Årsmelding 2003

Årsmelding 2003 for Synshemmede Akademikeres Forening (SAF)

1. Innledning

Fram til årsmøtet 16. mars hadde styret følgende sammensetning:

Berit Vegheim (leder)

Elin Strømme Nilsen (sekretær)

Knut Prytz (kasserer)

Siri Kessel (4. styremedlem)

Unni Fauskrud (5. styremedlem)

Christine Aasgaard (varamedlem)

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

Berit Vegheim (leder)

Elin Strømme Nilsen (sekretær)

Knut Prytz (kasserer)

Stine Elde (4. styremedlem)

Unni Fauskrud (5. styremedlem)

Magne Bolme (1. varamedlem)

Christine Aasgaard (2. varamedlem)

I løpet av året har styret avholdt ni møter og behandlet 66 saker.

I løpet av 2003 har seks personer meldt seg ut av SAF, og seks har meldt seg inn i organisasjonen. Pr. 31.12.03 hadde SAF 125 registrerte medlemmer, samt 8 personer/organisasjoner som kun abonnerer på medlemsbladet SAF-nytt. Ved utgangen av året hadde 92 medlemmer betalt medlemskontingenten.

2. Politisk arbeid


2.1. Utvalg

I 2003 har SAF hatt to utvalg som har spilt en sentral rolle i organisasjonens interessepolitiske arbeid. SAFs utdanningspolitiske utvalg har i 2003 bestått av:

Terje Pettersen (leder)

Stine Elde og Siri Kessel (medlemmer)

SAFs arbeidsmarkedspolitiske utvalg har i 2003 bestått av:

Torleif Kahrs (leder)

Magne Bolme, Eldrid Kästel og Bård Anton Lindgaard (medlemmer)

2.2. Kvalitetsreformen i høyere utdanning

14.-15. mars avholdt SAF et seminar med tittelen ”Kvalitetsreform - også for funksjonshemmede”. Innledere på seminaret var Arild Underdal, rektor ved Universitetet i Oslo, Oddvar Haugland, direktør for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Kamil Azhar, leder av Norsk Studentunion. Blant de eksterne deltakerne på seminaret var både lærestedene, studentorganisasjonene og Utdannings- og forskningsdepartementet representert.

SAF v/Stine Elde og Berit Vegheim fikk et oppslag om kvalitetsreformen og funksjonshemmede studenter i Universitas 24. september.

Terje Pettersen deltok for SAF i planleggingsgruppa for nasjonal konferanse om tilgjengelighet i høyere utdanning som ble arrangert 30.-31. oktober i regi av rådgivningstjenesten ved NTNU. Kvalitetsreformen i høyere utdanning var et sentralt tema på konferansen. SAF bidro med innspill til program, bl.a. gjennom å sikre at representanter for læringsmiljøutvalgene ble invitert til konferansen. Videre holdt SAF v/Berit Vegheim en innledning med temaet hvordan sikre at kvalitetsreformen innebærer kvalitet for synshemmede studenter.

2.3. Medieseminar

15. mars holdt SAF et seminar om hvilke grep funksjonshemmedes organisasjoner bør ta for å selge sine politiske budskap til media. Seminaret var åpent for eksterne deltakere. Innleder var Svein Tore Andersen, informasjonsleder i Norges Blindeforbund.

2.4. Faglitteratur

Samarbeidet mellom representanter for fagbokbransjen, SAF og Dysleksiforbundet som ble etablert i 2002, har utarbeidet en prosjektsøknad for å kunne sette i gang prøveproduksjon av fagbøker i elektronisk form for salg til syns- og lesehemmede akademikere. Søknaden ble sendt til en rekke mulige finansieringskilder, men ingen har så langt sagt seg villige til å bidra med midler til gjennomføring av prosjektet.

SAF har avgitt høringsuttalelse til rapporten ”Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde og svaksynte i en digital verden” av Jostein H. Hauge. SAF stiller seg kritisk til rapporten pga. dens manglende fokusering på problemstillinger knyttet til faglitteraturtilbudet til syns- og lesehemmede akademikere. SAF peker bl.a. på at flere av forslagene som gjelder framtidig finansiering og produksjon av faglitteratur ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet.

Videre har SAF sluttet seg til prosjektet ”Leser søker bok”. Prosjektets formål er å skaffe tilgjengelig og lettlest fag- og skjønnlitteratur til grupper med lesevansker, samt gjøre sentrale myndigheter mer bevisst på sitt sektoransvar på dette området.

2.5. Arbeidsmarkedspolitiske saker

I 2003 har SAF opplevd å få gjennomslag for sitt mangeårige krav om oppheving av arbeidsgivers egenandel på 1/2 G for individuelt kompenserende hjelpemidler til funksjonshemmede arbeidstakere. Egenandelen ble vedtatt fjernet i statsbudsjett for 2004.

SAF har avgitt høringsuttalelse til NOU 2003:2 ”Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet”. I høringsuttalelsen argumenterer SAF mot bruk av formuleringer i arbeidsmiljøloven som gir rom for skjønnsmessig vurdering av arbeidsgivers tilretteleggingsansvar overfor funksjonshemmede arbeidstakere.

Magne Bolme, Torleif Kahrs og Bård Anton Lindgaard representerte SAF på idédugnad for økt sysselsetting av funksjonshemmede i offentlig sektor i regi av Arbeids- og administrasjonsdepartementet som fant sted 25. mars. Hensikten med idédugnaden var å få innspill til arbeidet med Regjeringens bebudede handlingsplan for sysselsetting av funksjonshemmede til stillinger i offentlig sektor. SAF bidro med følgende innspill til handlingsplanen:

  • Fjerning av arbeidsgivers egenandel for hjelpemidler til funksjonshemmede arbeidstakere
  • Inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i grupper som i utlysningstekster til statlige stillinger oppfordres til å søke
  • Økt bruk av forskriften til tjenestemannsloven som gir adgang til positiv diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser
  • Tilgang til faglitteratur for alle
  • Bruk av klausuler i kontrakter mellom det offentlige og bedrifter om at bedriften skal være en arbeidsplass tilrettelagt for alle
  • Kompensatoriske løsninger som lese- og sekretærhjelp må følge den enkelte arbeidstaker og tilstås i nødvendig omfang

I oktober 2003 rettet arbeidsmarkedspolitisk utvalg en henvendelse til arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman, der handlingsplanen etterlyses. Videre stiller utvalget seg uforstående til at det i stortingsmelding 40 (2002-2003) ”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer” heter at handlingsplanen fortrinnsvis skal presentere tiltak som ikke krever lovendringer eller får budsjettmessige konsekvenser.

Stine Elde deltok for SAF på idédugnaden ”Hvis jeg var arbeidsgiver - et inkluderende arbeidsliv på unges premisser”. Idédugnaden ble avholdt 6. mai i regi av Sosial- og helsedirektoratet.

I løpet av 2003 har medlemmer av SAFs arbeidsmarkedspolitiske utvalg produsert en rekke leserinnlegg, der SAFs synsmåter i forhold til arbeidsmarkedspolitikk for kvalifiserte funksjonshemmede blir gjort gjellende. Disse er blitt publisert i Aftenposten og tidsskriftet Respekt.

2.6. Krav om antidiskrimineringslov i Norge

Magne Bolme var SAFs representant på seminaret ”Hvordan sikre et effektivt vern mot diskriminering”, som ble avholdt 13. mai i regi av borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen.

Unni Fauskrud deltok for SAF på Norges Blindeforbunds konferanse ”Nedbygging av barrierene - så langt penga rekker”, som fant sted 4. september.

Magne Bolme og Terje Pettersen representerte SAF på Syseutvalgets åpne høring 4. november. Under høringen leverte SAF et skriftlig innspill til Syseutvalget. Innspillet var en kortfattet redegjørelse for SAFs krav til en framtidig antidiskrimineringslovgivning og til styrking av eksisterende lovverk.

Som SAFs representant i samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes rettigheter deltok Berit Vegheim i arbeidsgruppa for kampanjen ”Diskrimineringens ansikt” som ble avviklet 3.-16. november.

2.7. Deltakelse i råd og utvalg

Berit Vegheim har sittet som representant for SAF i samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes rettigheter. Terje Pettersen har vært SAFs representant i brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning, med Christine Aasgaard som vara. Unni Fauskrud har sittet som representant for SAF i samarbeidsforum for kompetansesentrene Huseby og Tambartun, med Berit Vegheim som vara.

2.8. Deltakelse på arrangementer i regi av andre organisasjoner

Terje Pettersen deltok som observatør for SAF på landsmøte i Studentenes landsforbund som fant sted 27.-30. mars.

Magne Bolme og Stine Elde stod på stand for SAF på konferansen ”Høre, føle, lukte, se”, som ble avholdt 29.-30. september i regi av ABM utvikling og SHdir (DELTA-senteret). SAFs representanter satte bl.a. fokus på synshemmedes manglende tilgang til faglitteratur.

3. Organisatorisk arbeid


3.1. Årsmøte 2003

Årsmøtet fant sted 16. mars på Rica Oslo Hotel, med 22 stemmeberettigede deltakere. I tillegg til oppfølging av allerede påbegynte oppgaver, vedtok årsmøtet å prioritere arbeidet med organisasjonsbygging og medlemsrekruttering. Videre ble det vedtatt å øke medlemskontingenten fra kr 200,- til kr 250,-.

3.2. 20-årsjubileum

SAFs 20-årsjubileum ble markert med festmiddag med underholdningsinnslag fra gamle og nye medlemmer på Rica Oslo Hotel 15. mars.

4. SAF-nytt

SAF-nytts redaksjon har i 2003 bestått av:

Eldrid Kästel (redaktør)

Magne Bolme og Roger Riise (redaksjonsmedlemmer)

SAF-nytt er organisasjonens medlemsblad, og kommer ut fire ganger i året på en returfri C-90-kassett. Nr. 2/03 og nr. 4/03 kom ut med ekstra kassett. SAF-nytt produseres i Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim, og inneholder kunngjøringer, rapporter/referater, debattinnlegg og artikkelstoff om saker som SAF er opptatt av. Ved utgangen av 2003 hadde medlemsbladet et opplag på .

5. E-postlister og nettsider

SAF har fire E-postlister: en som er åpen for alle interesserte, en for medlemmer, en for styret og en for redaksjonen for SAF-nytt. E-postlistene er et viktig forum for debatt og informasjonsutveksling om de sakene SAF til enhver tid arbeider med. SAFs medlemmer benytter også i stor utstrekning listene til å utveksle erfaringer som studenter, arbeidssøkere og yrkesaktive. Listen for medlemmer hadde ved utgangen av 2003 56 abonnenter, mens den åpne listen hadde 43 abonnenter, dvs. til sammen 99. Aktiviteten målt i antall meldinger pr. måned har ligget på omtrent samme nivå som i 2002, dvs. ca. 40-80 meldinger pr. måned.

I 2003 har organisasjonen dessuten inngått avtale om leie av et virtuelt konferanserom som gjør det mulig for utvalg og arbeidsgrupper å avholde møter, selv om medlemmene skulle bo geografisk spredt.

SAFs nettsted har adressen: http://www.saf-org.no/

Nettstedet inneholder årsmeldinger, SAFs høringsuttalelser, vedtekter, informasjon om SAFs distriktslag, et utvalg artikler fra SAF-nytt, faglige tekster, samt en samling lenker til andre nettsteder. Nettstedet blir kontinuerlig oppdatert og videreutviklet. I 2003 er det blitt lagt ut artikler fra SAF-nytt og andre kilder, samt diverse organisasjonsstoff.

6. Økonomi

SAFs hovedinntektskilde har også i 2003 vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr

Oslo, 26. februar 2004