Årsmelding 2000

Årsmelding for SSHF 2000

1. Innledning

Fram til årsmøtet 12.03.00 hadde styret følgende sammensetning:

Berit Vegheim (leder)
Jon Anders Pettersen (kasserer)
Otto Prytz
Bård Anton Lindgaard
Arve Aas

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

Berit Vegheim (leder)
Arve Aas (nestleder)
Jon Anders Pettersen (kasserer)
Elin Strømme Nilsen (sekretær)
Helge Torsen (5. styremedlem)
Christine Aasgaard (1. varamedlem)
Kristin Gaarde (2. varamedlem)

Det gamle styret hadde to møter i 2000, men da dette styret ikke var pliktig til å føre protokoll (jf. vedtak fattet på ekstraordinært årsmøte 10.04.99), er antall behandlede saker ukjent. Det nye styret holdt i 2000 8 møter og behandlet 50 saker.

I løpet av 2000 har 20 personer meldt seg ut av SSHF, mens 5 har meldt seg inn i organisasjonen. Per 31.12.00 hadde SSHF 129 registrerte medlemmer, samt 8 personer/organisasjoner som bare abonnerer på medlemsbladet SSHF-nytt. Ved utgangen av året hadde 87 medlemmer betalt medlemskontingenten.

2. Politisk arbeid

2.1. Uttalelser og innspill

På sitt årsmøte 12.03.00 vedtok SSHF en resolusjon med krav om at Aetats nettsider gjøres tilgjengelige for brukere av tekstbaserte nettlesere. Resolusjonen ble bl.a. sendt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I sitt svar til SSHF lovte departementet at SSHFs krav ville bli etterkommet i løpet av sommeren 2000.

I forbindelse med utgivelsen av AFI-rapport 2/2000 rettet SSHF en skriftlig henvendelse til Kulturdepartementet med henstilling til departementet om å sette av midler til en lydutgave av rapporten. SSHF fikk i første omgang avslag på sitt krav, men besluttet å forfølge saken med en ny henvendelse til Kulturdepartementet. Deler av AFI-rapport 2/2000 er imidlertid gjort tilgjengelig på lyd via medlemsbladet SSHF-nytt.

SSHF har avgitt to høringsuttalelser i 2000, til NOU 1999:33 "Nyttige lærepenger" om studiefinansiering, og til NOU 2000:14, "Frihet med ansvar" om organisering av høyere utdanning i Norge. Høringsuttalelsen til NOU 2000:14 ble fulgt opp av et seminar i regi av SSHF, distrikt Nord-Norge, der Ole D. Mjøs som ledet arbeidet med utredningen var innleder. Etter å ha gjort seg kjent med innholdet i SSHFs høringsuttalelse, måtte Mjøs innrømme at funksjonshemmedes interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt i utredningens forslag, og han lovte å ta initiativ til et møte med KUF om saken. Videre lovte Mjøs å skrive en artikkel på grunnlag av SSHFs høringsuttalelse for å sette søkelys på de konsekvenser forslagene i NOU 2000:14 vil kunne få for funksjonshemmede studenter. Artikkelen stod på trykk i Dagbladet 20.12.00, og i Nordlys 08.01.01.

I forbindelse med LINK-prosjektets søknad til KUF om prosjektmidler har SSHF avgitt innspill til den tverrdepartementale arbeidsgruppa som ser på situasjonen for funksjonshemmede i høyere utdanning. I dette innspillet framholder SSHF at KUF bør prioritere å bevilge penger til konkrete tiltak for å forbedre forholdene for funksjonshemmede i høyere utdanning, forhold som er godt dokumentert, bl.a. i AFI-rapport 2/2000 og i Byggforsks kartlegging for DELTA-senteret av fysisk tilgjengelighet ved universitetene.

2.2. Representasjoner

SSHF deltok med tre innledere på KUF og DELTA-senterets konferanse "Høyere utdanning for alle" 10.-11.02.00. Christine Aasgaard innledet i studentpanelet, Berit Vegheim innledet som representant for funksjonshemmedes organisasjoner og Eldrid Kästel presenterte SSHFs bruk av E-postlister og hjemmesider som kommunikasjonsredskap. Innledningene er lagt ut på DELTA-nett.

Christine Aasgaard har sittet som SSHFs representant i Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning. Brukerforumet hadde sitt første møte 14.06.00. På brukerforumets møte 21.11.00 holdt Christine Aasgaard en innledning om NOU 2000:14, der hun drøftet forslagene i utredningen fra funksjonshemmede studenters perspektiv.

Tore Johnny Bråtveit har representert SSHF i referansegruppa for DELTA-senterets prosjekt "Internett for alle". Gruppa hadde sitt første møte 30.10.00.

2.3. Samarbeid med andre organisasjoner

Terje Pettersen deltok som observatør for SSHF på NSUs landsting 06.-08.04.00. I NSUs boligpolitiske dokument fikk SSHF gjennomslag for prinsippet om at boliger for funksjonshemmede studenter skal være integrert i det ordinære boligtilbudet for studenter, samt prinsippet om universell utforming av boligtilbudet til studenter. Videre fikk SSHF inn en formulering i NSUs arbeidsprogram om at NSU skal etablere et fast samarbeid med organisasjoner av funksjonshemmede studenter. SSHF vil med dette sikre at innspill fra funksjonshemmedes organisasjoner blir innarbeidet i NSUs politikk, samt at NSU vil informere funksjonshemmedes organisasjoner om studentpolitiske saker med problemstillinger som kan berøre funksjonshemmede spesielt.

Videre deltok Terje Pettersen og Berit Vegheim på et samarbeidsmøte 26.04.00, med NSU, StL og en rekke organisasjoner av funksjonshemmede som er opptatt av situasjonen for funksjonshemmede i høyere utdanning. Formålet med møtet var å lage et dokument med en helhetlig beskrivelse av situasjonen for funksjonshemmede i høyere utdanning. Dokumentet ble laget som et ledd i overlappingen mellom NSUs gamle og nye arbeidsutvalg.

SSHF hadde også løpende kontakt med NSU under arbeidet med høringsuttalelser til NOU 2000:14. Organisasjonen fremmet en rekke innspill som NSU i stor utstrekning sluttet opp om, og tok initiativ overfor andre organisasjoner av funksjonshemmede for å få til et bredest mulig samarbeid om innspillene. SSHFs innsats under dette arbeidet bidro til at flere organisasjoner av funksjonshemmede avga høringsuttalelse til NOU 2000:14.

2.4. Medlemsrekruttering

09.08.00 deltok SSHF med en innledning på Huseby kompetansesenters årlige kurs for synshemmede som vurderer å ta høyere utdanning. Formålet med innledningen var å informere om SSHF og SSHFs viktigste arbeidsområder. De seks kursdeltakerne fikk hvert sitt eksemplar av SSHFs informasjonsbrosjyre, samt informasjon om hvordan man melder seg på SSHFs åpne E-postliste. En av kursdeltakerne er nå medlem av organisasjonen.

Forøvrig har styret utarbeidet en ny og oppdatert versjon av SSHFs informasjonsbrosjyre.

3. Medlemsarrangementer

3.1. Årsmøte og seminar 2000

SSHFs årsmøte fant sted 12.03.00 på Hurdalsenteret for blinde og svaksynte. Møtet fattet bl.a. et vedtak om at medlemmer av SSHFs styre sentralt skal fritas for deltakeravgift på SSHFs arrangementer. Videre påla årsmøtet det nye styret å foreta en revisjon av SSHFs vedtekter.

SSHFs seminar 2000 fant sted 10.-11.03.00, og hadde tittelen "Fra rettferdighet og integrering til rettigheter og inkludering". Seminartemaet ble valgt bl.a. på bakgrunn av at bare et fåtall av funksjonshemmedes organisasjoner avga innspill til offentlig utvalg for rettigheter, full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, samt spørsmålet om hva som er årsaken til denne tilsynelatende mangelen på interesse for å drive rettighetskamp. Sosiolog Regi Enerstvedt og Ann Jønsson, som er knyttet til sekretariatet i Handicapførbundens samarbetsorgan i Sverige, var innledere på seminaret.

3.2. Likemannskonferanse

SSHF fikk i 2000 tildelt kr 35 000 i likemannsmidler. For disse midlene ble det avholdt likemannskonferanse på Askøy 17.-19.11.00 med 20 deltakere. SSHF Vest stod for praktisk og faglig gjennomføring av konferansen som hadde tittelen "Kvifor arbeid framfor trygd". Konferansen ble åpnet med en innledning av SSHF-medlem Thea Økland som hadde tittelen "Derfor valde eg trygd framfor arbeid". Det var også to eksterne innledere på konferansen: Forsker Ingrid Helgøy innledet om sin undersøkelse av brukererfaringer med attføringsapparatet i de skandinaviske land. Forsker Per Solvang innledet om sin forskning på arbeidets betydning for den enkelte og dilemmaet krav om arbeid/rett til trygd. Som avslutning på konferansen holdt SSHF-medlemmene Birgitt Evensen og Espen Raa Nilsen hver sin innledning med den felles tittelen: "Eg valde arbeid, trass alt".

3.3. Andre medlemsmøter

02.05.00 avholdt SSHF et medlemsmøte om AFI-rapport 2/2000 om tilgangen på faglitteratur for syns- og lesehemmede. Rapportforfatterne Knut Fossestøl og Siri Kessel var innledere, og det var god oppslutning om møtet.

Videre ble det avholdt en uformell julesammenkomst 13.12.00.

4. SSHF-nytt

SSHF-nytts redaksjon har i 2000 bestått av:

Eldrid Kästel (redaktør)
Magne Bolme (redaksjonsmedlem)
Einar Fiskvik (redaksjonsmedlem)

SSHF-nytt er organisasjonens medlemsblad, og kommer ut fire ganger i året på en returfri C-90-kassett. Nr. 4/2000 kom ut med ekstra kassett. SSHF-nytt produseres i Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim, og inneholder kunngjøringer, rapporter/referater, debattinnlegg og artikkelstoff om saker som SSHF er opptatt av. 12 artikler fra 2000-årgangen er lagt ut på SSHFs nettsted. Ved utgangen av 2000 hadde medlemsbladet et opplag på 123.

5. E-postlister og hjemmesider

SSHF har fire E-postlister: en som er åpen for alle interesserte, en for medlemmer, en for styret og en for redaksjonen for SSHF-nytt. E-postlistene er et viktig forum for debatt og informasjonsutveksling om de sakene SSHF til enhver tid arbeider med. SSHFs medlemmer benytter også i stor utstrekning listene til erfaringsutveksling om det å være synshemmet student eller arbeidstaker. Listen for medlemmer hadde ved utgangen av 2000 52 abonnenter, mens den åpne listen hadde 41 abonnenter, dvs. til sammen 93. Aktiviteten målt i antall meldinger per måned har ligget på omtrent samme nivå som i 1999, dvs. ca. 40-80 meldinger pr. måned.

SSHFs nettsted inneholder årsmeldinger, SSHFs høringsuttalelser, et utvalg artikler fra SSHF-nytt, faglige tekster, vedtekter og informasjon om SSHFs distriktslag, samt linker til andre nettsteder. Flere av disse punktene er blitt videreutviklet i år 2000. Nettsidene utgjør til sammen 2,3 Mb tekst fordelt på 230 HTML-sider, og har et årssnitt på mellom 700 og 800 besøk.

Oslo, 1. april 2001

Styret i SSHF