Høringsuttalelse til ny "boklov"

I disse dager er forslag til ny lov om omsetning av bøker på høring. Denne loven er i realiteten svært viktig for alle syns- og lesehemmede. Dessverre har ingen fått det med seg. På høringslista sto Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB) oppført som den eneste instansen som kan knyttes til grupper med syns- og lesehemming. Ingen andre fagmiljø og organisasjoner var i utgangspunktet satt på lista over høringsinstanser. Men nå har vi i alle fall meldt oss selv til høringen. Men det er viktig at også andre følger opp. For dette er i sannhet å gå baklengs inn i framtida. Loven forsøker å lukke dører, der de heller skulle ha blitt "sparket inn".

Synshemmede Akademikere - SAF

Kulturdepartementet

Postmottak@kud.dep.no


Stokke, 13. mars 2013


Høringsuttalelse til forslag til ”boklov” fra Synshemmede Akademikere

Synshemmede Akademikere, SAF, er en interessepolitisk forening av synshemmede som er i eller som har tatt høyere utdanning. SAF leverer med dette høringsuttalelse til forslag til lov om omsetning av bøker.

SAF opplever forslaget til boklov som gammeldags/utdatert. Hovedmålsettingen med loven ser for oss ut til å være å ivareta bokhandlere og forleggeres næringsinteresser, fordi e-bøker ikke er viet større plass. SAF mener det er soleklart at e-bøker skal omfattes av en ny boklov og at moms på e-bøker må fjernes.

Den digitale utviklingen representerer et paradigmeskifte for syns- og lesehemmede, som nå har fått mulighet til tilgang til norsk litteratur på lik linje med andre samfunnsborgere. Når elektronisk tekst er universelt utformet kan synshemmede, og andre som har problemer med å lese og/eller bruke papirformatet, tilegne seg innholdet ved hjelp av datateknologi (syntetisk tale, forstørring eller braille). Fram til nå har disse gruppene kun hatt tilgang til norsk litteratur via spesialbiblioteket Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek samt lærebokproduksjonen i Statped. Kvantitativt utgjør «tilrettelagte» bøker et lite utsnitt av all norsk-produsert litteratur, og ivaretar slik sett ikke den kulturpolitiske hovedmålsettingen om bredde.

SAF beklager derfor at høringen om forslag til ny boklov ikke er sendt instanser som har god kjennskap til at parallellutgivelser av trykt og universelt utformet litteratur vil utgjøre en enorm forbedring for en stor lesergruppe. Av disse har Kulturdepartementet kun ført opp NLB som høringsinstans. SAF mener at både funksjonshemmedes organisasjoner, Statped, samt aktuelle fag- og forskningsmiljøer burde vært på departementets høringsliste.

For å sikre at bokloven skal kunne ivareta de litteraturpolitiske hovedmålene; kvalitet, bredde og tilgjengelighet, mener SAF at følgende punkter må innarbeides i bokloven:

  1. Alle nye norske utgivelser må komme parallelt i trykte og elektroniske versjoner.
  2. Elektroniske versjoner må være universelt utformet.
  3. Websider for kjøp av e-bøker via nettet må være universelt utformet. (Noe som også er påkrevet iht. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, §§ 9 og 11.)
  4. Apper for lesing av e-bøker på mobile enheter må være universelt utformet.

Dersom det er ønskelig for departementet, stiller SAF gjerne på et møte for å utdype våre synspunkter.


Med vennlig hilsen


Magne Bolme

Leder, Synshemmede Akademikere


Kopi:

NLB - post@nlb.no

Statped - statped.hovedkontor@statped.no

Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskoleavdelingen - postmottak@kd.dep.no

Norsk Studentorganisasjon - nso@student.no

Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, v/ Jan Terje Helmli - jan.terje.helmli@nffo.no

Kopinor, Pensumtjeneste AS - kopinor@kopinor.no

Forvaltningsorganisasjonen Lino - post@lino-org.no og mads.liland@nffo.no

Den norske forleggerforening, v/ Kristenn Einarsson - kristenn.einarsson@forleggerforeningen.no

Kunnskapsforlaget, v/ Thomas Nygaard - Thomas.Nygaard@kunnskapsforlaget.no-

Universell.no - kontakt@universell.no

Universitetet i Oslo, v/ tilretteleggingstjenesten - tilrettelegging@admin.uio.no

Dysleksi Norge - post@dysleksiforbundet.no

Nbf, interessepolitisk avdeling - interpol@blindeforbundet.no

NBfU - kontoret@nbfu.no

FFO - info@ffo.no

Unge Funksjonshemmede - martin@ungefunksjonshemmede.no

Handikapforbundet - nhf@nhf.no

Norsk forbund for utviklingshemmede - post@nfunorge.org

Høgskolen i Oslo og Akershus, TKD, Institutt for informasjonsteknologi - laurence.habib@hioa.no

Difi, universell utforming - uu@difi.no

LDO - post@ldo.no

Delta-senteret, v/ Håkon Aspelund - haakon.aspelund@bufdir.no

AFI, v/Knut Fossestøl - knut.fossestoel@afi.no

FAFO, v/ Inger Lise Skog Hansen - inger.lise.skog.hansen@fafo.no

NOVA, v/ Rune Halvorsen - rune.halvorsen@nova.no