Årsmelding 2001

Årsmelding for SAF 2001

1. Innledning

Fram til årsmøtet 1. april hadde styret følgende sammensetning:

 • Berit Vegheim (leder)
 • Arve Aas (nestleder)
 • Elin Strømme Nilsen (sekretær)
 • Jon Anders Pettersen (kasserer)
 • Helge Torsen (5. styremedlem)
 • Christine Aasgaard (1. varamedlem)
 • Kristin Gaarde (2. varamedlem)

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

 • Berit Vegheim (leder)
 • Arve Aas (nestleder)
 • Elin Strømme Nilsen (sekretær)
 • Siri Kessel (kasserer)
 • Unni Fauskrud (5. styremedlem)
 • Christine Aasgaard (1. varamedlem)
 • Kristin Gaarde (2. varamedlem)

I løpet av året har styret avholdt seks møter og behandlet 55 saker.

På årsmøtet 2001 ble det vedtatt å endre foreningens navn fra Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF) til Synshemmede Akademikeres Forening (SAF).

Pr. 31.12.01 hadde SAF 123 registrerte medlemmer, samt 9 personer/organisasjoner som bare abonnerer på medlemsbladet SAF-nytt. Ved utgangen av året hadde 76 medlemmer betalt medlemskontingenten.

2. Politisk arbeid

2.1. Utdanning

På årsmøtet ble det opprettet et utdanningspolitisk utvalg som påtok seg et særlig ansvar for å følge opp arbeidet med utdanningspolitiske saker. Utvalget har bestått av: Terje Pettersen (leder), Stine Elde, Kristin Gaarde og Magnus Woo Kjesrud. Utvalget har i betydelig grad bidratt til å gjøre SAFs synsmåter gjeldende, både overfor departementer og stortingspolitikere og gjennom samarbeid med andre organisasjoner.

I første halvpart av 2001 kom SAF med en rekke innspill i forbindelse med utarbeidingen og behandlingen av stortingsmelding 27 "Gjør din plikt - krev din rett" om reformen i høyere utdanning. 26. februar deltok SAF på et møte med statssekretæren i KUF sammen med FFO og NHF. Her fikk foreningen anledning til å legge fram innspill til stortingsmeldingen.

SAF ga også et innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som ble fulgt opp av et møte med fire av komiteens medlemmer 9. mai. For SAF møtte Siri Kessel og Terje Pettersen. SAFs innspill til og møte med KUF-komiteen hadde avgjørende betydning for at Stortinget 12. juni fattet følgende vedtak i forbindelse med behandlingen av stortingsmelding 27 (2000-01) (Nr. 547): "Stortinget ber Regjeringa leggje betre til rette for å gjere læremateriell tilgjengeleg for lesehemma studentar."

Forøvrig ga Terje Pettersen et intervju til Universitas 16. mai, og Berit Vegheim ga et intervju til Notabene 2/01. I begge disse intervjuene ble SAFs synsmåter i forhold til reformen i høyere utdanning presentert.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2002 fremmet SAF en rekke innspill for å etterlyse tiltak fra myndighetenes side for å bedre tilgangen til studie- og faglitteratur for syns- og lesehemmede (oppfølging av AFI-rapport 2/2000). Innspillene var rettet mot KUF, KD, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

SAF har avgitt tre høringsuttalelser i 2001:

 • Høringsuttalelse til forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven. SAF har også bidratt med innspill til NSU og STLs høringsuttalelse til dette lovendringsforslaget.
 • Høringsuttalelse til forslag til endringer av forskrifter til åndsverklovens S: 17, som gjelder tilrettelegging av litteratur for funksjonshemmede. Verken produksjonsmiljøer for tilrettelagt litteratur eller organisasjoner av funksjonshemmede var oppført på KDs liste over høringsinstanser. Derfor ba SAF om å få komme med blant høringsinstansene, fikk forlenget høringsfristen og gjorde produksjonsmiljøer og andre organisasjoner av funksjonshemmede kjent med muligheten for å be om å få delta i høringen.
 • Høringsuttalelse til utkast til læreplan for blinde og sterkt svaksynte 1.-10. klasse. SAF kom med blant høringsinstansene etter forslag fra Tambartun kompetansesenter.

Stine Elde og Terje Pettersen deltok som observatører for SAF på NSUs landsting 19.-21. april. Terje Pettersen hadde forfattet en resolusjon om syns- og lesehemmedes manglende tilgang til studielitteratur som ble vedtatt på landstinget. I resolusjonen beklager NSU at departementet ennå ikke har truffet noen tiltak for å følge opp AFI-rapport 2/2000, og mener videre at studielitteraturtilbudet til syns- og lesehemmede bør forbedres radikalt. På landstinget ble også flere av SAFs utdanningspolitiske krav tatt inn i NSUs arbeidsprogram, bl.a. kravet om lovfesting av lærestedenes ansvar for praktisk og pedagogisk tilrettelegging for funksjonshemmede, og kravet om fullstipendiering av merstudietid som skyldes funksjonshemning. Terje Pettersen representerte SAF også på møte mellom NSU og STLs nye arbeidsutvalg og funksjonshemmedes organisasjoner 11. juli.

Christine Aasgaard med Terje Pettersen som vara, har sittet som SAFs representant i Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning. På møte i Brukerforum 17. desember med tema"Hva er god tilgjengelighet" holdt Ivar Andreassen en innledning om tilgangen til studielitteratur for syns- og lesehemmede.

Etter oppfordring fra Huseby kompetansesenter stilte SAF med representant til samarbeidsforum for kompetansesentrene Huseby og Tambartun som hadde sitt første møte 7. juni. Unni Fauskrud har sittet som representant for SAF i samarbeidsforumet med Berit Vegheim som vara.

2.2. Arbeid

30.-31. mars avholdt SAF et seminar med tittelen "Høvelig arbeid eller meningsfull karriere". Erna Solberg fra Kommunalkomiteen på Stortinget holdt innledning og deltok i debatt med seminardeltakerne med utgangspunkt i følgende spørsmål: Hvilke tiltak utenom attførings- og sysselsettingstiltak vil myndighetene iverksette for å lette inngangen for funksjonshemmede på arbeidsmarkedet? Hva vil offentlige myndigheter gjøre for å sikre funksjonshemmede ikke bare høvelig arbeid, men også utviklings- og karrieremuligheter på arbeidsmarkedet på lik linje med andre?

Blant dem som fikk invitasjon til å innlede på seminaret var statsrådene i AAD og SHD. AAD svarte på SAFs invitasjon med å henvise foreningen til SHD. SAF oppfattet dette som et forsøk fra AAD på å fraskrive seg ansvaret for formidling av kvalifiserte funksjonshemmede arbeidssøkere. På årsmøtet som fulgte umiddelbart etter seminaret, vedtok SAF derfor å rette en skriftlig henvendelse til arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo, som en reaksjon på AADs begrunnelse for å takke nei til å innlede på seminaret. Henvendelsen resulterte i at departementet v/politisk rådgiver inviterte SAF til et møte som fant sted 11. juni.

På årsmøtet ble det også opprettet et arbeidsmarkedspolitisk utvalg. Utvalget har bestått av: Magne Bolme, Torleif Kahrs og Eldrid Kästel. Utvalget har innledet en dialog både med AAD og LO. Gjennom en rekke skriftlige og muntlige innspill har utvalget formidlet SAFs synspunkter på hvilke forhold som må endres for at synshemmede arbeidssøkere og arbeidstakere skal kunne oppnå likestilling på arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedspolitisk utvalg har bl.a. trukket fram arbeidsgivers finansieringsplikt på individuelt kompenserende hjelpemidler, synshemmede yrkesaktives manglende tilgang til faglitteratur og det forholdet at kvalifiserte funksjonshemmede arbeidssøkere ofte henvises til attførings- og kvalifiseringstiltak.

SAF deltok på presentasjonen av sluttrapport for NHO-FFO-prosjektet "Den usynlige arbeidskraften - funksjonshemmede en ressurs i bedriften" som ble avholdt 28. juni i regi av NHO. SAF har spilt en aktiv rolle i forhold til prosjektet, og flere av foreningens innspill og synsmåter kommer fram i anbefalingene i rapporten.

Bård Anton Lindgaard deltok i styringsgruppa for sysselsettingskonferansen 2001 som ble arrangert av Norges Blindeforbunds Ungdom, Norges Blindeforbund og SAF. Konferansen ble avholdt på Hurdalsenteret for blinde og svaksynte 23.-25. november, og tema var virkemidler for å øke sysselsettingsfrekvensen blant synshemmede. SAF stilte med fire deltakere på konferansen, og bidro med to innledninger: Berit Vegheim innledet om retten til arbeid, og Torleif Kahrs innledet under sesjonen "Synshemmede arbeidstakere fra arbeidstakernes perspektiv - erfaringer og meninger". I tillegg tok Torleif Kahrs initiativ til å få laget en pressemelding fra konferansen, der fire organisasjoner av synshemmede krever at Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2002 avskaffer arbeidsgivers finansieringsplikt på individuelt kompenserende hjelpemidler til funksjonshemmede ansatte.

2.3. SAFs engasjement i debatten om rettigheter for funksjonshemmede

SAF Distrikt Nord-Norge arrangerte seminar om rettighetslovgivning for funksjonshemmede 3.-4. november i Tromsø. I tillegg til medlemmene av SAF DNN deltok også tre SAF-medlemmer fra andre steder i landet. Berit Vegheim holdt en innledning med fokus på forslaget i NOU 2001:22 "Fra bruker til borger" om å innføre en antidiskrimineringslov for funksjonshemmede i Norge.

I 2001 ble SAF medlem av samarbeidsutvalget for rettigheter for funksjonshemmede. Utvalget består av ni organisasjoner av funksjonshemmede, og arbeider for tiden med oppfølging av anbefalingene fra NOU 2001:22 "Fra bruker til borger". Berit Vegheim har representert SAF i utvalget.

Berit Vegheim holdt en innledning om rettigheter på FFOs konferanse som fant sted på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3. desember. Konferansen diskuterte funksjonshemmedes rettstilling i Norge i lys av den internasjonale utviklingen (EUs utvikling av antidiskrimineringslover og drøftingene om innføring av en FN-konvensjon om menneskerettigheter for funksjonshemmede).

2.4. Annet

På Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabiliterings første nettverkskonferanse 12.-13. februar holdt Berit Vegheim en innledning med tema "Hva skal et forskningsprogram om rehabilitering inneholde?".

Tore Johnny Bråtveit har representert SAF i DELTA-senterets prosjekt "Internett for alle". Prosjektet ble avsluttet sommeren 2001.

3. Organisatorisk arbeid

3.1. Årsmøte 2001

Årsmøtet fant sted 1. april på Hurdalsenteret for blinde og svaksynte. Til årsmøtet hadde styret lagt fram forslag til revisjon av foreningens vedtekter som fikk årsmøtets tilslutning. Vedtektsendringene hadde to formål:

1. Åpne for å kunne velge et styre bestående av enten fem medlemmer og to varamedlemmer, eller tre medlemmer og ett varamedlem, da det fra tid til annen har vist seg vanskelig å skaffe kandidater til alle plassene i et styre med fem medlemmer og to varamedlemmer.

2. Sette en tidsfrist for innsending av vedtektsendringsforslag, slik at forslagene kan kunngjøres i medlemsbladet og debatteres grundig før de behandles på årsmøtet.

3.2. Medlemsrekruttering

15. august holdt Elin Strømme Nilsen en innledning på Huseby kompetansesenters årlige kurs for synshemmede som vurderer å ta høyere utdanning. Formålet med innledningen var å informere om SAF og SAFs viktigste arbeidsområder. Kursdeltakerne fikk hvert sitt eksemplar av SAFs informasjonsbrosjyre, samt informasjon om hvordan man melder seg på organisasjonens åpne E-postliste.

SAFs informasjonsbrosjyre ble også delt ut til deltakerne på klassetrinnskurs i studieteknikk for elever i 2. og 3. klasse på videregående skole som ble avholdt på Huseby kompetansesenter 1.-3. november.

4. SAF-nytt

SAF-nytts redaksjon har i 2001 bestått av:

 • Eldrid Kästel (redaktør)
 • Magne Bolme (redaksjonsmedlem)
 • Roger Riise (redaksjonsmedlem)

SAF-nytt er organisasjonens medlemsblad, og kommer ut fire ganger i året på en returfri C-90-kassett. Nr. 3/2001 kom ut med ekstra kassett. SAF-nytt produseres i Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim, og inneholder kunngjøringer, rapporter/referater, debattinnlegg og artikkelstoff om saker som SAF er opptatt av. Ved utgangen av 2001 hadde medlemsbladet et opplag på 130.

5. E-postlister og nettsider

SAF har fire E-postlister: en som er åpen for alle interesserte, en for medlemmer, en for styret og en for redaksjonen for SAF-nytt. E-postlistene er et viktig forum for debatt og informasjonsutveksling om de sakene SAF til enhver tid arbeider med. SAFs medlemmer benytter også i stor utstrekning listene til å utveksle erfaringer som studenter, arbeidssøkere og yrkesaktive. Listen for medlemmer hadde ved utgangen av 2001 55 abonnenter, mens den åpne listen hadde 47 abonnenter, dvs. til sammen 102. Aktiviteten målt i antall meldinger per måned har ligget på omtrent samme nivå som i 2000, dvs. ca. 40-80 meldinger pr. måned.

SAFs nettsted inneholder årsmeldinger, SAFs høringsuttalelser, vedtekter, informasjon om SAFs distriktslag, et utvalg artikler fra SAF-nytt, faglige tekster, samt en samling lenker til andre nettsteder. Nettstedet blir kontinuerlig oppdatert og videreutviklet. I 2001 er det blitt lagt ut fire artikler fra SAF-nytt nr.2/01. Det foreligger ingen statistikk for antall besøkende i 2001, men tidligere har gjennomsnittet ligget på mellom 700 og 800 besøk på årsbasis. Forøvrig har styret startet prosessen med å få registrert et eget domene for SAF.

6. Økonomi

SAFs hovedinntektskilde har også i 2001 vært det statlige driftstilskuddet som til sammen utgjorde kr 112 100. Styret er tilfreds med at økonomien for tiden muliggjør en forsvarlig drift av foreningen, og gir rom for et høstseminar i tillegg til det årlige arrangementet i tilknytning til årsmøtet. Regnskapet for 2001 viser et årsoverskudd på kr 14 551.

7. Forslag om ny tilskuddsordning

I 2001 ble det lagt fram et forslag om å gjeninnføre en nedre grense for medlemsantall i organisasjoner som skal være berettiget til å motta offentlig driftstilskudd. SAF ser med bekymring på de fremtidige driftsbetingelser dersom Tilskuddsutvalgets forslag går igjennom. Det er imidlertid foreslått en overgangsordning på fem år for de organisasjoner som mister sitt driftstilskudd, og ordningen vil tidligst tre i kraft i 2003. Utredningen av ny tilskuddsordning er på høring i organisasjonene, og SAF vil avgi høringsuttalelse i 2002.

Oslo, 17. mars 2002
Styret i SAF