Årsmelding 1997

1. Innledning>

I 1997 har styret i SSHF hatt 17 møter og behandlet 143 saker. På årsmøtet 16. mars ble følgende styre valgt:

Leder: Knut Prytz
Nestleder: Siri Kessel
Sekretær: Terje Pettersen
Kasserer: John Anders Pettersen
Femte styremedlem: Torleif Kahrs
Første varamedlem: Ivar Andreassen
Andre varamedlem: Anne Marthe Westgaard

I 1997 har 5 personer meldt seg inn i SSHF, og 9 personer har meldt seg ut. Per 31.12.97 hadde foreningen 124 medlemmer og 14 personer og organisasjoner som bare abonnerer på medlemsbladet SSHF-nytt. 79 personer hadde ved årets utløp betalt medlemskontingenten.

2. Generelt

1997 var et aktivt og hendingsrikt år for SSHF. Nedenfor gir vi en oversikt over de viktigste begivenhetene dette året.

 • Den nedre grensen for medlemskap i organisasjoner som ønsker å søke om statlig tilskott til drift av funksjonshemmedes organisasjoner, ble opphevet fra 1. januar. SSHF søkte derfor om slikt tilskott, og søknaden ble innvilget av Sosial- og helsedepartementets fordelingsnemnd. Foreningen mottok kr 79 000,- til drift. Rett til statstilskott åpnet også for at vi kunne få tilskott til likemannsarbeid. Også disse midlene forvaltes av fordelingsnemnda, og vi fikk kr 40 000,- til gjennomføring av et seminar. Seminaret er nærmere omtalt annetsteds i denne meldingen.

  Disse begivenhetene satte organisasjonen i en bedre økonomisk stilling enn den noen gang har hatt, og dette har i sin tur medvirket til større aktivitet. Slik kunne styret samles til en arbeidshelg og drøfte hvilke tiltak en vil ta sikte på å gjennomføre i 1998 og hvilken strategi en vil legge opp for gjennomføringen.

  Men økonomi alene løser ikke alle problemer. SSHF er en liten forening, og arbeidsbelastningen på foreningens tillitsvalgte har vært stor. Ansvarlighet i forvaltningen av de midlene vi får forutsetter planlegging og omtanke, men også bruk av menneskelige ressurser for å løse de oppgavene vi tar fatt på. Hvert medlem i SSHF bærer derfor sin del av ansvaret for at dette skjer.

 • Seminaret og årsmøtet 1997 ble holdt i Oslo 14.-16. mars. Seminaret hadde to tema. Til temaet "aksjonisme som arbeidsform" hadde vi innbudt en representant for Direct Action Network, England, og en for Unga Synskadade, Sverige. Deres innledninger på seminaret ble seinere sendt som bilag til SSHF-nytt. Det andre temaet gjaldt SSHFs forhold til andre organisasjoner. Praktisk talt samtlige av de om lag 25 deltakerne hadde ordet under debatten.

  Blant vedtakene årsmøtet fattet, nevner vi at møtet ønsket at SSHF bør vise en mer aksjonsrettet profil, at tilgangen til studie- og faglitteratur bør være foreningens viktigste sak i årsmøteperioden og at det skal utarbeides et eget skoleringshefte til bruk for medlemmer av SSHF. Arbeidet med skoleringsheftet ble påbegynt i 1997. De øvrige vedtakene er gitt egen omtale i denne meldingen.

 • Spørsmålet om bedre tilgang til studie- og faglitteratur for synshemmede har stått sentralt i styrets arbeid i årsmøteperioden.

  Saken ble tatt opp som tema for "åpen dag" ved Huseby kompetansesenter for synshemmede 14. mai, og i august sendte foreningen brev til partiene på Stortinget, der tilstanden i dag blir beskrevet og der det blir stilt spørsmål hva partiene vil gjøre på kort og lang sikt for å bedre den. Det kom positive svar fra to av de partiene som har dannet regjering etter stortingsvalget, og en sentral politiker har offentlig uttalt at en ikke visste hvor stort problemet var før en fikk brevet.

  Styret ønsket også å interessere media for saken. Dette viste seg imidlertid vanskelig. Mye av skylden for at framstøtet ikke lyktes, må styret ta på seg. Vi er ikke profesjonelle nok når det gjelder mediehåndtering. Når det er sagt, må det imidlertid legges til at det er meget vanskelig å sette saker på medienes dagsorden på våre egne premisser.

  Da det ble kjent at produksjonen ved Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek ble stanset av økonomiske grunner, tok vi et nytt initiativ overfor partiene på Stortinget. Saken ble reist også av andre organisasjoner av og for synshemmede. Resultatet ble at Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek fikk en tilleggsbevilgning for 1997 på kr 325 000,-.

 • Etter initiativ fra Norges Blindeforbund (N.Bf) ble alle organisasjoner og grupperinger av synshemmede innbudt til et møte 15. mars. Formålet med møtet var å finne ut om organisasjonene ønsket et tettere formalisert eller ikke formalisert samarbeid og om det er politisk mulig å etablere slikt samarbeid i en eller annen form. SSHF hadde en representant på møtet.

  Møtet kom til at en som et forsøk skulle etablere et "interessepolitisk forum", der organisasjonene prøver å finne fram til saker det er enighet om å føre fram.

  Organisasjonene ble bedt om å fremme slike saker for neste møte i "interessepolitisk forum".

  Da møtet falt sammen med seminaret og årsmøtet i SSHF, fikk foreningen god anledning til å drøfte forutsetninger for nærmere samarbeid med andre organisasjoner. ]rsmøte ga klare signaler om at det for tida ikke er aktuelt å endre SSHFs stilling som uavhengig, selvstendig organisasjon. Der det er politisk mulig, vil en imidlertid se positivt på utspill fra andre organisasjoner med sikte på samarbeid. Organisasjonen vil også inntil videre stå tilsluttet "interessepolitisk forum".

  En av de to sakene som forelå til det neste møtet i "interessepolitisk forum", var reist av SSHF. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet bake inn krav til at de teleselskapene som søker om konsesjon når telemarkedet blir avregulert fra 1. januar 1998, påtar seg visse landsdekkende tjenester som skal gjøre teletjenestene tilgjengelige for funksjonshemmede. SSHF foreslo at "interessepolitisk forum" skulle følge opp saken overfor Samferdselsdepartementet. Vi fikk tilslutning til dette, og Norges Blindeforbund, Interessegruppe for Synshemmede Edb-brukere og SSHF ble bedt om å lage forslag til uttalelse i fellesskap. Uttalelse ble sendt, og de samme grupperingene deltok også i et møte med Samferdselsdepartementet. Etter det vi kjenner til, er Stortingets anmodning ikke fulgt opp av departementet i 1997.

 • Blant flere organisasjoner av synshemmede ble SSHF innbudt til å delta i seminaret "mulighetenes marked II" i Stavanger 16.-17. juni. Seminaret ble arrangert av Sosial- og helsedepartementet, og statssekretærene fra Samferdselsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet var til stede under deler av seminaret. Et viktig tema var drøfting av erfaringer og løsninger ved tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon for synshemmede. SSHF spilte en aktiv rolle på seminaret.
 • Innenfor rammen av Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-97 er det opprettet et offentlig utvalg for blindeskrift, OUB. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til utvalgets status og til hvilken framtid utvalget vil få etter utløpet av handlingsplanperioden. For å få avklart disse spørsmålene ba vi om et møte med Kulturdepartementets politiske ledelse. Møtet fant sted 8. juli, og både statssekretær og politisk rådgiver deltok fra departementet.

  SSHF fikk anledning til å gi sitt syn på saken, og vi la også fram forslag på kompetent evaluatør. Den daværende politiske ledelsen i departementet ga uttrykk for at en ville følge opp saken og holde nytt møte tidlig i 1998.

 • SSHF deltar i Samarbeidsforum for Huseby kompetansesenter. I 1997 har forum hatt to separate møter og to fellesmøter med tilsvarende forum for Tambartun kompetansesenter. Ordningen med fellesmøter antas å fortsette i 1998. De to sentrene har utarbeidet en felles strategisk plan for 1998-2000, som har vært til høring i organisasjonene. SSHF avga en egen uttalelse.
 • SSHF er fortsatt med i samarbeidet rund de "åpne dagene" ved Huseby kompetansesenter. To temakvelder er gjennomført i SSHFs regi, den ene om litteraturtilbudet til synshemmede, den andre om FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming. Begge gangene var oppslutningen moderat.

  På grunn av at vi ikke har tilstrekkelige ressurser til å klare de praktiske gjøremål som knytter seg til arrangementet, har gjennomføringen vært et problem. Et tilbud fra Norges Blindeforbunds Ungdom, Oslo og Akershus, ble trukket tilbake etter at vi hadde lagt fram forslag til kontrakt om hvordan oppgaven skulle løses. Ordningen med "åpne dager" vil bli evaluert i 1998.

 • 26.-28. september arrangerte SSHF konferansen "fra utdanning til arbeid" i Hurdal. Konferansen var åpen også for ikke-medlemmer, og oppslutningen var stor. På konferansen ble det særlig lagt vekt på

  å belyse rollene som synshemmet arbeidssøker og synshemmet kollega, men deltakerne fikk også innnblikk i viktige bestemmelser i arbeismiljølovgivningen og tjenestemannsloven. Konferansen var gjort mulig ved at SSHF var innvilget midler til funksjonshemmedes organisasjoners likemannsarbeid. Det var første gang SSHF arrangerte en konferanse med en slik vinkling, og det knyttet seg derfor spenning til hvordan en ville klare oppgaven. Deltakerne var imidlertid svært tilfredse med konferansen. Rapporten fra den vil foreligge i løpet av 1. kvartal 1998.

 • Sommeren 1997 ble SSHF gjort kjent med at Norges Blindeforbunds søknad om midler til prosjektet "utdannings- og yrkesregister for synshemmede" var avslått av Arbeidsdirektoratet. SSHF vil følge opp saken overfor Senter for yrkesmessig attføring.
 • Sommeren 1997 startet Statens Informasjonstjeneste arbeide med utarbeiding av en veileder om tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon for synshemmede. Hovedmålgruppe for veilederen er informasjonsmedarbeidere i offentlig forvaltning. SSHF er med i en idegruppe rundt prosjektet, som ventes avsluttet i 1998.
 • 9. september ble det holdt et møte i Bergen, der spørsmålet om eventuell danning av lokallag på Vestlandet ble reist. På møte 11. november ble SSHF Vest dannet og interimstyre valgt. Styret var representert på begge møtene. Første ordinære årsmøte i lokallaget finnet sted i februar 1998. Inntil videre har laget Hordaland som nedslagsområde.

  Styret var også representert ved årsmøtet i SHFF, distrikt Nord-Norge.

 • SSHF har hatt observatør til stede på landstinget til Norsk Studentunion og på landsmøtet i Norges Blindeforbunds ungdom. Etter innbydelse fra Unga Synskadade sendte vi også observatør til organisasjonens kongress 10.-12. oktober.
 • Som tidligere år har aktiviteten på den elektroniske E-postlista vært stor. Dette året ble det nødvendig å opprette egen elektronisk postkasse for medlemmer i og varamedlemmer til styret. Ved at seks av sju berørte har tilgang til lista har dette kunnet effektivisere møtene.
 • SSHF har avgitt to høringsuttalelser i året som gikk. Den ene uttalelsen var til Buerutvalgets innstilling "ny kompetanse". Den andre var til felles strategisk plan for Huseby og Tambartun kompetansesentre. Styret har prøvd å trekke inn relevant kompetanse fra medlemmene ved utarbeidingen av uttalelsene.
 • Ved slutten av året forelå utkast til ny informasjonsbrosjyre om SSHF. Brosjyren vil være ferdig tidlig i 1998.
 • SSHF-nytt kom ut med fire nummer i 1997. For øvrig vises til egen melding fra redaksjonsutvalget.

3. Styrets vurdering av eget arbeid

1997 har vært et krevende år for styret, både som arbeidsfellesskap og for den enkelte tillitsvalgte. Oppgavene har vært søkt fordelt på medlemmene og varamedlemmene, slik at arbeidsbelastningen ikke skulle bli for ujevn. Det har vært truffet flere tiltak for å effektivisere arbeidet. Utkast til protokoller og oversikter over post har vært lagt ut på forhånd, slik at mindre tid skulle gå med til referering på møtene, og med få unntak er møtetidene strengt overholdt.

Likevel må en regne med møter hver tredje uke med unntak av sommerferien. En viktig årsak til det økte arbeidspresset er trolig at SSHF som organisasjon har gjort seg mer synlig i samfunnet. En annen årsak er nok at brukermedvirkning har fått større utbredelse. Mengden innkommet post har steget merkbart, og tallet på innbydelser til møter og seminarer og til representasjon i utvalg og grupper har økt betyydelig.

Godkjenningen av SSHF som organisasjon med rett til statlig driftsstøtte innebærer et slags økonomisk gjennombrudd for organisasjonen. Men den stiller også økte krav til virksomhetsrapportering, regnskap og revisjon og korrekt oversikt over medlemstall. Styret har derfor engasjert et profesjonelt regnskapsbyrå på forretningsmessig basis til å ta på seg en del av disse oppgavene.

Styret ser på innføring av ordningen med egen arbeidshelg som svært nyttig. I den situasjonen vi er og med den utviklingen vi ser for oss, er det helt avgjørende at styret setter av et par dager til drøfting av arbeidsplan og strategi for å oppfylle planen.

Synliggjøring av en organisasjon innebærer også at de som representerer organisasjonen, vet hvordan de skal håndtere media. Det innebærer også at de får de opplysninger og den dokumentasjon de trenger fra organisasjonen for å kunne presentere den saken de ønsker satt på dagsordenen. På dette området er SSHF i dag på langt nær profesjonelt nok.

En interessepolitisk organisasjon som vil føre fram saker overfor politisk og administrativ forvaltning, trenger et korps av tillitsvalgte med kunnskap om sakene og kompetanse på hvordan de skal føres fram. Men en slik organisasjon vil før eller siden trenge en eller annen form for sekretariat. Styrets vurdering er at SSHF nå er i den situasjonen at spørsmålet må drøftes og vil legge fram egen sak for årsmøtet 1998 om dette.

Årsmøtet 1997 ønsket at SSHF skulle få en mer aksjonsrettet profil. Styret mener det fortsatt er behov for en drøfting av hvordan en slik profil og et målrettet interessepolitisk arbeid overfor den politiske og administrative forvaltningen skal kunne kombineres. Begge deler krever nøye planlegging.

4. Utvalgene

4.1. Bibliotekutvalget

Fram til avholdelsen av styrets arbeidshelg 1997 hadde Bibliotekutvalget følgende sammensetning: Kathrine Krydsby (leder), Anne Marthe Westgaard (styrekontakt), Nina Tveter og Jørund Gåsemyr medlemmer.

Etter styrets arbeidshelg har utvalget følgende sammensetning: Anne Marthe Westgaard (styrekontakt), Nina Tveter, Jørund Gåsemyr, Susanne Baumgärtel, Ulf Nilsen og Kjersti Langås (medlemmer). Nina Tveter og Jørund Gåsemyr vil trekke seg ut etter årsmøtet 1998.

Perioden har båret preg av en stor grad av utskifting og dermed begrenset arbeidskapasitet.

Årsmøtet 1997 vedtok å sette aksjonisme på dagsorden. Målet skulle være å sette fokus på boksituasjonen for synshemmede studenter og yrkesaktive. Utspillet mot Stotingspartiene under Stortingsvalget 1997 basert på Inst S nr 275/97 var ment å være forsøk på et aksjonistisk utspill, men det ble det så definnitivt ikke. SSHF fikk svar fra Senterpartiet og Venstre. Vårt forsøk på mediautspill har dermed lært oss flere ting. Arbeidsformen aksjonisme kan ikke på noen måte vedtas. Den må komme som et spontant initiativ fra medlemmer som brenner for en sak. Man må videre sikre seg at aksjonsgruppa har en sammensetning som sikrer tilstrekkelige ressurser hva historikk og annen nødvendig bakgrunnskunnskap angår samtidig som aksjonsformen må tydeliggjøres. Først når den nødvendige bakgrunnskunnskapen er til stede kan man være premissleverandør for sitt utspill og få den bredde man ønsker. Skal SSHF stille seg bak lignende aksjoner i fremtiden, må ovennevnte premisser være klarlagt internt i organisasjonen.

Styret har sett det som gunstig å kunne innlede et samarbeid med Norsk Dysleksiforbund. Neste periode utarbeides et brev til NDF med forespørsel om samarbeid om felles sak.

Stortingsmelding om spesialundervisning forventes behandlet i løpet av vårsessjonen 1998. Bibliotekutvalget tar sikte på å komme med utspill i den forbindelse.

4.2. Utdanningssaker

I 1997 har Ivar Andreassen, Terje Pettersen og Berit Vegheim hatt ansvaret for dette saksfeltet. Terje Pettersen har vært styrekontakt. Ivar Andreassen representerte SSHF på Norsk Studentunions landsting i april.

SSHF har sammarbeidet med Norges Handikapforbunds Ungdom og Døve Akademikeres Forening om en henvendelse til Kirke- Utdannings- og Forskningsdepartementet angående departementets planer om tilrettelegging for spesielle funksjonshemminger ved enkelte læresteder. Grunnet regjeringsskiftet og skifte av ledelse i de organisasjonene vi samarbeider med, har saken ikke blitt fulgt opp. SSHF vil i 1998 gjennomta arbeidet med henvendelsen.

I september 1997 mottok SSHF brev fra Norsk studentunion vedrørende forslaget som SSHF og DAF fremmet i NSUs prinsippprogram om at NSU skulle ta initiativet til en kartlegging av behov og kostnader for integrering av funksjonshemmede i høyere utdanning. I brevet ber NSU forslag fra SSHF om hvordan dette kan gjøres.

I slutten av desember avga SSHF sin høringsuttalelse til Buerutvalgets innstilling "ny kompetanse". I denne instillingen skisseres opplegget for en bred etter- og videreutdanningsreform som vil berøre oss alle. Derfor mente SSHF at det var viktig å få anledning til å gi sine synspunkter på innstillingens innhold.

4.3. SSHF-nytt

I redaksjonen for de første tre utgavene av bladet satt:

Birger Kjelbye, redaktør
Berit Vegheim og Terje Pettersen, redaksjonsmedlemmer

Redaktøren fant å måtte trekke seg pga. stort arbeidspress og Berit Vegheim har fungert som redaktør for nr. 4/97.

SSHF-nytt er SSHF sitt medlemsblad som utgis fire ganger pr. år på en returfri C90-kasett. Antall abonnenter pr 31.12.97 var 138.

I 1997 ble det ved to av utgivelsene produsert en ekstra kasett. Ved nr. 2/97 fulgte innledninger gitt av utenlandske gjester på SSHF sitt årlige seminararrangement i mars, og nr. 4/97 var et regulært dobbeltnummer.

I 1997 har arbeidet med å øke den produksjonstekniske kvaliteten på medlemsbladet blitt videreført, men det gjenstår fortsatt en del skjønnhetsfeil som vi håper å få bukt med i 1998.

Innholdsmessig har bladet holdt god kvalitet. Stoffet har vært variert, og har blant annet omfattet informasjon fra styret til medlemmene ssamt innlegg av interessepolitisk karakter.

Styret i SSHF er hovedbidragsyter, og utfordringen er derfor å få flere medlemmer til å bruke medlemsbladet som informasjonskanal og debattforum.

5. Distriktslag

5.1. SSHF Distrikt Nord-Norge

Nedenfor følger årsmeldingen for SSHF Distrikt Nord-Norge, vedtatt på lokallagets årsmøte 16. november 1997.

Årsmelding for Synshemmede studenter og Høyere Utdannedes Forening, SSHF, distrikt Nord-Norge, 1997.
1. Medlemmer

Medlemsoversikten for distrikt Nord-Norge er nå, etter en gjennomgang av SSHF´s samlede medlemsoversikt, oppdatert. I 1997 er det registrert to flyttinger fra distrikt Nord-Norge. Medlemstallet er i dag 25: 3 medlemmer er bosaatt i Finnmark, 17 i Troms og 5 i Nordland. Det er registrert ett nytt medlem i 1997. Det er ikke registrert utmeldinger. Til seminar/årsmøte i 1997 er det påmeldt 4 personer som er interessert i SSHF sitt arbeid uten å være medlemmer. Av disse er tre fra Troms og ei fra Nordland. Se forøvrig medlemsoversikt for distrikt Nord-Norge.

2. Aktiviteter

Styret har hatt møte tre ganger.

Første gang i februar der oppsummering av seminar/årsmøte, budsjett og grovplanlegging av seminaret i 1997 stod på sakslista. Andre gang i april der leders referat fra seminar/årsmøte i SSHF sentralt, budsjett og planlegging av seminar/årsmøte 1997 stod på sakslista. Tredje gang i oktober der planlegging og gjennomføring av seminar/årsmøte var eneste sak.

Distrikt Nord-Norge har hatt to representanter på seminar/årsmøte i SSHF sentralt. To representanter var også på likemannskonferansen som ble avholdt siste helg i september.

Styret har også sendt presentasjon av organisasjonen til studieavdelinga ved universitetet i Tromsø, den skal komme på trykk i den neste studiekatalogen.

Distrikt Nord-Norge hadde i april i år ett uformelt møte på byen.

Det ble brukt mye tid på å planlegge og forberede seminar og årsmøte 1997. Til seminardagen kommer det innleder fra Sosial- og helsedepartement og legger fram forslag til handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001.

Styret er fornøyd med aktivitetsnivået i 1997.

Seminar og årsmøte 1996 ble avholdt den 16.11.96 på Saga hotell i Tromsø. Seminaret hadde referat fra prosjekt vedr. funksjonshemmede og arbeid som tema. Innleder var Steinar Blix (ARK/HMS).

Distrikt Nord-Norges videre arbeid lokalt var det andre sentrtale tema på seminaret i 1996. Deltakerne ønsket en satsning på tema rundt studie/arbeidssituasjon og tilgang på faglitteratur i studie/arbeidssituasjon. Dette følges nå opp med seminardagen 15.11.97.

3. Økonomi

Ditrikt Nord-Norge har i år mottatt støtte fra fylkeslegen i både Nordland, Troms og Finnmark. Årsmøte 1996 bestemte at styret kan fastsette en deltakeravgift for seminar/årsmøte for å gi flest mulig medlemmer anledning til å delta. Deltakeravgift for seminar/årsmøte 1997 er fastsatt til 100 NOK. Se forøvrig regnskapet.

Styret har i siste periode bestått av:

Susanne Baumgärtel, leder
Birgit Evensen, styremedlem/kasserer
Gry Hegsbro Solun, styremedlem/sekretær
Ruth Lauvanger, vara

For styret

Susanne Baumgärtel, leder

5.2. SSHF Vest

På møtet som ble holdt i Bergen tirsdag 11 november ble SSHF Vest dannet. Følgende interimstyre ble valgt:

Leder: Espen Raa-Nilsen
Sekretær: Elin Strømme Nilsen
Kasserer: Gunn Monica Vatnelid
Varamedlem: Torgeir Solheim

For nærmere omtale av SSHF Vest vises til kapittel 2 generelt.

I styret for SSHF:

Knut Prytz
Siri Kessel
Terje Pettersen
John Anders Pettersen
Torleif Kahrs
Ivar Andreassen
Anne Marthe Westgaard