Årsmelding 1999

SSHfs årsmelding for 1999

(NB! Vi endret navn i 2001.)

1. Innledning

SSHFs styre hadde i begynnelsen av 1999 følgende sammensetning:

Terje Pettersen, leder
Torleif Kahrs, nestleder
Anne Marthe Westgaard, sekretær
Anita Kvalheim, kasserer
Knut Prytz, 5. styremedlem
Christine Aasgaard, 1. varamedlem
Vervet som 2. varamedlem var vakant.

På årsmøtet 7. mars lyktes det ikke å få valgt nytt styre, så årsmøtet vedtok å utsette valget til et ekstraordinært årsmøte som det sittende styret ble bedt om å forberede. Men heller ikke på dette møtet, som ble holdt 10. april, lyktes det å få valgt et fullstendig styre slik vedtektene forutsetter. Det ekstraordinære årsmøtet fattet derfor følgende vedtak:

"SSHFs ekstraordinære årsmøte 10. april 1999 velger et styre på fem medlemmer. Leder og kasserer velges særskilt. Styret sørger for at organisasjonens vedtektsmessige og finansielle oppgaver ivaretas fram til ordinært årsmøte år 2000, og forbereder dette møtet. Styret fritas for vanlige forpliktelser i tilknytning til sekretærvervet, men rapporterer fra sitt arbeid på SSHF-nytt. For øvrig gjelder de retningslinjer som ble trukket opp for prioritering av saker av det ordinære årsmøtet 7. mars 1999."

Etter dette ble følgende styre valgt:

Berit Vegheim, leder
John Anders Pettersen, kasserer
Christine Aasgaard
Bård Anton Lindgaard
Arve Aas

I august måtte Christine Aasgaard fratre på grunn av flytting utenfor Oslo-området, og Otto Prytz trådte inn i hennes sted, også dette i samsvar med det ekstraordinære årsmøtets vedtak.

Det gamle styret holdt i 1999 4 møter og behandlet 18 saker. Det nye styret holdt i 1999 9 møter. Siden det ikke ble ført protokoll for disse møtene, lar ikke antall behandlede saker i denne perioden seg tallfeste.

I løpet av 1999 meldte 5 personer seg ut av SSHF og 5 personer meldte seg inn i foreningen. Per 31.12.1999 hadde foreningen 139 registrerte medlemmer og 10 personer og organisasjoner som bare abonnerer på medlemsbladet SSHF-nytt.

Ved utgangen av året hadde 84 medlemmer betalt medlemskontingenten mens 6 av abonnentene på SSHF-nytt hadde betalt.

2. Generelt

Siden SSHF i 1999 fikk et redusert styre, fryktet mange at foreningen ville måtte "gå i dvale" eller arbeide "på sparebluss". En slik frykt er gjort grundig til skamme. Nedenfor vil vi gi en oversikt over arbeidet foreningen har gjort i løpet av året.

 • SSHFs seminar og årsmøte fant sted på Rica Triangel Hotel, Oslo, 5.--7. mars. Hovedtema på seminaret var "Funksjonshemmede og rettigheter". Malin Brattström innledet til diskusjon på grunnlag av sine studier av strategiene som blir brukt i Norge, Sverige, Danmark og USA. Et annet tema på seminaret var "IT og ideologi", og her var Anne Marthe Westgaard og Lars Bjørndal innledere.

  Under inntrykk av IT-debatten på seminaret kom årsmøtet til at IT burde være et hovedsatsingsområde for SSHF, siden IT har vesentlig betydning for studenter og yrkesaktive med høyere utdanning. Møtet ba SSHFs IT-utvalg utarbeide forslag til strategi på IT-området. Årsmøtet vedtok dessuten en strengere prioritering av SSHFs oppgaver: arbeidet bør avgrenses til saker av vesentlig betydning for den målgruppen foreningen representerer.

  Spørsmål som gjelder synshemmedes og funksjonshemmedes rettigheter i samfunnet, bør tillegges vekt, men de bør søkes tatt opp i samarbeid med andre interessepolitiske organisasjoner. Den strengere prioriteringen skal ikke hindre enkeltmedlemmer fra å arbeide med lavt prioriterte saker såfremt disse ligger innenfor SSHFs interesseområde, men utadrettede utspill i slike saker må godkjennes av styret.

 • SSHF fikk kr. 50.000 til likemannsarbeid i 1999. Styret var lenge i tvil om det kunne makte å arrangere noen likemannskonferanse i 1999, men SSHF-Distrikt Nord-Norge stilte opp som arrangør. Konferansen som fikk tittelen "IKT - er vi på rett vei?" fant sted i Tromsø 15.--17. oktober.
 • I tillegg til det politiske arbeidet har styret gjennomgått en del administrative rutiner, bl.a. i forbindelse med regnskapsføring og kontingentinnkreving. Videre har vi tatt fatt på samling av SSHFs dokumenter til vårt arkiv i Norges Blindeforbund i Sporveisgata 10, Oslo.

3. Politisk arbeid

 • Våren 1999 ble SSHF kjent med planer om å opprette et nasjonalt kompetanse- og velferdssenter ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Planene syntes å ignorere arbeid som er gjort og erfaringer som er høstet på dette området ved andre høyere læresteder, men Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet hadde likevel bevilget prosjektmidler til tiltaket. SSHF fikk anledning til å ta dette opp i et møte med statsråd John Lilletun, et møte som skulle behandle hvordan studiesituasjonen kan bedres for funksjonshemmede ved høyskoler og universiteter. Statsråden måtte innrømme at departementets behandling av NTNUs prosjekt neppe hadde vært grundig nok, og SSHFs innspill har sannsynligvis ført til tettere oppfølging av saken fra departementets side.
 • SSHF avga i juni innspill til det offentlige utvalget som var nedsatt for å gjennomgå studiefinansieringsordningen, og hadde i forbindelse med innspillet et møte med Studentenes Landsforbund sin representant i utvalget. Vi ble møtt med forståelse for våre synspunkter hos Studentenes Landsforbund, men kravene fikk ikke gjennomslag i det offentlige utvalget.
 • SSHF fikk invitasjon til et møte med Studentparlamentet ved universitetet i Oslo for å diskutere hva som kan gjøres for å sikre synshemmede studenter tilgang til foreleseres manuskripter og andre spørsmål som må løses for å bedre studieforholdene.
 • SSHF har deltatt i en referansegruppe, nedsatt av Sosial- og helsedepartementet, for utarbeidelse av veileder om likemannsarbeid i forbindelse med attføring/arbeid.
 • I april 1999 ble det oppnevnt et offentlig utvalg: "Strategiutvalget for rettigheter, full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede," og SSHF avga innspill til utvalget høsten 99.
 • I noen år har det ved Huseby kompetansesenter vært holdt "åpen dag" én gang i måneden. Ulike grupperinger av synshemmede alternerer som vertskap for "dagene", og i 1999 har SSHF stått for arrangementet av to "åpne dager". Den første ble holdt 2. juni med to innledere. Leder for Norges Handikapforbund, Gunnar Buvik, presenterte NHFs utkast til en likestillingslov for funksjonshemmede, og Berit Vegheim innledet om ulike problemstillinger knyttet til lovgivning som virkemiddel for å oppnå full samfunnsmessig likestilling. Begge er medlemmer av det offentlige utvalget som skal utrede rettigheter for funksjonshemmede. Møtet ble delvis dekket av NRK P2 "Sånn er livet" som fulgte opp debatten med et program om temaet hvor de samme innlederne deltok.

  Det offentlige rettighetsutvalget kom også til å stå i fokus på SSHFs andre "åpne dag" 1. desember. På grunn av ombygging ved Huseby fant arrangementet sted i Norges Blindeforbunds kantine. Her var temaet innspill - eller mangel på innspill - til utvalget fra de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, og Norges Blindeforbunds leder Helen Aareskjold representerte disse organisasjonene, mens Berit Vegheim presenterte SSHF sitt innspill til utvalget.

 • I 1999 utarbeidet DELTA-senteret temaheftet "Universitetet for Alle", som er et informasjonshefte til funksjonshemmede som ønsker å ta høyere utdanning. SSHF som har deltatt aktivt i hele prosjektet Universitet for Alle, er intervjuet om tilgangen på studielitteratur. SSHF blir også presentert som en av organisasjonene som arbeider med saker knyttet til utdanning.
 • Hver høst før semesterstart arrangerer Huseby Kompetansesenter kurs for synshemmede som skal begynne å studere, eller som vurderer dette. Etter henvendelse fra Huseby grep vi muligheten til å komme å presentere SSHF og hva vi står for. Ca. 10 personer deltok på kurset. På spørsmål om de kunne tenke seg å bli medlemmer i SSHF, var hovedinntrykket at SSHF foreløpig ikke var interessant for de fleste, siden de ennå ikke hadde det klart for seg om de skulle studere eller ikke. Kursdeltakerne fikk utdelt SSHFs informasjonsbrosjyre samt SSHF-nytt.
 • SSHF avga høringsuttalelse til ny forskrift om rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler høsten 99.
 • SSHFs årsmøte 1999 vedtok en uttalelse med krav om fjerning av arbeidsgivers plikt til å finansiere kompenserende hjelpemidler til funksjonshemmede opptil en halv gang folketrygdens grunnbeløp etter de seks første månedene av et arbeidsforhold. Utenfor styret har Torleif Kahrs jobbet med å få denne saken satt på dagsordenen i media. Styret har fulgt opp dette arbeidet.
 • Arbeidet med å få 1/2 G-saken på dagsorden i media, har vist at det er svært vanskelig å få oppmerksomhet om en viktig sak når organisasjonen er liten.

  På seminaret i 1999 foreslo innleder Malin Brattstrøm at SSHF skulle ta kontakt med Journalisthøyskolen, dels for å få tips og råd fra fagfolk, og dels for å få anledning til å spille inn våre erfaringer fra kontakt med media.

  Henvendelsen ga lite håp om det siste, da undervisningen er innrettet på en måte som gir lite rom for et slikt fokus. Høyskolen vil imidlertid vurdere å sette temaet på dagsorden på et av de årlige temaseminarene.

 • Både medlemmer i og utenfor styret har i 1999 representert SSHF på ulike arrangementer, bl.a stiller vi hvert år som observatør på NSUs Landsting.

  SSHF var også på åpen dag ved AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) med temaet "Mellom velferd og marked - tiltak for utsatte grupper i arbeidslivet."

  Videre deltok SSHF i programkomiteen for den første konferanse om funksjonshemmede og høyere utdanning i regi av KUF i samarbeid med DELTA-senteret. Konferansen skal avholdes i februar 2000.

 • SSHF trakk seg fra Kontaktforum ved synssentrene på et avsluttende møte 1.6.99. Kompetansesentrene sto da overfor en omorganisering, og SSHF fant at videre deltakelse i et ev. nytt kontaktforum ikke lar seg gjøre av kapasitetsmessige grunner

4. SSHF-nytt

I redaksjonen: Eldrid Kästel (redaktør), Berit Vegheim og Terje Pettersen (redaksjonsmedlemmer).

Produksjon: SSHF's medlemsblad kommer ut på en returfri C 90-kassett fire ganger i året. Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim står for innlesing og produksjon. Nr. 1/99 og nr. 3/99 kom ut med ekstrakassetter.

Opplag: Antall abonnenter er 149. Det er noen flere enn forrige år (145).

SSHF-nytt på nettet: 110-120 artikler fra årgangene 1992-1999.

5. E-post og hjemmeside

SSHF har to e-postlister samt en liste for styre og en for redaksjonen for SSHF-nytt. Antall medlemmer på SSHF sin medlemsliste: sshf-org er 50. I tillegg er det 28 på den åpne listen: sshf. Aktiviteten varierer fra 40 til 80 meldinger pr. måned.

SSHFs hjemmeside: <http://saf-org.no/>. (fra 2002)

Siden har et årssnitt på ca. 700 besøkende som er en vekst på 10-15% fra 1997. Hver besøkende ser ut til å kikke på fire-fem sider.

6. SSHFs IT-utvalg

IT-utvalget i SSHF har i 1999 bestått av:
Torgeir Solheim, Tore Johnny Bråtveit og Lars Bjørndal.

Av ulike årsaker har utvalget kun hatt ett møte i -99. Utvalget beklager den lave aktiviteten.

Utvalget ser det som en hovedmålsetting å arbeide for plattformuavhengighet i alle sammenhenger som er relevante for SSHF. Med plattformuavhengighet menes her at elektroniske publiseringer skal være tilgjengelige uansett hvilket operativsystem eller nettleser mottakeren benytter, og dermed være utformet i henhold til prinsippene for universell utforming. Plattform-uavhengighet vil bidra til økt tilgjengelighet for alle, fordi løsningene vil bli mer fleksible.

Videre er utvalget opptatt av at arbeidet generelt må knyttes mye sterkere opp mot tilgjengelighet enn det har vært tradisjon for.

Et hovedspørsmål blir: Hvordan oppnår man økt tilgjengelighet på ulike områder?

Utvalget ser det som en fordel om IT-utvalget også hadde hatt en representant fra SSHFs styre sentralt.