Årsmelding 1992

Vedtatt på foreningens årsmøte 14. mars 1993.

Innledning

I 1992 har SSHF's styre hatt 13 møter og behandlet 70 saker. På årsmøtet i 1992 ble følgende styre valgt:

 • Åsmund Dørumsgard (leder),
 • Gudmund Rømmesmo (nestleder),
 • Terje Pettersen (sekretær),
 • Siri Kessel (kasserer),
 • Kathrine Krydsby (femte styremedlem),
 • Knut Prytz (første varamedlem) og
 • Cecilie Lund (andre varamedlem).

Etter Åsmund Dørumsgards bortgang i juli fikk styret følgende sammensetning:

 • Gudmund Rømmesmo (leder),
 • Knut Prytz (nestleder),
 • Terje Pettersen (sekretær),
 • Siri Kessel (kasserer),
 • Kathrine Krydsby (femte styremedlem),
 • Cecilie Lund (første varamedlem).

Generelt

Etter Årsmøtet i mars 1992 så styret at det var et sterkt behov for strukturering og faste rutiner for styrets arbeid. Særlig var det behov for et bedre samarbeide mellom styret og de ulike utvalgene. Styret vedtok derfor et system der en eller flere personer fra styret er med i hvert av utvalgene og fungerer som kontaktperson/kontaktper- soner mellom styret og utvalgene. Første del av styreperioden var preget av struktureringsarbeid. Dette arbeidet ble forsinket da den årsmøtevalgte lederen Åsmund Dørumsgard gikk bort. Hans store sans for orden og system har imidlertid preget styrearbeidet også etter at styret måtte konstituere seg på nytt. Slik er arbeidet med å samle arkivmateriell påbegynt. Selv om en stor del av arbeidet er lagt til utvalgene, har styret selv hatt omfattende arbeidsoppgaver i perioden. Styret har ansvaret for at forslag og tilrådinger fra utvalgene følges opp. I året som gikk ble flere saker som SSHF har tatt opp, ført et godt skritt videre. På budsjettet for studieavdelingen ved Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek er det for første gang åpnet for at musikk- og fysioterapistudenter kan følges opp. De holdningene foreningen har til spørsmål som knytter seg til studiefinansiering, får langsomt men sikkert gjennomslag i offentlig tenkning omkring studiefinansiering. I samfunnet øker bevisstheten om de problemene innføring av grafisk basert informasjonsteknologi skaper for synshemmede studenter og yrkesaktive som bruker datautstyr. Styret erkjenner likevel at det ikke har hatt kapasitet til å føre sakene så langt som en utålmodig medlemsmasse med rette krever av et styre. Det vil derfor være utfordringer nok til styret og de utvalgene som skal føre foreningen videre etter årsmøtet 1993.

Arrangementer

I 1992 arrangerte SSHF som vanlig et seminar i tilknytning til årsmøtet. Arrangementet fant sted på Hurdalssenteret helgen 6.--8. mars. Temaet var synshemmedes ansvar for tilrettelegging av egen arbeidsplass. Foredragsholder var forsker Egil Hundstad fra Bergen. Deltakerne gav uttrykk for at de hadde hatt stort utbytte av seminaret.

Styret har i år ikke hatt kapasitet til å stå for andre arrangementer. Mot slutten av året ble det planlagt en temakveld om EDB-utfordringer for synshemmede. Møtet ble avholdt i februar 1993.

Hjelpemiddelutvalget

Hjelpemiddelutvalget har i 1992 bestått av Roger Riise, Asle Sletten og Regnor Jernsletten. Åsmund Dørumsgard var styrets kontakt med utvalget. Knut Prytz overtok vervet etter ham.

Utvalget har i perioden levert en uttalelse vedrørende den departementale behandlingen av Statskonsults forslag til omorganisering av hjelpemiddelsentralene.

I januar 1992 avleverte hjelpemiddelutvalget sin rapport "Formidling av hjelpemidler til synshemmede". Rapporten var resultatet av et prosjekt som ble påbegynt i 1990.

SSHF's årsmøte i 1992 gav utvalget fullmakt til å følge opp de problemstillinger som var skissert i rapporten. Utvalget har distribuert rapporten til strategiske instanser, og har spesielt prøvd å etablere nærmere kontakt med hjelpemiddelsentralenes synseksjoner og Rådet for Tekniske tiltak for Funksjonshemmede (RTF/SI). Siktemålet har vært å kunne presentere rapporten på synsseksjonenes faglige møte i 1993. Ved årets slutt er det mottatt signaler om at dette muligens lar seg realisere.

I mai hadde utvalget et møte med Alf Reiar Berge, RTF angående prosjektet "Målstyrt hjelpemiddelformidling". Berge skal komme med et forslag til hvordan hjelpemiddelsentralenes kontakter med overordnede organer skal bedres. Hensikten er at formidlingen skal fungere mer enhetlig i hele landet.

Før årets utgang la utvalget grunnlaget for et nytt prosjekt. Siktemålet med dette er å integrere brukernes kompetanse i formidlingsaparatet.

Studiefinansieringsutvalget

Studiefinansieringsutvalget har bestått av Jørund Gåsemyr, Øystein Hanve og Terje Pettersen. Sistnevnte fungerte som kontaktperson mellom styret og utvalget.

I 1992 har Magistad-utvalget arbeidet med sin innstilling om studiefinansiering og studentvellferd. Studiefinansieringsutvalget har i den forbindelse kommet med innspill for å forbedre funksjonshemmede studenters mulighet for å finansiere sine studier gjennom statens lånekasse for utdanning.

5. juni hadde studiefinansieringsutvalget og en representant for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon et møte med representanter for Magistadutvalget. Her ble våre synspunkter på studiefinansiering for funksjonshemmede lagt fram. Studiefinansieringsutvalget har også avgitt en høringsuttalelse til delinnstilling 1 som Magistadutvalget la fram i mai. Delinnstilling 2 som blant annet tar for seg funksjonshemmede studenter spesielt, blir avgitt i 1993.

Musikkutvalget

Musikkutvalget har bestått av Nina Tveter, Olaf Blakstad og Cecilie Lund. Sistnevnte fungerte som kontaktperson mellom styret og utvalget.

1992 har vært et aktivt år for dette utvalget. I november 1991 ble det opprettet et musikkutdanningsutvalg som består av: fra Norges Musikkhøgskole: studiekonsulent Else Moe, student Cecilie Lund fra Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo: Førstelektor Arvid Vollsnes, student Nina Tveter. Nina Tveter og Cecilie Lund representerer både de respektive utdanningsinstitusjonene og SSHF's musikkutvalg i denne sammenheng.

Utvalget har utarbeidet en orientering som er ment å være en veiledning om hvordan musikkundervisningen kan tilrettelegges for integrerte synshemmede musikkstudenter. Orienteringen ble i juni sendt til alle landets høyere musikkutdanningsinstitusjoner. Også synshemmede som skal ta fatt på en integrert musikkutdanning kan ha stor nytte av orienteringen.

Den 28. september Arrangerte Norsk Musikerforbund i samarbeid med musikkutvalget et møte hvor alle synshemmede musikkstudenter og musikere i osloområdet ble invitert. På møtet ble informasjon utvekslet, og det ble diskutert hvilken rolle musikerforbundet kan spille overfor synshemmede musikere og musikkstudenter.

Bibliotekutvalget

Bibliotekutvalget har bestått av Otto Prytz, Jørund Gåsemyr og Knut Prytz. Sistnevnte fungerte som kontaktperson mellom styret og utvalget.

På vårparten gav studiebiblioteket uttrykk for at de ønsket et nærmere samarbeid med SSHF. I løpet av høsten hadde bibliotekutvalget tre møter med representanter for studiebiblioteket. Følgende saker ble drøftet: flytting av NLB i løpet av 1993, styrking av studieavdelingen på statsbudsjettet for 1993 og SSHF's syn på studiebibliotektjenesten. Produksjonen av noter i blindeskrift skal heretter skje i regi av studiebiblioteket.

EDB-utvalget

Organiseringen av EDB-utvalget ble forsinket grunnet Åsmund Dørumsgards bortgang. Utvalget har bestått av Ingar Strøm og Kathrine Krydsby. Sistnevnte har fungert som kontaktperson mellom styret og utvalget. Helge Havnegjerde har vært trukket inn som ekstern rådgiver.

Hovedarbeidsområdet for EDB-utvalget har i år vært utviklingen mot stadig flere grafikkbaserte dataprogrammer. Emnet har blitt presentert på SSHF-nytt.

EDB-utvalget var til stede på et møte om grafiske brukergrensesnitt, som ble arrangert på Universitetet i Oslo 12. november. EDB-utvalget har dessuten vært aktive i planleggingen av temamøtet om emnet.

Arbeidsplassutvalget

Utvalget har bestått av Gudmund Rømmesmo og Knut prytz. Det har også vært arbeidet med å finne et tredje medlem til utvalget.

Etter at SSHF sendte en uttalelse til arbeids- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med stortingsmelding 39-92 om yrkesmessig attføring, fikk vi et svar der departementets politiske ledelse sa seg interessert i et orienteringsmøte om sshf. Etter at regjeringens sammensetning ble endret i august, skiftet departementet navn til kommunal- og arbeidsdepartementet. Den nye ledelsen hadde ikke kjennskap til utspillet og var ikke interessert i et slikt møte. Følgelig ble møtet ikke holdt.

SSHF-nytt

Redaksjonskomiteen har bestått av Roger Riise, Donna Hintch og Asle Sletten. Sistnevnte har hatt redaktøransvaret. Åsmund Dørumsgard fungerte som kontaktperson mellom styret og redaksjonskomiteen. Knut Prytz overtok vervet etter ham.

Etter forslag fra SSHF Distrikt Nord-Norge ble det på årsmøtet i 1992 vedtatt at SSHF-nytt skulle komme ut til fastsatte datoer. Systemet har fungert etter hensikten og SSHF-nytt har kommet ut med fem nummer i 1992 deriblant et dobbeltnummer.

Styret fikk også fullmakt til å finne en redaktør til SSHF-nytt. Dette har dessverre ikke latt seg gjøre.

Økonomi

Styret vedtok rett etter årsmøtet at regnskapsføringen skulle settes bort til firmaet IWA-regnskapsservice.

Det har i 1992 vært problemer med å få inn medlemskontingenten. Ved årets utgang hadde bare 60% av medlemmene betalt inn sin kontingent for 1992.

Medlemsverving

Styret har ikke hatt kapasitet til å drive noen vervekampanje. Mange enkeltpersoner har vært aktive ververe. Dette har resultert i flere innmeldelser i 1992. I januar 1992 fantes 100 personer i SSHF's medlemsregister. 6 var abonnenter på SSHF-nytt og 94 var ordinære medlemmer. I desember 1992 fantes 113 personer i SSHF's medlemsregister. 11 var abonnenter på SSHF-nytt og 102 var ordinære medlemmer.

5. Oktober hadde styret og valgkommiteen et fellesmøte der det ble lagt opp til en informasjonskampanje om SSHF med, medlemsverving som siktemål. SSHF skulle presentere seg på U-lyd Spor 2, lydposten og i Norges Blinde. Informasjon skulle også sendes ut gjennom Studiebiblioteket.

SSHF Distrikt Nord-norge

På årsmøtet 7. desember 1991 ble følgende styre valgt:

 • Åse Gilleberg (leder),
 • Birgit Evensen (styremedlem),
 • Regnor Jernsletten (styremedlem),
 • Donna Hintch (varamedlem),
 • Paula Skog (varamedlem).

Revisorer har vært Asle Sletten og Roger Riise.

Distriktslaget hadde sommeren 1992 omlag 20 medlemmer.

8. desember 1991 holdt distriktslaget et seminar omkring formidling av hjelpemidler til synshemmede. Rune Jonsen fra synsseksjonen ved hjelpemiddelsentralen i Troms, og Steinar Hansen fra arbeidsmarkedsinstituttet i Troms var invitert.

Helgen 31. oktober til 1. november arrangerte SSHF Distrikt Nord-Norge sitt eget årsmøte og seminar. Seminarets tema var makt/avmakt i relasjon til synshemmede i arbeidslivet og innleder var Berit Vegheim. Knut Prytz var til stede på arrangementet som representant for SSHF sentralt.

Mye av aktiviteten i distriktslaget har ellers vært knyttet til hjelpemiddelutvalget.

AVSLUTNING

Som det framgår av årsmeldingen har SSHF hatt et arbeidsår preget av omorganisering og aktivt utvalgsarbeid. Organisasjonen kan klart sies å være inne i en positiv utvikling. Systemet med at utvalgene gjør det meste av arbeidet på sine saksområder fører til spredning av innsatsen.

Styret i SSHF