Årsmelding 1996

Vedtatt på foreningens årsmøte 16. mars 1997.

Innledning

I 1996 har SSHF's styre hatt 15 møter, og behandlet 102 saker.

På årsmøtet 17. mars 1996 ble følgende styre valgt:

 • Knut Prytz (leder),
 • Berit Vegheim (nestleder),
 • Liv Kristin Saur (sekretær),
 • Ingar Strøm (kasserer),
 • Torleif Kahrs (5. styremedlem),
 • Abbes Boudjema (1. varamedlem),
 • Sverre Barø (2. varamedlem).

Det er i 1996 kommet til 7 nye medlemmer. 11 personer har gått ut av foreningen. Pr 31.12.96 hadde SSHF 128 registrerte medlemmer.

Virksomheten i SSHF har vært drevet etter de samme retningslinjene i 1996 som tidligere år.

På grunn av gjeldende retningslinjer for statstilskott til funksjonshemmedes organisasjoner, mottok foreningen ikke slikt tilskott i 1996. I april ble det lagt fram en tilråding fra Sosial- og Helsedepartementets fordelingsnemnd som åpner for at organisasjoner med 50 eller flere medlemmer skal kunne gis statstilskott fra 1997. Departementet har samtykket i forslaget. Ordningen forutsetter imidlertid at minst 50 medlemmer har betalt full kontingent ved utgangen av 1996. Pr. 31. desember hadde foreningen 46 fullt betalende medlemmer. Det faktiske medlemstallet er høyere, men betalingsdisiplin og utilstrekkelige innkrevingsrutiner må dele ansvaret for at tallet ikke var høyere ved utgangen av året. Det er derfor usikkert om SSHF vil få statstilskott til drift i 1997.

Den økonomiske stillingen i foreningen fører til at alt arbeid utføres av tillitsvalgte eller særlig interesserte på frivillig basis. SSHF er en organisasjon med få medlemmer, som gjennomgår krevende utdanning eller har en presset arbeidssituasjon. Styret har derfor måttet foreta en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp, samtidig som en har søkt å imøtekomme ønsker fra medlemmer. Ved saksvalget har styret lagt til grunn at enkeltmedlemmer med særlig kompetanse på enkelte saksområder, skal kunne nytte denne kompetansen til å føre fram sakene for SSHF. På denne måten mener styret å ville trekke inn flest mulig medlemmer i arbeidet.

Ressursknappheten i SSHF, både den menneskelige og den økonomiske, gjør seg stadig merkbar. Vi har ofte vanskelig for å overholde tidsfrister, og økonomien tillater oss ikke å drive medlemsinformasjon som vi gjerne skulle. Men knappheten er samtidig en utfordring. Den tvinger oss til å skape ideer om hvordan vi kan gi informasjon på annen måte enn gjennom egne kanaler. I den sammenhengen har informasjon over elektronisk post vært betydningsfull, både overfor medlemsstokken og ellers. E-postlisten har også utviklet seg til å bli et viktig debattforum både internt i organisasjonen og eksternt.

Det har vært et godt samarbeid innen styret i året som gikk. I den første delen av perioden ble det brukt mye tid til å sette nye styre- og varamedlemmer inn i SSHF's historie og tradisjoner. Vi tror det er et viktig virkemiddel med sikte på å sette nye inn i sakene og tilrår at kommende styrer gjør det samme.

Generelt

Nedenfor gir vi en oversikt over de viktigste sakene SSHF har arbeidet med i 1996. Der det er mulig, gjengir vi resultatene av arbeidet.

For øvrig viser vi til egne meldinger fra redaksjonen av SSHF-nytt, fra utvalg, og fra SSHF, distrikt Nord-Norge.

 • Styret har ansett St.meld nr. 38 (1994.95), "velferdsmeldingen", som et dokument som vil få stor betydning for politikken overfor funksjonshemmede i overskuelig framtid. Etter initiativ og aktiv oppfølging fra SSHF, lyktes det å få meldingen gjort tilgjengelig på lyd og tilgjengelig for utlån i punktskrift. Før meldingen ble behandlet i Stortinget, kom foreningen med skriftlige og muntlige innspill overfor Stortingets sosialkomité. Noen av innspillene var å finne igjen i komiteens innstilling. Et konkret resultat av initiativ fra blant andre SSHF var Stortingets tilslutning til forslag om gjennomføring av en handlingsplan over 5 år for økt sysselsetting av funksjonshemmede.
 • Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede løper ut ved utgangen av 1997. I mars 1996 ble interesseorganisasjonene innbudt til å si sin mening om hvor vidt det bør utarbeides en ny handlingsplan eller politikk for funksjonshemmede bør være en del av den generelle politikken. Prinsipielt mener foreningen at funksjonshemmede bør omfattes av den generelle politikken, men i praksis viser det seg at funksjonshemmede er kommet for kort i kampen for full deltaking og likestilling til at prinsippet kan følges. Høsten 1996 ble det bestemt at Regjeringen skal legge fram en ny handlingsplan for perioden 1998-2001. Organisasjonene fikk anledning til å ytre seg om sitt syn på innholdet i en ny plan på et møte 15. november. På dette hadde 5 representanter for SSHF kontakt med representanter for 4 departement. I en skriftlig framstilling reiste foreningen 9 saker som en mener neste plan bør inneholde.
 • Som et ledd i oppfølgingen av velferdsmeldingen er det stilt tilleggsmidler til rådighet for "likemannsarbeid" med sikte på å stimulere funksjonshemmede til å gå ut i lønnet arbeid. Mot slutten av 1996 ble det klart at en søknad om avvikling av et seminar på dette temaet var innvilget. Seminaret blir holdt i 1997.
 • I 1996 har SSHF levert 2 prosjektrapporter, en om et "brukermedvirkningsprosjekt", som foreningen gjennomførte i 1994, og en om nettverk for brukerkompetanse i hjelpemiddelformidlingen. Den siste er omtalt i egen melding.
 • I tilknytning til årsmøtet arrangerte SSHF seminar for sine medlemmer. Tema for seminaret i 1996 var problematisering av brukermedvirkningsbegrepet, synshemmede og arbeid og IT og synshemmede. Årsmøtet vedtok å sende en pressemelding på IT-temaet.
 • SSHF har opprettholdt og styrket kontakten med Huseby kompetansesenter i 1996. Foreningen er fra dette året medlem av samarbeidsforum for kompetansesenteret, der det har vært holdt 4 møter. Styret for landsdekkende spesialpedagogiske kompetansesentre har hatt 2 møter med de to sentrene for synshemmede og interesseorganisasjoner av og for synshemmede. SSHF har vært til stede og spilt en aktiv rolle ved begge møtene. I mars avga SSHF sin uttalelse til "sektorplan syn", og i november kom foreningen med en høringsuttalelse om omstruktureringen av spesialundervisningen i Norge.
 • Etter initiativ fra samarbeidsforum for Huseby kompetansesenter ble det høsten 1996 innført en prøveordning med "åpen dag" ved senteret. Ansvaret for den månedlige åpne dagen går på omgang mellom deltakende parter. SSHF er med i samarbeidet, og på den dagen foreningen hadde arrangementsansvaret, ble temaet "synshemmede under utdanning - til arbeid eller arbeidsløshet?" tatt opp. Arrangementet var godt besøkt. Samarbeidsforum vil forlenge prøveordningen.
 • I forbindelse med funksjonshemmedes dag 3. desember arrangerte Sosial- og Helsedepartementet og Rådet for funksjonshemmede IT-seminaret "mulighetenes marked". SSHF var til stede med 2 representanter. I etterkant av seminaret var SSHF representert på et møte med Samferdselsdepartementet, der synshemmedes tilgang til teletjenester var hovedtema. Det ble vist forståelse for de synsmåtene foreningen kom med, og SSHF ble bedt om å utdype dem skriftlig.
 • SSHF har hatt innledende samtaler med representanter for Norges Handikapforbunds Ungdom, NHFU, og Døve Akademikeres Forening, DAF, med sikte på samarbeid om studentpolitiske saker.
 • Fra 1. oktober ble timesatsen for godtgjøring til lese/sekretærer for synshemmede hevet fra kr 63 til kr 79. Den vil heretter bli prisregulert fra år til år. Satsen har ikke vært regulert siden 1989. Det må innrømmes at SSHF ikke har klart å engasjere seg så mye i denne saken som ønskelig kunne være. Dette skyldes problemer i forhold til dokumentasjon. Likevel ser foreningen på vedtaket som en viktig landevinning.

Etter lang tids arbeid ser det nå ut til at vi holder på å komme med på postlister i den sentrale forvaltningen. Det fører til mer post til SSHF, men til sjuende og sist er det vi som må avgjøre hvilke saker vi vil gå inn i og hvilke vi må velge bort. Det kan være vanskelige og smertelige valg, men de er nødvendige i en forening i vår situasjon. Derfor er det nødvendig at medlemmer som brenner for eller har kompetanse på et eller flere av våre saksområder, gir oss melding om dette. Det skal ikke mangle på arbeidsoppgaver!

Bibliotekutvalget

Bibliotekutvalget har bestått av Katrine Krydsby, Nina Tveter, Bård Anton Lindgaard og Jørund Gåsemyr. Styrekontakt har vært Liv Kristin Saur. I vårsemesteret hadde utvalget 3 møter med studiebiblioteket i Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek, NLB. Vi diskuterte bl.a. muligheten for å få litteratur på diskett som ren Dos-tekst for dem som ønsker det. Det ser ut til at åndsverkloven gjør dette vanskelig. Møtene er også viktige fora for informasjonsutveksling, og det er derfor beklagelig at det p.g.a. sykdom ikke kunne holdes noen slike møter i høstsemesteret. NLB har i 1996 fått en halv tilretteleggerstilling for studielitteratur tilknyttet teknisk avdeling, som har overtatt mye av produksjonsansvaret og kontakten med innleserne fra studiebiblioteket. Hele bokstammen til studiebiblioteket er nå registrert elektronisk, men avdelingen har ennå ikke fått innført et system for bruk av EDB i sine administrative rutiner.

Kulturdepartementet bebudet i Stortingsproposisjon nr. 1/1997 en gjennomgang av forhold rundt produksjonen av faglitteratur for synshemmede. Som et grunnlagsdokument for dette arbeidet bestilte departementet en rapport fra Solveig Magnus Reindal. Vi har levert en del bakgrunnsmateriale til henne. Vi ser på dette som en meget viktig anledning til å fremme våre interesser. En annen viktig innfallsvinkel for å aktualisere våre saker, er forberedelsene til Regjeringens neste handlingsplan for funksjonshemmede. Vi deltok i seminar om dette 15. november, og også i utarbeidelsen av en samlet liste av forslag fra SSHF til handlingsplanen, hvor biblioteksaker har en fremtredende plass. De punktene som er tatt med, er administrativ tilhørighet av studiebiblioteket, yrkesaktives behov, bedre rutiner for utarbeidelse av pensumlister, og søkbarhet av studiebibliotekets katalog via f.eks. internett.

Utdanningssaker

Terje Pettersen og Berit Vegheim har jobbet med utdanningssaker i 1996.

De tre hovedsakene det har vært arbeidet med, er samarbeidet med Norsk Studentunion, NSU, samarbeidet med Norges Handikapforbunds Ungdom, NHFU, og Døve Akademikeres Forening, DAF, om arbeidsdeling ved tilrettelegging for funksjonshemmede innen Norgesnettet.

Terje Pettersen og Ivar Andreasen representerte SSHF som observatører på NSU's Landsting som fant sted 18.-20. april. Sammen med DAF fikk vi gjennomslag for å opprettholde punktet i NSU's arbeidsprogram om at NSU skal ta initiativet til en kartlegging av forholdene for funksjonshemmede i høyere utdanning.

5. september hadde Terje Pettersen og Berit Vegheim et møte med representanter fra NHFU. På møtet ble det drøftet samarbeidsmåter og hvilke saker våre organisasjoner skulle samarbeide om. Det ble enighet om at funksjonshemmede i Norgesnettet og styrking av samarbeidet med NSU var de to viktigste sakene. DAF tas også med i samarbeidet.

Kirke- og Utdanningsdepartementet har kommet frem til en tankegang der de forskjellige utdanningsinstitusjonene som gir samme utdanningstilbud skal spesialisere seg på tilrettelegging for ulike grupper funksjonshemmede. Dette gjøres fordi departementet mener det er urealistisk at alle lærestedene tilrettelegger for alle typer funksjonshemning. Denne tankegangen mener SSHF kan slå uheldig ut på flere områder. SSHF vil derfor drøfte problemet med departementet.

Grunnet arbeidspress hos alle parter er ingen av sakene avsluttet i 1996. Sakene vil bli ført videre i 1997.

IT-utvalget

Leder av utvalget, Einar Fagerheim måtte fratre sommeren 1996 grunnet sykdom og utvalget har egentlig ligget lavt i terrenget siden da.

I 1996 har SSHF vært representert i styret for Huseby BBS, og på seminaret "mulighetenes marked" som ble arrangert av Sosial- og Helsedepartementet og Rådet for funksjonshemmede i desember.

Utvalget har siden sommeren 1996 bestått av Roger Riise, Birger Kjelbye og Sverre Barø, som også har vært styrekontakt.

Hjelpemiddelutvalget

SSHF's hjelpemiddelutvalg ble oppløst på årsmøtet i 1996, men de tidligere utvalgsmedlemmene Asle Sletten, Regnor Jernsletten og Roger Riise har etter den tid gjort ferdig en rapport om "Brukernettverk: Edb-opplæring for synshemmede". Rapporten ble i oktober 1996 overlevert styret i SSHF og samtidig sendt til de institusjonene som hjelpemiddelutvalget hadde kontakt med i prosjektperioden.

SSHF på internett

SSHF opprettet i 1996 to separate E-postlister, den ene er forbeholdt medlemmene, og den andre er åpen for alle interesserte. E-postadressen til den lukkede medlemslisten er SSHF-ORG@LIST.ISV.UIT.NO, og den offentlige listen har adressen SSHF@LIST.ISV.UIT.NO.

SSHF fikk i juni 1996 også egen hjemmeside på internettaddressen er per januar 2003: (adresse: http://saf-org.no/).

SSHF-nytt

Medlemsbladet for SSHF, SSHF-nytt, kommer ut som en returfri C90-kassett fire ganger pr. år, samt ekstranummer ved behov.

Antall abonnenter pr 31.12.96 var 141.

Redaksjonen har i perioden bestått av:
Birger Kjelbye - Redaktør
Berit Vegheim - Redaksjonsmedlem
Roger Riise - Redaksjonsmedlem frem til årsmøtet 1996
Terje Pettersen - Redaksjonsmedlem etter årsmøtet 1996

Leserne engasjement som bidragsytere til SSHF-nytt har økt i 1996. Redaksjonen har opplevd å måtte forskyve stoff til neste utgave på grunn av plassmangel. Blant annet har det vært ført flere debatter på e-postlisten som har resultert i innlegg i bladet.

Temaer som er verdt å nevne i denne perioden har vert:

 • Velferdsmeldingen
 • SSHF's uttalelse til Sektorplan Syn
 • Innspill fra SSHF til ulike departementer
 • Debatt om hva SSHF skal være
 • Medlemmers erfaringer bl.a fra studieopphold i utlandet, og som synshemmet på seminarer o.l

I tillegg gir bladet plass til protokoller og annen informasjon fra styret.

Distrikt Nord-Norge

1. Medlemmer

SSHF er fremdeles en liten organisasjon. Medlemstallet har ikke forandret seg noe særlig siden i fjor. Det er registret to utflyttinger fra distrikt Nord-Norge, og så er det registrert 2 nye medlemmer på lista.

Problemet er at vi ikke vet om de som er registrert på lista vår, faktisk er medlem eller ikke (d.v.s. betaler årskontingenten.) Årsmøtet 1996 har gått gjennom lista og ajourført den.

2. Aktiviteter

Styret har hatt 3 møter inneværende år. Første gang i slutten av januar, hvor vi diskuterte aktivitetsnivået for 1996. Det ble fra styrets side i første omgang lagt vekt på å spre informasjon om SSHF for å rekruttere flere medlemmer. Brosjyrer ble lagt ut på forskjellige steder (f.eks. hjelpemiddelsentralen, arbeidsrådgivningskontoret, utdanningsinstitusjoner.)

Dette ble gjort, men har så langt dessverre ikke hatt den ønskede effekten (det er kun 2 nye medlemmer registrert).

Vigdis Nordahl var på MOSYMOFOS årsmøte på Huseby kompetansesenter i Oslo. Hun fortalte om SSHF og delte ut informasjonsbrosjyren til samtlige syns- og mobilitetspedagoger som var tilstede. Interessen var stor og vi setter pris på å markedsføre vår forening ved slike anledninger.

På grunn av flytting har Ruth overtatt som sekretær fra slutten av september.

Det ble også vurdert å jobbe med synshemmedes arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljøloven. Dette arbeidet ble det dessverre ikke noe av.

Bortsett fra styremøte har vi hatt 3 uformelle sammenkomster, to ganger var vi og spiste middag på byen og en gang møttes vi på ettermiddagstid på Prelaten. Det er hyggelig å møtes på denne måten, og vi håper at vi kan gjennomføre slikt også i framtida.

På SSHF's årsmøte i mars var DNN representert med 8 deltakere.

Styret sier seg fornøyd med aktivitetsnivået så langt, men vi håper selvfølgelig at flere av våre medlemmer vil etablere eller delta i arbeidsgrupper.

3. Økonomi

Som kjent er SSHF avhengig av offentlige tilskudd. For 1996 mottok vi mindre tilskudd enn året før. Derfor kan vi i år ikke dekke alle billettutgifter tilreisende til seminar og årsmøte 1996 måtte ha. Se forøvrig regnskapet vårt.

Styret har i inneværende periode bestått av:

 • Susanne Baumgärtel, leder
 • Birgit Evensen, kasserer
 • Vigdis K. Nordahl, sekretær fram til september
 • Ruth Lauvanger, vara og sekretær f.o.m. sept.