Årsmelding 1993

Vedtatt på foreningens årsmøte 6. mars 1994.

Innledning

I 1993 har SSHFs styre hatt 17 møter og behandlet 124 saker. På årsmøtet i 1993 ble følgende styre valgt:

 • Knut Prytz (leder)
 • Cecilie Lund (nestleder)
 • Terje Pettersen (sekretær)
 • Ingar Strøm (kasserer)
 • Gudmund Rømmesmo (femte styremedlem)
 • Marianne Lundquist (første varamedlem)
 • Astrid Vik (andre varamedlem)

Generelt

I betraktning av at foreningen ikke har noe administrativt sekretariat og at våre tillitsvalgte er få og har stadig mer krevende utdanning og arbeid å skjøtte ved siden av å være tillitsvalgte, vurderer styret 1993 som et meget aktivt år for foreningen.

Nedenfor vil styret gi en oversikt over viktige interessepolitiske og organisatoriske spørsmål det har vært arbeidet med i 1993.

 • Arbeidet med oppbyggingen av et nettverk for formidling av elektronisk post ble fortsatt, og det kan konstateres at ordningen er i flittig bruk.
 • Årets seminar tok opp spørsmål om bedring av kontakten med synshemmede elever i videregående opplæring, spesielt med elever i avgangsklassene. Til grunn for behandlingen av disse spørsmålene kunne en blant annet legge erfaringer på området fra Danmark og Sverige. For første gang i historien var organisasjonen Unga Synskadade offisielt representert på seminaret og årsmøtet. Seminaret ga en rekke nyttige oppslag, og styret vurderer det derfor som interessepolitisk betydningsfullt. Styret erkjenner likevel at en ikke har hatt kapasitet til å følge opp anbefalingene i ønsket utstrekning.
 • Årsmøtet tok initiativ til en debatt om eventuelle endringer av medlemskriterier og endret navn på foreningen og ønsket at den måtte følges opp i SSHF-nytt. Styret har søkt å legge forholdene til rette for en slik oppfølging. Det synes å være stor interesse for spørsmålet blant medlemmene, og styret antar at debatten vil skyte fart i neste årsmøteperiode.
 • I tråd med ønsket om en drøfting av endrede medlemskriterier ba en styret om å utarbeide forslag til nye vedtekter. Arbeidet ble påbegynt i 1993 og vil bli fortsatt opp til årsmøtet 1994.
 • Årsmøtet ba styret oppnevne eget økonomiutvalg. Oppnevningen er foretatt, og utvalget er kommet i gang.
 • Samarbeidet med studiebibliotekenheten ved Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek har fortsatt. Fra og med 1993 ble studiebiblioteket gitt ansvaret for anskaffelse av faglitteratur også til synshemmede musikk- og fysioterapistudenter. Arbeidet med å utvikle denne tjenesten er blitt forsinket, vesentlig fordi biblioteket ikke har hatt tilfredsstillende lokaler. Mot slutten av året ble det imidlertid klart at biblioteket vil få mer tjenlige lokaler tidlig i 1994, og dette gjorde det mulig å øke bemanningen som forutsatt. I samarbeidet med studiebiblioteket har SSHF lagt særlig vekt på at tilbudet når det gjelder overføring av noter til punktskrift må styrkes. Styret konstaterer med tilfredshet at dette spørsmålet har fått økt offentlig oppmerksomhet i året som gikk. Til tross for gjentatte ønsker fra fagkomiteen i Stortinget lyktes det heller ikke dette året å få gjennomslag for at bibliotektjenesten også bør omfatte yrkesaktive synshemmede.
 • Styret har tatt initiativ til oppretting av formalisert kontakt med Huseby Statlig Spesialpedagogisk Kompetansesenter for synshemmede og Senter for Yrkesmessig Attføring, Oslo, synsseksjonen. Kontakten forutsettes opprettholdt og styrket i 1994.
 • I nært samarbeid med større interesseorganisasjoner, blant annet Norsk Studentunion, har SSHF fortsatt kampen for å oppnå bedre studiefinansieringsordninger for funksjonshemmede. På noen områder har foreningen fått gjennomslag for sine synsmåter. SSHF deltar også i høringsprosessen fram mot ny universitetslov.
 • En offentlig oppnevnt arbeidsgruppe la fram en utredning om framtidige retningslinjer for statstilskott til funksjonshemmedes organisasjoner høsten 1992. SSHF avga sin høringsuttalelse til utredningen våren 1993. Foreningen fikk tilslutning til at ansvaret for fordeling av slike tilskott fortsatt skal være lagt til ei offentlig oppnevnt fordelingsnemnd når tilskottsordningen legges om fra 1. januar 1994. Nyordning ser imidlertid ut til å gjøre det enda vanskeligere enn nå for små interesseorganisasjoner å få statstilskott til drift eller tiltak. SSHF og andre av de mindre organisasjonene har reagert på dette både skriftlig og i møte med representanter for Stortingets sosialkomite. Stortinget endret imidlertid ikke retningslinjene på dette punktet under behandlingen av Statsbudsjettet for 1994.
 • Hjelpemiddelutvalget i SSHF gjennomfører et forprosjekt for oppbygging av et brukerkompetansenettverk når det gjelder datahjelpemidler for synshemmede. Forprosjektet planlegges avsluttet og ført videre i et hovedprosjekt i 1994.
 • Samarbeidet med Interessegruppa for Synshemmede Edb-brukere er ført videre og forsterket. Medlemmene av foreningens edb-utvalg har deltatt på møtene i ISE, og de to sammenslutningene har arrangert et felles møte om edb-hjelpemidler. Hjelpemiddelutvalget i SSHF hadde også eget møte med ISE i forbindelse med brukerkompetanseprosjektet.
 • SSHF har innledet samtaler med Interessegruppa for Synshemmede Fysioterapeuter med sikte på tettere organisatorisk samarbeid, eventuelt organisatorisk samling. Foreningen fikk også høve til å presentere problemstillinger i den forbindelsen i forkant av årsmøtet i fysioterapeutgruppa. Saken forutsettes ført videre i 1994.
 • SSHF er innbudt til å la seg representere i en ressursgruppe rundt Arbeidsforskningsinstituttet, som ønsker å sette i gang et prosjekt med sikte på å samordne innsatsen for å skaffe synshemmede arbeid.
 • I forbindelse med framleggingen av Statsbudsjettet for 1994 la Regjeringen også fram ny handlingsplan for funksjonshemmede, denne gangen for perioden 1994-1997. Planen fikk ikke store virkninger for arbeidet i SSHF i 1993, men antas å skulle prege virksomheten i 1994.
 • I 1993 kunne SSHF se tilbake på ti års virke som organisasjon. Begivenheten ble markert om høsten.

  Arbeidet i styre og utvalg har vært preget av et godt fellesskap og stor laginnsats. Gjennom medlemsbladet "SSHF-nytt" har en søkt å gi løpende informasjon om virksomheten.

Arrangementer

Tirsdag 26 januar avholdt SSHF et åpent møte hvor temaet var utviklingen mot stadig flere grafisk baserte dataprogrammer. Tirsdag 20. april arrangerte ISE et liknende møte. SSHFs EDB-utvalg medvirket under planleggingen av møtet.

Helgen 12--14 mars avholdt SSHF som vanlig sitt seminar og årsmøte. Seminaret fant sted på Haraldsheim Vandrerhjem og tok opp spørsmålet om hvordan en kan lette overgangen fra videregående skole til høyere utdanning. SSHF hadde invitert innledere fra Sverige og Danmark for å fortelle hvilke ordninger de har i forbindelse med denne overgangen.

SSHF ble stiftet i 1983. I år var det derfor tid for å markere organisasjonens 10-årsjubileum. Markeringen fant sted lørdag 16. november i Oslo. Foruten sosialt samvær inneholdt også arrangementet gjennoppfrisking av minner fra 10 års interessepolitisk arbeid. Vi hadde også invitert Nick Clarke fra vår engelske søsterorganisasjon ABAPSTAS, som SSHF har hatt samarbeid med ved ulike anledninger.

Hjelpemiddelutvalget

Utvalget har i 1993 bestått av Regnor jernsletten, Roger Riise og Asle Sletten. Knut Prytz har vært styrets kontakt med utvalget.

I slutten av 1992 bestemte hjelpemiddelutvalget seg for å gå i gang med et nytt prosjekt. Prosjektet fikk navnet "Forprosjekt vedrørende brukernettverk for edbopplæring for synshemmede" og var tenkt som en oppfølging av det forutgående prosjekt i samme utvalg. I dette prosjektet vil en søke å kople den kompetansen som finnes ute blant brukerne sammen med formidlingsaparatet.

I januar/februar ble det gjennomført en møterunde med Hjelpemiddelsentralen i Troms, ARK Troms og med Sandfallet skole i Alta. Hensikten med denne runden var å samle inn data for en søknad til "prosjekt S".

En søknad om økonomiske støtte til et forprosjekt ble utformet, og sendt. 22. juni ble utvalget bevilget kr 50000 til angjeldende prosjekt.

I tidsrommet 12. til 16. november gjennomførte utvalget en møterunde i Trondheim og Oslo. Møtepartene var:

 • Tambartun
 • Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE)
 • Aktuelle utvalg i SSHF
 • Huseby Statlige Spesialpedagogiske Kompetansesenter for Synshemmede
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO
 • Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede RTF
 • Informasjonsteknologienheten ved Sundås sykehus SUIT
 • Senter for Yrkesmessig attføring SYA

Utvalget har siden jobbet med bearbeiding av data fra disse møtene. Hjelpemiddelutvalgets bidrog ved årsmøtet i SSHF Distrikt Nord-Norge der utvalgets arbeide var satt opp som tema.

Studiefinansieringsutvalget

Studiefinansieringsutvalget har i 1993 bestått av Jørund Gåsemyr, Øystein Hanve og Terje Pettersen. Sistnevnte har vært styrets kontaktperson.

1993 har vært et viktig år for studiefinansieringen. I begynnelsen av februar la Magistadutvalget fram sin andre delinnstilling, som bl.a. omhandler funksjonshemmede, og i slutten av oktober la Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet fram sin Stortingsmelding om studiefinansiering, som bygger på Magistadutvalgets innstilling.

Studiefinansieringsutvalgets viktigste oppgave har vært å utarbeide høringsuttalelse til Magistadutvalgets andre delinnstilling. Utvalget har også hatt kontakt med andre institusjoner og organisasjoner, bl.a. NSU, FFO, Universitetet i Oslo og LNU (Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner), for å få støtte for SSHF's krav på dette området, bl.a. i forbindelse med høringsrunden for innstillingen fra Magistadutvalget.

Selv om vi ikke kan si oss fornøyd med de forslag som fremsettes i Magistadutvalgets innstilling og i Stortingsmeldingen, kan vi likevel konstatere at begge dokumentene inneholder forslag til forbedring av den nåværende ordningen. Det foreslås gitt adgang til fullstipendiering i ett år for merstudietid som skyldes funksjonshemming, riktignok etter at en har hatt ett års forsinkelse på ordinære vilkår. Vi vil hevde at disse forbedringene først og fremst må tilskrives SSHF's innsats. 1994 vil vise om det er rom for ytterligere forbedringer gjennom Stortingets behandling av saken.

Studiefinansieringsutvalget har også vært inne i bildet i forbindelse med at det er fremmet forslag til ny felles lov for høyere utdanning. Bernt-utvalget, som er nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, la i slutten av juni fram sitt forslag til en lov som skal omfatte universitetene og høyskolene. NSU ble så forespurt om de kunne ta med våre synspunkter i sin høringsuttalelse til Bernt-utvalgets innstilling. Norsk Studentunion stilte seg positive til dette. Våre synspunkter går ut på at det lovfestes at utdanningsinstitusjonene ska,. tilrettelegge studieforholdene for funksjonshemmede såvel fysisk som pedagogisk. Videre vil vi at også funksjonshemming skal nevnes i formålsparagrafens liste over grupper som utdanningen skal være tilgjengelig for.

Musikkutvalget

Utvalget har i 1993 bestått av Nina Tveter og Cecilie lund. Sistnevnte fungerte som kontakt mellom styret og utvalget.

SSHF.s musikkutvalg har i år utelukkende konsentrert seg om spørsmål vedrørende noteproduksjon til synshemmede musikere og studenter. I den forbindelse har vi deltatt på to møter: ett i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i april i år (se bibliotekutvalgets rapport) og ett i Norsk kulturråd 10. mai.

På møtet i Norsk kulturråd deltok representanter fra rådets faglige utvalg for musikk, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og SSHF's musikkutvalg. Nasjonalt læremiddelsenter og Sosialdepartementet var også invitert, men disse uteble. Møtet gjaldt Sverre Grans søknad om midler til igangsetting av et forskningsprosjekt med sikte på å utvikle konverteringsprogrammer som muliggjør overføring av noter i vanlig skrift til punktskrift og vice versa. Finansiering og fremdrift av prosjektet ble diskutert, og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek gjorde rede for hvilke datatekniske forutsetninger som måtte være til stede for at de skulle kunne påta seg ansvaret for å nyttiggjøre seg eventuelle resultater av prosjektet i produksjonsøyemed. Norsk kulturråd stilte seg villig til fortsatt deltagelse i prosjektets fremdriftsprosess, men gjorde det samtidig klart at de ikke kunne påta seg det økonomiske ansvaret uten fullmakt fra Kulturdepartementet. Møtet konkluderte med at Grans prosjektsøknad av finansielle grunner skulle oversendes Sosialdepartementet.

Dette ble gjort 19. mai i år.

Sosialdepartementet var man imidlertid av den oppfatning at man der ikke hadde forutsetninger for å vurdere det faglige innholdet i prosjektet. Man fant heller ikke å kunne påta seg ansvaret for organisering og finansiering av en tjeneste for overføring av noter fra vanlig skrift til punktskrift, da en slik tjeneste ville måtte innebære en statlig samordning av ansvaret og høre inn under ulike administrasjonsområder. Sosialdepartementet fant det derfor mest naturlig at Kulturdepartementet og Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet i fellesskap tar initiativet til at en samordning av de ulike administrasjonsområdene kommer i stand.

I juni i år sendte derfor Sosialdepartementet et likelydende brev til hvert av de nevnte departementer med begrunnelse som gjengitt ovenfor. Dette har nå resultert i at Kulturdepartementet og Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet har gitt henholdsvis Norsk kulturråd og Nasjonalt læremiddelsenter fullmakt til å forfølge saken videre.

SSHF's musikkutvalg kan derfor si seg meget godt fornøyd med utviklingen i 1993 og vil gjøre alt for at utviklingen skal bli like positiv i 1994.

EDB-utvalget

Utvalget har bestått av Kathrine Krydsby (tom. april), Ingar Strøm og Berit Vegheim (fom. juni). Fram til årsmøtet 14. mars var Kathrine Krydsby styrekontakt. Etter dette overtok Ingar Strøm som styrekontakt for utvalget.

Etter sommeren forsøkte utvalget å rekruttere aktive studenter og blinde databrukere til å supplere utvalget da begge medlemmene er yrkesaktive og svaksynte, men dette mislyktes.

I hele 1993 har EDB-utvalget hatt et nært samarbeid med Interessegruppa for Synshemmede EDB-brukere (ISE) og deltatt på de fleste møtene i ISE's kontaktutvalg (som tilsvarer styret).

EDB-utvalget var sterkt involvert i møtet om Grafiske brukergrensesnitt som SSHF arrangerte 26. januar, og et tilsvarende møte ISE arrangerte 20. april. I 2. halvår har aktiviteten i utvalget vært laber fordi begge utvalgsmedlemmene har måttet prioritere andre arbeidsoppgaver.

Arbeidsplassutvalget

Utvalget har bestått av:

Sissel Sørensen, Magne Lunde og Astrid Kristin Vik Det har vært vanskelig å skaffe medlemmer til utvalget. Dette førte til at arbeidet ikke kom i gang før oktober, og vi har derfor få resultater å vise til dette året. Utvalget har avholdt et møte. Ellers har vi diskutert saker over telefon.

Arbeidsfordeling:
Vi har hatt følgende arbeidsfordeling:
Magne Lunde har kontakt med Arbeidsforskningsinstituttet vedr. igangsetting av jobbsøkergrupe. Sissel sørensen deltar som representant på møter med Senter for Yrkesmessig Attføring. Astrid Kristin Vik har holdt styret orientert om utvalgets arbeid.

Jobbsøkergruppe:
Jobbsøkergruppe -- i samarbeid med arbeidsforskningsinstituttet vil vi prøve å lage en jobbsøkergruppe. Tanken er at synshemmede arbeidssøkere skal kunne utveksle felles erfaringer med hensyn til å komme ut i arbeid. Tilbudet er annonsert i ulike tidsskrifter, men vi har foreløpig ikke fått noen respons. Vi samarbeider også med arbeidsformidlingen på majorstua for å informere synshemmede arbeidssøkere i dette området.

Arbeidsoppgaver framover:
a. Samordning av tiltak: utvalget ser det som en viktig oppgave framover å samordne ulike hjelpetiltak rundt den synshemmede arbeidssøkeren. Dette tror vi vil øke mulighetene for å skape et helhetlig tilbud til den enkelte.
b. Brosjyremateriell. Det er behov for skriftlig informasjon til arbeidsgivere som ønsker å ansette synshemmede. Videre har blinde og svaksynte behov for informasjon om hvilken hjelp en kan få fra ulike områder med hensyn til arbeidslivet.

Bibliotekutvalget

Bibliotekutvalget har bestått av Jørund Gåsemyr, Otto Prytz og Knut Prytz, som har vært kontaktperson for styret. Fra november ble Otto Prytz avløst av Kathrine Krydsby.

Også dette året ble hovedvekten lagt på fortsatt samarbeid med Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek, studieavdelingen (i det følgende omtalt som studiebiblioteket).

Vi opplever at samarbeidsklimaet er godt og at møtene preges av åpenhet og saklige drøftinger, selv om møtene har en uformell form.

Fra 1. januar 1993 fikk studiebiblioteket ansvaret for anskaffelse av studielitteratur til synshemmede musikk- og fysioterapistudenter. Biblioteket har hatt et samarbeid med Huseby Statlige kompetansesenter for synshemmede for å gjøre overgangen så brukervennlig som mulig.

Studiebiblioteket fikk heller ikke dette året nye og bedre egnede lokaler enn dem en har hatt til nå, og dette kom til å forsinke oppbyggingen av tjenestetilbudet til de nye brukergruppene. Om høsten ble det imidlertid klart at biblioteket ville kunne flytte inn i mer tjenlige lokaler fra 1. februar 1994, og etter dette kunne en lyse ut stillinger og tilsette personell som skal imøtekomme behovet for studielitteratur hos disse gruppene.

I april ble det holdt et eget møte der også musikkutvalget i SSHF deltok. Dette møtet drøftet problemer ved overføring av noter til punktskrift og hvordan disse kan løses på kort og lengre sikt. I året som gikk har vi kunnet registrere økt offentlig oppmerksomhet om problemene ved slik produksjon, og for SSHF vil det derfor bli en viktig oppgave i 1994 å være pådriver med sikte på bedre samordning av det statlige ansvaret for støtte til produksjonen.

Heller ikke dette året lyktes det å komme videre i spørsmålet om også å la bibliotektjenesten omfatte yrkesaktive synshemmede.

Medregnet det fellesmøtet som er nevnt over, ble det holdt fire kontaktmøter i 1993.

Økonomiutvalget

Utvalget ble opprettet etter initiativ fra SSHF's årsmøte i 1994 og har bestått av Bjørn Steinar Hjelmeland, Thor Bye og Ingar Strøm.

Sistnevnte har fungert som styrekontakt. Utvalget som er geografisk spredt, har hatt ett møte sammen i Oslo den 26. juni.

Thor Bye og Ingar Strøm, som bor i Oslo, var på høsten sterkt involvert i SSHF's arbeid for å få endret Sosialdepartementets forskrifter for "tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner" og fikk i den anledning et møte med Stortingets sosialkomite. Dessverre lyktes ikke våre anstrengelser og i praksis utelukker nå forskriftene SSHF fra å motta støtte over statsbudsjettets kap. 573 post 70.

Utvalget har startet arbeidet med å se på alternative inntektskilder og har konkret prøvd å finne legatmidler og voksenopplæringsmidler, men har ikke kunnet bokføre resultater i løpet av året.

SSHF-nytt

Redaksjonen har bestått av Asle Sletten (redaktør), Roger Riise og Berit Vegheim. Terje pettersen har vært styrets kontakt med redaksjonen.

1993, året da SSHF-nytt utkom i sin 9. årgang, ble et produktivt år for de skriveglade i organisasjonen. For å dekke plassbehovet, så redaksjonen seg nødt til å legge inn en ekstra utsendelse i begynnelsen av året, slik at vi til sammen sendte ut fem nummer av medlemsbladet. Men da fikk vi også plass til alle bidrag.

Det har vært en glede å oppleve en jevn tilstrømming av aktuelle innlegg til samtlige nummer av SSHF-nytt, og skribentene har stort sett vært flinke til å overholde tidsfristene. At vi har med en profesjonelt skrivende leserkrets å gjøre, ser vi lett av de innsendte manuskript. Det har aldri vårt nødvendig å vurdere redigering av hensyn til kvaliteten.

Lederen i SSHF, Knut Prytz, har for sin del lagt stor vekt på å presentere gode og aktuelle lederartikler til medlemsbladet. Dette har redaksjonen satt stor pris på. Redaksjonen er også svært fornøyd med sekretær Terje Pettersen og resten av styret som har laget protokoller og andre dokumenter i en form som har gitt hyggelige leseopplevelser uten at informasjonsverdien er redusert. Det har gjort det lett å redigere organisasjonsstoffet inn i medlemsbladet på en naturlig og god måte.

Det er også verdt å nevne utvalgsmedlemmer og alle andre skribenter som har bidratt til å gjøre SSHF-nytt til et allsidig og interessant blad. I løpet av året har vi fått lov til å presentere innlegg og bidrag fra mer enn 20 skribenter i alt.

Den tekniske siden av utgivelsen har også i 1993 vært besørget av Bjørn Nygård ved N.Bf.'s informasjnsavdeling i Trondheim. Det økonomiske og avtalemessige ansvaret for dette samarbeidet ligger hos styre i SSHF.

Abonnenttallet varierer noe, men opplaget har ligget omkring 120.

Det er kommet inn noen forslag om bedre innlesningsrutiner. F. eks. er det ytret ønske om at innholdsfortegnelsen også skal omfatte tidsangivelser for artiklenes lengde og plassering i bladet. Hensikten er å gjøre det lettere å orientere seg i medlemsbladet og finne fram til de artiklene man er spesielt interessert i.

Medlemsverving

På SSHF-nytt nr. 4 ble det utlyst en vervekonkuranse. Selv om vervekonkuransen avsluttes i 1994 kan vi allerede si at den har vært vellykket. Sammen med aktiv verving resten av året har den ført til en rekke innmeldelser. i alt 16 personer hals meldt seg inn. Likevel har ikke medlemstallet vokst sterkt. Dette kommer av at vi i 1993 også har hatt en rekke utmeldelser. ialt 10 personer har meldt seg ut. i januar 1993 fantes 114 personer i SSHFs medlemsregister. 12 var abonnenter på SSHF-nytt mens 102 var ordinære medlemmer. i desember 1993 fantes 120 personer i medlemsregistret. 13 var abonnenter på SSHF-nytt mens 107 var ordinære medlemmer.

SSHF Distrikt Nord-norge

SSHF, Distrikt Nord-Norge er en interesseorganisasjon for synshemmede studenter og personer med utdanning og som står i aktiv jobb eller er arbeidssøkende. SSHF DNN har 17 medlemmer. P.t. er medlemslista ikke ajourført. Aktiviteten er ikke stor. Vår viktigste aktivitet er det årlige årsmøtet med påfølgende konferansedaqg. Tilbakemeldinger har vært at det er positivt å møtes.

Styret har vært sammensatt av tre medlemmer, Birgit Evensen, Ruth Lauvanger, og Åse Gilleberg (leder).

I år har vi hatt to styremøter og et medlemsmøte i Tromsø. Medlemsmøtet ble avholdt hos Birgit Evensen, hvor sju personer møtte. Det er ikke lett å holde aktiviteten oppe, så lenge leder i styret bor i Harstad og de to andre representantene bor i Tromsø. Kontakten blir opprettholdt pr. telefon.

SSHF DNN har søkt økonomisk støtte fra fylgeslegen i Nordland, Troms og Finnmark. Vi fikk støtte fra fylgeslegen i Nordland og Troms.

SSHFs styre