Årsmelding 2002

Årsmelding for SAF 2002

1. Innledning

Fram til årsmøtet 17. mars hadde styret følgende sammensetning:

Berit Vegheim (leder)
Arve Aas (nestleder)

Elin Strømme Nilsen (sekretær)

Siri Kessel (kasserer)

Unni Fauskrud (5. styremedlem)

Christine Aasgaard (1. varamedlem)

Kristin Gaarde (2. varamedlem)

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

Berit Vegheim (leder)
Arve Aas (nestleder)
Elin Strømme Nilsen (sekretær)
Knut Prytz (kasserer)
Siri Kessel (5. styremedlem)
Unni Fauskrud (1. varamedlem)
Christine Aasgaard (2. varamedlem)

I oktober trakk Arve Aas seg fra styret av personlige årsaker.

I løpet av året har styret avholdt ni møter og behandlet 82 saker.

I løpet av 2002 har 7 personer meldt seg ut av SAF, mens 14 har meldt seg inn i organisasjonen. Pr. 31.12.02 hadde SAF 124 registrerte medlemmer, samt 8 personer/organisasjoner som kun abonnerer på medlemsbladet SAF-nytt. Ved utgangen av året hadde 85 medlemmer betalt medlemskontingenten.

2. Politisk arbeid

2.1. Utvalg

I 2002 har SAF hatt to utvalg som har spilt en sentral rolle i organisasjonens interessepolitiske arbeid. SAFs utdanningspolitiske utvalg har i 2002 bestått av:

Terje Pettersen (leder) Stine Elde (medlem) Siri Kessel (medlem)

SAFs arbeidsmarkedspolitiske utvalg har i 2002 bestått av:

Torleif Kahrs (leder) Magne Bolme (medlem) Eldrid Kästel (medlem)

2.2. Faglitteratur

15.-16. mars arrangerte SAF et seminar med tittelen ''Hvordan stoppe diskrimineringen av syns- og lesehemmede akademikere? Hva kan forlag, universitet / høgskoler, forfatter- og oversettterforeninger og politikere gjøre for at studie- og faglitteratur kan utgis i elektronisk tilrettelagt form for syns- og lesehemmede parallelt med vanlige trykte utgaver?''. Innledere på seminaret var Jan Terje Helmli, juridisk konsulent i Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFF), Hans Martin Fagerli, seksjonsdirektør i Seksjon for læringsmiljø ved Høgskolen i Oslo, Sarah Skovholt, hovedfagsstudent ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, Åge Nigardsøy, leder i Norges Blindeforbund og Finn Jørgen Solberg, E-bok forlag. 22 SAF-medlemmer og 12 eksterne inviterte deltok på seminaret. Blant de eksterne deltakerne var både utdanningsinstitusjoner, produksjonsmiljøer for faglitteratur tilrettelagt for synshemmede og studentorganisasjoner representert.

En viktig konklusjon fra seminaret var at det ikke er åndsverklovens bestemmelser om framstilling av litteratur tilrettelagt for funksjonshemmede som utgjør hovedbarrieren for å få tilgang til fagbøker i elektronisk form. I løpet av seminaret ble det klart at SAF bør videreføre arbeidet med litteratursaken med utgangspunkt i åndsverklovens § 2 som slår fast allmennhetens rett til åndsverkene.

SAF gikk svært bredt ut med invitasjonen til dette seminaret, Noe som viste seg å gi positive resultater i form av nye samarbeidspartnere og økt oppmerksomhet omkring syns- og lesehemmede akademikeres manglende tilgang til faglitteratur:

  • Oppslag og lederartikkel i Universitas 27. februar.
  • Tettere samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, bl.a. gjennom økt informasjonsutveksling.
  • Møte med studentparlamentet i Oslo 5. mars: Stine Elde og Berit Vegheim deltok for SAF.
  • Invitasjon til tre møter på Stortinget: Møte 23. april med representant for SV i Utdanningskomiteen, Lena Jensen, og politisk rådgiver Katrine Grandnes. Fra SAF deltok Stine Elde, Siri Kessel, Terje Pettersen og Arve Aas, møte 26. april med APs politiske rådgivere i hhv. Kultur- og Utdanningskomiteen, Eli Anne Hole og Rita Sjærvik. Fra SAF deltok Terje Pettersen, Otto Prytz og Arve Aas, møte 30. april med SVs representanter i Kulturkomiteen, May Elisabeth Hansen og Magnar Lund Bergo, samt politisk rådgiver Beate Wang. Fra SAF deltok Stine Elde, Siri Kessel og Otto Prytz.
  • Rekommendasjon fra Nordisk råd (Rek 35/2002 Elektroniske fagbøker for synshemmede, A 1292/velferd). Synshemmedes manglende tilgang til litteratur ble tatt opp i Nordisk råd gjennom et innspill utformet av politisk rådgiver i SV, Beate Wang, i nært samarbeid med SAF.
  • Etablering av et samarbeid mellom representanter for fagbokbransjen, SAF og Dysleksiforbundet. Etter jevnlige møter utover sommeren og høsten besluttet Prosjektgruppen å utarbeide en prosjektsøknad for å kunne sette i gang prøveproduksjon av fagbøker i elektronisk form for salg til syns- og lesehemmede akademikere. Hensikten med å gjennomføre et slikt prosjekt vil være å vise at det er mulig å få til rask produksjon av fagbøker, kartlegge hva produksjonen vil kreve av kostnader og ressursbruk, samt utvikle et produkt som i størst mulig grad er i samsvar med kjøpernes krav til brukervennlighet.

Norsk lyd og blindeskriftbiblioteks midlertidige produksjonsstans av studielitteratur resulterte i en betydelig innsats fra SAF for å synliggjøre organisasjonens krav om et fullverdig faglitteraturtilbud til syns- og lesehemmede akademikere. SAF fremmet sine synsmåter bl.a. gjennom henvendelser til politisk ledelse i KKD og ansvarlige komiteer på Stortinget, oppslag i kringkasting og dagspresse, og gjennom innspill til Norsk Studentunion, Studentenes landsforbund og Studentparlamentet i Oslo.

2.3. Kvalitetsreformen i høyere utdanning

SAF ga en uttalelse til åpen høring om odelstingsproposisjon til ny universitets- og høgskolelov. Denne uttalelsen var en revidert utgave av foreningens høringsuttalelse til ny universitets- og høgskolelov.

Forøvrig har SAF ved flere anledninger gitt uttrykk for sine synsmåter i forhold til kvalitetsreformen gjennom sin representant i brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning.

2.4. Arbeidsmarkedspolitiske saker

Arbeidsmarkedspolitisk utvalg har i 2002 rettet flere henvendelser til AAD, med sikte på å øke myndighetenes bevissthet omkring de forhold som hindrer full deltakelse og likestilling for synshemmede akademikere på arbeidsmarkedet, samt komme i dialog med politisk ledelse i departementet.

Magne Bolme representerte SAF på konferansen ''Inkluderende arbeidsliv og markedsstyring - kan det forenes'' som ble avholdt 17. oktober i regi av tidsskriftet Velferd. SAFs deltakelse på denne konferansen resulterte i at organisasjonen fikk et møte med arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman sammen med Norges Blindeforbund. Møtet fant sted 12. november, og SAF fremmet sine synsmåter ved å ta opp følgende saker:

1) Hjelpemiddelformidling/fjerning av arbeidsgivers finansieringsansvar for individuelt kompenserende hjelpemidler.

2) Funksjonshemmede må inkluderes blant de grupperinger som i utlysningstekster for stillinger i staten blir oppfordret spesielt til å søke.

3) Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv må bli en reell satsing for å få flere funksjonshemmede i arbeid, ikke bare en ren sykefraværsreform.

Magne Bolme, Torleif Kahrs og Berit Vegheim representerte SAF på møtet.

2.5. Deltakelse i råd og utvalg

Berit Vegheim har sittet som representant for SAF i samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes rettigheter. Samarbeidsutvalget arrangerte 5. februar høringskonferanse om NOU 2001:22. SAF v/Berit Vegheim representerte organisasjonene i paneldebatten om antidiskrimineringslov. SAF hadde i tillegg fire deltakere på konferansen. Dagen før holdt organisasjonene et internt seminar med den engelske juristen Richard Light om fordeler og ulemper ved en antidiskrimineringslov.

Fram til møte 20. juni satt Christine Aasgaard som SAFs representant i brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning. Deretter overtok Terje Pettersen som SAFs representant, med Christine Aasgaard som vara.

Unni Fauskrud har sittet som representant for SAF i samarbeidsforum for kompetansesentrene Huseby og Tambartun med Berit Vegheim som vara.

2.6. Deltakelse på arrangementer i regi av andre organisasjoner

Tore Johnny Bråtveit deltok som observatør fra SAF på Norges Blindeforbunds Ungdoms landsmøte 22.-24. mars.

Terje Pettersen deltok som observatør fra SAF på Norsk Studentunions landsting 4.-6. april. Han fikk inn et punkt i NSUs arbeidsprogram om at NSU skal samarbeide med SAF om å bedre tilgangen til faglitteratur for syns- og lesehemmede, med spesiell vekt på faglitteratur i elektronisk form. Videre vedtok landstinget, som i 2001, en resolusjon om syns- og lesehemmedes manglende tilgang til studielitteratur, der det framgår at NSU ikke godtar diskrimineringen av syns- og lesehemmede studenter.

SAF v/Berit Vegheim holdt en innledning om NOU 2001:22 på seminar i regi av Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening m.fl., som fant sted 23. april.

Seminaret satte fokus på tilgang til bøker i et demokratisk perspektiv.

Berit Vegheim deltok fra SAF på seminar i regi av Norges forskningsråd (NFR) 27. mai, der temaet var forskning på funksjonshemmede, herunder drøfting av videre forskningsinnsats etter framleggelsen av NOU 2001:22.

Halgeir Holthe og Berit Vegheim deltok fra SAF på seminar i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) om standardisering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og brukermedvirkning 7. juni.

Stine Elde og Siri Kessel deltok fra SAF på konferansen ''Rehabilitering og rettigheter'' som ble arrangert av Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering (SKUR) 19.-21. juni.

SAF v/Berit Vegheim holdt 22. august innledning på etterutdanningskurs i rehabilitering ved Oslo Sanitetsforenings Hjelpepleierskole. Tema for innledningen var synshemning, muligheter og holdninger til funksjonshemmede.

Berit Vegheim deltok fra SAF på Nasjonalt seminar om studenter med funksjonshemning i regi av NTNU 12.-13. september.

Berit Vegheim representerte SAF på seminaret ''Offentlige innkjøp og EU - et verktøy for deltakelse?'', som ble arrangert 11. november i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Bård Anton Lindgaard og Berit Vegheim deltok for SAF i en rundebordsdiskusjon i forbindelse med prosjektet ''Velferdspolitiske konsekvenser av alternative definisjoner av funksjonshemning'', som er gjennomført ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Arrangementet fant sted 19. november.

3. Organisatorisk arbeid

3.1. Ideologiseminar

19.-20. januar avholdt SAF et seminar med tittelen ''Hva skiller SAF fra andre organisasjoner av funksjonshemmede?''. Seminaret fant sted på Rica Oslo Hotel, og hadde 19 deltakere. Under seminaret kom det fram en rekke momenter til SAFs høringsuttalelse til forslag om ny tilskuddsordning til funksjonshemmedes organisasjoner. Forøvrig ble arbeidet med å utforme en ideologisk plattform for SAF påbegynt. Ressurspersoner internt i SAF stod for det faglige innholdet. Eldrid Kästel, Knut Prytz og Berit Vegheim bidro med innledninger.

3.2. Årsmøte 2002

Årsmøtet fant sted 17. mars på Quality Hotel Olavsgaard, med 20 stemmeberettigede deltakere. På årsmøtet ble det lagt fram et utkast til ideologisk plattform for SAF. Årsmøtet sluttet enstemmig opp om innholdet i dokumentet.

3.3. Medlemsrekruttering

SAFs informasjonsbrosjyre er i 2002 blitt trykket i papirutgave, både vanlig skrift og blindeskrift.

14. august holdt Stine Elde og Elin Strømme Nilsen en innledning på Huseby kompetansesenters årlige kurs for synshemmede som vurderer å ta høyere utdanning. Formålet med innledningen var å informere om SAF og SAFs viktigste arbeidsområder. Kursdeltakerne fikk hvert sitt eksemplar av SAFs informasjonsbrosjyre, samt informasjon om hvordan man melder seg på organisasjonens åpne E-postliste. Informasjonsbrosjyren ble også sendt for distribusjon på et kurs ved Tambartun kompetansesenter for elever som gikk siste år på videregående skole.

4. SAF-nytt

SAF-nytts redaksjon har i 2002 bestått av:

Eldrid Kästel (redaktør)
Magne Bolme (redaksjonsmedlem)
Roger Riise (redaksjonsmedlem)

SAF-nytt er organisasjonens medlemsblad, og kommer ut fire ganger i året på en returfri C-90-kassett. Nr. 3/2002 kom ut med ekstra kassett. SAF-nytt produseres i Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim, og inneholder kunngjøringer, rapporter/referater, debattinnlegg og artikkelstoff om saker som SAF er opptatt av. Ved utgangen av 2002 hadde medlemsbladet et opplag på 131.

5. E-postlister og nettsider

SAF har fire E-postlister: en som er åpen for alle interesserte, en for medlemmer, en for styret og en for redaksjonen for SAF-nytt. E-postlistene er et viktig forum for debatt og informasjonsutveksling om de sakene SAF til enhver tid arbeider med. SAFs medlemmer benytter også i stor utstrekning listene til å utveksle erfaringer som studenter, arbeidssøkere og yrkesaktive. Listen for medlemmer hadde ved utgangen av 2002 55 abonnenter, mens den åpne listen hadde 45 abonnenter, dvs. til sammen 100. Aktiviteten målt i antall meldinger pr. måned har ligget på omtrent samme nivå som i 2001, dvs. ca. 40-80 meldinger pr. måned. Grunnet problemer med virus og økende mengder uønsket post til listene, ble det i 2002 besluttet å sperre listene for avsendere av post som ikke er listeabonnenter.

Sommeren 2002 ble SAFs nettsted flyttet til organisasjonens eget domene: http://www.saf-org.no/

Nettstedet inneholder årsmeldinger, SAFs høringsuttalelser, vedtekter, informasjon om SAFs distriktslag, et utvalg artikler fra SAF-nytt, faglige tekster, samt en samling lenker til andre nettsteder. Nettstedet blir kontinuerlig oppdatert og videreutviklet. I 2002 er det blitt lagt ut artikler fra SAF-nytt nr.2/02. Forøvrig er det laget en ny lenkeside for interessepolitisk stoff.

6. Økonomi

SAFs hovedinntektskilde har også i 2002 vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr 114 755. Ordningen med driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner har vært utredet av et utvalg oppnevnt av sosialministeren, og det er usikkert hvor lenge organisasjonen vil motta slikt driftstilskudd.

Utgiftene til seminar/årsmøte i 2002 ble uvanlig store. I tillegg ble det arrangert et seminar som er nørmere omtalt i punkt 2.2 og punkt 3.1 i denne meldingen. Styret mener det var riktig å arrangere seminaret dette året. Likevel erkjenner styret at arrangementskostnadene var en stor økonomisk belastning for SAF. Regnskapet er gjort opp med et årsunderskudd på kr 101.376,-, og organisasjonen vil over tid ikke tåle slike driftsresultat. I 2003 og åra framover må det derfor legges stor vekt på en planlegging som ikke forløfter organisasjonen økonomisk.

SAF har avgitt høringsuttalelse til forslag om ny tilskuddsordning til funksjonshemmedes organisasjoner. SAF argumenterer her for at det vil være urimelig å kreve at organisasjoner av funksjonshemmede med fundamentalt forskjellig ideologisk ståsted skal slå seg sammen for å oppfylle det foreslåtte kriteriet om nedre grense for medlemstall.


Oslo, 16. mars 2003

Styret i SAF

Berit Vegheim, leder.
Knut Prytz, kasserer.
Elin Strømme Nilsen, sekretær.
Siri Kessel, styremedlem.
Unni Fauskrud, styremedlem.