MUSIKKONFERANSE

Skrevet av: Nina Tveter

Konferanse med vekt på synshemmede musikkstudenter og musikeres arbeidsforhold i Norge i dag; RAPPORT

Synshemmede studenter og høyere utdannedes forenings musikkonferanse fant sted på Norges Musikkhøgskole den 19. og 20. mai d.å. Foruten de 20 deltakerne var representanter for Institutt for musikk og teater, Norges Musikkhøgskole, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Huseby utdanningssenter for synshemmede til stede. Til tross for at representanter for Utdannings- og Forskningsdepartementet og Kirke- og Kulturdepartementet var invitert, var ingen av disse til stede på konferansen.

Innhold

BLINDESKRIFTSNOTER

FAKTA OM SITUASJONEN FØR OG NÅ

Innledning ved musikklærer Gunleik Bergrud

Gunleik Bergrud innledet med å gi den historiske bakgrunnen for dagens situasjon. Han sa at Norges blindeforbund, N.Bf., har stått for noteservice til synshemmede her i landet de siste 70 årene. Musikeryrket, og kanskje særlig organistyrket, har lenge vært et betydelig yrke for synshemmede arbeidstakere, og N.Bf. har derfor sett det som sin oppgave å dekke denne yrkesgruppens behov for noter enten de ble trykt i N.Bf.'s trykkeri i Bergen eller ble skrevet for privatpersoner etter bestilling.

Da N.Bf. vedtok at denne servicen skulle opphøre fra og med den 15. mars 1989, oppstod imidlertid et vakuum, og til tross for at institusjonen ikke har fått økte bevilgninger, har den noteproduksjon som har funnet sted det siste året, foregått på Huseby utdanningssenter for synshemmede. Produksjonen har dessuten bare gjeldt musikkstudenter, så formelt sett har synshemmede yrkesmusikere ikke hatt noe tilbud det siste året.

Bergrud kom også inn på at til tross for at man flere steder i verden har forsøkt å utvikle dataprogrammer som kan overføre noter i vanlig trykk direkte til blindeskrift, har man enda ikke lykkes i å finne fram til noen tilfredsstillende løsning. Enten må dataprogrammene gjøres bedre, eller man må akseptere endringer i blindeskriftsnotene. Han sa at man på Huseby utdanningssenter er av den oppfatning at en ikke kan akseptere en annen oppstilling av blindeskriftsnotene enn dagens, som slik Huseby utdanningssenter ser det, gir det best lesbare resultat. EDB-produksjonen på Huseby er derfor manuell som de fleste steder ellers i verden, og produksjonsmetoden består pr. i dag i å skrive og tekstbehandle blindeskriftnoter ved hjelp av EDB.

Bergrud opplyste at Huseby utdanningssenter det siste året har produsert 60 titler på til sammen ca. 3500 sider, og at man med dagens kapasitet kan trykke opptil 5000 sider i året, forutsatt at man får opprettet og besatt en noteskriverstilling.

Bergrud sa at det pr. i dag bare finnes en kvalifisert person i landet som kan besette en slik stilling, og at det dessuten er problematisk å rekruttere folk til å skrive noter for blinde, fordi utdanningen er tidkrevende. Med godt kjennskap til det ordinære notesystemet, vil en slik utdanning ta 2 år.

Bergrud kom også inn på hva som bør tas hensyn til ved produksjon av noter i blindeskrift. Ved innstudering må alle noter, foredragstegn, buer etc. komme klart fram, og hvor mye av en note som skal produseres, avhenger av i hvilken sammenheng den synshemmede skal delta. Hvis man f.eks. bare skal innstudere en stemme fra et korverk, er det rimelig å skrive ut bare den ene stemmen. Hvis man er en del av et ensemble derimot, må man i tillegg til å få sin egen stemme nøyaktig skrevet ut med foredragstegn og det hele, også få den satt opp sammen med de andre stemmene i såkalt partituroppstilling (det vil si alle stemmene satt opp under hverandre takt for takt). Ved partituroppstillingen sløyfes imidlertid alle tegn som kan virke forstyrrende på oversikten.

Bergrud sa videre at verkanalysen har budt på til dels store problemer både for noteskriver og student. Selv om det også finnes metoder for auditiv analyse, bygger verkanalysen i dag nesten utelukkende på partiturlesning, og Bergrud understreket at dette kompliserer situasjonen vesentlig for synshemmede musikkstudenter. Seende kan overskue en hel side av gangen og lese på kryss og tvers for raskt å sile ut det vesentlige. For en blind eller svaksynt er dette helt umulig. Man kan bare lese en og en note av gangen - omtrent som om man skulle se gjennom et bittelite vindu eller display, og dersom to stemmer i et partitur skulle vise seg å være helt identiske, ville ikke en synshemmet kunne oppdage dette uten videre. Det en som noteskriver gjerne ville gjøre i verkanalysesammenheng for å spare tid og krefter både for seg selv og studenten, var å skrive ut bare det som er vesentlig for analysen. For at noteskriveren skal kunne gjøre det, er han avhengig av å vite hva slags analyse man er ute etter og hvordan læreren har tenkt å legge det opp. Læreren bør derfor ha kontakt med noteskriver for å finne fram til en akseptabel løsning. Som et vellykket eksempel på slik tilrettelegging, nevnte Bergrud et samarbeid med Institutt for musikkvitenskap ved UiO i forbindelse med et Händelseminar for noen år tilbake.

Bergrud mente at den beste analysemetoden for en synshemmet antakelig vil være en kombinasjon av lytting og partiturlesning. Man kan lytte så langt det går, og kikke etter i noten når det er nødvendig med hensyn til temaer, motiver, harmonikk osv.

Han sa videre at når en synshemmet i direksjonsammenheng skal innstudere alle stemmene med et kor eller et orkester, må vedkommende få hver enkelt stemme skrevet ut som ved ensemblespill. Når den synshemmede skal dirigere hele koret eller orkestret derimot, blir det som ved verkanalysen, en blanding av lytting og lesning.

Bergrud fremholdt at målet for de notene som produseres, er at de skal være funksjonelle i størst mulig grad. Det vil si at det skal ta så kort tid som mulig å lese dem, og det betyr igjen at det som ikke er absolutt nødvendig, tas bort. Uansett vil blindeskriftnoter være adskillig senere å lese enn vanlige noter fordi man ikke får det store overblikket.

Bergrud opplyste at Huseby utdanningssenter for synshemmede også har et tilbud til landets musikkutdanningsinstitusjoner som har integrerte, synshemmede studenter. Dette tilbudet kan dreie seg både om rådgivning til lærere og støtteundervisning til studenter. Behovene må imidlertid meldes før skoleårets start. Bergrud understreket at kontakt mellom musikk-utdanningsinstitusjon, student og Huseby kan være av avgjørende betydning for integrerte, synshemmede musikk-studenter.

Bergrud understreket også at det er helt nødvendig å tilrettelegge musikkutdanningen for synshemmede, men det bør ikke bety at den skal bli lettere faglig sett. Det har synshemmede aldri akseptert, og det skal de heller aldri akseptere. Synshemmedes musikkutdanning skal være like mye verd som alle andres utdanning, og for å oppnå dette, er det viktig at man tilrettelegger studier og eksamener på en fornuftig måte. når det gjelder eksamen i primavistaspill, f.eks., som er umulig for synshemmede, bør ikke tilretteleggingen bestå i at eksamenen sløyfes. Den synshemmede bør i stedet få lengre tid på forberedelsen slik at han eller hun kan lære stykket utenat, noe som vil være helt i tråd med en synshemmet musikers innstuderingspraksis. Bergrud understreket at når man lærer stoffet utenat på denne måten, kan man brukes på akkurat samme måte som alle andre musikere.

Bergrud var opptatt av at musikkutdanningen fremdeles skal være en aktuell utdanning for synshemmede. Han understreket i den forbindelse at riktignok er man ikke mer musikalsk enn andre om man ser lite eller ingenting, men man er ikke mindre musikalsk heller, og synshemmede musikere skal derfor ikke spille i annendivisjon. Bergrud avsluttet med å si at det er musikaliteten som bør avgjøre hva slags musiker man skal være, og ikke grad av synshemning.

I den påfølgende debatten ble spørsmålet om noteproduksjon til yrkesaktive reist, men det ble slått fast at yrkesmusikerne pr. i dag ikke har noe formelt tilbud. Det ble riktignok nevnt at alle har mulighet til å skaffe seg noter dersom de selv betaler avskrivningsarbeidet, men det var lite kjent blant konferansedeltakerne og derfor også lite benyttet. Det ble dessuten understreket at et notetilbud ikke bare må gjelde yrkesmusikere og studenter - det må også gjelde barn i kommunale musikkskoler, hobbymusikere osv.

Spørsmålet om hvem som egentlig har adgang til å få produsert noter på Huseby utdanningssenter, ble også reist. Det viste seg da at det pr. i dag ikke finnes noen klare retningslinjer for dette, men alle har rett til å låne noter som allerede er produsert. Det ble imidlertid understreket at man ikke bare har behov for å låne noter, man burde også ha anledning til å kjøpe dem.

Det ble stilt spørsmål om hvem som skriver noter nå ettersom det ikke er ansatt noen noteskriver ved Huseby utdannings-senter. Bergrud svarte at det er to musikklærere ved utdanningssenteret som skriver dem på fritiden. Han ønsket imidlertid at noteskrivingen ble innlemmet i musikklærerstillingen.

Spørsmål vedrørende verkanalyse ble også reist. Det ble påpekt at det er studenten selv som ut fra partituret skal finne ut hva som er vesentlig og ikke, men det ble fremholdt at en viss tilrettelegging av partituret er nødvendig for at en synshemmet skal stille på lik linje med en seende.

FORMIDLING OG PRODUKSJON AV FAGLITTERATUR

Hvilket tilbud har synshemmede musikkstudenter i dag?

Innledning ved Carita K Rossevik, studiebibliotekar i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Carita Rossevik innledet med å si at hun høsten 1989 sammen med andre representanter for Norsk lyd- og blindeskrift-bibliotek, som da var en nyopprettet stiftelse, ble invitert til et uformelt introduksjonsmøte på Huseby utdanningssenter for synshemmede. På møtet ble det snakket generelt om produksjon av studielitteratur til elever og studenter, og man kom fram til at det var mye NLB's studiebibliotek og Huseby utdanningssenter kunne samarbeide om. Man var til og med inne på tanken om å få til en nordisk konferanse for produsenter av lærebøker på ulike nivå.

Rossevik opplyste at Huseby utdanningssenter På dette møtet for første gang slo til lyd for at ansvaret for musikk og fysioterapi etter deres mening burde være NLB's. Man mente at om ikke NLB kunne overta selve produksjonen, så burde institusjonen iallfall ha det økonomiske ansvaret. Dette kom som en overraskelse på NLB's representanter som inntil da hadde hatt inntrykk av at dette ifølge tradisjon og hevd var et ansvar Huseby utdanningssenter ønsket å beholde.

Rossevik sa videre at NLB's representanter etter møtet ble vist rundt i det såkalte musikkbiblioteket. Dette viste seg å være et loftsrom med en haug noter på gulvet. Det ble opplyst at bare en tredjedel av disse var katalogisert, og at kata-logiseringsarbeidet var foretatt av en bibliotekar på engasjement. Engasjementet utløp imidlertid før bibliotekaren hadde rukket å gjøre seg ferdig.

For Rossevik var dette et kultursjokk, særlig fordi det gjaldt en gruppe mennesker som ikke har samme mulighet som andre til å holde seg generelt orientert om hva som finnes av noter og faglitteratur. Rossevik understreket imidlertid at dette ikke er en anklage mot noen, men snarere et bevis på at ansvaret når det gjelder musikkstudenter og aktive musikere, i dag er uavklart. Hverken Huseby utdanningssenter eller noen annen institusjon er noen gang blitt tildelt de økonomiske ressurser som skal til for å rydde opp i notekaoset og ivareta synshemmede musikere og musikkstudenters behov på en akseptabel måte. Rossevik mente derfor at det var viktig for konferansen å ta stilling til hvilken institusjon som bør ha dette ansvaret for framtiden, uansett hvilken institusjon det måtte bli, slik at den ene institusjonen ikke behøver å konkurrere med andre om tildeling av midler.

Rossevik opplyste videre at etter å ha drøftet saken internt, har NLB fulgt opp ved å avholde et møte den 14. mai d.å. der representanter for mediateket ved Huseby utdanningssenter, studenter og yrkesmusikere var til stede. De sistnevnte orienterte om sin studie- og arbeidssituasjon, og det ble da klart for Rossevik at man her står overfor enorme problemer.

Hun opplyste imidlertid at selv om NLB fremdeles vet svært lite om dette, har institusjonen besluttet å bidra til at det blir fortgang i saken. Hun sa videre at NLB bare kan overta ansvaret for produksjon og formidling av noter og faglitteratur til synshemmede musikere og musikkstudenter under forutsetning av at denne gruppen kan gis et fullgodt tilbud uten at det går på bekostning av det tilbudet NLB's studiebibliotek i dag gir til andre grupper av synshemmede studenter. Det forutsetter igjen at NLB får de nødvendige ressurser både økonomisk og personalmessig, og Rossevik understreket at NLB ikke er villig til å overta noe som helst uten at denne forutsetningen er til stede. Rossevik sa videre at NLB stiller seg åpent i diskusjonen om disse problemene og ønsker at man skal komme fram til en løsning der musikkstudenter får like god service som alle andre grupper av synshemmede studenter og der yrkesmusikerne får den servicen de trenger for å kunne utøve sitt yrke.

Forutsetningen for dette må være et samarbeid på alle nivå der studentene bør stå sentralt. Rossevik understreket at studenter på høyskolenivå har større forutsetninger for å overta ansvar for egne studier enn studenter på videregående nivå. Hun mente derfor at det ikke bør finnes noen formynder for studenter på høyere nivå. Rossevik la stor vekt på at det hverken er NLB eller noen annen institusjon som skal avgjøre hvor ansvaret for musikk bør ligge. Det er det brukerne selv som må avgjøre.

Rossevik kom videre inn på hvordan NLB kunne tenke seg å organisere et eventuelt servicetilbud til synshemmede musikere og musikkstudenter. Rossevik sa at i så tilfelle bør man være åpen for samarbeid med alle produsenter som finnes både nasjonalt, nordisk og internasjonalt, og hun mente at det ville være nærliggende for NLB å ta utgangspunkt i den svenske modellen der man har gått inn for å ha et nært samarbeid med Danmark som har nordens beste musikkbibliotek for synshemmede. Svenskene har allerede inngått en skriftlig avtale med det danske biblioteket og har overlevert hele sin notesamling til Danmark hvor den er blitt registrert og katalogisert. Det danske biblioteket har musikkbibliotekarer og er kjent for å yte god service.

Rossevik understreket at den organiseringen hun nå har skisert, ville være helt i tråd med Studiebibliotekets nåværende organisasjonsmodell. Hun sa i den forbindelse at Studiebiblioteket i dag ikke har noe eget produksjonsapparat. All produksjon skjer der kompetansen finnes, og produsentene oppsøkes der de er, for ofte er produksjonen på et område så liten at man ikke kan knytte produsentene fast til seg.

Rossevik sa videre at dersom NLB skal overta formidling og produksjon av noter og faglitteratur til synshemmede musikere og musikkstudenter, må Studiebiblioteket i det minste ha en musikkbibliotekar på engasjement i f.eks. en toårsperiode for å få kartlagt behovene og organisert produksjonen her til lands.

Rossevik understreket imidlertid at NLB foreløpig ikke har søkt om ressurser til å overta ansvaret for musikk og fysioterapi. I NLB's virksomhetsplan for 1991 står det riktignok nevnt i kommentarene til budsjettforslaget at Huseby utdanningssenter ønsker at NLB skal overta ansvaret for fysioterapi og musikk, men noe mer konkret finnes ikke, og i de kalkyler som er gjort, er bare de studentgrupper NLB allerede har ansvaret for, tatt med. Dessuten vil Studiebiblioteket ikke uten videre kunne yte service til yrkesaktive musikere, selv om Studiebiblioteket i sitt budsjettforslag for inneværende år for første gang har gått inn for å utvide servicen til også å omfatte yrkesaktive. Dette gjelder nemlig bare de fagområder Studiebiblioteket allerede har ansvar for på studentnivå.

Etter at Rossevik hadde holdt sin innledning, ble det referert to brev. Det ene var fra Synshemmede studenter og høyere utdannedes forening, SSHF, til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Det andre var fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek til Kyrkje- og kulturdepartementet. SSHF's brev fulgte dessuten som vedlegg til NLB's brev. Brevene gjengis i sin helhet nedenfor:

Synshemmede studenter og høyere utdannedes forening, SSHF

Pb. 1060 - Blindern

0316 OSLO 3 Oslo, 16. mars 1990

Til NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTSBIBLIOTEK

Oslo

VEDRØRENDE ANSVAR FOR STUDIELITTERATUR TIL SYNSHEMMEDE MUSIKKSTUDENTER.

Synshemmede studenter og høyere utdannedes forening, SSHF, vil med dette påpeke at vi finner det påfallende at musikkstudenter og fysioterapistudenter, som de eneste grupper av synshemmede studenter som tar høyere utdanning, ikke får produsert og formidlet faglitteratur i Norsk Lyd- og Blindeskriftsbiblioteks Studiebibliotek. Det ser ellers ut til at den normale ansvarsfordelingen mellom Studiebiblioteket i Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek og Huseby utdanningssenter for synshemmede er at Huseby har det prinsipielle ansvaret for å formidle og produsere bøker til elever til og med den videregående skolen, mens Norsk Lyd- og Blindeskriftbiblioteks Studiebibliotek har det prinsipielle ansvaret for slik produksjon til all postgymnasial utdanning, hvilket skulle tilsi all høyere utdanning, også musikk og fysioterapi.

Når fysioterapi- og musikkutdanningen har blitt hengende ved Huseby så lenge, har dette utelukkende tradisjonelle og ikke faglige årsaker. SSHF ser imidlertid ingen grunn til å opprettholde denne tradisjonen, og særlig ikke når Huseby utdanningssenter selv ønsker å slippe ansvaret for utdanning på høyere nivå, noe de hverken har faglige eller økonomiske ressurser til. Det er dessverre også studentenes erfaring. Produksjonstiden på bøker er altfor lang, og formidlingen av litteratur fra utlandet er altfor dårlig.

Når det gjelder de økonomiske konsekvenser dette vil få for Norsk Lyd- og Blindeskriftbiblioteks Studiebibliotek dersom de overtar ansvaret for fysioterapi- og musikkutdanning, vil ikke disse bli så store så vidt vi kan se. Saken er mer av prinsipiell enn av økonomisk karakter. Det er viktig at man her ivaretar fysioterapi- og musikkstudenter like godt som man ivaretar alle andre synshemmede studenter som er i høyere utdanning. Dersom dette ikke gjøres, kan resultatet bli at fysioterapi- og musikkstudenter må gi opp sine studier og heller begynne på andre fag som fra før sorterer under Studiebiblioteket i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

SSHF håper at våre synsmåter blir tatt hensyn til, og at det snarest kan skje en overflytting av fysioterapi- og musikkstudenter fra Huseby utdanningssenter til Studiebiblioteket i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek der de naturlig hører hjemme, så også disse studentgruppene kan ta høyere utdanning på lik linje med alle andre synshemmede studenter.

Med vennlig hilsen

for SSHF

Nina Tveter

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Pb. 5834 - Hegdehaugen

0308 OSLO 3 Oslo, 2. 4. 1990

Til Kyrkje- og kulturdepartementet

Kulturavdelingen

BIBLIOTEKTENESTA TIL SYNSHEMMA MUSIKK- OG FYSIOTERAPISTUDENTAR

NLB har fått oppmoding fra bibliotektenesta ved Huseby utdanningssenter for synshemma om å ta opp denne saka med Kulturdepartementet. Pga den vanskelege budsjettsituasjonen på Huseby er bibliotektilbodet til musikk- og fysioterapistudentane svært mangelfullt.

Studentane i desse høgskolefaga, som er rekna som tradisjonelle fag for synshemma, og fordi Huseby har utdanningstilbod i dei, har fått si bibliotekteneste på Huseby.

I NLB og Huseby sine budsjettforslag for 1991 vert det gjort merknader om at dei respektive departementene bør vurdere om denne bibliotektenesta skal flyttast til NLB som gir bibliotekteneste til andre synshemma studentar. Pga den vanskelege biblioteksituasjonen for musikk- og fysioterapistudentane, vil det vere ønskeleg å framskunde denne vurderinga.

Det vil iallfall vere nødvendig med auka ressursar der bibliotektenesta skal skje. I brev fra Synshemmede studenter og høyere utdannedes forening vert det hevda at det vil få små økonomiske konsekvensar for NLB om vi tar over denne tenesta. Produksjon av studielitteratur er kostnadskrevjande i alle fag, og musikk vil i tillegg stille store faglege krav.

Gjennomsnittskostnadene pr. student i NLB's studiebibliotek ligg på 40 000 - 50 000 kr. pr. år, og med 15 - 20 nye studentar i tillegg til dei 63 vi har i 89 - 90, vil det både få økonomiske og personalmessige konsekvensar.

Vi ber om ei snarleg avklaring på dette spørsmålet, og at det blir gitt ressursar til å styrke bibliotektenesta til musikk- og fysioterapistudentane.

Med vennleg helsing

Jostein Rabben direktør

Vedlegg: brev av 16. 3. fra Synshemmede Studenter og Høyere Utdannedes Forening: "Vedrørende ansvar for studielitteratur til synshemmede musikkstudenter"

I debatten som fulgte ble det opplyst at det som befinner seg på loftet på Huseby utdanningssenter, bare er en del av notesamlingen. Resten er katalogisert og finnes på kort i mediateket. Det ble dessuten presisert at Huseby fra og med 1. juni d.å. har ansatt en musikkbibliotekar på engasjement som skal avslutte katalogiseringsarbeidet.

Fra Huseby utdanningssenters side ønsket man også å få klarlagt hva studentene siktet til i sitt brev til NLB. Studentene svarte at de først og fremst hadde hatt formidling og produksjon av faglitteratur i tankene da de foretok henvendelsen. Noteformidlingen ved Huseby fungerer etter deres mening bedre enn produksjonen av faglitteratur, men for å skape ryddige forhold, ble det påpekt at det nok er mest hensiktsmessig at formidling og produksjon av noter og faglitteratur skjer på ett og samme sted.

I dag er det mediateket ved Huseby utdanningssenter for synshemmede som står for det som finnes av produksjon og formidling av noter og faglitteratur innen musikk til synshemmede i hele landet. På tross av at mediateket var invitert til å holde en innledning om denne virksomhet på konferansen, fant de ikke en gang å kunne være til stede. Det ble derfor fremholdt av andre som hadde vært til stede på møtet i NLB 14. mai d.å. som Rossevik refererte til i sin innledning, at man fra Huseby utdanningssenters side på dette møtet hadde gitt klare signaler om at institusjonen ikke har de økonomiske ressurser som skal til for å ivareta synshemmede musikkstudenter på en tilfredsstillende måte. Huseby utdanningssenter gikk derfor inn for å trappe ned sitt formelle ansvar for denne gruppen, men understreket at institusjonen gjerne ville få orden på notesamlingen og gikk på det sterkeste inn for at notebibliotekets fysiske beliggenhet skulle være Huseby også for framtiden. Det ble dessuten fremholdt at Huseby utdanningssenter har en musikklinje og derfor også den faglige kompetansen som skal til.

Tanken om en helt selvstendig notesentral, hvor det skulle være anledning til både å kjøpe og låne noter, ble også kastet fram. Man mente at det ikke bare er musikkstudenter og musikere som skal ha rett til noter. Også barn som vil lære å spille må ha tilgang. Noter må være tilgjengelig for alle som har interesse av det og bør ikke bare være forbeholdt dem som tar en viss type utdanning, slik tilfellet er i dag.

Det ble presisert at selv om ikke alle har rett til å få produsert stoff i NLB, så har alle rett til om ikke å kjøpe så iallfall å låne.

Det var enighet om at dersom noteservicen skal bli bedre, må det opprettes to nye stillinger, både en noteskriverstilling og en musikkbibliotekarstilling. Som utøvende musiker har man ofte behov for å få produsert en note på kort varsel, og da er det ikke tid til å sende materialet til Danmark og tilbake igjen.

Konferansen kom i løpet av debatten fram til at NLB må overta ansvaret for produksjon og formidling av blindeskriftnoter og faglitteratur til synshemmede musikere og studenter. Huseby utdanningssenter bør i den forbindelse beholde ansvaret for produksjon og formidling av noter og lærebøker til barn i grunn- og videregående skole. Konferansen gikk derfor inn for å henstille de berørte instanser om å forhandle seg fram til en overgangsordning inntil det blir mulig for NLB å overta. I den forbindelse satte konferansen ned en redaksjonskommite som fikk i oppdrag å utarbeide et resolusjonsforslag der disse synsmåtene ble gjort kjent. Resolusjonsforslaget blir gjengitt nedenfor:

#+BEGINQUOTE

RESOLUSJON

Synshemmede studenter og høyere utdannedes forenings (SSHF's) musikkonferanse som fant sted på Norges musikkhøgskole den 19. og 20. mai d.å., vil uttale følgende til Utdannings- og Forskningsdepartementet, Kirke- og Kulturdepartementet, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Huseby utdanningssenter for synshemmede:

 1. Konferansen ser det som helt nødvendig at det opprettes klart definerte stillinger som noteskrivere. Dagens situasjon, nemlig at slikt arbeid gjøres som ekstraarbeid, er helt uholdbar og gir ikke den nødvendige sikkerhet for jevn produksjon av noter i blindeskrift.
 2. Det bør opprettes en offentlig noteformidling, til- gjengelig for alle som trenger blindeskriftnoter til yrket, studium og hobby. Vi ser det som naturlig at ansvaret for en slik formidling legges til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Vi ser bibliotekarkompetansen som like nødvendig for noteformidling som for formidling av all annen litteratur. Det forutsettes at biblioteket tar ansvar for:

  A: Formidling av allerede trykte noter i inn- og utland.

  B: Overføring av nytt notemateriell til blindeskrift.

 3. Konferansen refererer til ordningen ved Statens Trykeri og Bibliotek for Blinde i København, der en både kan låne og kjøpe noter. Konferansen ser denne ordningen som en ideell løsning også for norske forhold.
 4. På kort sikt trengs det en overgangsordning for produksjon og formidling av noter i blindeskrift, til yrkesmusikere så vel som til musikkstudenter. Konferansen ber de berørte instanser om snarest å forhandle seg fram til en slik overgangsordning.

#+ENDQUOTE

HVILKE FORUTSETNINGER MÅ VÆRE TIL STEDE FOR AT NORSKE MUSIKKUTDANNINGSINSTITUSJONER SKAL KUNNE GI ET FULLGODT TILBUD TIL SYNSHEMMEDE MUSIKKSTUDENTER?

Innledning ved Bjørn Kruse, prorektor ved Norges musikkhøgskole

Bjørn Kruse innledet med å si at det faglige og sosiale miljøet synshemmede representerer, er svært fremmed for ham. Han mente at han selv representerer nettopp den gruppen mennesker han ønsker å henvende seg til, og at han som musiker og privatperson og som representant for en musikkutdannings-institusjon, selv er et symptom på mye av det han ønsker å rette søkelyset mot. Kruse sa at han synes det er viktig at synshemmede musikere får vite hvor lite musikkmiljøet de ferdes i, vet om dem.

Han opplyste at Norges musikkhøgskole pr. i dag ikke har noen beredskap hverken på papiret eller i hodet som ivaretar funksjonshemmede studenters behov og interesser bortsett fra en heis og et toalett for rullestolbrukere. Dette siste er imidlertid ikke et resultat av en bevisst hensyntagen fra institusjonens side, men rent fysiske, byggetekniske detaljer som arkitekten er pålagt å ha med.

Kruse kom videre inn på beredskap i forbindelse med inntak av funksjonshemmede studenter, og han delte denne beredskapen inn i tre hovedfelt: faglig beredskap, sosial beredskap og fysisk-praktisk beredskap. Han understreket på det sterkeste at disse områdene er like viktige og dessuten avhengige av hverandre.

Kruse mente at faglig beredskap må innebære at studieplanene er så fleksible, at de krav som stilles for å få godkjent et fag, kan oppnås på forskjellige måter, og ikke bare på en gitt måte som i dag. I visse tilfeller mente han også at enkelte fag bør kunne sløyfes eller erstattes med andre. Når det gjelder synshemmede, sa han at man på Musikkhøgskolen har erfaring for at selv om synshemmedes arbeidsmetoder i enkelte fag skiller seg fra seendes, tilfredsstiller de synshemmede studentene allikevel de samme eksamenskrav som sine medstudenter. Faglig beredskap forutsetter derfor at veien til målet kan ha alternative ruter, og ikke bare små nyanser som i dag. Hvis målet f.eks. er å utdanne seg til musikkpedagog, burde det være ulike kriterier for oppfyllelsen av de kravene som stilles, kriterier som tar hensyn til studenter med fysiske handicap. Den faglige beredskapen har selvfølgelig også med bibliotektjenester å gjøre, men Musikkhøgskolens bibliotek har så vidt Kruse kan se, ikke noe bevisst forhold til å tilfredsstille funksjonshemmede musikkstudenters behov.

Kruse sa videre at sosial beredskap bør innebære forståelse og innsikt i funksjonshemmedes virkelighet. Det burde f.eks. ikke virke som om man skulle ha besøk fra en annen planet når en funksjonshemmet passerer gjennom kantinen.

Kruse sa at dette har med holdninger å gjøre både hos lærere og studenter og hos det administrative personalet. Han hevdet at det i dag faktisk er så sjelden man innenfor musikkmiljøer ser eller har kontakt med funksjonshemmede, at det blir uvant rent kommunikasjonsmessig. Han sa at man lett føler seg overrumplet av sin egen klossethet, selv om man i utgangspunktet trodde man var i stand til å takle situasjonen. Kruse understreket derfor at det er viktig å bearbeide sine egne holdninger før man tar inn en funksjonshemmet student, slik at man unngår fordommer og naive forestillinger.

Kruse sa videre at når det gjelder den praktiske beredskapen, bør det heller ikke forekomme overraskende momenter slik det gjør i dag. Man burde ha et svar på hvordan man har tenkt at f.eks. en synshemmet skal kunne finne et ledig øverom ved hjelp av en lampe som lyser, eller hvordan en rullestolbruker skal kunne komme seg inn i Lindemannsalen. I dag er det siste umulig. Det er trapper alle veier.

Kruse mente at de behov som tilfredsstilles for funksjonsfriske studenter, selvsagt også bør være tilfredsstilt for alle studenter enten de er funksjonsfriske eller ikke. Spørsmålet er hva som kan gjøres for å bedre dagens forhold. Kruse mente i den forbindelse at man ikke bare må se på Musikkhøgskolen som et fagkloster, men også som et ledd i en utdanningssyklus, som har med tiden både før og etter Musikkhøgskolen å gjøre. Når synshemmede musikk-studenter kommer fra andre utdanningsinstitusjoner, mente Kruse at det må være en selvsagt oppgave for disse institusjonene å informere Musikkhøgskolen om de spesielle behov disse synshemmede studentene har. Kruse understreket også viktigheten av at de synshemmede studentene får grundig kjennskap til de tilstander som råder på Musikkhøgskolen før de begynner, slik at de kan innstille seg både faglig, sosialt og praktisk på Musikkhøgskolens virkelighet.

Kruse mente at det kanskje bør utarbeides et regelverk som kan ivareta synshemmedes situasjon både før, under og etter endt studium. Han understreket at et slikt regelverk må dikteres av dem det gjelder, nemlig de synshemmede selv. Han understreket videre på det sterkeste at musikkutdannings-institusjonene ikke kan komme fram til et slikt regelverk på egen hånd, og det er farlig at de som styrer disse institusjonene, pretenderer å kunne vite hva som er best. Kruse sa at Musikkhøgskolen stiller seg ytterst positiv til et samarbeid for å bedre situasjonen for funksjonshemmede musikkstudenter og vil gjerne gi impulsen til at det formuleres et forslag til slike retningslinjer.

Kruse avsluttet med å si at utdanningsinstitusjonene må være fleksible i sine krav. Det må være mulig å tilrettelegge et studium for et menneske som ikke klarer visse deler av det grunnet rent fysiske handicap, slik at vedkommende kan få sine eksamener. Han mente at systemet i dag på mange måter er så stivt og tatt for gitt, at man aldri har reflektert over at det kanskje kunne være annerledes. Musikkutdannings-institusjonene må tenke konstruktivt og ikke bare ta et ståsted som om alle var like.

I den påfølgende debatten ble det påpekt at det ikke er nødvendig å tilrettelegge alle fag, men når det gjelder kordireksjon og verkanalyse, er tilrettelegging helt avgjørende. Den enkelte faglærers oppfølging blir derfor svært viktig, og selv om administrasjonen ved en utdannings-institusjon stiller seg positiv til inntak av synshemmede studenter, har det dessverre hendt at oppfølging fra faglærere har sviktet. Det ble understreket fra musikkutdanningsinstitusjonenes side at de synshemmede studentene selv må informere om sine behov. Ellers har man ingen forutsetninger for å kunne hjelpe. Fra studenthold ble det svart at de gjerne gir beskjed om hvilke behov de har, men at det av og til kan være vanskelig å forutse dem når man ikke kjenner fagets oppbygning og struktur. Det er derfor viktig at nye musikkstudenter får kontakt med forhenværende for å få råd og vink. Likevel kommer man aldri utenom den direkte kommunikasjonen mellom utdanningsinstitusjon og student, og en synshemmet musikkstudent er i stor grad selv ansvarlig for hvordan studiene skal gjennomføres. Det er imidlertid vesentlig at arrangeringen av eget studium ikke blir så omfattende at det går på for stor bekostning av det faglige.

Formulering av generelle retningslinjer ble også diskutert. Det ble fremholdt at slike retningslinjer i så fall ikke må bli for generelle. Synshemmede er ikke like og kan ha forskjellige arbeidsmetoder. Et annet viktig moment er at musikkutdanningen som sådan stadig gjennomgår forandringer.

Tanken om samarbeid mellom musikklinjen ved Huseby utdanningssenter og landets ordinære musikkutdannings-institusjoner ble også kastet fram. Man tenker seg da en modell der studentene følger undervisning og tar eksamener ved landets ordinære musikkutdanningsinstitusjoner, mens Huseby støtter opp underveis når det er nødvendig.

Det ble dessuten opplyst at det på ingen måte er nytt at synshemmede studerer musikk ved ordinære musikkutdannings-institusjoner. Den første blinde som gjorde det, tok organisteksamen ved Musikkonservatoriet i 1917, og inntil musikklinjen ved Huseby utdanningssenter ble opprettet i 1976, var det vanlig at synshemmede tok sine eksamener ved ordinære musikkonservatorier selv om de fulgte undervisning andre steder. Da det ble opprettet eksamensråd for konservatoriene, forsøkte man fra Huseby utdanningssenters side å foreslå alternative eksamensordninger for synshemmede, men man vant ikke gehør for disse forslagene. Man fant det derfor nødvendig å opprette en musikklinje på Huseby som alternativ til Musikkhøgskolen og konservatoriene, men på konferansen ble det reist tvil om denne musikklinjen virkelig har departementets formelle godkjennelse.

HVORDAN OPPLEVER SYNSHEMMEDE MUSIKERE OG STUDENTER SIN ARBEIDS- OG STUDIESITUASJON?

Under dette punktet på dagsordenen ble det referert brev fra synshemmet musiker Marit Evanger som var forhindret fra å være til stede. I brevet ga hun uttrykk for sin uforbeholdne støtte til initiativtakerne for konferansen og til tanken om å opprette en statlig noteskriverstilling. Deretter tok paneldebatten til.

PANELDEBATT

Paneldeltakere:

 • Asbjørn Syslak Organist
 • Olaf Blakstad musikklærer
 • Nina Tveter musikkstudent
 • Cecilie Lund musikkstudent

Asbjørn Syslak innledet med å si at han har vært kirkeorganist i ca. 15 år, og at han nå praktiserer som organist ved krematoriene i Oslo. Han tok sin utdanning ved et ordinært musikkonservatorium, og selv om han fulgte undervisning i enkelte fag på Huseby, avla han alle eksamener ved konservatoriet. Å ta eksamen på Huseby, kom aldri på tale. Han var klar over at han ville stå sterkere overfor en arbeidsgiver om han kunne vise til at han hadde sin utdanning fra en ordinær musikkutdanningsinstitusjon.

Han kom også inn på hvilken funksjon Huseby utdanningssenter bør ha i dag. For øyeblikket har institusjonen en musikklinje med godt kvalifiserte musikklærere, men det siste året har musikkstudenter på høyere nivå uteblitt fullstendig. Syslak mente at mangelen på elever skyldes integrering og ikke mangel på talenter. Han påpekte at ved de tidligere spesialskolene var det et miljø som tok vare på alle synshemmede musikk-talenter og sørget for å gi dem undervisning i blindeskrift-noter fra starten av. Det har dessverre vist seg at integrerte, synshemmede elever har fått ingen eller svært mangelfull opplæring i nettopp noter, og Huseby utdannings-senter bør derfor, på bakgrunn av denne situasjonen, ha en klar rolle som ressurssenter på alle nivå i musikkutdannings-øyemed. Institusjonen bør ha fast, formell kontakt med fylkeskolemyndigheter, og kanskje også med musikklærer-foreningen, og markedsføre seg som et opplæringstilbud til alle musikklærere som får med synshemmede elever å gjøre. Institusjonen bør videre være en støtte for integrerte, synshemmede musikkstudenter på konservatorier, høgskoler og universitet og inngå et kontinuerlig og oppdatert samarbeid med de aktuelle musikkutdanningsinstitusjonene. Syslak understreket imidlertid at Huseby bør være et alternativ til dem som ikke føler for å gå inn i integrert undervisning.

Syslak kom videre inn på blindeskriftnotenes betydning. Han mente at innstudering via auditive media blir altfor over-fladisk, og at noter er et like viktig verktøy for blinde musikere som for seende.

Han pekte dessuten på tidsaspektet med hensyn til å overføre noter. I sin tid som kirkeorganist kunne han selv være med å planlegge og for en stor del bruke stoff han allerede hadde tilgjengelig, men i begravelsessammenheng har han ingen mulighet til dette. Folk planlegger sjelden eller aldri sin død, og pårørende har ofte spesielle ønsker om hva som skal fremføres. Det kan hende at organisten får beskjed så sent som bare en dag før om hva som skal spilles, og da må noten overføres i en fei. Han understreket derfor behovet for å få opprettet en noteskriverstilling igjen, slik at man som synshemmet musiker ikke er avhengig av tilfeldigheter som f.eks. en partner, en søster eller bror, en venn eller venninne som for det første er der, for det andre ser og for det tredje kan noter. Syslak ville si det så sterkt som at samfunnet vil gå glipp av mange verdifulle talenter og bidrag til kulturlivet dersom det ikke gjøres noe med noteservice-tilbudet til synshemmede musikere og studenter.

Olaf Blakstad er musikklærer ved Kristiansund videregående skole, og har sin fireårige instrumentalpedagogiske utdanning fra Huseby utdanningssenter for synshemmede.

Han påpekte at det høye tempoet i utvikling av lærebøker i skoleverket, representerer et vesentlig problem for en synshemmet musikklærer. Når det kommer en ny lærebok i f.eks rytme, må man som synshemmet ikke bare skaffe seg et ordinært eksemplar av boken i en fei, det må også fremskaffes i en eller annen tilgjengelig form, og det er ikke alltid så lett. Å overføre noter til blindeskrift er en tidkrevende prosess og forutsetter i aller høyeste grad den noteskriverstillingen som ikke finnes lenger.

Blakstad sa at den greieste arbeidsoppgaven han står overfor som musikklærer, er undervisning av enkeltelever. Han understreket at når man kan sitt instrument og har sans for det pedagogiske, kan en blind gi like god undervisning som en seende - i hvert fall så lenge det dreier seg om elever på begynner- og mellomstadiet, og det er som regel det man kommer bort i i den videregående skolen. Når det gjelder disse elevene, kan læreren selv velge hva elevene skal spille, og en synshemmet musikkpedagog velger da selvfølgelig det stoffet han allerede har for hånden. Det som imidlertid kan være problematisk, er de virkelig flinke elevene. De kommer ofte med faglig velbegrunnede ønsker om hva de vil spille, og da kan ikke en synshemmet musikkpedagog i dagens situasjon uten noteservicetilbud, hjelpe sine elever med mindre han eller hun setter seg sammen med en seende musiker og selv skriver av notene etter diktat. Dette er imidlertid så tidkrevende, at det ikke ville svare seg økonomisk. Dersom noteservicen til synshemmede musikere ikke blir bedre, er alternativet derfor å la seende kolleger overta de flinke elevene, og det er etter Blakstads mening ikke noe alternativ i det hele tatt. I en undervisningssituasjon er man tross alt ansvarlig også for de flinke elevene.

Når det gjelder undervisning i samspill, hevdet Blakstad at det i dag er vanskelig for en synshemmet å gi slik undervisning fordi det finnes svært lite samspillitteratur i blindeskrift. Et annet problem er at mange studenter krever undervisning i jazz og rock, og på dette feltet finnes det overhodet ingen litteratur i blindeskrift.

Når det gjelder klasseundervisningen mente Blakstad at enkelte fag egner seg bedre enn andre. Selv trives han best med musikklærefag og musikkorienteringsfag. I fag som f.eks. satslære, vil man være avhengig av å ha permanent sekretærhjelp, og det, mente Blakstad, ville være svært lite tilfredsstillende. Han sa også at man som synshemmet lærer, av og til vil ha problemer med at enkelte elever gjerne vil utnytte situasjonen til å fuske i prøvesammenheng. Det vil man imidlertid i de aller fleste tilfeller oppdage, og da vil det ved en påtale som regel ikke gjenta seg.

Blakstad sa at da han kom ut i skolen, ble han til å begynne med møtt med skepsis fra administrasjon og kolleger fordi han kom fra et så lite kjent konservatorium som musikklinjen ved Huseby utdanningssenter for synshemmede. Han sa at han måtte bruke mye tid på å opparbeide tillit og virkelig stå på for å vise at han greide jobben sin på en like ordentlig måte som sine seende kolleger. Jo mer han greide å vise at han dugde, jo tyngre og viktigere arbeidsoppgaver fikk han, og han under-streket at dette gjelder for synshemmede i enda større grad enn for seende. Blakstad sa videre at det nok er lettere for en synshemmet å komme inn i et musikkmiljø på et lite sted enn på et stort, og at han nå trives godt med både arbeid og musikkmiljø.

Blakstad avsluttet med å si noen ord om musikklinjen ved Huseby utdanningssenter for synshemmede. Han mente at Husebys svakhet som musikkinstitusjon ligger i at elevantallet aldri vil bli så stort at man vil kunne konkurrere med andre musikk-utdanningsinstitusjoner når det gjelder lærerkrefter og muligheter for samspill. Det er klart at de institusjonene som har en viss størrelse og tyngde, trekker til seg de beste lærerkreftene, og selv om lærerne ved musikklinjen på Huseby er høyt kvalifisert, ligger deres styrke mer i den ekspertisen de har på synshemmedes tilnærming til musikkfaget enn på musikken som sådan.

Nina Tveter er hovedfagstudent i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun ble stilt overfor problemet med partiturlesning i forbindelse med verkanalyse allerede på gymnaset, der hun som den første integrerte, blinde elev tok musikkartium i 1978. Hverken noteskriver eller hun selv var den gangen sikre på hva som var den beste oppstillingsmåten, og Tveter måtte gå opp til årseksamen i første gym på lykke og fromme, uten å ha løst partiturproblemet. Etter hvert kom imidlertid hun og noteskriver fram til en bedre oppstillings-måte, og hun fikk adgang til å benytte båndopptaker og avspille det aktuelle analyseverk så mange ganger som nødvendig under eksamen. Hun sa at dette representerte en betydelig forbedring, men frem-holdt at det også knytter seg problemer til lyttingen. Innspillinger kan være så for-skjellige, og av og til kan viktige ting som skjer i en mellomstemme, tilsløres av de andre stemmene eller av dårlig teknisk kvalitet. Det er derfor avgjørende at lydopptaket er så godt som mulig rent teknisk sett.

Tveter konstaterte at det i dagens situasjon er vanskelig for en blind å skåre høyt på karakterskalaen i verkanalyse-disiplinen, men hun understreket at de problemer blinde har når det gjelder partiturlesning, skyldes synshemningen og ikke mangel på musikalitet. Det er derfor viktig å komme fram til en mer auditiv verkanalyseform for synshemmede, som gjør det mulig å foreta analysen på lik linje med seende. Siden dette til nå ikke har vært mulig, har Tveter alltid satset på å gjøre det så bra som mulig i andre disipliner, som f.eks. satslære, for å trekke opp samlekarakteren. På hovedfag har hun unngått partiturproblematikken i den grad det er mulig ved å velge en musikkestetisk vinkling på hovedoppgaven.

Tveter kom videre inn på de problmer som knytter seg til satslæredisiplinen for integrerte, synshemmede studenter. Den eneste muligheten en synshemmet i dag har til å få skrevet noter i vanlig skrift, er å diktere blindeskriftnotene til en seende. I enkle satslæredisipliner, som f.eks. harmonilære, er dette raskt unnagjort, og det er forholdsvis lett å få noen til å skrive for seg, men når det gjelder mer polyfon sats som invensjon og fuge, blir det straks vanskeligere. Det blir adskillig mer tidkrevende å diktere slike oppgaver, og tilsvarende vanskelig og finne noen som kan påta seg å skrive.

Tveter sa at da hun tok kurset i fuge, skiftet medstudentene på å skrive for henne, men da oppgavene ble virkelig lange, var det vanskelig å finne noen som var villig til å påta seg å skrive, og som dessuten var i stand til å holde hodet klart. Det er nemlig svært tidkrevende å få skrevet en fuge på denne måten, og det er lett å miste tråden både for den som dikterer og den som skriver. Denne skrivejobben er dessuten et arbeid som fortjener å bli skikkelig honorert. Tveter sa at hun derfor håper at det innenfor datateknologien utvikles programmer som gjør det mulig for den synshemmede å skrive notene direkte, slik at man har kontroll over at det man skriver, virkelig er det som står på papiret. Tveter under5streket at man som synshemmet ikke bare har behov for å få overført vanlige noter til punktskrift, man har også behov for å få overført det man selv har skrevet, til vanlig skrift.

Hun avsluttet med å si at musikkutdanningsinstitusjonene er adskillig mer imøtekommende i dag enn for 10 år siden. Hun mente at dette både har sammenheng med samfunnsutviklingen generelt, og at det har foregått et visst generasjonsskifte i musikklærerstaben rundt omkring. Hun finner det derfor paradoksalt at noteservicen til synshemmede musikere og musikkstudenter er så katastrofalt dårlig når de ordinære musikkutdanningsinstitusjonene stiller seg så positive til å ta inn synshemmede studenter.

Cecilie Lund studerer sang ved vokallinjen på Norges musikkhøgskole. Hun har også tatt et studieforberedende år ved musikklinjen på Huseby utdanningssenter for synshemmede, og i den forbindelse var hun særlig opptatt av problemstillinger vedrørende den undervisning og informasjon Huseby gir til synshemmede musikkstudenter.

Hun sa at hun selv har dratt nytte av Huseby utdannings-senters spesialkompetanse både når det gjelder blindeskrift-noter og verkanalyse, men hun understreket at selv om denne undervisningen var meget god, var hun likevel helt uforberedt på at undervisningen i verkanalyse foregikk på en helt annen måte i en ordinær musikkutdanningsinstitusjon. Grunnet dette har hun i år måttet gå opp til en eksamen i verkanalyse ved Musikkhøgskolen som hun ikke hadde forutsetninger for. Hun hadde dessuten så få timer i dette faget, at hun simpelthen ikke rakk å ta stilling til hvordan hun skulle takle problemet. I tillegg opplevde hun at et av pensumverkene som hun allerede hadde tilgjengelig, ble strøket av pensumlisten fordi det ikke fantes nok eksemplarer av dette verket til de seende studentene i biblioteket.

Når skolen i ettertid har fått kjennskap til at auditiv analyse er det greieste for synshemmede, har det vist seg at skolen uten videre hadde to forslag til hvordan problemet kunne løses. Enten kunne man søke Rikstrygdeverket om midler til å gi tilrettelagt undervisning til den synshemmede studenten og andre interesserte, eller man kunne la studenten følge sonologiundervisningen på komposisjonslinjen.

Lund sa at hennes erfaring er at musikkutdanningsinstitu-sjonene er villige til å hjelpe bare de får innsikt i hvilke behov man har. Hun understreket imidlertid at man ikke har noen mulighet til å forutse disse problemene, så lenge man er dårlig informert om hvordan undervisningen foregår i en ordinær musikkutdanningsinstitusjon. Hun mente at dette skyldes en alvorlig svikt fra Husebys side. En av spesial-institusjonens viktigste oppgaver må vel nettopp være å gi informasjon til vordende studenter om hvordan undervisningen foregår ute, og hun har selv smertelig erfart at hun ikke var godt nok forberedt.

Hun understreket imidlertid at musikklærerne ved Huseby utdanningssenter har en svært vanskelig oppgave. De skal ikke bare gi undervisning til elever med til dels store tilleggs-handicap. De skal også gi relevant undervisning til ressurs-sterke elever som er i stand til å fylle de krav ordinær musikkutdanning stiller. Når det gjelder de sistnevnte, trakk Lund likevel Husebys utdanningstilbud i tvil. Det hun fant mest kritikkverdig, er den fullstendige mangel på formidling av faglige målsetninger og intensjoner. Huseby utdannings-senter begrunner selv denne mangelen med det lave elevantallet og at man foretrekker å skreddersy fagplanen til hver enkelt. Lunds erfaring er imidlertid at dette oppleves svært fru-strerende og usikkert for studentene og fører til mangel på motivasjon. Lund understreket at hun syntes det var en befrielse å komme ut i en ordinær musikkutdanningsinstitusjon hvor det fantes klart definerte fagplaner og hvor hun ble lyttet til i tilretteleggingsspørsmål.

Hun avsluttet med å si at hun var rystet over at musikk-linjen ved Huseby utdanningssenter markedsføres som om den skulle gi faglig kompetanse på linje med andre musikk-utdanningsinstitusjoner hvis dette ikke er tilfelle. Det har faktisk hendt at folk som har gjennomført deler av eller til og med hele utdanningen på Huseby, ikke er blitt gjort oppmerksom på dette før det har vært for sent.

De fleste konferansedeltakerne støttet Lunds uttalelser, selv om det ble hevdet at fagplaner fantes og at kirkemusikklinjen ved Huseby utdanningssenter hadde fungert bra. Det ble presisert at Huseby har musikkutdanning på tre nivå: videregående, studieforberedende og høyere, og at det av og til hender at folk som har vært integrert i den obligatoriske skolen, faktisk er lei av integreringen og ønsker et utdanningstilbud ved en spesialinstitusjon. Det ble videre påpekt at det studieforberedende kurset i musikk først og fremst tar sikte på å forberede studentene til videre studier ved Huseby, og at dette antakelig er årsaken til at det ikke gis informasjon om tilbudene ved ordinære musikk-utdanningsinstitusjoner. Det kan dessuten virke som om Huseby har en tendens til å ville holde på de få elevene de har, og det kan være en annen årsak til at slik informasjon ikke blir gitt.

Det var generell enighet om at mangel på systematikk preger musikkutdanningen ved Huseby utdanningssenter for synshemmede. Det ble understreket at denne institusjonen nå i høyere grad må komme de øvrige musikkutdanningsinstitusjonene i møte og innse at den ikke kan overprøve høgskolens og universitetets musikkfaglige ekspertise. Huseby bør heller bruke sin kompetanse når det gjelder synshemmedes tilnærming til musikkfaget, ved aktivt å yte service til synshemmede musikkstudenter i en integrert studiesituasjon. Departementet bør i den forbindelse definere Huseby utdanningssenters rolle, slik at studentene kan bli i stand til å definere sitt forhold til denne institusjonen.

Vi gjør oppmerksom på at Huseby utdanningssenter bare var representert under den første fjerdedelen av konferansen, og at institusjonens eget syn på disse spørsmålene derfor vanskelig kan komme til uttrykk her.

DATATEKNOLOGI

Er det mulig å overføre noter til blindeskrift via data?

Innledning ved Arvid O Vollsnes, førstelektor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

Arvid Vollsnes innledet med å si at etter hvert som datateknologien har utviklet seg, har man fått bedre og bedre hjelpemidler også innen musikken. Datamaskinen er blitt et arbeidsredskap for mange, særlig etter at man fikk en form for internasjonal standard som kontrollerer overføringen av data fra ulike typer instrumenter til datamaskinen og vice versa. Han kom også inn på de mer betenkelige sidene ved utviklingen av datateknologi i musikksammenheng. Han understreket at utviklingen bærer preg av at den for en stor del foregår i Japan og USA, og at sterkt kommersielle interesser ligger til grunn for mye av det som skjer. Dessuten foregår utviklingen stort sett innenfor en musikkgenres domene, nemlig populærmusikkens, og det betyr igjen at de som setter en standard, automatisk overfører sine verdinormer til dem som skal bruke datahjelpemidlene. Vollsnes understreket at det er viktig å være oppmerksom på dette, så man ikke lar seg påvirke så lett.

Vollsnes kom også inn på det for synshemmede betenkelige i at mer og mer av den programvaren som kommer på markedet, går over til å få et såkalt bedre grensesnitt. Det vil si at dataprogrammene i høyere og høyere grad baseres på grafikk, og mens de stadig blir bedre for folk som ser, blir de stadig dårligere for folk som ikke ser. Dette gjelder også for databasene, som i dag har et grafisk basert brukergrensesnitt. De eldste, og for synshemmede best egnede versjonene av programmene, forsvinner dessuten fra markedet etter hvert og blir umulige å få tak i. Det hadde i og for seg ikke vært noe stort problem hvis man bare hadde kunnet skaffe seg kildekoden, men de som produserer programmene, vil svært nødig utlevere kildekoder og programmer der det er lett å forandre grensesnittet. Vollsnes påpekte at dette dessverre vil være et stadig økende problem i fremtiden, fordi utviklingen på dette området skjer i et så forrykende tempo.

Vollsnes sa videre at man har eksperimentert mye for å finne fram til en kode som kunne gjøre det mulig å overføre musikk til datamaskinen ved å spille den inn i stedet for å taste den inn. Etter hvert fant man da også MIDI-koden, "Musical Interface (for) Digital Instruments", som, når den brukes i kombinasjon med et notetegningsprogram med fullverdig, profesjonell standard, gjør det mulig å skrive ut på noter det som spilles inn. På Macintosh har man et notetegningsprogram som heter Finale, og på IBM har man et som heter Score. Begge programmer har de samme redigeringsmuligheter, men Score har et "lavere" grensesnitt og er derfor mer tidkrevende å bruke enn Finale.

Vollsnes opplyste at det nå, takket være MIDI-koden, altså er mulig å spille inn musikken ved hjelp av såkalt MIDI-baserte musikkinstrumenter og et sequencerprogram, og han mente at dette i framtiden kan bli et viktig hjelpemiddel for synshemmede i f.eks. satslæresammenheng.

Et sequencerprogram fungerer omtrent som en flerspors båndopptaker. Det vil si at man kan spille inn stemme for stemme eller flere stemmer samtidig og få det satt opp på en fornuftig måte. Programmet kan ta hensyn til dynamikk, enharmonikk, fraseringer osv., og det som spilles inn, lagres i en form for kode i maskinen, som gjør det mulig å kontrollytte og korrigere som man vil. Dersom man har like deler, f.eks. ABA-form, kan man spille inn a- og b-delen og deretter kopiere den siste a-delen. Man har også redigerings-muligheter. Sequencerprogrammene har dessuten det man kaller quantizing. Det vil si at alle noteverdier blir riktige hvis man setter gode nok grenseverdier (største og minste forekommende noteverdi). Programmet retter da opp alle rytmiske unøyaktigheter. Etter at man har lyttet og korrigert seg ferdig, kan man overføre det hele til et tekstbehandlings-program som tegner noter. Disse programmene kan også svaksynte nyttiggjøre seg, fordi det i dag finnes notetegningsprogrammer som kan blåse opp et notebilde så mange ganger som nødvendig uten at notebildets eleganse og tydelighet går tapt.

Vollsnes sa videre at for å overføre disse kodene til blindeskrift, må man finne fram til et program som kan gjøre dette. Et slikt program forutsetter imidlertid at blindeskriftnotasjonen i prinsippet er entydig. Der det er flere valgmuligheter, må valgene være så klart definert at programmet kan veie dem mot hverandre.

Vollsnes fremholdt at den ordinære, musikalske notasjonen vi har i dag, er et avansert, grafisk symbolspråk som inneholder mange konvensjoner og regler som det er vanskelig å sette ned på papiret, og som datamaskinen ikke uten videre forstår. Når man skal lagre noter på data, er det derfor nødvendig å bestemme seg for i hvilken form man vil ha dem lagret, og da man begynte med slik programmering for noen år siden, var det grunnet datidens datamaskiner og terminaler, naturlig å velge en form for representasjon, som bygget på det alfanumeriske systemet (det vil si tegnene fra a - z og 0 - 9), slik notasjonen i blindeskrift faktisk gjør. Det vil igjen si at å overføre ordinær notasjon til blindeskrift vil være analogt med å overføre en ordinær noteinformasjon til en data-forståelig noteinformasjon. Det vil imidlertid alltid, hvis man ikke programmerer inn hvert eneste punkt på en noteside, skje en viss reduksjon ved overføringen, men resultatet behøver allikevel ikke bli dårlig.

Vollsnes nevnte også at Institutt for musikkvitenskap og Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo for 17 år siden startet et samarbeidsprosjekt, og at man i den forbindelse tok sikte på å følge opp også det som skjedde når det gjaldt utviklingen av noteoverføringsprogrammer for blinde. Man forsøkte da å få til et samarbeid med andre impliserte parter, men det strandet av ulike årsaker. Det ble likevel undersøkt hva som var blitt gjort andre steder i verden, og det viste seg at både "American Foundation for the Blind" og "The Royal National Institute for the Blind" i England hadde tatt initiativet til at det ble igangsatt forskning på dette området. I Norge valgte man derfor å se det hele an, men utviklingen har for en stor del stått i stampe siden den gang, fordi man aldri har kunnet enes om hvilken standard man skulle legge seg på. Universitetet i Ohio startet f.eks. et forskningsprosjekt i 1980, men la det vekk igjen i 1983 nettopp på grunn av dette. "American Computer Association" har imidlertid nylig opprettet noe som kalles "Special Interest Groups", og en av disse gruppene har til oppgave å følge opp nettopp det som skjer når det gjelder noteoverføringsprogrammer for blinde og ha en koordinerende funksjon. Gruppen har allerede konstatert at mange har arbeidet med saken de siste årene, men at alle har stanget i taket når det gjelder selve utformingen av programmene.

I fjor oppdaget Vollsnes imidlertid i et referat fra et møte i Marseille at "The Royal National Institute for the Blind" hadde tatt opp saken igjen, og at man var kommet overens om en standard som i hvert fall engelskmennene skulle legge seg på. Like før konferansen fikk han opplyst på telefon fra England at man nå var nær ved å finne en løsning, men at han som stod ansvarlig for prosjektet, hadde sluttet, og at han som skulle overta, fremdeles satt i en annen jobb.

Vollsnes opplyste imidlertid at han selv er med i noe som kalles gruppen for ny teknologi under "International Musicological Society" der det skal være et møte i California i november d.å, og da skal noteoverføringsprogrammer for blinde opp som en referatsak. Dessuten skal 1990-utgaven av "Directory of Music and Computers" være viet nettopp hjelpemidler for bl.a. blinde og svaksynte, og i den forbindelse er man nå i ferd med å samle alt materialet som finnes om dette emnet.

Vollsnes avsluttet med å bemerke at det er viktig å se på om det innenfor datateknologien kan finnes andre hjelpemidler synshemmede kan nyttiggjøre seg, utover det rent notasjonsmessige.

Etter innlegget ble det spurt om det i dag finnes noen mulighet for å lese noter med "optisk leser". Til dette ble det svart at "optisk lesning" har vist seg vanskelig i notasjonsammenheng, fordi et notebilde inneholder så store datamengder pr. enhet at det blir vanskelig for den "optiske leseren" å kjenne igjen selv de vanligste malene, og at det derfor foreløpig ikke finnes noen løsning som gir en fornuftig representasjon av noter i maskinen.

Bruk av sequencerprogrammer ble også tatt opp, og det viste seg at en av konferansedeltakerne hadde et visst kjennskap til disse programmene. Han mente at det er fullt mulig for synshemmede å bruke slike programmer, men han understreket at en blind ikke uten videre kan overføre et sequencerprogram til et notetegningsprogram uten hjelp fra en seende.

De ulike standarder som gjelder for noter i blindeskrift, ble også diskutert. Det ble påpekt at man her i landet stort sett bruker den engelske, og at det derfor vil være en fordel for oss om engelskmennene kommer først med et akseptabelt noteoverføringsprogram. Det ble også fremholdt at forskjellene mellom de ulike standardene ikke er større enn at man uten vanskelighet kan lese både den tyske, engelske og franske, men det ble likevel konkludert med at det er viktig å arbeide for at noter i blindeskrift får en internasjonal standard.

HVORDAN ER SYNSHEMMEDE MUSIKERES FORHOLD TIL NORSKE MUSIKERORGANISASJONER?

Heidi Gran orienterte om Norsk Musikerforbund. Deretter tok konferansen opp spørsmål vedrørende synshemmede musikeres generelle forhold til norske musikerorganisasjoner, og det viste seg at svært få hadde noe aktivt forhold til disse. Man kom fram til at dette måtte skyldes at musikerorganisa-sjonenes informasjonsmateriale ikke blir utgitt i noen tilgjengelig form for synshemmede. Det ble derfor konkludert med at konferansen ber SSHF henstille til norske musikerorganisasjoner, og spesielt Norsk Musikerforbund, om å utgi medlemsblad og informasjonsmateriell på kassett for derved å legge forholdene til rette for at synshemmede kan bli aktive medlemmer i norske musikerorganisasjoner.

LIK RETT TIL UTDANNING OG UTNYTTING AV RESSURSER

Innledning ved Cecilie Lund

Cecilie Lund innledet med å si at hun finner det meget betenkelig at hun, selv om hun er den tredje i rekken av integrerte, synshemmede sangstudenter, fremdeles må bruke uforholdsmessig mye tid på organisering og tilrettelegging av eget studium. Lund sa videre at selv om hun er den av de tre som har kunnet bruke mest tid på selve sangstudiet, kommer hun likevel dårlig ut sett i forhold til sine seende medstudenter. Hun har derfor ingen problemer med å se at den som var først ute, må ha hatt en så enorm arbeidsbyrde når det gjaldt praktisk tilrettelegging av eget studium, at det knapt kan ha vært tid igjen til selve studiet.

Lund mente at dette i aller høyeste grad er urettferdig. Synshemmede musikkstudenter må ha krav på en grad av tilrettelegging som gjør det mulig å få tid til å studere og utnytte sine ressurser. Det skulle ikke være nødvendig, slik hun selv og Tveter har gjort, å gå aktivt inn i interessepolitisk arbeid for på sikt å få større mulighet til å bruke tid på selve musikken.

Lund tok videre for seg spørsmål vedrørende tilpassningsevne i forbindelse med tilrettelegging. Hun poengterte viktigheten av at synshemmede studenter selv kommer med konstruktive forslag til hvordan problemer kan løses, fordi det da blir mindre arbeidskrevende for utdanningsinstitusjonen å komme den synshemmede studenten i møte. Hun understreket imidlertid at tilrettelegging ikke må bestå i at man stiller andre faglige krav til synshemmede studenter enn til seende. Hun poengterte også at de kravene som stilles, må være relevante i forhold til synshemningen.

Når det gjelder samspillsprosjekter, mente Lund at synshemmede musikere selv må komme med forslag til arbeidsmåter. Synshemmede musikere er dessuten også selv nødt til å bearbeide holdninger i slike sammenhenger. Eksempelvis er Lund med i et kor som har mange arbeidsoppgaver. I den forbindelse har hun brukt lang tid på å bearbeide seg selv til å akseptere at hun bare kan være med på de store prosjektene, der notene blir delt ut lang tid i forveien. Det har videre tatt et år å få korledelsen til å forstå at dette skyldes manglende kapasitet når det gjelder overføring av blinde-skriftnoter, og ikke latskap eller mangel på ansvarsfølelse fra hennes side.

Lund mente videre at synshemmede selv er nødt til å være bevisste på hva det er som gir dem høy status som musikere. Det kan, mente hun, ofte være synshemmedes egen holdning til seg selv som gjør at de ikke får aksept hos andre. Slik bevissthet har selvsagt med bakgrunn å gjøre, men Lund understreket likevel at det er viktig å opparbeide en grad av selvrespekt og selvbevissthet som gjør at man blir respektert av arbeidsgivere, kolleger og norsk musikkliv generelt. Hun påpekte at hvis ikke synshemmede selv setter søkelyset på hvilke spesielle problemer de har som musikere, så vil iallfall ingen andre gjøre det.

Lund kom også inn på hvilke fordeler og ulemper som knytter seg til det å være synshemmet musiker. Selv om hun innrømmet at synshemmede må innse at de kommer til kort på enkelte områder, understreket hun at man som oftest tar det igjen på andre. Hun mente f.eks. at synshemmede ofte har en helt annen dybde enn seende i den musikken de presenterer. Lund mente at seende musikere i mange tilfeller er så opphengt i den skrevne musikken at de eksempelvis tenker interpretasjon utelukkende i forhold til notebildet. Lund mente derfor at seende ofte ikke har et like bevisst forhold som synshemmede til det de hører generelt, og derved heller ikke til musikken spesielt. Fordi synshemmede ikke kan bladlese, mente Lund at deres interpretasjon ofte har et mer direkte utspring i selve musikken og derved blir mer genuin. I musikalske sammenhenger er dette et opplagt fortrinn synshemmede musikere bør vite å dra nytte av, og Lund understreket at det synshemmede taper ved ikke å kunne bladlese, kan de ta igjen ved dybde i musikalsk tolkning.

Fordi synshemmede vanskelig kan spille fra bladet, og fordi tilgangen på noter i blindeskrift er så begrenset, må synshemmede som oftest si nei til å ta oppdrag på kort varsel. Dette fører nok til at synshemmede musikere har vanskeligere for å få oppdrag enn seende, iallfall i startfasen, men de får til gjengjeld desto mer tid til å forberede seg til de oppdragene de får. Lund konkluderte derfor med at synshemmede bør satse på kvalitet framfor kvantitet, og at bevisstheten om at dette er mulig, burde være egnet til å gi selvutslettende, synshemmede musikere selvbevissthet og styrke nok til å markedsføre sin egen musikalitet.

Lund poengterte at det er viktig at synshemmede deltar i kor- og korpssammenheng selv om de ikke alltid har fått overført alle notene som benyttes, til blindeskrift. Lund understreket at det å musisere sammen med andre er viktig, og at av og til må det musikalske fellesskapet gå foran yrkes-stoltheten. Man får stille opp og gjøre så godt man kan.

Lund hevdet også at synshemmede bør innse at de kanskje må bruke lengre tid enn seende på å nå et bestemt utviklingstrinn i sin musikalske karriere grunnet de mange praktiske problemene, men hun mente at man bør gi seg selv den tiden. Hun understreket at man bør måle seg selv på en realistisk måte, og ikke legge samfunnets mal til grunn for denne målingen. Hun avsluttet med å påpeke at synshemmede ikke alltid skal se på seg selv som passive objekter, men som handlende subjekter som har innflytelse på sin egen situasjon, og som har noe å bidra med.

LIK RETT TIL UTDANNING OG UTNYTTING AV RESSURSER

Innledning ved Nina Tveter

Nina Tveter innledet med å si at hun i løpet av sin studietid med en viss undring har registrert at synshemmede ikke har samme rett som andre til å utdanne seg og til å utnytte ressurser, selv om vi har en lov her i landet som sier at alle skal ha lik rett til utdanning. Hun hevdet at dersom hun hadde vært klar over hvor vanskelig det kunne være å studere musikk som synshemmet, hadde hun aldri gjort det. Hun gjorde det videre klart at for å lære noe i det hele tatt, har hun måttet akseptere å få mindre ut av undervisningen enn sine medstudenter. Det har sannsynligvis ført til at hun i løpet av studiet har oppnådd dårligere resultater enn hun intellektuelt og musikalsk sett egentlig har forutsetninger for. Selv om dette i aller høyeste grad er frustrerende, er Tveter tross alt glad for at hun ikke har gitt opp. Hun understreket at resignasjon så langt fra er en god måte å takle studiesituasjonen på, men hun gjorde det klart at det skal noe til å beholde gløden gjennom et langt universitets-studium. Hun var derfor glad for at hennes møte med Lund har vakt til live det engasjementet hun hadde da hun begynte å studere, slik at hun nå kan foreta et tilbakeblikk over egen studiesituasjon med nye, kritiske og engasjerte øyne.

Det første hun tok for seg, var de holdninger som gjorde seg gjeldende i forbindelse med opptaksprøver og eksamener på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Tveter mente at man på denne tiden lett kom i skade for å bedømme funksjonshemmede kandidater mer subjektivt enn andre uten at man selv var klar over det. De som satt i opptaks- og eksamenskommisjoner på den tiden, var svært lite vant til å bli stilt ansikt til ansikt med funksjonshemmede kandidater. De ble derfor i mange tilfeller så overrumplet ved synet, at de var helt ute av stand til å konsentrere seg om kandidatens musikalske prestasjon før vedkommende var langt ute i programmet.

Tveter mente at noe av årsaken til dette kan ligge i at idealet i slike sammenhenger er den perfekte prestasjon, og at det derfor, hvis man ikke har noe bevisst forhold til det, kanskje kan være vanskelig å forestille seg at feilfri musikk, kunst, kan fremstilles av "ikke-feilfrie" mennesker. Det er kanskje lett ubevisst å la seg påvirke til ikke bare å legge merke til funksjonshemningen visuelt, men til også å "høre" den i musikken. Dette gjorde seg kanskje særlig gjeldende når funksjonshemmede spilte andre instrumenter enn klaver og orgel - instrumenter som fordret at utøveren måtte stå foran klaveret og vise seg fram. I slike tilfeller er det nemlig ikke bare instrumentet man stiller til skue, men i aller høyeste grad også sin egen person - inklusive funksjons-hemningen. Hvis en opptakskommisjon aldri har forestilt seg at man kan komme til å få en funksjonshemmet søker, blir funksjonshemningen i en slik situasjon ytterligere aksentuert. I tillegg er det en kjent sak fra det juridiske området, at dersom man er redd for å bedømme for mildt, gjør man ofte det stikk motsatte (inhabilitets-prinsippet), og Tveter antydet at synshemmede musikkstudenter nok kan ha blitt utsatt for dette i noen grad for en tid tilbake.

Tveter understreket imidlertid at hun nå mente å kunne registrere en adskillig større aksept for synshemmede søkere enn tidligere. Musikkutdanningsinstitusjonene har med tiden åpnet seg, og at Lund i fjor kom inn på vokallinjen ved Norges musikkhøgskole, er et bevis på at blinde i dag står fritt til å velge andre musikeryrker enn organistyrket. Tveter understreket også at det å ta inn en blind sangstudent ikke er noe utslag av snillhet. Det er et resultat av at tiden nå er moden, og at søkeren er mer enn god nok. Tveter sa at hun er glad for at utviklingen går i riktig retning, men hun kunne nok ønske seg at synshemmede ikke skulle måtte være bedre kvalifisert enn andre søkere for å komme inn.

Tveter kom videre inn på spørsmål vedrørende integrering. Hun sa at dersom en synshemmet velger et hvilket som helst annet fag enn musikk og fysioterapi, har hun/han ikke noe valg når det gjelder integrering. Man har kort og godt ikke noe annet tilbud enn ordinær undervisning i ordinære utdannings-institusjoner. Når det gjelder musikk og fysioterapi derimot, finnes det i tillegg til det ordinære utdanningstilbudet også tilbud om spesialundervisning. Dette skyldes at musiker- og fysioterapiyrket har vært tradisjonsyrker for synshemmede gjennom mange år, og at de spesielle utdanningstilbudene for synshemmede i disse fagene derfor er blitt opprettholdt.

For Tveter var det å studere integrert et valg, og når hun ikke valgte musikklinjen ved Huseby utdanningssenter, var det fordi hun mente at miljøet var altfor lite, og at lærerkreftene utenfor var bedre. Dessuten ønsket hun å integrere musikken i et universitetsstudium, og siden musikklinjetilbudet ved Huseby bygger på en konservatorie-modell, var den overhodet ikke aktuell for hennes vedkommende. Musikklinjen ved Huseby ble imidlertid riset bak speilet. Hun var redd for at man ville anbefale henne å slutte ved universitetet og begynne på Huseby om hun viste at det knyttet seg problemer til det å studere integrert. Hun var derfor forsiktig med å be Huseby om hjelp, men hun understreket at hun har fått hjelp på Huseby når hun har bedt om det, selv om hjelpen ikke alltid har vært den mest relevante. Hun slo fast at Huseby utdanningssenter dessverre pr. i dag vet for lite om hvilke problemer en integrert, synshemmet musikkstudent står overfor, men hun var optimistisk når det gjaldt Huseby utdanningssenters potensielle kompetanse på dette området.

Tveter kom videre inn på sitt interessepolitiske arbeid. Hun understreket at hun ikke har noen generell interesse for studentpolitikk, men at hun har funnet det tvingende nødvendig å gå aktivt inn i interessepolitikk for synshemmede studenter for derigjennom kanskje å få en etterlengtet mulighet til å beskjeftige seg med selve musikken. Hun sa også at hun dessverre har brukt altfor mye av den dyrebare studietiden til å arbeide med dette. Da hun begynte å studere, var det imidlertid så mye som ikke fungerte på så mange plan, at hun enten kunne velge å finne seg i det som det var, eller å forsøke å bidra aktivt til en bedring av situasjonen. Hun fant ut at når hun allikevel brukte så mye tid til praktisk arrangement av eget studium, kunne hun like godt gjøre det på en mer målrettet måte, og hun brukte derfor Synshemmede studenter og høyere utdannedes forening til å arbeide med studentsaker.

Hun sa videre at i de 7 årene SSHF har eksistert, har foreningen oppnådd betydelige resultater som har kommet alle synshemmede studenter til gode - fordeler som neppe ville vært oppnådd uten en slik interesseorganisasjon. Tveter understreket også at dersom dette hadde vært ordinært studentpolitisk arbeid, ville hun ha fått lønn for arbeidsinnsatsen. Når det gjelder interessepolitikk for synshemmede studenter derimot, får man knapt nok økonomisk støtte til å drive foreningen.

Tveter sa at de problemene en synshemmet musikkstudent i dag støter på, mer er en konsekvens av feilorganisering av det fra før så begrensede utvalget av noter og faglitteratur, enn av mangel, som tidligere, på imøtekommenhet fra de ordinære musikkutdanningsinstitusjonenes side. Tveter understreket imidlertid at det uansett musikkutdanningsinstitusjonenes tilretteleggingsvilje og hjelp fra Huseby utdanningssenter, vil være nødvendig at synshemmede musikkstudenter selv har et aktivt forhold til tilrettelegging av eget studium. Det blir adskillig lettere for utdanningsinstitusjonen å komme en synshemmet student i møte dersom vedkommende selv presenterer forslag til hvordan problemer kan løses.

Som eksempel nevnte hun sin egen leseplass. Hun sa at hennes institutt lider under skrikende rommangel. Hun gikk derfor ut fra at det å be instituttet om å skaffe henne en leseplass, ville være forgjeves om hun ikke selv hadde et forslag til hvor. Det hun da gjorde, var å finne ut om noen av rommene på instituttet var lite i bruk, og da hun fant et slikt rom, spurte hun om hun kunne få bruke det inntil videre. Det fikk hun, men hun ble gjort oppmerksom på at dette var en høyst midlertidig løsning, og at hun måtte regne med å flytte ut når stipendiaten som eide kontoret og som for øyeblikket befant seg i utlandet, kom tilbake.

Hun understreket derfor at man som synshemmet student må forsøke å ikke tenke for mye framover. Så sant man gis en mulighet, enten den er kortvarig eller langvarig, bør man bruke denne fullt ut og kun bekymre seg om studiene. Først når den praktiske muligheten ikke lenger er til stede, bør man bekymre seg for hvordan man skal takle situasjonen. Tveter hadde imidlertid full forståelse for, og selv erfaring for, at dette kan være vanskelig, men det er nødvendig om man i det heletatt skal få studert. Hun understreket imidlertid at det er mye man ikke vet hvordan man skal finne løsninger på og at dette naturlig nok skaper fortvilelse.

Tveter kom også inn på synshemmedes kroppsholdning og kroppsbevissthet i utøversammenheng. Synshemmede har, i mindre grad enn seende, et bevisst forhold til kroppen som uttrykksmiddel, og dessuten har man ofte fått dårligere undervisning enn andre når det gjelder nettopp dette. Tveter sa at hun fryktet at seende pedagoger ikke tar dette alvorlig nok når det gjelder synshemmede studenter. Dette skyldes antakelig både at man er redd for å såre den synshemmede studenten, og at man ikke er kritisk nok fordi man tar det for gitt at en synshemmet ikke kan kontrollere kroppen i samme grad som seende kan. Det siste er imidlertid et spørsmål om undervisning, og Tveter understreket derfor viktigheten av at synshemmede selv sier ifra om at de ønsker den form for feedback. Hun understreket også at synshemmede ikke bare må få vite at det de gjør ikke er riktig. Det er i aller høyeste grad nødvendig at de får vite hva det er som ikke er riktig, for synshemmede kan ikke, slik seende kan, lære ved å se hva andre gjør.

Tveter sa til slutt at hun, i likhet med Lund, mente å kunne registrere en generell mangel på selvtillit og yrkesstolthet blant synshemmede musikere og studenter, og hun understreket at noe av det første synshemmede musikere og musikkstudenter må gjøre, er å "markedsføre" seg selv. Videre mente hun at det er viktig å arbeide for at synshemmede får relevant undervisning og eksamen i verkanalyse, og at de får den undervisningen de skal ha i direksjon og andre praktiske ferdigheter.

I den påfølgende debatten ble synshemmedes kroppsspråk diskutert. Det ble fastslått at blinde ikke har et like aktivt kroppspråk som seende, fordi de ikke ser andres kroppsspråk og derved heller ikke har noen mulighet til å imitere det. Blinde har derfor ikke uten videre, slik seende har, et naturlig utviklet kroppsspråk fra barnsben av, og det blir derfor vanskelig å tilegne seg en praktisk ferdighet som direksjon, uten at man har fått et visst innblikk i hva det å kommunisere med kroppen vil si. Det ble derfor understreket at synshemmede musikkstudenter bør få individuell undervisning i kroppsspråk i tillegg til den ordinære direksjonsunder-visningen.

Deretter kom man inn på integreringsspørsmål, og det ble hevdet at synshemmede må satse på dybde, ikke bredde. Synshemmede kan hverken skumlese eller bladspille, men det er ingenting som hindrer dem i å gå i dybden når et stoff er tilgjengelig. Det ble dessuten hevdet at synshemmede legger bedre merke til det de hører enn seende, og at det derfor allikevel er mulig å holde seg sånn noenlunde orientert.

Man kom også inn på Huseby utdanningssenters rolle. Det ble understreket at integrerte, synshemmede musikkstudenter kommer i et forferdelig dobbeltforhold til Huseby. På den ene siden har det vært hevdet flere ganger i løpet av konferansen at man ikke kan stole på den informasjonen Huseby utdanningssenter gir. (eksempel: Huseby har uttalt at synshemmede bør satse på piano fremfor sang.) På den annen side har det også i løpet av konferansen flere ganger vært hevdet at om man skal studere musikk integrert, er det nødvendig med en del særundervisning grunnet en del teknikker som seende lærere ikke kan forutsettes å kjenne til. Det ble også fremholdt at det er vanskelig å komme med kritikk av noen som i navnet innehar en normativ autoritet på musikkutdanning for synshemmede, men som allikevel ikke har den kunnskap som skal til.

Når det gjelder Huseby utdanningssenters undervisningstilbud på høyere nivå, var konferansen generelt enig om at det har utspilt sin rolle. Man mente at Huseby heller bør ha en klart definert rolle som ressurssenter, og at musikklinjen i så måte må skaffe seg den nødvendige kunnskap om hva synshemmede musikkstudenter som går integrert, har av spesielle problemer. For best å kunne gjøre det, ble det hevdet at Huseby utdanningssenter bør inngå et nært samarbeid med ordinære musikkutdanningsinstitusjoner, slik at institusjonen kan holde seg løpende orientert om hva slags undervisning som til enhver tid gis der. Det ble videre fremholdt at den kompetansen som for framtiden skal finnes på synshemmede og musikk, bør bygges opp av synshemmede. Særlig er dette viktig når det gjelder det notasjonsmessige.

Konklusjonen på denne debatten ble at konferansen henstiller til SSHF om å opprette et musikkutvalg som skal ha som mandat å kartlegge hva som må til for at synshemmede musikkstudenter skal kunne få et fullverdig musikkutdanningstilbud.

Validate