Høringsuttalelse om IT-standarder

SAF har levert høringsuttalelse til endring av forskrift til IT-standarder i offentlig forvaltning. Uttalelsen ble oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 31. august 2010.

SAFs høringsuttalelse følger her:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO

Synshemmede Akademikere (SAF) Postboks 5911 Majorstuen 0308 OSLO

Høring om endring av forskrift til IT-standarder i offentlig forvaltning

SAF viser til høringsbrev av 05.05.2010 om endring av forskrift til IT-standarder i offentlig forvaltning, og leverer med dette sin uttalelse til høringen.

SAF er svært tilfreds med at vi, etter anmodning, har fått levere uttalelse til denne høringen, og med departementets løfte om at vi vil bli inkludert i listen over høringsinnstanser ved framtidige høringer om IKT-relaterte spørsmål.

Universell utforming ved publisering av dokumenter

Vi vil innledningsvis peke på hva departementet selv sier om universell utforming i sitt høringsbrev. Der står følgende:

"Det foreslås nye anbefalte standarder knyttet til universell utforming av offentlige nettjenester. Bestemmelser om plikt til å følge standarder for universell utforming av IKT vil bli gitt i forskrift til § 11 om universell utforming av IKT i Lov om diskriminering og tilgjengelighet. Man tar sikte på at en slik forskrift skal kunne vedtas i løpet av 2011, med ikrafttreden i løpet av 2012". Videre nevnes universell utforming i avsnittet "4.2 Multimediainnhold på nettsider".

Vi mener imidlertid at det er behov for å ha større fokus på universell utforming også for tekstlig informasjon som publiseres i form av PDF- eller ODF-filer (Jf. referansekatalogens kapittel 1.2.1 Publisering av tekstdokumenter). Referansekatalogen foreskriver HTML/XHTML som primærformatet for dokumentpublisering, og dette støtter vi fullt ut. Imidlertid åpnes det for unntak, da det heter: "Når det av spesielle grunner må publiseres dokumenter på andre format enn HTML/XHTML, skal følgende standarder benyttes". Deretter nevnes PDF og ODF i spesifiserte formater. Det vi har sett av dagens praksis, tyder på at det er HTML/XHTML som er unntaket snarere en PDF/ODF, slik det legges opp til i referansekatalogen. Dessuten sier referansekatalogen ingenting om universell utforming av disse filene, noe SAF mener det er et klart behov for, skal det sikres tilgjengelighet for alle.

Vi vil påpeke at intensjonene bak § 11 om universell utforming av IKT rettet mot allmennheten ikke kan ivaretas hvis standardisering av dokumentpublisering ensidig knyttes til å angi format for publisering. De foreslåtte PDF- og ODF-formatetene er langt fra noen garanti for at dokumenter blir publisert på en slik måte at de vil være universelt tilgjengelig. Skal man ivareta målsettingene om universell tilgang, må det derfor utarbeides kriterier for dokumentpublisering der det stilles krav til hvilken informasjon som skal kunne leses ut av et dokument. Det vil si at det må stilles krav som garanterer at søkbarhet og relevant semantisk informasjon, i tillegg til teksten i orginaldokumentet ikke går tapt når et dokument konverteres og publiseres.

Dersom publisering i formelt riktige format ikke kan møte slike krav, mener vi at det må bli obligatorisk med parallellpublisering i formater som tilfredsstiller disse kravene. Hvis det ikke gjøres et bedre arbeid for å sikre alle borgere lik tilgang til elektroniske dokumenter, vil vi hevde at arbeidet med standardiseringen på dette feltet ikke når alle sine mål på viktige områder. Slike mangelfulle standardiseringsregler vil bl.a. gjøre det umulig å publisere i en form som ivaretar allmennhetens krav til rettsikkerhet, fordi viktig informasjon i dokumentene kan gå tapt. Dermed kan dokumentpubliseringen, til tross for riktig prosedyre, både kunne rammes av bestemmelsene i DTLs § 9 om universell utforming av IKT, og i § 4 om inndirrekte diskriminering.

Lars Bjørndal leder IKT-utvalget i SAF

Magne Bolme leder SAF