Årsmelding 1998

Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening, SSHF, Årsmelding for 1998

Vedtatt på SSHFs årsmøte 7. mars 1999.

Styret legger med dette frem årsmelding for Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening SSHF for 1998.

1. Innledning

I 1998 hadde styret i SSHF 17 møter og behandlet 140 saker. På årsmøtet 8. mars ble følgende styre valgt:

Terje Pettersen, leder
Torleif Kahrs, nestleder
Anne Marthe Westgaard, sekretær
Anita Kvalheim, kasserer
Christel Wagtskjold, 5. styremedlem
Knut Prytz, 1. varamedlem
Christine Aasgaard, 2. varamedlem

fra 10. september rykket 1. varamedlem opp som 5. styremedlem og 2. varamedlem rykket opp som 1. varamedlem

Per 31.12.1998 hadde foreningen 127 medlemmer og 14 personer og organisasjoner som bare abonnerer på medlemsbladet SSHF-nytt. Ved utgangen av året hadde 96 medlemmer betalt medlemskontingenten mens 10 av dem som bare abonnerer på SSHF-nytt hadde betalt.

2. Generelt

1998 har vært et arbeidssomt år for foreningen. nedenfor vil vi gi en oversikt over arbeidet foreningen har gjort i løpet av året.

 • SSHF sitt årsmøte og seminar ble avholdt i Tromsø helgen 6. til 8. mars. Styret valgte å holde arrangementet utenfor Oslo fordi en mente at det ville stimulere til aktivitet i Nord-norge og det ville skape en positiv stemning i foreningen generelt. Temaet for seminaret var arbeidsbetingelsene i SSHF. Hvordan skal vi som liten organisasjon kunne arbeide effektivt i en situasjon med stadig økende arbeidsmengde.Det var tenkt at seminaret skulle diskutere organisasjonens prioritering av saker, men seminaret ville ikke diskutere dette emnet. Seminaret diskuterte også hvordan vi kan styrke rekrutteringsarbeidet og den utadrettede informasjonen. Som innleder hadde vi forsker Benedichte olsen som bidrog med nyttige tips og råd. Seminaret konkluderte blant annet med at det bør produseres en kassett med informasjon om foreningen til ekstern bruk og at intern opplæring av medlemmene bør styrkes.

  Årsmøtet vedtok at det neste styret skulle utrede en ordning med ansatt praktisk hjelp til styrets saksforberedende arbeid i form av posthenting og sortering samt presentasjon av dokumenter på styrets E-postliste. Videre vedtok årsmøtet at styremedlemmer som ikke hadde internetttilknytning skulle få dekket sine utgifter til etablering av slik tilknytning.

  Styret har hatt liten tid til å utrede praktisk styrehjelp. En er kommet til at administrasjonen av ordningen vil veie opp for fordelene ordningen gir. I forhold til internetttilknytning har det vist seg at det ikke er økonomi som er den avgjørende hindringen for slik tilknytning. Styremedlemmenes tid samt det å bli kjent i dataverdenen for nybegynnere er viktigere.

 • SSHF fikk kr. 93236,- som driftstilskudd i 1998. Dette har medført at foreningen har kunnet holde et høyt aktivitetsnivå. I juni 1998 fikk foreningen melding om at tilskuddsordningen skulle ut på høring. Av høringsforslaget fremgikk det at organisasjoner med under 100 medlemmer bare skal få halvt basisbeløp og ingen støtte per medlem, mens organisasjoner med mellom 100 og 199 medlemmer skal få helt basisbeløp uten støtte per medlem. SSHF er motstander av en slik forskjellsbehandling mellom organisasjoner av ulik størrelse. Foreningen gav uttrykk for dette synet i sin høringsuttalelse om tilskuddsordningen.
 • I 1998 ble det søkt om midler til å arrangere et likemannsseminar slik som i 1997. Styret mente at seminaret skulle ta opp andre faktorer enn synshemming i seg selv som gjør det vanskelig å få arbeid. Svaret på søknaden kom så sent at det ikke ble registrert før ved første styremøte i august. På dette tidspunktet mente styret at det ikke var realistisk å få gjennomført et seminar i løpet av 1998. Etter en del sonderinger i organisasjonen for likevel å fine personer som var villige til å ta seg av arrangementet, ble det vedtatt at SSHF skule levere tilbake midlene for 1998. Det viste seg at flere andre organisasjoner hadde gjort det samme. På bakgrunn av dette vedtok Sosial- og helsedepartementet etter forslag fra fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner at det skulle gis adgang til å få overført ubrukte midler for 1998 til 1999. Styret ble gjort kjent med dette etter at SSHF hadde sendt søknad om likemannsmidler for 1999 ved søknadsfristens utløp 1. november. Det ble søkt om midler til å avholde et seminar med samme tema som det planlagte seminaret i 1998 var tenkt å skulle ha.

  I forbindelse med likemannsseminaret 1997 ble det laget en informasjons- og faktamappe om jobbsøking og arbeidsliv. Mappen var ferdig i mai 1998. Deltakerne på likemannskonferansen har fått mappen gratis. Mappen er ellers solgt i 18 eksemplarer i løpet av året. Styret har hatt problemer med å tilby mappen i punktskrift fordi en ikke har funnet et tilbud på trykking i punktskrift som har vært regningssvarende.

 • Et par dager etter årsmøtet trakk nyvalgt 5. styremedlem seg fra sitt verv. Styret mente at den beste måten å hanskes med problemet på var å gi valgkomiteen i oppdrag å sende beskjed til medlemmene om å foreslå en erstatning for henne. Styret gjorde dette fordi en mente at arbeidsbyrden i styret er så stor at seks personer i minste laget for å få gjennomført det forefallende arbeidet. Styret mente at uravstemning blant medlemmene var en metode som sikret demokratiet bedre en et ekstraordinært årsmøte ville gjøre. Det viste seg at det ikke kom inn noen forslag til nytt 5. styremedlem. Styret besluttet derfor at første vara skulle rykke opp som 5. styremedlem samt at andre vara skulle rykke opp som første vara.
 • SSHF sitt distriktslag SSHF vest hadde sitt første ordinære årsmøte i 1998. IT-utvalget i SSHF er geografisk plassert i dette distriktslaget- Utvalget har jobbet spesielt med spørsmål rundt utviklingen av den nye generasjonen elektroniske bøker. Det henvises ellers til årsmeldingen for SSHF vest.
 • Styret mener det er viktig å øke aktivitetsnivået blant medlemmene og å bevisstgjøre folk på hva foreningen står for og har jobbet med på ulike saksfelter. Derfor satte styret i gang samlinger for å informere om foreningens aktiviteter. Det er blitt arrangert fem samlinger på Sofies mat og vinhus i Oslo. Den første fant sted på våren og var en samling med generell diskusjon rundt foreningens historie. De fire andre fant sted på høsten med følgende tema: Studielitteratursituasjonen, studiefinansiering, regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede, synshemmede og arbeid. Styret mener at samlingene har vært vellykkede for dem som har vært tilstede, men at oppmøtet har vært lavt. Styret vil evaluere samlingene i 1999.
 • Bibliotekutvalget i SSHF har hatt møter med Kulturdepartementet og ledelsen for Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek. På møtet med Kulturdepartementet kom det fram at det skulle skje en utredning av tilrettelegging av studie- og faglitteratur i løpet av 1998. Det viste seg at utredningen ble foreslått gjennomført i 1999 som ledd av revidert handlingsplan for funksjonshemmede 1998--2001. Kulturdepartementet har fremmet forslag om et brukerforum ved NLB. Forslaget er sendt til en rekke organisasjoner av syns- og lesehemmede. SSHF mener for sin del at tosidig dialog mellom SSHF og henholdsvis NLB og Kulturdepartementet ivaretar vår innflytelse på de saksfeltene vi er interessert i.
 • SSHF har innledet samarbeid med Blinde og svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og uddannelse i Danmark. Torleif Kahrs representerte SSHF på BSIEUs generalforsamling første helgen i Oktober. Rapport fra arrangementet samt rapport om sektoransvarlighet er offentliggjort på SSHF-nytt.

  Ellers har SSHF og BSIEU utvekslet informasjonsbrosjyrer. Det planlegges en konferanse på nordisk nivå om IT og funksjonshemmede i 1999.

 • Et register over synshemmedes yrker og utdanninger er en gammel sak for SSHF. Registeret er tenkt som en idébank for synshemmede slik at mangfoldet av utdannings- og yrkesmuligheter kan synliggjøres. SSHF hadde møte med Senter for Yrkesmessig Attføring, SYA 13 november 1998. Knut Prytz og Christine Aasgaard representerte SSHF på møtet. Meningen med møtet var å undersøke hvordan SYA stilte seg til en søknad om midler fra arbeidsdirektoratet. Konklusjonen på måtet ble at SYA ønsker et mer attføringsorientert register for å kunne stille seg positive til en søknad. SSHF vil vurdere om det finnes andre måter å gjennomføre et slikt prosjekt på.
 • I 1998 har spørsmålet om fjerning av 1/2 G-regelen vært tatt opp.

  Ifølge denne regelen skal arbeidsgiver finansiere hjelpemidler med opptil 1/2 ganger folketrygdens grunnbeløp med unntak for de 6 første måneder av ansettelsesperioden. Regelen virker som en hindring for at funksjonshemmede får jobb. I samme retning virker det at unntakene fra regelen er lite kjent i tjenesteaparatet og i arbeidslivet. SSHF vil gjøre arbeidet med spørsmål rundt regelen til et av satsingsområdene i 1999.

 • 3. desember holdt Rådet for funksjonshemmede en høring om FNs standardregler for funksjonshemmede. Høringen var ment som en anledning for organisasjonene til å stille spørsmål til politikerne angående hva de vil gjøre for å følge opp Fns standardregler. SSHF stilte spørsmål om kompenserende tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen, studielitteratursituasjonen, studiefinansieringsordninger for funksjonshemmede, samordnet opptak til høyere utdanning. Høringen var generelt preget av at politikerne oppsummerte dagens situasjon i stedet for å komme med politiske signaler. Blant annet gjaldt dette måten det ble svart på angående kompenserende tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen. På bakgrunn av dette ble det sendt et brev til sosialdepartementet hvor SSHF uttrykker sin misnøye med dette.
 • Ved Universitetet i oslo ble det 19 september arrangert en konferanse om studiekvalitet hvor SSHF var representert ved Terje Pettersen. SSHF var også noe involvert i forbindelse med at adgangskortsystemet ved UIO ble endret slik at det ble lite brukervennlig for synshemmede. Etter møte i det lokale rådet for funksjonshemmede ble det vedtatt at kortleserne skulle merkes med blindeskrift og at tilgjengelighet for funksjonshemmede skulle være med i anbudskravene ved fremtidige bygningstekniske endringer.
 • I mars fikk SSHF brev fra funksjonshemmet medlem av verdikomisjonen Lars Ødegård med forespørsel om organisasjonen hadde innspill til verdikomisjonen. Styret mente at funksjonshemmedes innflytelse i verdikomisjonen best kunne ivaretas ved at det ble opprettet en diskusjonsgruppe av funksjonshemmede rundt Lars Ødegård. Styret sendte brev til Lars Ødegård hvor forslaget ble fremmet. Samtidig sa vi at SSHF gjerne kunne stille med et par medlemmer til diskusjonsgruppen. Vi har siden ikke hørt noe.

  Lars Ødegård deltok dessuten som innleder på åpen dag ved Huseby kompetansesenter 6. mai. Temaet for møtet denne kvelden var funksjonshemmede og verdikomisjonen.

 • SSHF har vært representert ved Knut Prytz i samarbeidsforum ved Huseby kompetansesenter og i kontaktforum mellom huseby og tambartun kompetansesentre. Mye av forumets drøftinger har dreid seg om stortingsmelding 23 (97/98) om spesialundervisning samt om den omorganiseringen av kompetansesentervirksomheten som er resultatet av stortingsmeldingen. I stortingsmeldingen ble det foreslått at Huseby og Tambartun kompetansesentra skal slås sammen samt at det skal skjæres ned på antall stillinger ved hvert av sentrene. SSHF avgav en uttalelse til stortingsmeldingen samt en uttalelse til styret for landsdekkende kompetansesentre i forbindelse med omorganiseringen. I sistnevnte uttalelse gav vi uttrykk for at kompetansesentret ikke måtte bygge ned den kompetansen som finnes på områdene IT og høyere utdanning.
 • I 1998 fullførte statens informasjonstjeneste arbeidet med en veileder i hvordan tilrettelegge offentlig informasjon i elektronisk form for synshemmede. SSHF var representert med Terje Pettersen i idegruppen rundt prosjektet. SSHF var med på å finne personer som skulle teste ut nettsider som var laget etter de anvisningene som veilederen gav. Foreningen gav også en høringsuttalelse til det endelige veilederutkastet.
 • I 1998 har det vært tatt initiativ til to møter i forbindelse med samarbeidet mellom organisasjoner av synshemmede. Det første møtet ble holdt i slutten av mai i anledning stortingsmelding 23 om spesialundervisning.SSHF deltok ikke på dette møtet fordi styret mente at møtet fant sted for sent i forhold til behandlingen av stortingsmeldingen. Det andre møtet fant sted i slutten av november. På møtet ble det gjort opp status for hvordan samarbeidet mellom organisasjonene hadde utviklet seg. Møtet konkluderte med at med den forholdsvis lave interessen det var for samarbeid var et tett formelt samarbeid urealistisk. En ble enige om at det skulle avholdes felles debattmøter som eventuelt kan munne ut i samarbeid mellom enkeltorganisasjoner i enkeltsaker.

  På vinteren sendte Norges Blindeforbund på egen hånd melding til de representantene for organisasjonene av synshemmede som medvirket i forbindelse med tilgjengelighet til teletjenester for funksjonshemmede ved telemonopolets avvikling. Her bad N.Bf representantene om å følge opp saken videre. Styret mente at N.Bf ikke har mandat til å be gruppen gjøre dette men at forespørselen må gå gjennom organisasjonene. Styret sendte brev til N.Bf hvor en fremmet dette synet.

3. Vurdering av styrets eget arbeid

1998 har vært et svært krevende år for styret som helhet og for den enkelte tillitsvalgte. Styret har fortsatt tidligere praksis med å legge ut postliste og protokollforslag på styrets E-postliste. Arbeidsmengden har likevel økt noe i forhold til 1997. Styret har hatt møter hver tredje uke og fra slutten av oktober hver fjortende dag. Vi har i stedet valgt å holde strengt på en maksimal ramme på 3 1/2 time per møte. Erfaringen viser at lange møter blir lite effektive. En av årsakene til den økte arbeidsmengden kan være at styret i år har fungert med bare seks medlemmer grunnet at nyvalgt 5. styremedlem trakk seg like etter årsmøtet. I tillegg kommer at den enkelte tillitsvalgte har en travel jobbsituasjon og en aktiv fritid utenom SSHF. Det meste av året har bare fire av styrets medlemmer hatt tilgang til internett. Dette har medført at en del av kommunikasjonen innen styret har funnet sted per telefon og at en har vært nødt til å lese opp noe av posten på styremøtene.

Styret har i 1998 holdt møtene sine i Norges Blindeforbunds lokaler i Sporveisgata 10. Dette gjør at styremedlemmene slipper å forberede møtene hjemme hos seg, og at møtene kan holdes på et sentralt sted.

SSHF har også plassert konvolutter og annet materiell i sporveisgata 10 slik at det er lett tilgjengelig for styret under møtene. Selv om leie av rom koster oss noe har dette systemet vært fordelaktig for styrets arbeid.

Styret har også i 1998 satt bort regnskapsføringen til et profesjonelt regnskapsbyrå. Dermed lettes den ekstra administrasjonen som følger med bevilgningene til driftstilskudd. Imidlertid fører ekstern føring av regnskapet med seg noe administrasjon. Rutinene for forholdet mellom regnskapsfører revisor og styre bør derfor klargjøres i form av en arbeidsplan.

Grunnet svært god økonomi ble årsmøte og seminar i 1998 lagt til tromsø. utgiftene til arrangementet viste seg å bli såvidt store at styret ikke så det som økonomisk forsvarlig å arrangere en arbeidshelg i 1998.

Med den arbeidsmengden organisasjonen nå har sett i forhold til aktive medlemmer å fordele den på har det hent at oppgaver en har tatt på seg er blitt utsatt lenger en rimelig er. Det forrige styret bad årsmøte i 1998 om fullmakt til å utrede muligheten for ansettelse av praktisk hjelp til saksforberedende arbeid og administrasjon. Det nåværende styret mener imidlertid at et slikt system i seg selv medfører mye administrasjon. Derfor vil styret anbefale at en heller satser på nedprioritering av saker og konsentrerer seg om SSHF sine gamle kjerneområder. SSHF har blitt mer synlig de siste årene og har som følge av dette fått oppmerksomhet fra flere miljøer som en ikke tidligere har vært aktive i. Det er nå på tide å evaluere nytten mot kostnaden og å legge en klar linje for hva man skal engasjere seg i og hva man ikke skal arbeide med. Arbeidsmengden i et styre bør ikke være større enn at tillitsverv kan kombineres med full jobb og en aktiv fritid utenom SSHF.

4. Utvalgene

4.1. Bibliotekutvalget

Fram til juli -98 besto utvalget av følgende personer:

Anne Marthe Westgaard (styrekontakt),
Ulf Nilsen, Nina Tveter og Jørund Gåsemyr medlemmer.

Etter "overlappingsmøtet" i juli, har bibliotekutvalget følgende sammensetning:
Anne Marthe Westgaard styrekontakt, Terje Pettersen og Ulf Nilsen medlemmer.

På årsmøtet i Tromsø ble det under "arbeidet framover" fokusert på betydningen av å arbeide for produksjonsrett også for yrkesaktive. Etter overlappingsmøtet i juli, fant utvalget det på sin plass å ha et møte med administrativ ledelse i NLB for å kartlegge hvor vi står, samt få deres syn på spørsmål rundt produksjon og tilgjengelighet. Etter et svært konstruktivt møte, ble et brev utferdiget og sendt Kulturdepartementet ved saksbehandler Halldis Sandsdalen. Bakgrunnen for henvendelsen var at vi på vårparten i 1998 fikk informasjon om at en utredning av studielitteratursituasjonen skulle finne sted, beregnet avsluttet i desember .98. På møtet med KD 18. august, ble det gitt informasjon om bakgrunnen for utredningen. SSHF ble på samme møte og i brevs form utfordret til å komme med forslag til mandat for utredende instans samt å foreslå aktuelle utredere. Brev jf ovennevnte ble sendt KD i oktober. Utreder og utredningsinstans er nå klarlagt, og avslutningstidspunktet blir august -99.

Arbeidet med å knytte kontakt med Dysleksiforbundet er ikke videreført i 1998.

4.2. Utdanningssaker

Terje pettersen har jobbet med utdanningssaker i 1998.

Terje Pettersen representerte SSHF som observatør på landstinget til Norsk Studentunion i april. SSHF bidrog til at to landstingsrepresentanter fremmet forslag om at NSU skulle ta initiativet til et nærmere samarbeid med funksjonshemmedes studentorganisasjoner. SSHF fikk også to av landstingsrepresentantene til å fremme endringer i NSU sitt strategidokument om informasjonsteknologi, IT. Begge endringsforslagene ble vedtatt.

Et av forslagene i regjeringens reviderte handlingsplan for funksjonshemmede (st.meld. 8 1998/1999) er at et utvalg skal gjennomgå studiefinansieringsordningene i statens lånekasse for utdanning i sin helhet. Blant annet skal studiefinansieringsordninger for funksjonshemmede vurderes. Studiefinansiering var et av hovedspørsmålene som SSHF stilte på høringen om Fns standardregler for funksjonshemmede som ble holdt av rådet for funksjonshemmede 3 desember. SSHF spurte om hvordan den kompetansen funksjonshemmede høyere utdannede har kan bli brukt i dette arbeidet. Kirke- utdannings- og Forskningsdepartementet mener at dersom SSHF og andre av funksjonshemmedes organisasjoner skal påvirke dette arbeidet må det skje gjennom NSU. SSHF vil følge opp saken i 1999.

4.3. SSHF-nytt

Redaksjon: Eldrid Kästel, Berit Vegheim og Terje Pettersen satt i redaksjonen. Eldrid Kästel overtok etter Birger Kjellbye fra og med nr. 3/98. Berit Vegheim fungerte som redaktør for nr. 1 og 2/98.

Produksjon: SSHFs medlemsblad kommer ut på en returfri C 90-kassett fire ganger i året. Det er Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim som står for innlesing og produksjon.

Den produksjonstekniske kvaliteten har variert litt, men har som oftest vært tilfredsstillende. For nr. 3/98 var den derimot ikke tilfredsstillende.

Antall abonnementer er nå 145. Det er noen flere enn for 1997.

N.Bfs informasjonsavdeling i Trondheim har opplyst at de får kassetter i retur (sist 5), og redaksjonen har oppfordret medlemmene til å være flinkere til å melde fra om adresseforandring.

Artiklene blir også lagt ut på SSHFs hjemmeside på internett.

Innhold: Informasjon fra styret til medlemmene, saker, artikler, referater og innlegg fra medlemmene utgjorde hoveddelen av stoffet. Det ble også tatt med annet aktuelt stoff, bla. utvalgte artikler fra aviser og tidsskrifter. Etter forslag fra Terje Pettersen har bladet nå følgende layout: Meldinger og annonser, Uttalelser og Artikler, noe det er gitt god tilbakemelding på.

5. Distriktslag

5.1. SSHF Distrikt Nord-Norge
1. Medlemmer

Distrikt Nord-Norge har per i dag 22 medlemmer. 4 medlemmer er bosatt i Nordland, 2 i Finnmark og 16 i Troms. Det er registrert en flytting til Oslo og en fra Finnmark til Troms. Inneværende året er det registrert ett nytt medlem i DNN. Det er ikke registrert noen utmeldinger.

2. Aktiviteter.

Styret har i alt hatt fem møter. Det første styremøte var samtidig et medlemsmøte der alle medlemmer i distrikt Nord-Norge var inviterte. På våren var DNN ute på et av byens spisesteder og på høsten møtes vi uformelt på en av byens kafeer.

Årsmøte i SSHF sentralt ble i år avholdt på SAGA hotell og DNN var representert med 5 medlemmer.

SSHF var representert på et møte som ble avholdt på Arbeidsrådgivningskontoret i oktober 1998. Susanne og Ruth var der for å legge fram problemstillinger rundt yrkesrettet attføring og SSHFs arbeid i Nord-Norge. Møtet var et ledd i forbindelse med en landsomfattende samling av Arbeidsrådgivningstjenesten på syn.

Seminar og årsmøte 1998 ble avholdt den 14. og 15.11.98 på SAGA hotell i Tromsø. Tema for seminardagen var brukermedvirkning i praksis. Innledere var Sissel Antonsen Kulø fra Hjelpemiddelsentralen i Troms og Lars Bjørndal fra SSHF i Bergen.

3. Økonomi

Distrikt Nord-Norge har i år mottatt støtte fra fylkeslegen i både Nordland, Troms og Finnmark. Årsmøte 1996 bestemte at styret kan fastsette en deltakeravgift for seminar/årsmøte for å gi flest mulig medlemmer anledning til å delta. Deltakeravgift for seminar/årsmøte 1998 er fastsatt til 100 NOK.

Se for øvrig regnskapet.

Styret har i siste periode bestått av:

Susanne Baumgärtel, leder
Birgit Evensen, styremedlem/kasserer
Gry Hegsbro, styremedlem/ sekretær
Ruth Lauvanger, vara
5.2. SSHF Vest

SSHF-Vest har kome godt i gang. Det har vore svært god oppslutning om dei 3 samlingane i dette første heile driftsåret. Dei fleste deltakarane kom frå Hordaland. Nokre få kom frå Rogaland, ingen frå Sogn og Fjordane. Medlemstal i 1998: 22

Styresamansetjing i 1998

Interimsstyret som fungerte fråm til første ordinære årsmøte: Gunn Monica Vatnelid, Elin Strømme Nilsen, Espen Raa Nilsen (leiar), Torgeir Solheim (vararep.). Interimsstyret hadde 2 styremøter.

Styret valt på første ordinære årsmøte:

Kristin Gaarde. Sekretærar: Bjørn Steinar Hjelmeland og Elin Strømme Nilsen. Kasserar: Gunn Monica Vatnelid. Leiar: Espen Raa Nilsen.
Vararepresentantar: Torgeir Solheim og Majvi Grinde. Dette styret hadde 4 møter.

Valkomite:
Einar Fiskvik, Ove Ronny Leganger og Majvi Anita Grinde.

Revisor: Lars Bjørndal

Aktivitet i 1998

Vi etablerte 2 arbeidsutval:

Hjelpemiddelutval. Bjørn Steinar Hjelmeland, Torgeir Solheim og Majvi Grinde. Dette utvalet har hatt to møter. Utvalet vil arbeidd for å sikra rask erstatning eller reparasjon når det oppstår feil på hjelpemidler.

IT-utval: Lars Bjørndal, Tore Johnny Bråtveit og Kristin Gaarde. Dei hadde et møte i 1998. Utvalet har engasjert seg i Huseby kompetansesenter sitt arbeid med utvikling av ny standard for elektroniske bøker for synshemma. IT-utvalet har pr. brev bedt om å få bli med i et forpliktande samarbeid.

IT-utvalet vart etter ønske frå SSHF sentralt ikkjee rekna som et lokalt utval.

Møter:

Årsmøte 18/2 1998. 20 deltakarar.

Vedtektene for SSHF-Vest vart utforma og godkjende. Torleif Kahrs representerte det sentrale styret. Tema etter årsmøtet: "IT som effektiv arbeidsreiskap for synshemma" - Innleing ved Lars Bjørndal. Diskusjon.

Helgeseminar 4.-6. sept., Solvik, Askøy. 18 deltakarar Tema: Kroppsspråk i arbeids- og utdannings-situasjonar. Foredrag ved fysioterapeut Hanne Iversen.

IT og tilgjengelighet for synshemma. Foredragshaldar Helge Havnegjerde ga nytt håp til dei som opplever at aukande bruk av grafikk hindrar synshemma frå å bruke IT som effektiv arbeidsreiskap.

Erfaringar frå synshemma i arbeidslivet. Innlegg ved Torgeir Solheim, Lars Bjørndal og Jorunn Lid.

Det var og sett av tid til fysiske aktivitetar: folkedans, kano- og kajakk-padling, svømming m.m.

Kveldsmøte 19. november, 15 deltakarar. ELEKTRONISKE BØKER. Foredrag ved Andreas Strand, Huseby kompetansesenter. Diskusjon.

I styret for SSHF:

Terje Pettersen
Torleif Kahrs
Anne Marthe Westgaard
Anita Kvalheim
Knut Prytz