Forespørsel om møte med BLD

På torsdag før pinse sendte Synshemmede Akademikere brev med forespørsel om å få et møte med BLD. Brevet kan du lese her.

Synshemmede Akademikere Postboks 5911 Majorstuen 0308 OSLO e-post: styre(krøllalfa)saf-org.no

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep
0030 OSLO

Forespørsel om møte vedrørende dtl.

Synshemmede Akademikere ber med dette om et møte med politisk ledelse i BLD. På møtet vil vi diskutere situasjonen når det gjelder antidiskrimineringspolitikken overfor funksjonshemmede etter at Regjeringen stoppet arbeidet for en helhetlig diskrimineringslov.

Synshemmede Akademikere er en interesseorganisasjon for synshemmede med og i høyere utdanning. Arbeidsmarkedspolitikk, utdanningspolitikk og spørsmål knyttet til IKT er tre viktige arbeidsområder for oss. Disse områdene overlapper hverandre i forhold til et godt lovvern mot diskriminering av funksjonshemmede. Synshemmede Akademikere har derfor vært en av de organisasjonene som har arbeidet mest aktivt med dette feltet helt siden vi kom med innspill til nou 2001:22 Fra bruker til borger.

Arbeidet har båret frukter, men i løpet av de par siste årene har vi opplevd stillstand og flere tilbakeslag. Vi mener nå tiden er moden for å be om et møte med politisk ledelse i BLD hvor vi kan legge frem våre synspunkter på en rekke områder der utviklingen etter vår mening går i feil retning.

Forskriften til § 11 i dtl. er blitt sterkt forsinket i forhold til stortingets vedtatte frist. Dette er meget alvorlig fordi § 11 i dtl. med forskrift skulle være bærebjelken i alt lovvern av universell utforming av IKT rettet mot allmennheten, og uten den har vi i realiteten et meget svakt lovvern på IKT-området. Den manglende forskriften svekker i tillegg det lovvernet av universell utforming av IKT vi allerede har i § 9 i dtl. Slik situasjonen nå er, har LDO problemer med å behandle innkomne klager på diskriminering i henhold til § 9 i dtl. Ut fra det vi hører om forskriftsarbeidet, frykter vi videre at den forskriften vi om sider får vil bli svak og uthult. Vi ser så alvorlig på situasjonen at vi har sendt saken til stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I brev fra BLD til LDO 13. april vedrørende forholdet mellom § 9 og § 11 i dtl. kommer det fram opplysninger som tyder på at regjeringen vil fjerne den individuelle klageretten på diskriminering etter § 9 når det gjelder IKT. Dette er etter vår mening en såpass sterk svekking av lovvernet i forhold til det stortinget vedtok, at det vil kreve lovendring.

I brev fra BLD til oss av 13. februar samt i prop. 106 S (2011-2012) kap. 4.2.3.2 gjør departementet gjeldende at individuell tilrettelegging er nok til å sikre funksjonshemmede tilgang til den IKT som brukes på arbeidsplassen, og at universell utforming av IKT på arbeidsplasser derfor ikke er nødvendig. Vi mener at individuell tilrettelegging ikke kan erstatte universell utforming, kun være et supplement. Dette kan vi begrunne.

Videre vil vi etterlyse resultatet av den utredningen som utdanningsdirektoratet gjorde av innføring av universell utforming av IKT i utdanningssektoren. Vi mener også i dette tilfellet at individuell tilrettelegging ikke kan erstatte universell utforming.

Vi er også skuffet over at Regjeringen ikke vil sikre oss et rettskrav på tilgang til varer og tjenester, slik det kommer fram i Prop. 106 S (2011-2012) kap. 4.2.3.2. Uten et slikt rettskrav på varer og tjenester kan vi ikke sikres et fullverdig lovvern mot diskriminering. Vi vil videre hevde at, hvis FN-konvensjonens forpliktelser skal oppfylles er et rettskrav på tilgang til varer og tjenester nødvendig.

Vi er bekymret for at Regjeringen med dette har satt bom for et videre arbeid for å forbedre lovvernet mot diskriminering av funksjonshemmede og spesielt synshemmede. Det vil etter vår mening føre til at vi blir sittende igjen med store huller i lovvernet. Vi er videre skuffet over at Regjeringen ser ut til å ville bruke sosialpolitiske virkemidler til å dekke disse hullene. Vi mener at slike virkemidler aldri må brukes som en diskrimineringskamuflator.

Med hilsen

Magne Bolme Terje Pettersen Leder, Synshemmede Akademikere Leder, Likestillings- og diskrimineringsutv.