengelighet til faglitteratur 20. oktober. Medlemmer av utvalget deltok også i to planleggingsmøter i forkant av seminaret, og det ble utarbeidet et notat til Akademikerne i etterkant av stortingsseminaret vedrørende yrkesaktive lesehemmedes manglende rett til faglitteratur.

I august kom FFO med et arbeidsmarkedspolitisk utspill om å gi arbeidsgivere permanente lønnstilskudd for å ansette funksjonshemmede. Som den første fra funksjonshemmedes organisasjoner var lederen av SAFs arbeidsmarkedspolitiske utvalg ute i media for å ta avstand fra denne ideen. I et intervju i Dagsavisen fikk han påpekt at en slik ordning vil gjøre funksjonshemmede til annenrangs arbeidskraft. SAF vant etter hvert betydelig støtte for sine synsmåter, og bidro dermed til å svekke oppslutningen om forslaget.

I forbindelse med handlingsplanen for rekruttering av funksjonshemmede til stillinger i staten som ble framlagt sommeren 2004, rettet SAFs arbeidsmarkedspolitiske utvalg en henvendelse til statsråd Morten Andreas Meyer for å be om et møte for å drøfte virkemiddelbruk ved rekruttering av kvalifiserte funksjonshemmede arbeidssøkere. SAF mottok positivt svar fra statsråden, og det ble gjort avtale om møte i januar 2005.

Etter innspill fra flere av SAFs medlemmer har arbeidsmarkedspolitisk utvalg begynt arbeidet med å utforme forslag til forbedringer av lese- og sekretærhjelpsordningen for synshemmede.  

2.7. SAFs engasjement i det generelle antidiskrimineringsarbeidet

13. mars holdt SAF seminar med tittelen ”Bruk av ikke-diskriminerende virkemidler internasjonalt og i Norge”. Innledere var Rudolph Brynn (FFO) og Berit Vegheim (SAF).

SAF ga innspill til Sosialkomiteen i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 40 (2002-2003) "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer". I innspillet fremmet SAF bl.a. følgende krav:

 • Stortingets politikk overfor funksjonshemmede må bygge på tenkemåten og analysene fra NOU 2001:22, ikke på føringene i St.meld. nr. 40 (2002-2003)
 • Alle diskriminerte grupper må sikres samme grad av vern mot diskriminering i lovgivningen
 • Lesehemmede studenter og yrkesaktive må få tilgang til faglitteratur på lik linje med andre
 • Klarere lovfesting av høyere læresteders tilretteleggingsansvar
 • Rettferdig studiefinansieringsordning for funksjonshemmede studenter
 • Utforming av en arbeidsmarkedspolitikk for kvalifiserte funksjonshemmede som bygger på erkjennelsen av at funksjonshemmede utgjør en diskriminert gruppe i arbeidslivet

Under behandlingen av st.meld. 40 (2002-2003) fikk SAF gjennomslag for kravet om at kvalitetsreformen i høyere utdanning må sikre kvalitet også for funksjonshemmede studenter, og at studiefinansieringsordningen ikke må påføre studenter ekstra utgifter i tilknytning til funksjonshemning.

SAF ga innspill til Sosialdepartementet med kopi til SHdir vedr. utredning om mandat og forankring av dokumentasjonssenter som ble foreslått opprettet i NOU 2001:22. I innspillet argumenterte SAF for at senteret burde etableres som en ny og selvstendig enhet, dvs. verken som en del av eller under offentlige forvaltningsorganer eller i tilknytning til eksisterende forskningsmiljøer. Videre framholdt SAF at det vil være vel så viktig for senteret å overvåke og dokumentere resultater av virkemiddelbruk og beslutningsprosesser som å dokumentere levekår.

I 2004 ble det avholdt tre regionkonferanser med tittelen ”Skift fokus” i regi av Samarbeidsutvalget (et samarbeid mellom ni organisasjoner av funksjonshemmede). Konferansene fant sted i Bergen 22. mars, i Trondheim 3. november og i Oslo 3. desember. Leder av SAF, Berit Vegheim, innledet om diskriminering på alle konferansene. SAF deltok i arrangementskomiteen for konferansen i Bergen, og flere medlemmer av SAF Vest bidro aktivt med innspill under planleggingen. Espen Raa Nilsen, Thea Økland og Helen Aareskjold representerte SAF på konferansen. På konferansen i Trondheim var SAF representert v/Christine Aasgaard, som deltok i paneldebatt om medias framstilling av funksjonshemmede.

SAF har sluttet seg til Menneskerettighetsalliansen som ble stiftet 25. oktober. Menneskerettighetsalliansen er en allianse av ulike grupper som kjemper for vern mot diskriminering.

2.8. Deltakelse i råd og utvalg

Berit Vegheim har sittet som representant for SAF i Samarbeidsutvalget (et samarbeid mellom ni organisasjoner av funksjonshemmede), og i arbeidsgruppa for nasjonal pådriverfunksjon for funksjonshemmede i høyere utdanning. Terje Pettersen har vært SAFs representant i brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning. Unni Fauskrud har sittet som representant for SAF i samarbeidsforum for kompetansesentrene Huseby og Tambartun. I forbindelse med avvikling av samarbeidsforum for kompetansesentrene for syn og opprettelsen av et nytt samarbeidsforum, besluttet SAF å trekke seg fra samarbeidet med Statped, med den begrunnelsen at fokus i dette samarbeidet i stor grad har vært rettet mot saker som faller utenfor SAFs kjerneområde. SAF har vært representert i Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) v/leder av utvalget, Otto Prytz, med personlig vara, Kari Bordvik.

3. Organisatorisk arbeid

3.1. Årsmøte 2004

Årsmøtet fant sted 14. mars på Rica Oslo Hotel, med ni stemmeberettigede deltakere. Årsmøtet vedtok følgende prioriterte arbeidsområder for SAF fram mot årsmøtet 2005:

 • Medlemsrekruttering
 • Arbeide for bedret tilgang til faglitteratur for synshemmede studenter og yrkesaktive, bl.a. ved å sette fokus på virkningene av overgangen til produksjon av studielitteratur i DAISY-format
 • Ivareta funksjonshemmedes interesser i forhold til kvalitetsreformen i høyere utdanning, bl.a. gjennom innspill til læringsmiljøutvalgene
 • Arbeide for innføring av en antidiskrimineringslov for funksjonshemmede, bl.a. gjennom deltakelse i Samarbeidsutvalget

3.2. Medlemsrekruttering

SAFs informasjonsbrosjyre ble revidert og trykket i punktskrift og vanlig skrift.

Stine Elde informerte om SAF på kurs ved Huseby kompetansesenter 21. januar. Deltakere på kurset var 12 svaksynte elever fra 10. klasse til siste år på videregående skole. Stine Elde og Elin Strømme Nilsen ga en presentasjon av SAF på studieforberedende kurs ved Huseby kompetansesenter 29. juni.

SAF rettet i januar en henvendelse til Norske Syns- og Mobilitetspedagogers Forening (NOSYMOFO). Formålet med henvendelsen var å informere om SAF, samt påpeke at SAF ser på NOSYMOFO som en viktig kanal for kontakt med potensielle medlemmer.

Stine Elde ga våren 2004 informasjon om SAF til foreldreforeningen Assistanse. Dette resulterte i en artikkel om SAF i foreningens medlemsblad, og SAFs informasjonsbrosjyre ble lagt ut på Assistanses nettsider.

4. SAF-nytt

SAF-nytts redaksjon har i 2004 bestått av:

Thea Økland (redaktør) Roger Riise og Asle Sletten (redaksjonsmedlemmer)

SAF-nytt er organisasjonens medlemsblad, og kommer ut fire ganger i året på en returfri C-90-kassett. SAF-nytt produseres i Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim, og inneholder kunngjøringer, rapporter/referater, debattinnlegg og artikkelstoff om saker som SAF er opptatt av. Ved utgangen av 2004 var opplaget på 124.

5. E-postlister og nettsider

SAF har fire E-postlister: en som er åpen for alle interesserte, en for medlemmer, en for styret og en for redaksjonen for SAF-nytt. E-postlistene er et viktig forum for debatt og informasjonsutveksling om de sakene SAF til enhver tid arbeider med. SAFs medlemmer benytter også i stor utstrekning listene til å utveksle erfaringer som studenter, arbeidssøkere og yrkesaktive. Listen for medlemmer hadde ved utgangen av 2004 56 abonnenter, mens den åpne listen hadde 43 abonnenter, dvs. til sammen 99.

SAFs nettsted har adressen: http://www.saf-org.no/

Nettstedet inneholder årsmeldinger, SAFs høringsuttalelser, vedtekter, informasjon om SAFs distriktslag, et utvalg artikler fra SAF-nytt, faglige tekster, samt en samling lenker til andre nettsteder. Nettstedet blir kontinuerlig oppdatert og videreutviklet. I april 2004 avløste Tore Johnny Bråtveit Regnor Jernsletten som nettredaktør.

6. Økonomi

SAFs hovedinntektskilde har også i 2004 vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr 136 145,-, hvorav kr 460,- i ekstra skjønnstilskudd. I St.meld. nr. 40 (2002-2003) slås det fast at den statlige driftstilskuddsordningen forblir uendret for organisasjoner som allerede mottar støtte. Det betyr at de økonomiske utsikter for SAF for tiden ser betryggende ut. I 2004 var utgiftene til møter og reiser lavere enn tidligere år. Mye av saksbehandlingen har foregått pr. E-post, og på denne måten har styret og utvalgene kunnet holde møter sjeldnere enn det som tidligere har vært tilfellet.

I tillegg ble SAF tildelt kr 21 700,- i likemannstilskudd, hvorav kr 1700,- som tilleggsbevilgning. SAF valgte å tilbakebetale likemannstilskuddet fordi utgiftene til likemannsprosjektet ble betydelig lavere enn antatt, og dermed kunne dekkes med SAFs ordinære driftsmidler.

Forutseningen om fortsatt drift er til stede, og regnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

Oslo, 1. mars 2005

Berit Vegheim, leder  

Elin S. Nilsen, sekretær      Knut Prytz, kasserer


Unni Fauskrud, styremedlem      Kristin Gaarde, styremedlem